KNAW

Organisation

Ministry of Economic Affairs

Pagina-navigatie:

Current research

(the most recent research is at the top)
Collaboration Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (NL)
Collaboration Preliminary study policy review decentralization
Collaboration Verstoppen kan niet meer: invasieve indringers vroegtijdig opsporen via eDNA-sporen in het water (NL)
Commissioner Upscaling sustainability initiatives in international product chain
Commissioner Duurzame productie op zee (NL)
Commissioner BO-25.08 DPP - TU12 Meer met minder (Plantgezondheid) - Doorloop (NL)
Commissioner BO-27.05 IB - TU16 Internationaal - Topsector PPSen (NL)
Commissioner BO-22.04 GV - AF4 Duurzame veehouderij - Topsector PPSen (NL)
Commissioner BO-33.05 TU13 Voedselveiligheid - Topsector PPSen (NL)
Commissioner BO-25.06 DPP - TU12 Meer met minder (Duurzame prod sys) - Topsector PPSen (NL)
Commissioner Doodsoorzaken, dieet en toestanden aangespoelde bruinvissen (HD3510) (NL)
Commissioner Economie provincie Utrecht (HD3511) (NL)
Commissioner Actualisering Effectenindicator Natura 2000 onderdeel stikstof (HD3518) (NL)
Commissioner Vergroening GLB en invulling Ecological Focus Area's (HD3520) (NL)
Commissioner Internationale Ganzenconferentie (HD3522) (NL)
Commissioner Oorzaken sterfte van zomereiken in bossen en parken (HD3527) (NL)
Commissioner De kennisinfrastructuur in kaart gebracht (HD3528) (NL)
Commissioner Diepzee-expeditie biodiversiteit Caribisch Nederland (HD3530) (NL)
Commissioner Koraalrestauratieproject op Bonaire (HD3531) (NL)
Commissioner Regionale strategie voor duurzame energie (HD3533) (NL)
Commissioner Ruimtelijke onderbouwing gebiedsgerichte aanpak voor soortenbescherming (HD3535) (NL)
Commissioner Rapportage t.b.v. EU verplichting LULUCF artikel 10 (HD3537) (NL)
Commissioner Vergroeningsmaatregelen (HD3538) (NL)
Commissioner Zesde Nederlandse bosinventarisatie (NL)
Commissioner HERCATCH
Commissioner Herintroductie hamster in Zuid-Limburg (NL)
Commissioner Heterogeneity and spreading of risk
Commissioner Indicator goederen en diensten natuur (NL)
Commissioner Informatiesysteem EU derogatierapportages (NL)
Commissioner Informatievoorziening bij gedecentraliseerd natuurbeleid (NL)
Commissioner Innovative Mussel mapping
Commissioner Interdepence of perch and pikeperch
Commissioner Intermediairs die de energieke samenleving mobiliseren (NL)
Commissioner Inventarisatie voor beheerplan Haaien (NL)
Commissioner Biodiversiteitsgegevens IPBES (K_NenR_120) (NL)
Commissioner Rapportage Ramsar conventie (K_NenR_124) (NL)
Commissioner Onderbouwing belang CITES Commissie (K_NenR_127) (NL)
Commissioner Natuurambitie Grote Wateren (K_NenR_129) (NL)
Commissioner Decentralisatie Natuurbeleid (K_NenR_133) (NL)
Commissioner MIRT Eems-Dollard kennishiaten omzetten in kennisvragen (K_NenR_138) (NL)
Commissioner Technical support unit IPBES modellen en technieken (K_NenR_140) (NL)
Commissioner Inventarisatie monitoringsindicatoren biodiversiteit Caribisch Nederland (K_NenR_141) (NL)
Commissioner Werkprogramma over wetlands met Korea binnen bestaand MOU (K_NenR_146) (NL)
Commissioner Kennisinfrastructuur provincies (NL)
Commissioner Kennistabellen mitigerende maatregelen (NL)
Commissioner KRM indicatoren biodiversiteit (NL)
Commissioner Larval timeseries in stock assessment
Commissioner Liberation
Commissioner Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) in het groene onderwijs (NL)
Commissioner Making fish tagging data available to everyone
Commissioner Managementplannen visserij (NL)
Commissioner Maritieme meetlat (NL)
Commissioner Mass Mapping
Commissioner Meekoppelanalyse water en natuur (NL)
Commissioner Meloresist (NL)
Commissioner Methodeontwikkeling en inventariserend onderzoek diervoeders (NL)
Commissioner Methodeontwikkeling en inventariserend onderzoek t.b.v. labs NVWA (NL)
Commissioner MKBA Engbertsdijksvenen en Wierdense veld (NL)
Commissioner Modeling an ecological network of plant-insect dynamics in the context of volatile plant metabolite profiles
Commissioner Modeling, re-factoring and re-programming the Pseudomonas putida chassis for biocatalysis a la carte
Commissioner Modelvergelijking drukfactoren op biodiversiteit (NL)
Commissioner Mogelijkheden van Remote Sensing voor vegetatie (structuur) monitoring in Nederland (NL)
Commissioner Monitoring winteroverleving plantparasitaire nematoden (NL)
Commissioner Multifactorieel onderzoek op volksniveau (NL)
Commissioner Naar een duurzame landbouw in 2020 (NL)
Commissioner Nature meets design
Commissioner Natuur inclusief consumeren en gedragseconomie (NL)
Commissioner Natuurcombinaties in bossen (NL)
Commissioner Natuurlijk Kapitaal en landbouw (NL)
Commissioner Natuurlijk Kapitaal en recreatie (NL)
Commissioner Natuurlijk Kapitaal en visserij (NL)
Commissioner Natuurlijk kapitaal op de bedrijfsbalans (NL)
Commissioner Novel Stratification Approach
Commissioner NVK - Bedrijvigheid en natuur in gebiedsprocessen (NL)
Commissioner NVK - Betrokkenheid en beleving (NL)
Commissioner NVK Doorwerking (NL)
Commissioner NVK - Kwantitatieve scenario's (NL)
Commissioner NVK - N2000 pathways (NL)
Commissioner NVK - Synthese : Hoe gaan gemeenten om met decentralisatie natuurbeleid? (NL)
Commissioner Ondersteuning Groene Tafel ‘Gezonder door Groen’ (NL)
Commissioner Onderzoek antibiotica (NL)
Commissioner Onderzoek naar de mogelijkheden voor een geïntegreerde natuurmonitoring op landelijk- en gebiedsniveau die voldoet aan de eisen van de EU (NL)
Commissioner Onderzoek verboden stoffen (NL)
Commissioner Ontsmettingstechnieken en middelen (NL)
Commissioner Optimale fruitkwaliteit voor keten en consument (NL)
Commissioner Optimaliseren ecologische kwaliteit door gebiedsgericht samenwerken aan natuur en landschapsbeheer (NL)
Commissioner PAS Herstelstrategieën (NL)
Commissioner PELSPA
Commissioner PROPS (NL)
Commissioner Rapportage Digitale Balans (NL)
Commissioner Rapportage Natuurlijk Kapitaal (NL)
Commissioner RIVERCARE
Commissioner Samenhang ontwikkeling, verspreiding en onderwijs (NL)
Commissioner Green space for human health, well-being and care
Commissioner Seed2Feed, potentie meloenteelt Afrika (NL)
Commissioner Smart with fresh water
Commissioner Stakeholder analyse pulsvisserij (NL)
Commissioner Stalemissies (NL)
Commissioner Status kreeft en conch visserij op Statia (NL)
Commissioner STECF (NL)
Commissioner Synthese kennis en ervaringen met natuurinclusieve economie (NL)
Commissioner Systeemkennis/monitoring: Opstellen monitoringprogramma (NL)
Commissioner Technische maatregelen (NL)
Commissioner Toekomstige RO (NL)
Commissioner Toxoplasma gondii infecties in varkens (NL)
Commissioner Trainer programme tropical vegetable production Myanmar
Commissioner Trees4Future
Commissioner Uitvoeringsprogramma Natuurvisie (NL)
Commissioner Upscaling regional water innovations (PPS) (NL)
Commissioner Verbeteren transport en opvang van het jonge kalf (NL)
Commissioner Verbetering waterkwaliteit substraatloze teeltsystemen: zuurstofinbrenging (NL)
Commissioner Verkeersmanagement vanuit het dierenrijk (NL)
Commissioner Leernetwerk Burgerinitiatieven (NL)
Commissioner Vernieuwende initiatieven in natuur en beheer (NL)
Commissioner Updating methods for the Statutory Research Tasks
Commissioner Verspreiding van Xanthomonas fragariae (NL)
Commissioner Versterken aquacultuursector (NL)
Commissioner Versterken economie en ecologie EemsDelta (NL)
Commissioner Verstoring zeehonden (NL)
Commissioner Visserij-indicatoren (NL)
Commissioner Voer- en management maatregelen (NL)
Commissioner Voorbereiding internationale samenwerking genetisch onderzoek wolf (NL)
Commissioner Voorkomen van vleermuizen (NL)
Commissioner Waarde creatie duurzaamheidsvensters (NL)
Commissioner Waddenzeehavens (NL)
Commissioner Welzijn en gezondheid gezelschapsdieren (NL)
Commissioner Onderhoud database Wet- en regelgeving (NL)
Commissioner Zaadkwaliteit tomaat (NL)
Commissioner Ziektebeheersing substraatloze teeltsystemen (NL)
Commissioner Verbreding kennissysteem Beheer op Maat (HD3506) (NL)
Commissioner Germination biology (HD3505)
Commissioner Has trawling turned the Dutch seafloor into a high-production fish farm?
Commissioner Haalbaarheidsstudie bio-afbreekbare plastic draagtasjes (NL)
Commissioner Groepshuisvesting kraamzeugen en hun biggen (NL)
Commissioner Groen voor Gezondheid (NL)
Commissioner Goede grond voor waterbeheer (NL)
Commissioner Gebiedsagenda Noordzee: bouwen met natuur (NL)
Commissioner Food Integrity
Commissioner BO-12 Agroketens en Visserij (NL)
Commissioner BO-22.02 GV - AF4 Duurzame veehouderij - Doorloop (NL)
Commissioner BO-31.03 AF2 Resource efficiency- Topsector PPSen (NL)
Commissioner BO-26.03 V&U - TU12 Meer met minder (Veredeling) - Topsector PPSen (NL)
Commissioner BO-25.10 DPP - TU12 Meer met minder (Plantgezondheid) - nieuwe PPSen (NL)
Commissioner BO-25.01 Duurzame plantaardige productiesystemen (DPP) - Koepel (NL)
Commissioner BO-38 Kennis voor Bedrijf (NL)
Commissioner BO-40 RenD thema's (NL)
Commissioner BO-27.01 International business development
Commissioner Fauna aspecten (NL)
Commissioner Evaluatie 2015 Natura 2000 doelen (deel II) (NL)
Commissioner Evaluatie 2015 Natura 2000 doelen (deel I) (NL)
Commissioner EU SUN: life cycle of engineered nanoparticles
Commissioner EU NanoDef: meten van nanodeeltjes (NL)
Commissioner EU Decathlon (NL)
Commissioner Entrepreneurial learning & innovation: casus ISM Oost-Europa
Commissioner Emissie mest (NL)
Commissioner Eiwit-polymeer nanosensorsystemen (PROPOSENS) (NL)
Commissioner EIP pilot Teelt de grond uit (NL)
Commissioner EIP pilot Glastuinbouw Waterproof (NL)
Commissioner Eindadvies Biobouwers (NL)
Commissioner Eemsdollard (NL)
Commissioner Ecosystemservices; upscaling innovative approaches
Commissioner Ecosystem Restoration in Nederland (NL)
Commissioner Economics of scale dependent climate adaptation: modelling perspectives
Commissioner Duurzame pluimveehouderij door kennisverspreiding en innovatie (NL)
Commissioner Duurzame kades (PwN-MIIP) (NL)
Commissioner Duurzame bladluisbeheersing in vruchtgroenten onder glas (NL)
Commissioner Duurzame bij (NL)
Commissioner Droogteschade voor de landbouw (NL)
Commissioner Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta onderbouwing MIRT Onderzoek Oosterschelde (NL)
Commissioner Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta Kenniscoordinatie en ondersteuning bij opstellen synthese document (NL)
Commissioner Interactie hoogte normen dijken Volkerak Zoommeer (ZwD) (NL)
Commissioner Gevolgenspoor DOW Chemical (ZwD) (NL)
Commissioner Deltaprogramma Waddengebied: Opstellen synthesedocument (NL)
Commissioner Advies toetsing (parallelle keringen) dubbeldijk (Wadden) (NL)
Commissioner Doorwerking N2000 in gebiedsprocessen (NL)
Commissioner Discriminating between horse mackerel landings using GCxGS-MS
Commissioner Diergezondheidsmanagement: produceren met minimaal gebruik van antibiotica (NL)
Commissioner Diagnostiek, Ontwikkeling en Toepassing (NL)
Commissioner De Landschapssleutel in het Groene Onderwijs en daarna (NL)
Commissioner Calculation model and recreational costs database
Commissioner Data poor stocks
Commissioner Cross-overs: koplopers in kaart (NL)
Commissioner Community of Practice zouttolerantie (NL)
Commissioner Communicatie NEM (NL)
Commissioner Collectieven agrarisch natuurbeheer (NL)
Commissioner CCTV segmentation
Commissioner Catalogus biobased verpakkingsmaterialen (NL)
Commissioner Bycatch: bane or boon?
Commissioner Vloeren vleeskalveren (NL)
Commissioner Smart Dairy Farming (NL)
Commissioner Fertile Grounds Initiative
Commissioner Blootstelling bodemorganismen (NL)
Commissioner Beheersen bloedluisproblematiek (NL)
Commissioner Bedwelmen en doden van vis (NL)
Commissioner BE BASIC - FDCA (NL)
Commissioner Analysis tagging experiments: seasonal growth patterns
Commissioner Analyse uitvoering natuurwetgeving (NL)
Commissioner Analyse fotomateriaal koraalrif (NL)
Commissioner Analyse en uitvoering bestandsmonitoring IJsselmeer en Markermeer (NL)
Commissioner Analyse aantal concrete PAS-vragen uit de praktijk (NL)
Commissioner Adviesvraag aanvullende monitoring van pilots (NL)
Commissioner Actieagenda vrijetijdseconomie (NL)
Commissioner Aanpassing modellen voor Kyoto-verplichtingen (NL)
Commissioner Transversale variabelen (NL)
Commissioner Basisvoedingsmiddelen en gedragsinterventies (NL)
Commissioner Praktijkproef Bestrijding Duizendknoop (NL)
Commissioner Methode ontwikkeling en surveys milieucontaminanten en pesticiden t.b.v. WOT (NL)
Commissioner Methode ontwikkeling en surveys mycotoxinen t.b.v. WOT (NL)
Commissioner Water recreation sector and nature
Commissioner Vermaatschappelijking natuurbeleid (NL)
Commissioner Systeemkennis/monitoring: Trilaterale samenwerking (NL)
Commissioner Q-fever niet drachtige geiten (NL)
Commissioner Multilevel governance
Commissioner Monitoring effecten energieke samenleving (NL)
Commissioner Toestand en trend natuurlijk kapitaal in Nederland (NL)
Commissioner Duurzame energie stimuleren bij regionale ondernemers (NL)
Commissioner Handreiking typische soorten (HD3515) (NL)
Commissioner Greenport Horti Campus (NL)
Commissioner BPM - NOPANIC: ontwikkeling biopolymeren (NL)
Commissioner BENTHIS
Commissioner Bodemkwaliteit op zavel en kleigronden (NL)
Commissioner Combikip (NL)
Commissioner Animal Welfare Check Points
Commissioner Development of welfare indicators for zoo animals with emphasis on stereotypies
Commissioner Grondsoortenkaart (NL)
Commissioner Europese samenwerking EU-richtlijnen waterkwaliteit (NL)
Commissioner Uitspoeling vanuit grondgebonden bedekte teelten naar grond- en oppervlaktewater in NL en EU (NL)
Commissioner Uitspoeling vanuit vollegrondsteelten naar grond- en oppervlaktewater i.k.v. NL en EU toelating (NL)
Commissioner BO-20 Agro
Commissioner Creative Commons Nederland III
Commissioner Remote sensing for biodiversity: GNSS, EBONE, BIOSOS
Commissioner Overheidsinstrumentarium voor ketenverduurzaming (NL)
Commissioner Natura 2000 Habitatprofielen (NL)
Commissioner Nationale rapportages voor internationale verplichtingen (NL)
Commissioner Commissie Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) (NL)
Commissioner Natuurinclusieve BIZ voor de Gastvrijheidseconomie (NL)
Commissioner Kader Richtlijn Marien / Gebieden (NL)
Commissioner Weidevogelbeheer door collectieven (NL)
Commissioner KB-11 Food security worldwide
Commissioner Methode ontwikkeling en surveys fycotoxinen t.b.v. WOT (NL)
Commissioner Methode ontwikkeling en surveys planttoxinen t.b.v. WOT (NL)
Commissioner Stats for nano
Commissioner KB-16 Transitie & Innovatie (NL)
Commissioner KB-15 Gezond en veilig voedsel in ketenperspectief
Commissioner KB-14 Duurzame ontwikkeling van de groenblauwe ruimte (NL)
Commissioner Protein production from seaweed
Commissioner KB-13 Biobased Economy
Commissioner KB-12 Sustainable Agriculture
Commissioner Platform preservation food
Commissioner Farming climate
Commissioner Carbon Banking
Commissioner Reduction options of ammonia and methane emissions from dairy housing
Commissioner Realization manure fermentation on De Marke
Commissioner Supply Balance Sheets
Commissioner Microlab
Commissioner Continued Dutch contribution in an international framework concerning the management and stimulation of the use of genebank collections of crops important for food and agriculture
Commissioner Methodeontwikkeling en inventariserend onderzoek t.b.v. WOT (NL)
Commissioner BO-11 Nature and Biodiversity
Commissioner KB-0 Kennisbasis algemeen
Commissioner KB Knowledge BasiC Research for the Ministry of Economic Affairs
Commissioner WOT Statutory Research for the Ministry of Economic Affairs
Commissioner BO Policy supporting research for the Ministry of Economic Affairs
Commissioner KB-09 Scientific infrastructure
Commissioner KB-08 Animal health
Commissioner Crisis Expertteam environment and drinking water
Commissioner BO-05 Mineralen en milieukwaliteit (NL)
Commissioner WOT-06 Economische informatievoorziening (NL)
Commissioner WOT-03 Genetic resources
Commissioner WOT-04 Nature and Environment
Commissioner WOT-02 Food safety
Commissioner WOT-01 Animal diseases
Commissioner WOT-05 Visserijonderzoek (NL)
Commissioner BO-09 Knowledge
Commissioner BO-10 International Cooperation
Commissioner BO-08 Voedsel, dier en consument (NL)
Commissioner BO-07 Verduurzaming productie en transitie (NL)
Commissioner BO-04 Organic Farming
Commissioner DLO - Research Programme for the Ministry of Economic Affairs
Commissioner BO-03 Economically promising agro-chains
Financier Weerbaar vee (NL)
Financier Ontwikkeling van een geïntegreerde aquacultuur / horticultuur in Egypte (NL)
Financier PGR-Secure (NL)
Financier Chrysant verrood (NL)
Financier Schermen Amaryllis (NL)
Financier Stuurlicht Freesia (NL)
Financier EpiTraits (NL)
Financier Een pijplijn voor genetische analyses in polyploiden (NL)
Financier MJA monitoring Paddestoelen (NL)
Financier MJA monitoring Bloembollen teelt (NL)
Financier SEQUON - Sequencing the Onion Genome (NL)
Financier Duurzame sierteeltketen : GreenCHAINge (NL)
Financier Behoud van plantgezondheid en voorkomen van groeiremming; recirculatie Cymbidium (NL)
Financier Innovatieprogramma zaaizaadtechnologie (NL)
Financier Droogtetolerante aardappels (NL)
Financier PotataGAP in China (NL)
Financier Global DairyFarmers
Financier Integrale diergezondheid: leverbot en maagdarmwormen (NL)
Financier Inrichting kippenuitloop, AI risico en schade door roofdieren (NL)
Financier One Health4Food (NL)
Financier Feed4Foodure part B VDI (NL)
Financier Samenwerkende Varkenshouderijketen onderzoeksagenda - AF12012 (NL)
Financier Geintegreerde bestrijding bodemziekten in bio grondgebonden kasteelten - AF14103 (NL)
Financier Weerbaarheid door biodiversiteit - AF14102 (NL)
Financier Alternatieve eiwitbronnen - AF14104 (NL)
Financier Programma Bodem - AF1205a (NL)
Financier Meerwaarde mest en mineralen - AF12178 (NL)
Financier Biorefine/Innofer (NL)
Financier MIRACLES
Financier Grow2Build
Financier Open Bio
Financier BioEcoSim
Financier HYSOL onderzoekt agrarische afvalstoffen voor gebruik van biogas (NL)
Financier S2BIOM (NL)
Financier Green chemicals via microbes, natural nootkatone as flavour and agrochemical - AF12141
Financier Samenwerkende waardeketens (NL)
Financier Gezondheid en welbevinden (NL)
Financier Voedselveiligheid en Voedselzekerheid (NL)
Financier Meer en beter met Minder (NL)
Financier Internationaal (NL)
Financier Consument (NL)
Financier Duurzame technologie (NL)
Financier Voedselveiligheid (NL)
Financier Gezondheid (NL)
Financier Markt- en keteninnovaties (NL)
Financier Duurzame veehouderij (NL)
Financier Resource efficiency (NL)
Financier Valorisatie (NL)
Financier Duurzame productie op zee (NL)
Financier BO-25.08 DPP - TU12 Meer met minder (Plantgezondheid) - Doorloop (NL)
Financier BO-29.03 G&W - TU14 Gezondheid en welbevinden - Topsector PPSen (NL)
Financier BO-27.05 IB - TU16 Internationaal - Topsector PPSen (NL)
Financier BO-22.04 GV - AF4 Duurzame veehouderij - Topsector PPSen (NL)
Financier BO-33.05 TU13 Voedselveiligheid - Topsector PPSen (NL)
Financier BO-25.06 DPP - TU12 Meer met minder (Duurzame prod sys) - Topsector PPSen (NL)
Financier Doodsoorzaken, dieet en toestanden aangespoelde bruinvissen (HD3510) (NL)
Financier Economie provincie Utrecht (HD3511) (NL)
Financier Actualisering Effectenindicator Natura 2000 onderdeel stikstof (HD3518) (NL)
Financier Vergroening GLB en invulling Ecological Focus Area's (HD3520) (NL)
Financier Internationale Ganzenconferentie (HD3522) (NL)
Financier Oorzaken sterfte van zomereiken in bossen en parken (HD3527) (NL)
Financier De kennisinfrastructuur in kaart gebracht (HD3528) (NL)
Financier Diepzee-expeditie biodiversiteit Caribisch Nederland (HD3530) (NL)
Financier Koraalrestauratieproject op Bonaire (HD3531) (NL)
Financier Regionale strategie voor duurzame energie (HD3533) (NL)
Financier Ruimtelijke onderbouwing gebiedsgerichte aanpak voor soortenbescherming (HD3535) (NL)
Financier Rapportage t.b.v. EU verplichting LULUCF artikel 10 (HD3537) (NL)
Financier Vergroeningsmaatregelen (HD3538) (NL)
Financier Zesde Nederlandse bosinventarisatie (NL)
Financier HERCATCH
Financier Herintroductie hamster in Zuid-Limburg (NL)
Financier Heterogeneity and spreading of risk
Financier Indicator goederen en diensten natuur (NL)
Financier Informatiesysteem EU derogatierapportages (NL)
Financier Informatievoorziening bij gedecentraliseerd natuurbeleid (NL)
Financier Innovative Mussel mapping
Financier Interdepence of perch and pikeperch
Financier Intermediairs die de energieke samenleving mobiliseren (NL)
Financier Inventarisatie voor beheerplan Haaien (NL)
Financier Biodiversiteitsgegevens IPBES (K_NenR_120) (NL)
Financier Quickscan aanwezige kennis voor uitvoering natuurwetgeving (K_NenR_123) (NL)
Financier Rapportage Ramsar conventie (K_NenR_124) (NL)
Financier Onderbouwing belang CITES Commissie (K_NenR_127) (NL)
Financier Natuurambitie Grote Wateren (K_NenR_129) (NL)
Financier Decentralisatie Natuurbeleid (K_NenR_133) (NL)
Financier MIRT Eems-Dollard kennishiaten omzetten in kennisvragen (K_NenR_138) (NL)
Financier Technical support unit IPBES modellen en technieken (K_NenR_140) (NL)
Financier Inventarisatie monitoringsindicatoren biodiversiteit Caribisch Nederland (K_NenR_141) (NL)
Financier Werkprogramma over wetlands met Korea binnen bestaand MOU (K_NenR_146) (NL)
Financier Kennisinfrastructuur provincies (NL)
Financier Kennistabellen mitigerende maatregelen (NL)
Financier KRM indicatoren biodiversiteit (NL)
Financier Kwaliteitsdetectie trostomaat (NL)
Financier Larval timeseries in stock assessment
Financier Liberation
Financier Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) in het groene onderwijs (NL)
Financier Making fish tagging data available to everyone
Financier Managementplannen visserij (NL)
Financier Maritieme meetlat (NL)
Financier Mass Mapping
Financier Meekoppelanalyse water en natuur (NL)
Financier Meloresist (NL)
Financier Methodeontwikkeling en inventariserend onderzoek diervoeders (NL)
Financier Methodeontwikkeling en inventariserend onderzoek t.b.v. labs NVWA (NL)
Financier MKBA Engbertsdijksvenen en Wierdense veld (NL)
Financier Modeling an ecological network of plant-insect dynamics in the context of volatile plant metabolite profiles
Financier Modeling, re-factoring and re-programming the Pseudomonas putida chassis for biocatalysis a la carte
Financier Modelvergelijking drukfactoren op biodiversiteit (NL)
Financier Mogelijkheden van Remote Sensing voor vegetatie (structuur) monitoring in Nederland (NL)
Financier Monitoring winteroverleving plantparasitaire nematoden (NL)
Financier Multifactorieel onderzoek op volksniveau (NL)
Financier Naar een duurzame landbouw in 2020 (NL)
Financier Nature meets design
Financier Natuur inclusief consumeren en gedragseconomie (NL)
Financier Natuurcombinaties in bossen (NL)
Financier Natuurlijk Goedkoper (Houtribdijk, Markermeerdijk) (NL)
Financier Natuurlijk Kapitaal en landbouw (NL)
Financier Natuurlijk Kapitaal en recreatie (NL)
Financier Natuurlijk Kapitaal en visserij (NL)
Financier Natuurlijk kapitaal op de bedrijfsbalans (NL)
Financier Novel Stratification Approach
Financier NVK - Bedrijvigheid en natuur in gebiedsprocessen (NL)
Financier NVK - Betrokkenheid en beleving (NL)
Financier NVK Doorwerking (NL)
Financier NVK - Kwantitatieve scenario's (NL)
Financier NVK - N2000 pathways (NL)
Financier NVK - Synthese : Hoe gaan gemeenten om met decentralisatie natuurbeleid? (NL)
Financier Ondersteuning Groene Tafel ‘Gezonder door Groen’ (NL)
Financier Onderzoek antibiotica (NL)
Financier Onderzoek naar de mogelijkheden voor een geïntegreerde natuurmonitoring op landelijk- en gebiedsniveau die voldoet aan de eisen van de EU (NL)
Financier Onderzoek verboden stoffen (NL)
Financier Ontsmettingstechnieken en middelen (NL)
Financier Optimale fruitkwaliteit voor keten en consument (NL)
Financier Optimaliseren ecologische kwaliteit door gebiedsgericht samenwerken aan natuur en landschapsbeheer (NL)
Financier PAS Herstelstrategieën (NL)
Financier PELSPA
Financier PROPS (NL)
Financier Rapportage Digitale Balans (NL)
Financier Rapportage Natuurlijk Kapitaal (NL)
Financier Reductie ammoniakemissie bij mesttoediening door extra watergebruik (NL)
Financier RIVERCARE
Financier Samenhang ontwikkeling, verspreiding en onderwijs (NL)
Financier Seed2Feed, potentie meloenteelt Afrika (NL)
Financier Smart with fresh water
Financier Stakeholder analyse pulsvisserij (NL)
Financier Stalemissies (NL)
Financier Status kreeft en conch visserij op Statia (NL)
Financier STECF (NL)
Financier Synthese kennis en ervaringen met natuurinclusieve economie (NL)
Financier Systeemkennis/monitoring: Opstellen monitoringprogramma (NL)
Financier Technische maatregelen (NL)
Financier Toekomstige RO (NL)
Financier Toxoplasma gondii infecties in varkens (NL)
Financier Trainer programme tropical vegetable production Myanmar
Financier Trees4Future
Financier Uitvoeringsprogramma Natuurvisie (NL)
Financier Upscaling regional water innovations (PPS) (NL)
Financier Verbeteren transport en opvang van het jonge kalf (NL)
Financier Verbetering waterkwaliteit substraatloze teeltsystemen: zuurstofinbrenging (NL)
Financier Verkeersmanagement vanuit het dierenrijk (NL)
Financier Leernetwerk Burgerinitiatieven (NL)
Financier Vernieuwende initiatieven in natuur en beheer (NL)
Financier Updating methods for the Statutory Research Tasks
Financier Verspreiding van Xanthomonas fragariae (NL)
Financier Versterken aquacultuursector (NL)
Financier Versterken economie en ecologie EemsDelta (NL)
Financier Verstoring zeehonden (NL)
Financier Visserij-indicatoren (NL)
Financier Voer- en management maatregelen (NL)
Financier Voorbereiding internationale samenwerking genetisch onderzoek wolf (NL)
Financier Voorkomen van vleermuizen (NL)
Financier Waarde creatie duurzaamheidsvensters (NL)
Financier Waddenzeehavens (NL)
Financier Welzijn en gezondheid gezelschapsdieren (NL)
Financier Onderhoud database Wet- en regelgeving (NL)
Financier Zaadkwaliteit tomaat (NL)
Financier Ziektebeheersing substraatloze teeltsystemen (NL)
Financier Verbreding kennissysteem Beheer op Maat (HD3506) (NL)
Financier Germination biology (HD3505)
Financier Has trawling turned the Dutch seafloor into a high-production fish farm?
Financier Haalbaarheidsstudie bio-afbreekbare plastic draagtasjes (NL)
Financier Groepshuisvesting kraamzeugen en hun biggen (NL)
Financier Groen voor Gezondheid (NL)
Financier Goede grond voor waterbeheer (NL)
Financier Gebiedsagenda Noordzee: bouwen met natuur (NL)
Financier Food Integrity
Financier BO-12 Agroketens en Visserij (NL)
Financier BO-22.02 GV - AF4 Duurzame veehouderij - Doorloop (NL)
Financier BO-31.03 AF2 Resource efficiency- Topsector PPSen (NL)
Financier BO-26.03 V&U - TU12 Meer met minder (Veredeling) - Topsector PPSen (NL)
Financier BO-25.10 DPP - TU12 Meer met minder (Plantgezondheid) - nieuwe PPSen (NL)
Financier BO-25.01 Duurzame plantaardige productiesystemen (DPP) - Koepel (NL)
Financier BO-38 Kennis voor Bedrijf (NL)
Financier BO-40 RenD thema's (NL)
Financier BO-27.01 International business development
Financier Fauna aspecten (NL)
Financier Evaluatie 2015 Natura 2000 doelen (deel II) (NL)
Financier Evaluatie 2015 Natura 2000 doelen (deel I) (NL)
Financier EU SUN: life cycle of engineered nanoparticles
Financier EU NanoDef: meten van nanodeeltjes (NL)
Financier EU Decathlon (NL)
Financier Estimating the effect of oxygen on seed storage
Financier Entrepreneurial learning & innovation: casus ISM Oost-Europa
Financier Emissie mest (NL)
Financier Eiwit-polymeer nanosensorsystemen (PROPOSENS) (NL)
Financier EIP pilot Teelt de grond uit (NL)
Financier EIP pilot Glastuinbouw Waterproof (NL)
Financier Eindadvies Biobouwers (NL)
Financier Eemsdollard (NL)
Financier Ecosystemservices; upscaling innovative approaches
Financier Ecosystem Restoration in Nederland (NL)
Financier Economics of scale dependent climate adaptation: modelling perspectives
Financier Duurzame pluimveehouderij door kennisverspreiding en innovatie (NL)
Financier Duurzame kades (PwN-MIIP) (NL)
Financier Duurzame bladluisbeheersing in vruchtgroenten onder glas (NL)
Financier Duurzame bij (NL)
Financier Droogteschade voor de landbouw (NL)
Financier Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta onderbouwing MIRT Onderzoek Oosterschelde (NL)
Financier Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta Kenniscoordinatie en ondersteuning bij opstellen synthese document (NL)
Financier Interactie hoogte normen dijken Volkerak Zoommeer (ZwD) (NL)
Financier Gevolgenspoor DOW Chemical (ZwD) (NL)
Financier Deltaprogramma Waddengebied: Opstellen synthesedocument (NL)
Financier Advies toetsing (parallelle keringen) dubbeldijk (Wadden) (NL)
Financier Doorwerking N2000 in gebiedsprocessen (NL)
Financier Discriminating between horse mackerel landings using GCxGS-MS
Financier Diergezondheidsmanagement: produceren met minimaal gebruik van antibiotica (NL)
Financier Diagnostiek, Ontwikkeling en Toepassing (NL)
Financier De Landschapssleutel in het Groene Onderwijs en daarna (NL)
Financier Calculation model and recreational costs database
Financier Data poor stocks
Financier Cross-overs: koplopers in kaart (NL)
Financier Community of Practice zouttolerantie (NL)
Financier Communicatie NEM (NL)
Financier Collectieven agrarisch natuurbeheer (NL)
Financier CCTV segmentation
Financier Catalogus biobased verpakkingsmaterialen (NL)
Financier Bycatch: bane or boon?
Financier Vloeren vleeskalveren (NL)
Financier Smart Dairy Farming (NL)
Financier Fertile Grounds Initiative
Financier Blootstelling bodemorganismen (NL)
Financier Beheersen bloedluisproblematiek (NL)
Financier Bedwelmen en doden van vis (NL)
Financier BE BASIC - FDCA (NL)
Financier Analysis tagging experiments: seasonal growth patterns
Financier Analyse uitvoering natuurwetgeving (NL)
Financier Analyse fotomateriaal koraalrif (NL)
Financier Analyse en uitvoering bestandsmonitoring IJsselmeer en Markermeer (NL)
Financier Analyse aantal concrete PAS-vragen uit de praktijk (NL)
Financier Adviesvraag aanvullende monitoring van pilots (NL)
Financier Actieagenda vrijetijdseconomie (NL)
Financier Aanpassing modellen voor Kyoto-verplichtingen (NL)
Financier Aalreproductie (Leven met zout) (NL)
Financier Transversale variabelen (NL)
Financier Terugdringen zoonosen: Streptococcus suis (NL)
Financier ‘MijnZeug’, digitalisering van informatiestromen in de Zeugenhouderij (NL)
Financier Autograssmilk (NL)
Financier PPS-KH Schaap (NL)
Financier Verbeterd welzijn van vleespluimvee (NL)
Financier Verantwoord achterwege laten van ingrepen (NL)
Financier Terugdringen Campylobacter (NL)
Financier Feed4Foodure - AF12039 (NL)
Financier Duurzame zuivelketen - AF12133 (NL)
Financier Mijn varken (NL)
Financier Draagvlak voor dialoog (NL)
Financier Verantwoord omgaan met staarten (NL)
Financier Paratuberculose in de melkgeitenhouderij (NL)
Financier Stoppen met castreren (NL)
Financier Vastlegging fosfor bij vleesvarkens en botsterkte (NL)
Financier Doden eendagskuikens (NL)
Financier Snelle Diagnostiek (NL)
Financier Specialisaties van bijzondere oliehoudende gewassen (NL)
Financier Pick'n'Pack (NL)
Financier EU Fusions (NL)
Financier i3B-Livestock Living Lab (NL)
Financier Het Nieuwe Veehouden en Mijn Duurzaamheid (NL)
Financier Bodemkwaliteit op dalgrond (NL)
Financier Beregenen op maat (NL)
Financier Programma IJk-akker (NL)
Financier Fuel4Me (NL)
Financier Carbohydrates for improving health (CARBOHEALTH)
Financier SPLASH - Sustainable PoLymers from Algae Sugars and Hydrocarbons
Financier Methode ontwikkeling en surveys milieucontaminanten en pesticiden t.b.v. WOT (NL)
Financier Methode ontwikkeling en surveys mycotoxinen t.b.v. WOT (NL)
Financier Exposure bees
Financier Bioelectrochemically-assisted recovery of valuable resources from urine
Financier ATVET
Financier Antibiotic treatment 2012
Financier Algae cultivation and greenhouse cultivation
Financier Afghanistan
Financier Advies GAEC-8
Financier Administratieve kosten herkomstetikettering
Financier Access2Seeds index
Financier AB-free organic pig farming
Financier Southern part (Sw-Delta)
Financier Care agriculture
Financier Fresh water (Sw-Delta)
Financier Pathogenic organisms Waddensea
Financier Ziekteverwekkers scheldieren Waddenzee (NL)
Financier Sand suppletions (Wadden)
Financier Xanthomonas infection of cabbage seeds
Financier Laws and legislation and experiment space
Financier World Heritage Waddenfoundation
Financier Resistance to viruses
Financier Resilent substrate potplant and tomato
Financier Resilent substrate strawberry
Financier Waterrijk Park Lingezegen (NL)
Financier Water recreation sector and nature
Financier Water planner with supportive statements
Financier Waarde vermeerdering in de aardappelketen India en Ethiopië (NL)
Financier Leaf blight
Financier Preliminary study policy review ecosystem services
Financier Voorkomen van pelagische vis op grotere ruimtelijke schaal in de EEZ van Cara‹bisch Nederland (NL)
Financier Voorjaarstoediening drijfmest (NL)
Financier Food safety monitor sustainable food
Financier Voedsel- en voedingseducatie als (levens)bron voor de agrofoodsector Nederland (NL)
Financier Sights on the future Noord Holland Noord
Financier VIBEG
Financier Secured Growth : development of an innovative monitoring and advice system for crop insurances in Burundi and Kenya
Financier Verwaarden van reststromen door bedrijfskringen (NL)
Financier Verwaarden en verduurzamen (NL)
Financier Distribution and spread of Clavibacter in tomato seeds
Financier Packaging scales of tomato leaf
Financier Verontdieping tot maaiveld
Financier Vermaatschappelijking natuurbeleid (NL)
Financier Exploring market opportunities and obstacles
Financier Verhoging bodemweerbaarheid door stimulering antagonisten (NL)
Financier Breeding spinach
Financier Verduurzaming van Nederlandse cacao en koffie importen: synergie tussen praktijk, beleid, strategie en kennis (NL)
Financier Verdienmodellen voor emissiebeperkende technieken en maatregelen (NL)
Financier Revenue model sustainable modernization area
Financier Revenue model Betuwse Bloem
Financier Improved positioning of the organic table potato
Financier Verbetering benutting bodemvoorraad fosfaat (NL)
Financier Verbeterde houdbaarheid van zaaizaden (NL)
Financier Veilige voeding voor allergische consumenten (NL)
Financier Vector competence
Financier Vector competence
Financier Vector competence study RVF
Financier Value chain analysis in fresh fruit and vegetable supply sector
Financier Valorisatie Champost (NL)
Financier Use of Genetic Resources for Climate Change Adaption
Financier Underpinning acoustics
Financier Tuinbouw Digitaal (NL)
Financier Thrips in leek
Financier Transport voor kalveren (NL)
Financier Transition paths in Mexican Greenhouse Horticulture
Financier Toxoplasmosis HR geno-characterization
Financier Toxoplasma HR geno-characterization
Financier Towards optimal allocation of water resources using agent based
Financier TopDAD
Financier The Sustainability Consortium (TSC)
Financier The gut & dietary lipids
Financier Terugdringen belemmeringen bij beheersing voedselverspilling (NL)
Financier Soiless tillage summer-flowers and permanent plants
Financier Soilless tillage leek
Financier Soilless tillage nursery stock production
Financier Soilless tillage cauliflower
Financier Soilless tillage flower bulbs
Financier Soilless tillage blue berry
Financier Soilless tillage of leafy vegetables
Financier Soilless cropping apple
Financier Soilless cropping strawberry
Financier Systems biology of sink strength: mechanistic understanding of regulation and adaptiation of tomato fruit sink strength
Financier Systeemkennis/monitoring: Trilaterale samenwerking (NL)
Financier Sustainable potato production in Indonesia
Financier Sustainable Crop Production
Financier SUSTAIN
Financier Sub-lethal effects of noise
Financier Local products and farm shops
Financier Starplus
Financier Standards for sustainable commodity supply chains
Financier Stadslandbouw (NL)
Financier Social media en social entrepeneurship
Financier Smart phyto check
Financier Small holder fish production NIgeria
Financier Smakelijke vermarkting van gezonde groenten en fruit (NL)
Financier Scaling innovation practices based on remote sensing and farm profitability; combining WFD and Deltaprogram objectives
Financier Samen met ondernemers naar een weerbare bodem (NL)
Financier Ruimte voor Concurrentiekracht? (NL)
Financier RSVP ? statistically sound sampling of Dutch shrimpers
Financier RQA Pick'n'Pack WP5
Financier Risk factors LPAI
Financier Pesticide contamination in organic seeds
Financier The relative importance of N deposition in eutrophication
Financier Recht voor Ecosysteemdiensten; ESDs als motor voor rechtsvernieuwing (NL)
Financier Radio telemetry for tracking the movement of insects
Financier Q-fever niet drachtige geiten (NL)
Financier Publieksenquˆte draagvlak voor natuur (NL)
Financier Productie van groene grondstoffen door suikerbiet - AF12156 (NL)
Financier Prevention & control of Rift Valley Fever South Africa
Financier Prevention & control of African Horse Sickness South Africa
Financier Potato value chain in Chile
Financier Positiebepaling residu op vruchten (NL)
Financier PLAstic Bottle
Financier Plant Center Europe
Financier PhotoSynthetic Biology a la carte
Financier Future perspectives data sharing
Financier NVWA-monsters meststoffen (NL)
Financier Optimalisatie opsporing en beheersing Meloidogyne (NL)
Financier Opheldering onbekende mycotoxines (NL)
Financier OpenNess
Financier Development pathways global agriculture
Financier Development of methods for early signaling plant health fund
Financier Ontwikkeling van een methode voor de bepaling van 3-MCPD esters in soja producten en plantaardige oli‰n (NL)
Financier Ontwikkeling grondgebruik- en bezit Herijkte EHS (NL)
Financier Ontwikkelen maatregelen en meettechnieken bodemgezondheid (NL)
Financier Develop Invasive Alien Species strategy for Caribean Netherlands
Financier Disinfection ring rot
Financier Onderzoekspilot natuur en landschapsnorm (NL)
Financier Onderhoud van de Europese Euginius GMO database (NL)
Financier Control of fertilizers for the General Inspection Service
Financier NVK Recreation Costs
Financier Meta version of the Nature planner
Financier NVK land market
Financier NVK Municipalities
Financier NVK regional governance
Financier NVK Energy landscape
Financier Zero project
Financier Nudge-project
Financier Northern part water safety(S-W delata)
Financier Non-persistent virus transfer
Financier New breeding techniques
Financier New sorting capabilities for seeds
Financier Nieuwe detectiemethoden voor coeliakie (NL)
Financier Non-inversion tillage (NIT) and controlled traffic farming (CTF) in practise
Financier Side effects food pad dermatitis
Financier NEO-INHEEM
Financier Nature and landscape organizations
Financier Nature and landscape
Financier Natura 2000 Actualisering romp- en derivaatgemeenschappen (NL)
Financier Native traits
Financier National Satellite database
Financier Virtual Center of Excellence
Financier Team Horticulture for development
Financier SMASH
Financier Modern, sustainable, protected greenhouse cultivation in Algeria
Financier Market information System
Financier Indo Dutch cooperation Green genetics
Financier Green Corridor East africa
Financier Dutch technology and know-how
Financier Cooperation in subtropical sus
Financier Capacity building to improve effectiveness of Malaysia's inspection and monitoring system for aquaculture and fishery
Financier Multilevel governance
Financier Monitoring/ basisinventarisatie koraal (NL)
Financier Monitoring vitaliteit & bijplaatsingssucces Korhoen Sallandse heuvelrug (NL)
Financier Monitoring MKB Levensmiddelen 2013 (NL)
Financier Monitoring sustainable agriculture
Financier Monitor maatschappelijke waardering (NL)
Financier Monitor bloedluis (NL)
Financier Models of dietary effects on immune responses in pigs
Financier Modelling, re-factoring and re-programming the Pseudomonas putida chassis for biocatalysis a la carte
Financier Modelling an ecological network of plant-insect dynamics in the context of volatile plant metabolite profiles
Financier Modeling landscape experience
Financier Modelling agricultural area
Financier Modeling flowering time regulatory networks
Financier Milde conservering van levensmiddelen (NL)
Financier Microbiota interactive functional networks
Financier Methodical foundation ecological footprint
Financier Measuring and analyzing of uniform and integral dataset
Financier Meta version of the Nature planner
Financier Meet- en innovatieprogramma emissiearme melkveestallen (NL)
Financier Meeschrijven DP2014 (Wadden) (NL)
Financier Meelaagseveiligheid, binnen en buitendijkse gebieden (Wadden) (NL)
Financier Marktontwikkeling Natuur en biodiversiteit (NL)
Financier Market oriented enterprising (STAP 2013)
Financier Market Outlook & Intelligence Agri&Food
Financier Social value
Financier Maatschappelijk rendement van investeringen in Food & Agri - werken aan voedselzekerheid (NL)
Financier Socially acceptable animal disease control
Financier Lure and retain
Financier Lure and infect
Financier LPAI Risk Factors
Financier Low input breeding leghennen (NL)
Financier Local for local
Financier Land management resources with ecosystem services
Financier Agricultural Economic Report
Financier Kwantificering ecosysteemdiensten wilde bestuivers (NL)
Financier Habitat quality grey seals
Financier Kwaliteit en veiligheid van kruiden/-preparaat alternatieven voor dierbehandelingsmiddelen (NL)
Financier Kunnen plantensoorten leven in Maanstof (NL)
Financier Critical reflections
Financier Kringloopwijzer (NL)
Financier Force-field analysis high-quality agriculture
Financier Knowledge institutes in Agro-system innovations in Africa
Financier Small scale biorefinery - AF12040
Financier Chicken - Biobased
Financier Child care
Financier Knowledge interaction
Financier Knowledge transfer and valorisation
Financier Knowledge and innovation impulse Boskoop
Financier Opportunities for entrepreneurs
Financier Monitoring effecten energieke samenleving (NL)
Financier K_NenR_090 Stategische kennisagenda bos en hout (NL)
Financier K_NenR_089_Ontwikkeling herstelplan haaien en roggen Noordzee t.b.v. implementatie KRM (NL)
Financier IPOP Customized nutrition
Financier IPOP CN p1 Knol
Financier Understanding return MF Agriculture
Financier Investigating the suitability of constructed wetlands for the treatment of water for fish farms
Financier International collaborations
Financier Internationale kennis als input voor adviessysteem biomassaoogst (NL)
Financier International exchange
Financier Interacties ui en mycorrhiza's, fosfaat & ziektenresistentie (NL)
Financier Intelligent Consumer Systems (NL)
Financier Integrality and decision making in DP2015(SW-Delta)
Financier Integrale afweging duurzaamheidsaspecten in de keten (NL)
Financier Instrumenten voor duurzaam bodembeheer in de praktijk (NL)
Financier Inspelen veranderende informatiebehoeftes EU-beleid (NL)
Financier Input-Output tabels
Financier Innovatieve verdienconcepten: particuliere boseigenaren (NL)
Financier Innovatieve groene business strategieen MKB in de stad (NL)
Financier Innovatieve dijken/kunstwerken/keringen (Wadden) (NL)
Financier Innovatieve dijkconcepten (Zw Delta) (NL)
Financier Innovaties in dataverzameling en ontsluiting (NL)
Financier Innovation motor Aalsmeer
Financier Innovation in entrepreneurship
Financier Innovation
Financier Informatievoorziening bij decentraliseerd natuurbeleid (NL)
Financier Induvel
Financier Toestand en trend natuurlijk kapitaal in Nederland (NL)
Financier Implications of a discard ban for Dutch fisheries
Financier Implementation of Access and Benefit Sharing Policies facilitating exchange between India and the Netherlands
Financier ICRA
Financier Finishing Male Organic Pigs
Financier Digital elevation models carribean Netherlands
Financier HIPLA
Financier High throughput cellulaire assays
Financier Duurzame energie stimuleren bij regionale ondernemers (NL)
Financier Het in kaart brengen van de bijdrage versleping van antibiotica via diervoeders aan de resistentieproblematiek (NL)
Financier Helpdesk Marine Biodiversity
Financier HD3463_Golfbanen in de Natuurschoonwet (NL)
Financier HD3457_Input voor project Natuurambitie (NL)
Financier HD3454 Nature cemeteries in the Netherlands
Financier Oat chain
Financier Handreiking typische soorten (HD3515) (NL)
Financier Handelingsperspectieven overheden (NL)
Financier Haaien en roggen (NL)
Financier Groepshuisvesting konijnen / Welzijnsmonitor (NL)
Financier Contribution to Green Label certification greenhouse
Financier Green-blue chains
Financier Groen proceswater (NL)
Financier GreenBrains Venlo
Financier Green deals
Financier Green Deal producing landscape
Financier GLOBIO 2013
Financier Get the picture - Orientation on conducting a TV-Survey for Nephrops in the Netherlands
Financier Genome-wide metabolic modelling and data integration of organic acid production A. niger and potato
Financier Genomac - Genetics of mackerel and horse mackerel eggs
Financier Geinduceerde weerbaarheid plant: tomaat en roos (NL)
Financier Geinduceerde weerbaarheid plant: aardappel (NL)
Financier Gedragen protocollen effectbeoordeling ELI sectoren Deltaprogramma (NL)
Financier Gebruik van effectgerichte maatregelen om risico?s van teken te verminderen (NL)
Financier GEAR EFFICIENCY: assessment and intercalibration of sampling gears
Financier FUSIONS WP4
Financier Fovea2 voor specifieke consumenten segment (NL)
Financier Fosfaatbindende drain (NL)
Financier Foodomics metabole profiling
Financier Foodcase (NL)
Financier Food for the Gatekeeper
Financier Fish ageing
Financier FEASIBLE
Financier Expertise-onderhoud NRL-taken (NL)
Financier Expeditie Beneden- en Bovenwinden diepere rif (NL)
Financier Evaluatie decentralisatie natuurbeleid (NL)
Financier EU-KBBPPS
Financier EU Spiced
Financier EU Marlon
Financier EU fruit breedomics
Financier EU FoodMetRes
Financier EU Collab4Safety
Financier EU Berry
Financier Eten is beleven
Financier ESBLs prevalentie vleeskuikens (NL)
Financier ESBL's prevalentie vleeskuikens eerste week (NL)
Financier EPPN-RTD WP3
Financier Emissiearme teeltsystemen Lisianthus (NL)
Financier Eindeloos groenten (NL)
Financier Egyptian greenhouse cultivation at a higher level with Dutch technology
Financier Effects agricultural nature management
Financier Effecten economisch innovatie- en stimuleringsbeleid op vergroening economie (NL)
Financier Effect van endofieten in zaaizaad op ziekteverwekkers (NL)
Financier Ecotoxiologisch onderzoek Gotomeer (NL)
Financier Ecosystem model IJsselmeer-Markermeer
Financier Ecosystem services Zuid-holland Heineken
Financier Economische kengetallen en benchmark (NL)
Financier Economisch-sociale afwegingen rond de inzet en verwaarding van reststromen?
Financier Ecologische Effectmeting windenergie op zee (NL)
Financier Early warning 2
Financier Sustainable aquaculture in Ghana, manure as input for pond cultures
Financier Duurzame otterpopulaties (NL)
Financier Duurzame Innovatie door place making (NL)
Financier Duurzame energielandschappen en ecosysteemdiensten voor Schouwen-Duiveland (NL)
Financier Duurzame catering: van globaal denken naar lokaal inkopen (NL)
Financier Duurzaam zachtfruit (NL)
Financier Duurzaam water in de glastuinbouw (NL)
Financier Duurzaam bodembeheer in de maisteelt (NL)
Financier Duurzaam bodembeheer grootfruit (NL)
Financier Drivers Maatschappelijke acceptatie (NL)
Financier DONRO-technologie voor succesvol nudgen (NL)
Financier Dioxinen in tapuiten eieren (NL)
Financier Digital knowledge
Financier Diagnostiek van Erwinia amylovora (NL)
Financier DEB indeterminate spawners
Financier Dairy Innovation Centre
Financier Cooperation in subtropical sustainable greenhouse Taiwan
Financier Cool Water Tool
Financier Combinatie van kennis t.b.v. integrale beleidsanalyse (NL)
Financier Climate Smart patato growing in South Africa
Financier Circulaire economie (NL)
Financier Chlamydia, onderzoekimpuls (NL)
Financier Chlamydia impuls
Financier ChitoSmart
Financier CAFE-EU-WP8
Financier CAFE-EU-WP6
Financier Business opportunities for Minas Gerais
Financier Business models for dairy sector
Financier Building with Nature IJsselmeer
Financier Building with nature (Ecoshape)
Financier BTS-Benthos: Survey data for ecosystem models
Financier Bruinvissen (bijvangsten) (NL)
Financier BREEAM
Financier BPM-060 ACTION
Financier BPM-052 BIOCRES
Financier BPM-020 MOBIOSOL
Financier Bouwstenen voor duurzame verpakkingsmaterialen op basis van agrozijstromen - AF12128 (NL)
Financier Bouwstenen ?Waarde van Groen? ? een state-of-the-art in de context van beleidsopgaven (NL)
Financier Borging voorzieningszekerheid grondstoffen (NL)
Financier Boerenklimaat.nl
Financier Boerderij-educatie (NL)
Financier Bodemweerbaarheid tegen insecten met mulch (NL)
Financier Bodemweerbaarheid door organische stof in de sierteelt (NL)
Financier Bodemvruchtbaarheid en organische stof inputs (NL)
Financier Bodemkwaliteit op zand (NL)
Financier Bodemfluxen uit minerale bodems (NL)
Financier BioScore 2.0
Financier Dutch Organic Monitor
Financier Biomimicry
Financier assawerf - verwerken van reststrome (NL)
Financier Bio impulse
Financier Biodiversity in urban area
Financier Biodiversity in the city
Financier Bio-marker selection tomato
Financier Bio fruit chain
Financier Development of a broad applicable strategy to improve 'soil health' in horticulture
Financier Betuwse Bloem
Financier Bestrijders voor koele teelten: roos, gerbera, aardbei (NL)
Financier Beprijzing voor duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen (NL)
Financier BENTHIS
Financier Governance questions organic
Financier Policy review nature policy
Financier Optimaliseren bemesting met maaimeststoffen (NL)
Financier Bodemkwaliteit op zavel en kleigronden (NL)
Financier B4F Utilisation data production chain
Financier B4F Resource efficiency
Financier B4F Product segmentation
Financier B4F Optimal use DNA information
Financier B4F MixBLUP
Financier B4F Intestinal health
Financier B4F Design reference populations
Financier Authentication manure
Financier Amazing grazing
Financier Al virussen host evolutie
Financier Al transmission integral analysis
Financier All virusses evolution
Financier AI transmissie, integrale analyse (NL)
Financier Agrogroeiversneller (NL)
Financier Agripark Gauteng
Financier Agri-demo Belgorod
Financier AF10 Consument - Topsector PPSen
Financier Actieplannen urgent bedreigde soorten (NL)
Financier Impact ssessment of EU deep and comprehensive free trade agreements (DCFTAs)
Financier General System of Preferences (GSP) ? impact of changes
Financier Kennis samen delen in landbouw en zorg (NL)
Financier Milieukansen, prestaties en diversiteit van melkveehouderij (NL)
Financier Gezonde Risico?s (NL)
Financier Catching in a noisy environment
Financier Waarnemersreizen kanaal (NL)
Financier Kenniskringen (NL)
Financier Vooronderzoek visserijdruk IJsselmeer (NL)
Financier Migratieknelpunten schieraal (NL)
Financier Kanaalvisserij (NL)
Financier Onderzoekssamenwerking (NL)
Financier Nieuwe kansen voor de NLse Aquacultuur (NL)
Financier Mosselconvenant evalueren (NL)
Financier Hervorming GVB: single naar multi species beheerplan (NL)
Financier Hervorming GVB: Fasering Discardban (NL)
Financier Spiering protocol (NL)
Financier Categorie 11 soorten (NL)
Financier Aquaoptima
Financier Kabeljauwmonitoring (NL)
Financier Veterinary antibiotic treatment 2012
Financier Channeling vaccinated products
Financier African horse sickness (AHS) Vaccine development
Financier EU Welnet
Financier Interventions on poultry
Financier Certification systems
Financier LOD Group housing
Financier Yellowtail Kingfish
Financier Combikip (NL)
Financier Welfare Quality Veal calves
Financier Welfare Quality (WQ) Broilers
Financier Rij- en rusttijden vaarzen (NL)
Financier Improving welfare of animal during restraint at slaughter plants
Financier Animal Welfare Check Points
Financier On-farm euthanasia of sick and/ or injured animals.
Financier Development of welfare indicators for zoo animals with emphasis on stereotypies
Financier Inventarisatie EFA (NL)
Financier Potato IPM-2 North Korea
Financier Reduce losses in agri-production
Financier Actors, adoption, and user-centered design of innovations in agricultural value chain projects
Financier Sector specific guidelines for benchmarking environmental performance of livestock production chains
Financier Development of the fish supply and value chains in Ethiopia and Ruanda
Financier Aligning good agricultural practices and producer interests
Financier Global Research Alliance on Agricultural Greenhouses Gases
Financier Chains: Agro logistics
Financier Cash crops and food security
Financier Building local capacities to remove international trade barriers
Financier Towards a measurable EL&I food security policy which promotes effectiveness
Financier Use and maintenance of economic trade models
Financier Nederlandse bijdrage aan de ESEB (NL)
Financier Voorkomen en veiligheid van nanodeeltjes in voedsel en consumentenproducten (NL)
Financier Risicoperceptie en -communicatie nanotechnologie in voedsel en landbouw in NL (NL)
Financier Doorontwikkeling van de EUginius database (NL)
Financier Supro 2
Financier Monitor food waste
Financier Terugdringen belemmeringen bij beheersing voedselverspilling (NL)
Financier Etiketteringsverordening 2014 (NL)
Financier Berekening mestgebruik (NL)
Financier Nitrogen programme
Financier Grondsoortenkaart (NL)
Financier Ondersteuning EU meststoffen (NL)
Financier KRW verkenner (NL)
Financier Europese samenwerking EU-richtlijnen waterkwaliteit (NL)
Financier Kennisverspreiding ten behoeve van maatschappelijk debat (NL)
Financier Mestproductie, -markt en -overschot (NL)
Financier Indicator effectiviteit mestbeleid (NL)
Financier Langjarige fosfaatproeven (NL)
Financier Effecten mestbe- en verwerking op nationaal niveau (NL)
Financier Koepel mest, milieu en klimaat (NL)
Financier Wetenschappelijke ondersteuning EU-TWG co-existentie (NL)
Financier Co-existentie monitoring suikerbieten (NL)
Financier Nieuwe technieken (NL)
Financier Management Bijen en bestuiving (NL)
Financier Enquête wintersterfte 2012-2013 (NL)
Financier Onderbouwing emissiereducerende technieken glastuinbouw (NL)
Financier Risico-indicatoren duurzame gewasbescherming (NL)
Financier Ondersteuning van EFSA t.b.v. nationale en EU toelating (NL)
Financier Ontwikkeling van nieuwe GeoPEARL versie voor NL toelating (NL)
Financier Eigenschappen van sediment in NL sloten t.b.v. NL toelating (NL)
Financier Blootstelling van bijen i.k.v. EU en NL toelating (NL)
Financier Knowledge development on spray drift deposition and the effect on non-target plants for the Dutch and EU authorization of pesti
Financier Blootstelling van omwonenden i.k.v. EU en NL toelating (NL)
Financier Emissies uit substraatteelten ikv NL en EU toelating (NL)
Financier Uitspoeling vanuit grondgebonden bedekte teelten naar grond- en oppervlaktewater in NL en EU (NL)
Financier Uitspoeling vanuit vollegrondsteelten naar grond- en oppervlaktewater i.k.v. NL en EU toelating (NL)
Financier Interpretatie monitoringsresultaten KRW (NL)
Financier Classificatie driftreducerende technieken i.k.v. NL en EU toelating (NL)
Financier Development and validation of methods/instruments for the estimation of spray drift deposition on surface water for the Dutch and EU authorization of pesticides
Financier Exposure assessment in surface waters for the aquatic risk assessment of pesticides
Financier Effecten op waterorganismen i.k.v. NL en EU toelating (NL)
Financier BO-20 Agro
Financier Smart grid: rendement voor iedereen (NL)
Financier Competition-mediated discovery of cryptic genes - coding for novel antomicrobials
Financier Mareclim - Indo-European research facilities for studies on marine ecosystem and climate in India
Financier Up scaling inclusive agri-food market development
Financier Sustainable palm oil
Financier Nematocure
Financier Napier Grass Schiphol
Financier IPOP Biorefinery Coordination en Communication
Financier Chain - citizen - experience
Financier Chain model decentralised production
Financier IPOP acquisition
Financier DEB reproduction mackerel and horse mackerel
Financier Agent based modelling
Financier Environmental law expertise
Financier Scientific arguments biodiversity
Financier Effects and fine-tuning
Financier Language and historical cultural landscapes
Financier Weather extremes and populations persistence (LARCH)
Financier Economics of Ecosystem Services
Financier Caribbean Netherlands
Financier Sustainable Arctic developments
Financier Bodemdaling door gaswinning Wadden (NL)
Financier Biodiversiteit van harde substraten in de Nederlandse Noordzee (NL)
Financier WALTER
Financier Satellite data mussel and oysterbanks
Financier SOCIOEC
Financier Living with salt
Financier MYFISH (Maximising yield of fishery)
Financier CO-EXIST
Financier Transition and communication
Financier Duurzame ontwikkeling sociaal/culturele groene diensten (NL)
Financier ETC-SIA ? European Topic Centre for Spatial Information and Analysis
Financier Legume Futures
Financier Sequencing Biodiversity: The feasibility of assessing biodiversity by sequencing
Financier Afwegingsmethoden voor duurzame gebiedsontwikkeling (NL)
Financier JOLISAA
Financier linking Impact Assessment Instruments to Sustainability Expertise. FP7 Network of Excellence
Financier INSPIRE
Financier BESAFE
Financier GIFT-T!
Financier CARE
Financier Seaweed Biorefinery
Financier Land-use effects on soil food webs en ecosystem functions
Financier BIOMATCH
Financier Behoud en bevordering van bestuivers ? verbetering van mitigatiemaatregelen door analyse van ecologische processen (NL)
Financier Evaluatie van de ecosysteemdiensten van dak- en gevelgroen: wat is de (potentiële) impact op wijk/stadniveau? (NL)
Financier Payment mechanisms-2
Financier Open boomdata als basis voor webdiensten (NL)
Financier Regionale verdienmodellen stad-platteland (NL)
Financier REFORM
Financier FORGER - Towards the Sustainable Management of Forest Genetic Resources in Europe
Financier CASCADE
Financier Climate change and ecosystem services
Financier Hoe voorkomen we dat ecosystemen kantelpunten overschrijden en zodoende belangrijke ecologische diensten verliezen? (NL)
Financier REFRESH
Financier Soil Trec
Financier ECOFINDERS. Ecological function and biodiversity indicators in European soils
Financier De betekenis van voedsel en groen in en om de stad (NL)
Financier Naar een klimaatbestendige stad d.m.v. groene en blauwe structuren (NL)
Financier Overwinterende graanstoppels: voedsel voor akkervogels (NL)
Financier Replacement HELP-tables
Financier Satellite database
Financier Afwegingskader voor emissiebeperkingsbeleid en toepassing hiervan op regionale en nationale schaal (NL)
Financier MOTIVE - Adaptive Forest management
Financier FUNctional significance of forest bioDIVersity in EUROPE for delivering ecosystem services (FunDivEUROPE)
Financier Evaluatie van effecten en toepassingsmogelijkheden van kringlooplandbouw door zelfsturing (NL)
Financier (ECLAIRE)
Financier CEOP-AEGIS
Financier European Topic Centre on Climate Change impacts, vulnerability and adaptation (ETC/CCA)
Financier Multifunctionele Klimaatrobuuste Waterkeringszones (NL)
Financier Water HArvesting for Rainfed Africa: investing in dryland agriculture for growth and resilience (WAHARA)
Financier Internationale dimensies dimensies van Nederlands adaptatiebeleid: omgaan met onzekerheden (NL)
Financier Animal Change
Financier Consequenties evenwichtiger fosfaatbalans Ned (NL)
Financier Product segmentation B4F
Financier Intestinal health and disease resistance B4F
Financier Improvement resource efficiency B4F
Financier Optimal design reference populations B4F
Financier Optimal use DNA Information B4F
Financier Smart diary farming
Financier Antibiotic resistance
Financier Animal production systems
Financier GAF in S. suis
Financier Measurement of consciousness
Financier Groenteketens; e-coli-achtigen in ecosystemen (NL)
Financier Fundamental research plant genetic resources Seed Physiology
Financier Fundamental research plant genetic resources - genomics
Financier Fundamental research forest genetic resources
Financier Fundamental knowledge animal genetic resources
Financier ESBL's Numi concept
Financier Microarray new virusses
Financier Coxiella targets vaccine development
Financier African swine fever, excretion and transmission
Financier Bluetongue Epidemiology
Financier MKZ-NDV vectorvaccin (NL)
Financier Response of pests and weeds on climate change
Financier PURE
Financier Energetic Algae
Financier Soilless tillage - monitoring and evaluation
Financier Stimulering transitie duurzame landbouw via institutionele analyse en herontwerp van toegevoegdewaardeconcepten in relatie tot bedrijfsystemen en ketens (NL)
Financier Sustainable marine production
Financier Dikeyea (erwinia)
Financier Data flows and ICT
Financier Ontwikkeling van een 'crop to drop' performance indicator ten behoeve van ontwerp en management van geirrigeerde beschermde agroproductiesystemen (NL)
Financier Economic analysis of sustainable agriculture: trade-offs, heterogenity, benefits, costs and policy
Financier African vegetables
Financier Flavonoïden biobeschikbaarheid (NL)
Financier Smart consumer awareness of sustainability of food products
Financier Consumer based revenue models
Financier ICT en versterken ondernemerschap (NL)
Financier Effecten in de praktijk van co-creatie (NL)
Financier Innovatiesysteem en opschaling in praktijk (NL)
Financier Open Innovation tool/living labs
Financier High Tech Europe: alliantievorming en kennisdoorstroom MKB (NL)
Financier AKIS: innovation policies
Financier Virtual Quota Swaps
Financier Collective action in cross-sectoral innovations
Financier Regionale transities: disseminatie resultaten (inter)nationaal (NL)
Financier Publiek-private samenwerking in ruimtelijk beleid (NL)
Financier Using participatory monitoring to build legitimacy an trust in watermanagement
Financier Comprehensing impact of environmental information in local governance processes
Financier Social media: sourcing and influence
Financier Innovatieklimaat en ondernemingszin (NL)
Financier Zee op zicht: integraal afwegingskader ruimtelijke claims op zee (NL)
Financier Resilient Pork Production
Financier Antibiotic usage as a pattern emerging from farmer and veterinarian decison making in animal health and production
Financier CAS models for policy and decisions support
Financier Methods for CAS focused on adaptive resistance management for Phytophthora under climate change in Nothern Netherlands
Financier Regime shifts in production versus diversification
Financier Regional water retention; policy design using dynamic ecological indicators
Financier Systems biology Flowering
Financier Genome wide breeding
Financier Omics Biomarkers
Financier Somatische embryogenese TTI-GG (NL)
Financier Growth modeling
Financier Functionele interpretatie van metabolomics en transcriptomics data (NL)
Financier NanoNextNL
Financier Sensors for Detection of Volatiles for Quality Monitoring
Financier Geminiaturiseerde, multi-analiet en on-site diagnostische platforms (NL)
Financier Gezonde Kas (NL)
Financier QBOL/Q-detect
Financier Representatie Bionano voor Agrofood
Financier Trees4Future
Financier Quick scan in INVALUABLE-project
Financier Interactieve tools: mobiele toepassingen, quick scan tools en map tables
Financier Precision Livestock Farming for Transparent Livestock Production Chains
Financier Remote sensing for biodiversity: GNSS, EBONE, BIOSOS
Financier Geautomatiseerd meta-data repository voor Wageningse modellen en data (NL)
Financier Precisielandbouw (NL)
Financier Stochastische modellen voor managementbeslissingen onder risicofactoren en onzekerheden (NL)
Financier Agriconnect Data4Food
Financier eFoodLab ? managing knowledge in food research
Financier Nanorisk
Financier KB-17 Nieuwe technologieën (NL)
Financier Nationaal Referentie Laboratorium Dioxines en PCB's (NL)
Financier National Network of Laboratories for Terrorists Attacks (LLN-TA)
Financier Measuring unconsciousness in farm animals
Financier Molecular characterisation and identification of virulence factors in the Dutch Q-Fever strains using PathogenOmics approaches.
Financier Low emission animal feed
Financier Overheidsinstrumentarium voor ketenverduurzaming (NL)
Financier Natura 2000 Habitatprofielen (NL)
Financier Nationale rapportages voor internationale verplichtingen (NL)
Financier Commissie Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) (NL)
Financier Natuurinclusieve BIZ voor de Gastvrijheidseconomie (NL)
Financier Kader Richtlijn Marien / Gebieden (NL)
Financier Weidevogelbeheer door collectieven (NL)
Financier KB-11 Food security worldwide
Financier Cross border elements of smart specialisation
Financier Methode ontwikkeling en surveys fycotoxinen t.b.v. WOT (NL)
Financier Methode ontwikkeling en surveys planttoxinen t.b.v. WOT (NL)
Financier Stats for nano
Financier KB-16 Transitie & Innovatie (NL)
Financier KB-15 Gezond en veilig voedsel in ketenperspectief
Financier KB-14 Duurzame ontwikkeling van de groenblauwe ruimte (NL)
Financier Protein production from seaweed
Financier KB-13 Biobased Economy
Financier KB-12 Sustainable Agriculture
Financier Cowfortable (1)
Financier Supply Balance Sheets
Financier Microlab
Financier Methodeontwikkeling en inventariserend onderzoek t.b.v. WOT (NL)
Financier BO-11 Nature and Biodiversity
Financier Knowledge infrastructure for sustainable development: A modelling framework for policy support and implementation
Financier In vitro meat: why will we (not) want to eat it?
Financier Lange termijn begrotingen en KWIN-Veehouderij (NL)
Financier Sustainable production of insect proteins for human consumption.
Financier The production of Tenebrionid larvae to convert feed from side streams to protein for human consumption
Financier KB-0 Kennisbasis algemeen
Financier Behavioural needs and preferences of veal calves in relation to feeding and effects of different feeding strategies on behaviour
Financier Koeien & Kansen (NL)
Financier National policies in decentralised spatial planning
Financier Regional partnerships in Dutch nature and rural policy: between state instruments and self-governing networks
Financier KB Knowledge BasiC Research for the Ministry of Economic Affairs
Financier WOT Statutory Research for the Ministry of Economic Affairs
Financier BO Policy supporting research for the Ministry of Economic Affairs
Financier KB-09 Scientific infrastructure
Financier KB-08 Animal health
Financier Nature workshop
Financier Crisis Expertteam environment and drinking water
Financier BO-05 Mineralen en milieukwaliteit (NL)
Financier WOT-06 Economische informatievoorziening (NL)
Financier WOT-03 Genetic resources
Financier WOT-04 Nature and Environment
Financier WOT-02 Food safety
Financier WOT-01 Animal diseases
Financier WOT-05 Visserijonderzoek (NL)
Financier BO-09 Knowledge
Financier BO-10 International Cooperation
Financier BO-08 Voedsel, dier en consument (NL)
Financier BO-07 Verduurzaming productie en transitie (NL)
Financier BO-04 Organic Farming
Financier DLO - Research Programme for the Ministry of Economic Affairs
Financier BO-03 Economically promising agro-chains

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation