KNAW

Organisatie

LEI Wageningen UR

Pagina-navigatie:

Lopend onderzoek

(het meest recente onderzoek is bovenaan geplaatst)
Samenwerking Duurzame productie op zee
Samenwerking Specialities van bijzondere oliehoudende gewassen: kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven in de plantaardige oliesector
Samenwerking Draagvlak voor dialoog
Samenwerking KIP - Biobased
Samenwerking Intelligent Consumer Systems
Samenwerking Duurzame Viskweek in Ghana, mest als input vijversystemen
Samenwerking Duurzame ontwikkeling sociaal/culturele groene diensten
Samenwerking Collective action in cross-sectorale innovaties
Samenwerking Regionale transities: disseminatie resultaten (inter)nationaal
Samenwerking Social media: sourcing and influence
Samenwerking Risicoperceptie en -communicatie nanotechnologie in voedsel en landbouw in NL
Samenwerking Synthese studie TEEB
Samenwerking Naar een cradle-tocradle cyclus in de verpakkingsindustrie
Samenwerking EUBerry-verhoging duurzaamheid en consumptie kleinfruit
Samenwerking BO-12.09 Vergroting duurzaam marktaandeel
Samenwerking Exploring the Potential for Climate Change Adaptation Stategies in Rural Areas
Samenwerking Afrikaanse paardenpest
Samenwerking BO-02-902 Helpdesk 2009
Samenwerking BO-02-014: Mens en Natuur
Samenwerking BO-03-007 Biobased economy
Samenwerking WOT-04-007 Milieuplanbureaufunctie
Samenwerking BO-08-011 Analytisch gebruik van informatie
Samenwerking BO-01-008 Investeringsbudget Landelijk Gebied
Samenwerking BO-04-008 Energie en broeikasgassen in de biologische landbouw
Samenwerking BO-03-005 Innovatie
Samenwerking Green Water Credits (GWC)
Samenwerking BO-07-001 Koepel Verduurzaming productie en transitie
Samenwerking Clustercommunicatie
Samenwerking BO-03-001 Koepel Economisch perspectiefvolle agroketens
Samenwerking BO-03-006 Energie in beschermde teelten
Samenwerking BO-04-005 Systeeminnovatie biologische beschermde teelten en sierteelt
Samenwerking BO-04-007 Co-innovatie biologische afzetketen
Samenwerking BO-04-004 Systeeminnovatie biologische open teelten
Samenwerking BO-06-007 Onkruidbeheer op verhardingen
Samenwerking BO-06-006 Kaderrichtlijn water
Samenwerking BO-06-001 Koepel Plantgezondheid
Samenwerking BO-10-006 Bilaterale projecten
Samenwerking BO-10-004 Water for Food and Ecosystems
Samenwerking BO-10-003 Conservation and use of biodiversity
Samenwerking BO-10-002 Markets, trade and sustainable rural development
Samenwerking BO-06-004 Effectief en duurzaam middelenpakket
Samenwerking BO-08-010 Diergezondheid
Samenwerking BO-08-005 Veilig gebruik grondstoffen
Samenwerking BO-05-006 Mestmarkt en CDM
Samenwerking BO-05-005 Luchtkwaliteit
Samenwerking BO-05-004 Kaderrichtlijn water en maatregelen
Samenwerking BO-01-006 Landschap
Samenwerking BO-01-002 Bodem
Samenwerking WOT-04-002 Onderbouwend Onderzoek Natuurplanbureaufunctie
Samenwerking BO-02-008 Mariene EHS
Samenwerking BO-02-007 Ecologische doelen en maatlatten voor het waterbeheer
Samenwerking BO-02-006 Nationale Landschappen
Samenwerking BO-02-005 Ruimtelijke Kwaliteit EHS en VHR
Samenwerking BO-02-004 Abiotische randvoorwaarden voor Natuurbeheer
Samenwerking BO-02-002 Biodiversiteit, soorten en habitats
Samenwerking BO-08-003 Zoönosen
Samenwerking BO-10-404-I Global food chains
Samenwerking BO-01-007 Geo-informatie
Samenwerking BO-10 Internationale Samenwerking
Samenwerking BO-08 Voedsel, dier en consument
Samenwerking BO-01-004 Klimaat
Financier Assissing the economic impacts of the growing use of biomass on landuse and agri-food markets
Financier Healthy and environmentally-friendly behaviour: The role of pride, guilt and norms
Financier Economic foundations of European land use models
Penvoerder Coördinatie en communicatie CEI
Penvoerder Agrarische sectorrekening
Penvoerder Management of change en monitoring Duurzame Zuivelketen (DZK)
Penvoerder BioEcoSim
Penvoerder Intermediairs die de energieke samenleving mobiliseren
Penvoerder Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) in het groene onderwijs
Penvoerder MKBA Engbertsdijksvenen en Wierdense veld
Penvoerder Gender in bos, boom en agroforesty waardeketens
Penvoerder Prunus africana - stand van zaken in de techniek, beleid en praktijk
Penvoerder Evalueerbaarheid beoordeling van Green Resources AS in Oost-Afrika
Penvoerder Natuur inclusief consumeren en gedragseconomie
Penvoerder Natuurlijk Kapitaal en visserij
Penvoerder Natuurlijk kapitaal op de bedrijfsbalans
Penvoerder NVK Doorwerking
Penvoerder Samenhang ontwikkeling, verspreiding en onderwijs
Penvoerder Seed2Feed, potentie meloenteelt Afrika
Penvoerder STECF
Penvoerder Synthese kennis en ervaringen met natuurinclusieve economie
Penvoerder Upscaling regional water innovations (PPS)
Penvoerder Visserij-indicatoren
Penvoerder Waarde creatie duurzaamheidsvensters
Penvoerder BO-12 Agroketens en Visserij
Penvoerder Entrepreneurial learning & innovation: casus ISM Oost-Europa
Penvoerder Ecosystemservices; upscaling innovative approaches
Penvoerder Economics of scale dependent climate adaptation: modelling perspectives
Penvoerder Rekenmodel en database kosten recreatieve ontsluiting
Penvoerder Actieagenda vrijetijdseconomie
Penvoerder Transversale variabelen
Penvoerder Specialisaties van bijzondere oliehoudende gewassen
Penvoerder Interactieve tools voor kennisontwikkeling op referentie-informatiemodellen in een living lab setting
Penvoerder Antibioticagebruik in 2012
Penvoerder Advies GAEC-8
Penvoerder Administratieve kosten herkomstetikettering
Penvoerder Wet- en regelgeving en experimenteerruimte
Penvoerder Voedselveiligheid monitor duurzaam voedsel
Penvoerder Vizier op de toekomst Noord Holland Noord
Penvoerder Verwaarden van reststromen door bedrijfskringen
Penvoerder Verwaarden en verduurzamen
Penvoerder Verkenning marktkansen en belemmering
Penvoerder Verduurzaming van Nederlandse cacao en koffie importen: synergie tussen praktijk, beleid, strategie en kennis
Penvoerder Verdienmodellen voor emissiebeperkende technieken en maatregelen
Penvoerder Verdienmodel duurz.mdernisering areaal
Penvoerder Tuinbouw Digitaal
Penvoerder Towards optimal allocation of water resources using agent based
Penvoerder The Sustainability Consortium (TSC)
Penvoerder Social media en social entrepeneurship
Penvoerder Scaling innovation practices based on remote sensing and farm profitability; combining WFD and Deltaprogram objectives
Penvoerder Plant Center Europe
Penvoerder Perspectieven toekomstige data-uitwisseling
Penvoerder Ontwikkeling van methoden voor vroege signalering
Penvoerder NVK Recreatiekosten
Penvoerder NVK Grondmarkt
Penvoerder Natuur- en landschapsorganisaties
Penvoerder Team Horticulture for development
Penvoerder SMASH
Penvoerder Market information System
Penvoerder Cooperation in subtropical sus
Penvoerder Multilevel governance
Penvoerder Monitoring MKB Levensmiddelen 2013
Penvoerder Monitoring duurzame landbouw
Penvoerder Monitor maatschappelijke waardering
Penvoerder Marktontwikkeling Natuur en biodiversiteit
Penvoerder Marktgericht ondernemen (STAP 2013)
Penvoerder Market Outlook & Intelligence Agri&Food
Penvoerder Maatschappelijk rendement van investeringen in Food & Agri - werken aan voedselzekerheid
Penvoerder Local for local
Penvoerder Landmanagement en ondernemen met ecosysteemdiensten
Penvoerder Landbouw-Economisch Bericht
Penvoerder Kennis en Innovatie Impuls Boskoop
Penvoerder Kansen voor ondernemers
Penvoerder Inzicht rendement MF landbouw
Penvoerder Internationale samenwerkingsverbanden
Penvoerder Inspelen veranderende informatiebehoeftes EU-beleid
Penvoerder Input-Output tabellen
Penvoerder Innovatieve verdienconcepten: particuliere boseigenaren
Penvoerder Innovatieve groene business strategieen MKB in de stad
Penvoerder Innovaties in dataverzameling en ontsluiting
Penvoerder Innovatiemotor Aalsmeer
Penvoerder Induvel
Penvoerder Greenport Horti Campus
Penvoerder Green deals
Penvoerder Gedragen protocollen effectbeoordeling ELI sectoren Deltaprogramma
Penvoerder Ecosysteemdiensten in economische sectoren
Penvoerder Economische kengetallen en benchmark
Penvoerder Economisch-sociale afwegingen rond de inzet en verwaarding van reststromen?
Penvoerder Drivers Maatschappelijke acceptatie
Penvoerder Dairy Innovation Centre
Penvoerder Combinatie van kennis t.b.v. integrale beleidsanalyse
Penvoerder Circulaire economie
Penvoerder Business models for dairy sector
Penvoerder Bouwstenen ?Waarde van Groen? ? een state-of-the-art in de context van beleidsopgaven
Penvoerder Borging voorzieningszekerheid grondstoffen
Penvoerder Biomonitor
Penvoerder Biomimicry
Penvoerder Beprijzing voor duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen
Penvoerder BENTHIS: impact van sleepnetten
Penvoerder Agrogroeiversneller
Penvoerder Agripark Gauteng
Penvoerder Agri-demo Belgorod
Penvoerder AF10 Consument - Topsector PPSen
Penvoerder Impact ssessment of EU deep and comprehensive free trade agreements (DCFTAs)
Penvoerder General System of Preferences (GSP) ? impact of changes
Penvoerder Milieukansen, prestaties en diversiteit van melkveehouderij
Penvoerder Kenniskringen
Penvoerder Veterinair antibioticagebruik in 2012
Penvoerder Ingrepen pluimvee
Penvoerder Certificeringssysteem
Penvoerder LOD Groepshuisvesting
Penvoerder Actors, adoption, and user-centered design of innovations in agricultural value chain projects
Penvoerder Cash crops and food security
Penvoerder Towards a measurable EL&I food security policy which promotes effectiveness
Penvoerder Use and maintenance of economic trade models
Penvoerder Nederlandse bijdrage aan de ESEB
Penvoerder Berekening mestgebruik
Penvoerder Mestproductie, -markt en -overschot
Penvoerder BO-20 Agro
Penvoerder Trade watch - opportunities for exporters from developing countries
Penvoerder Keten-Burger-Beleving
Penvoerder Ketenmodel decentrale productie
Penvoerder Agent based modelling
Penvoerder Economics of Ecosystem Services
Penvoerder SOCIOEC
Penvoerder MYFISH (Maximising yield of fishery)
Penvoerder CO-EXIST
Penvoerder Legume Futures
Penvoerder Afwegingsmethoden voor duurzame gebiedsontwikkeling
Penvoerder JOLISAA
Penvoerder CARE
Penvoerder Regionale verdienmodellen stad-platteland
Penvoerder PURE: stappenplan voor het ontwerpen van integraal duurzame gewasbeschermingssystemen
Penvoerder Stimulering transitie duurzame landbouw via institutionele analyse en herontwerp van toegevoegdewaardeconcepten in relatie tot bedrijfsystemen en ketens
Penvoerder Economic analysis of sustainable agriculture: trade-offs, heterogenity, benefits, costs and policy
Penvoerder Smart consumer awareness of sustainability of food products
Penvoerder Consumentgebaseerde verdienmodellen
Penvoerder ICT en versterken ondernemerschap
Penvoerder Innovatiesysteem en opschaling in praktijk
Penvoerder Open Innovation tool/living labs
Penvoerder AKIS: innovation policies
Penvoerder Virtual Quota Swaps
Penvoerder CAS models for policy and decisions support
Penvoerder Informatienet Visserij en visteelt
Penvoerder Informatienet land- en tuinbouw
Penvoerder Overheidsinstrumentarium voor ketenverduurzaming
Penvoerder Verduurzaming handelsketens en vergroening economie
Penvoerder Regio aan zet
Penvoerder Natuurinclusieve BIZ voor de Gastvrijheidseconomie
Penvoerder Economische instrumenten voor natuur
Penvoerder Optimalisering MKBA systematiek
Penvoerder Verkenning adaptatie klimaatverandering
Penvoerder KB-11 Mondiale voedselzekerheid
Penvoerder Consumentenrespons op nieuwe technologieën
Penvoerder Implications of quality standards for diets and trade
Penvoerder Voedselveilige ketens
Penvoerder Cross sector risk-economic comparison of biobased initiaties
Penvoerder Natural resources
Penvoerder Impact of Interventions and knowledge
Penvoerder Scenarios and models for food security analysis
Penvoerder Energiemonitor
Penvoerder Energielasten benchmark glastuinbouw
Penvoerder Voorzieningsbalansen
Penvoerder Microlab
Penvoerder Visserij in cijfers
Penvoerder BINternet
Penvoerder Agrimonitor
Penvoerder Actuele situatie van Nederlandse land- en tuinbouw
Penvoerder Land en tuinbouwcijfers
Penvoerder Gegevens visverwerking
Penvoerder EU Farm Accountancy Data Network
Penvoerder Waardetabellen
Penvoerder Typologie en BSS
Penvoerder Prijsverzameling
Penvoerder Macro statistieken
Penvoerder Agrarische buitenlandse handel
Penvoerder Gegevens BIN visserij
Penvoerder Informatienet particulier bosbeheer
Penvoerder Bedrijfskeuzeplan & representativit. BIN
Penvoerder Innovatiemonitor
Penvoerder COBRA
Penvoerder Software en beheer databanken
Penvoerder Data via derden
Penvoerder Gegevens BIN land- en tuinbouw
Penvoerder Risicobeheer
Penvoerder Risicospreiding innovaties
Penvoerder Relatie aanbieders/afnemers bij de afzet
Penvoerder BO-12.06-002 Ondernemerschap en innovatie
Penvoerder BO-12.06-001 Toekomst agrocluster
Penvoerder BO-12.10-004.02 Gezond en veilig
Penvoerder BO-12.10-004.01 Natuurlijk lekker
Penvoerder BO-12.10-003.02 Food-divers
Penvoerder BO-12.10-003.01Kwaliteitsketens
Penvoerder BO-12.09-001Vergroten aandeel tussensegment
Penvoerder BO-12.09-002 Vergroten marktaandeel biologisch
Penvoerder BO-12.06 Concurrentiekracht en toekomst van het agrocluster
Penvoerder BO-08-008.02 : Verduurzamen voedsel/voorkoming verspilling
Penvoerder BO-08-008.03 : Keuze goed voedsel
Penvoerder BO-08-008.01: Aanbod gezond voedsel/behoud van kwaliteit
Penvoerder Ontwikkeling broekasgasmonitor voor tuinbouwketens
Penvoerder Relatie stad-land: lokale ketensamenwerkingsmodellen LandMarkt
Penvoerder BO-01-009 Europees plattelandsbeleid
Penvoerder BO-08-008 Duurzaam en gezond voedsel
Penvoerder KB-07 Transitieprocessen
Penvoerder BO-08-009 Voedselkwaliteit
Penvoerder BO-03-004 Concurrentiekracht
Penvoerder BO-03-003 Macrotrends en sociaal-economische vragen in internationaal verband
Penvoerder BO-03-002 Ondernemerschap tussen markt en maatschappij
Penvoerder WOT-06 Economische informatievoorziening
Penvoerder BO-09 Kennis

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie