KNAW

Organisatie

Alterra

Pagina-navigatie:

Lopend onderzoek

(het meest recente onderzoek is bovenaan geplaatst)
Samenwerking Indicatoren duurzaam bodemgebruik veenweiden
Samenwerking GrasMaïs Signaal
Samenwerking CASCAPE - Capacity building for scaling up of evidence-based best practices in agricultural production in Ethiopia
Samenwerking Mestproductie, -markt en -overschot
Samenwerking Verbetering mestgebruik i.r.t. waterkwaliteit
Samenwerking Effecten mestbe- en verwerking op nationaal niveau
Samenwerking Ondersteuning bij wetenschappelijke onderbouwing 5e AP
Samenwerking Interpretatie monitoringsresultaten KRW
Samenwerking WALTER
Samenwerking Duurzame ontwikkeling sociaal/culturele groene diensten
Samenwerking Hoe voorkomen we dat ecosystemen kantelpunten overschrijden en zodoende belangrijke ecologische diensten verliezen?
Samenwerking Emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen uit de fruitteelt
Samenwerking Exploring the Potential for Climate Change Adaptation Stategies in Rural Areas
Samenwerking Combining spatial claims of land use functions and adaptive strategies to climate change in densely populated rural areas
Samenwerking Understanding success of biological pest control by predators based on their despersal behaviour across habitat mosaics in ecological networks.
Samenwerking BO-03-007 Biobased economy
Samenwerking WOT-04-007 Milieuplanbureaufunctie
Samenwerking BO-01-009 Europees plattelandsbeleid
Samenwerking BO-06-011 Telen met Toekomst
Samenwerking BO-06-009 Emissiereductie bestrijdingsmiddelen
Samenwerking CLM Environmental Indicator
Samenwerking BO-07-001 Koepel Verduurzaming productie en transitie
Samenwerking BO-04-005 Systeeminnovatie biologische beschermde teelten en sierteelt
Samenwerking BO-04-004 Systeeminnovatie biologische open teelten
Samenwerking WOT-04-003 Advisering Natuur en Milieu
Samenwerking BO-10-006 Bilaterale projecten
Samenwerking BO-10-004 Water for Food and Ecosystems
Samenwerking BO-10-003 Conservation and use of biodiversity
Samenwerking BO-10-002 Markets, trade and sustainable rural development
Samenwerking Integrated Observations and Modelling of Greenhouse Gas Budgets at the National Level in the Netherlands: Spatially Explicit Quantification of Greenhouse Gas Fluxes through Measurement and Modelling
Samenwerking BO-03-004 Concurrentiekracht
Samenwerking BO-03-003 Macrotrends en sociaal-economische vragen in internationaal verband
Samenwerking BO-05-005 Luchtkwaliteit
Samenwerking BO-05-002 Nitraatrichtlijn
Samenwerking BO-05-001 Koepel Mineralen en Milieukwaliteit
Samenwerking Noordelijke Friese wouden
Samenwerking Local resilience of the human-environmental system in the Amazon(Brazil) under conditions of global climate change and large-scale deforestation.
Samenwerking BO-02-008 Mariene EHS
Samenwerking BO-08-003 Zoönosen
Samenwerking BO-10-404-I Global food chains
Opdrachtgever Instrumentaria voor uitspoeling grondwater ikv NL en EU toelating
Penvoerder Biorefine/Innofer
Penvoerder The relative importance of wild pollinators as an agricultural input in seed production
Penvoerder Economie provincie Utrecht (HD3511)
Penvoerder Actualisering Effectenindicator Natura 2000 onderdeel stikstof (HD3518)
Penvoerder Vergroening GLB en invulling Ecological Focus Area's (HD3520)
Penvoerder Internationale Ganzenconferentie (HD3522)
Penvoerder Oorzaken sterfte van zomereiken in bossen en parken (HD3527)
Penvoerder De kennisinfrastructuur in kaart gebracht (HD3528)
Penvoerder Regionale strategie voor duurzame energie (HD3533)
Penvoerder Ruimtelijke onderbouwing gebiedsgerichte aanpak voor soortenbescherming (HD3535)
Penvoerder Rapportage t.b.v. EU verplichting LULUCF artikel 10 (HD3537)
Penvoerder Vergroeningsmaatregelen (HD3538)
Penvoerder Zesde Nederlandse bosinventarisatie
Penvoerder Herintroductie hamster in Zuid-Limburg
Penvoerder Heterogeniteit en risicospreiding
Penvoerder Indicator goederen en diensten natuur
Penvoerder Informatiesysteem EU derogatierapportages
Penvoerder Informatievoorziening bij gedecentraliseerd natuurbeleid
Penvoerder Interdepence of perch and pikeperch
Penvoerder Biodiversiteitsgegevens IPBES (K_NenR_120)
Penvoerder Quickscan aanwezige kennis voor uitvoering natuurwetgeving (K_NenR_123)
Penvoerder Rapportage Ramsar conventie (K_NenR_124)
Penvoerder Onderbouwing belang CITES Commissie (K_NenR_127)
Penvoerder Natuurambitie Grote Wateren (K_NenR_129)
Penvoerder Decentralisatie Natuurbeleid (K_NenR_133)
Penvoerder Inventarisatie monitoringsindicatoren biodiversiteit Caribisch Nederland (K_NenR_141)
Penvoerder Kennisinfrastructuur provincies
Penvoerder Kennistabellen mitigerende maatregelen
Penvoerder Liberation
Penvoerder Mass Mapping
Penvoerder Meekoppelanalyse water en natuur
Penvoerder Modelvergelijking drukfactoren op biodiversiteit
Penvoerder Mogelijkheden van Remote Sensing voor vegetatie (structuur) monitoring in Nederland
Penvoerder Naar een duurzame landbouw in 2020
Penvoerder Nature meets design
Penvoerder Natuurcombinaties in bossen
Penvoerder Natuurlijk Goedkoper (Houtribdijk, Markermeerdijk)
Penvoerder Natuurlijk Kapitaal en landbouw
Penvoerder Natuurlijk Kapitaal en recreatie
Penvoerder NVK - Bedrijvigheid en natuur in gebiedsprocessen
Penvoerder NVK - Kwantitatieve scenario's
Penvoerder NVK - N2000 pathways
Penvoerder NVK - Synthese : Hoe gaan gemeenten om met decentralisatie natuurbeleid?
Penvoerder Ondersteuning Groene Tafel ‘Gezonder door Groen’
Penvoerder Onderzoek naar de mogelijkheden voor een geïntegreerde natuurmonitoring op landelijk- en gebiedsniveau die voldoet aan de eisen van de EU
Penvoerder Optimaliseren ecologische kwaliteit door gebiedsgericht samenwerken aan natuur en landschapsbeheer
Penvoerder PAS Herstelstrategieën
Penvoerder PROPS
Penvoerder Rapportage Digitale Balans
Penvoerder Rapportage Natuurlijk Kapitaal
Penvoerder RIVERCARE
Penvoerder Samenwerking zorgsector en groen
Penvoerder Slim met Zoet
Penvoerder Toekomstige RO
Penvoerder Trees4Future
Penvoerder Uitvoeringsprogramma Natuurvisie
Penvoerder Verkeersmanagement vanuit het dierenrijk
Penvoerder Leernetwerk Burgerinitiatieven
Penvoerder Vernieuwende initiatieven in natuur en beheer
Penvoerder Versterken economie en ecologie EemsDelta
Penvoerder Voorbereiding internationale samenwerking genetisch onderzoek wolf
Penvoerder Verbreding kennissysteem Beheer op Maat (HD3506)
Penvoerder Groen voor Gezondheid
Penvoerder Goede grond voor waterbeheer
Penvoerder BO-38 Kennis voor Bedrijf
Penvoerder Fauna aspecten
Penvoerder Evaluatie 2015 Natura 2000 doelen (deel II)
Penvoerder Evaluatie 2015 Natura 2000 doelen (deel I)
Penvoerder Emissie mest
Penvoerder Ecosystem Restoration in Nederland
Penvoerder Droogteschade voor de landbouw
Penvoerder Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta onderbouwing MIRT Onderzoek Oosterschelde
Penvoerder Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta Kenniscoordinatie en ondersteuning bij opstellen synthese document
Penvoerder Interactie hoogte normen dijken Volkerak Zoommeer (ZwD)
Penvoerder Gevolgenspoor DOW Chemical (ZwD)
Penvoerder Deltaprogramma Waddengebied: Opstellen synthesedocument
Penvoerder Advies toetsing (parallelle keringen) dubbeldijk (Wadden)
Penvoerder Doorwerking N2000 in gebiedsprocessen
Penvoerder De Landschapssleutel in het Groene Onderwijs en daarna
Penvoerder Cross-overs: koplopers in kaart
Penvoerder Community of Practice zouttolerantie
Penvoerder Communicatie NEM
Penvoerder Collectieven agrarisch natuurbeheer
Penvoerder Fertile Grounds Initiative
Penvoerder Blootstelling bodemorganismen
Penvoerder Analyse uitvoering natuurwetgeving
Penvoerder Analyse aantal concrete PAS-vragen uit de praktijk
Penvoerder Adviesvraag aanvullende monitoring van pilots
Penvoerder Aanpassing modellen voor Kyoto-verplichtingen
Penvoerder SEMAGROW
Penvoerder Remote Sensing & Ecosystems
Penvoerder Blootstelling bijen
Penvoerder Zuidelijk deel (Zw Delta)
Penvoerder Zoet water (Zw Delta)
Penvoerder Zandsuppleties (Wadden)
Penvoerder Werelderfgoed Waddenfoundation
Penvoerder Waterrijk Park Lingezegen
Penvoerder Waterrecreatiesector en natuur
Penvoerder Waterplanner met steunverklaringen
Penvoerder Voorstudie beleidsevaluatie ecosysteemdiensten
Penvoerder Voorstudie beleidsevaluatie decentralisatie
Penvoerder Verzekerde groei: ontwikkeling van een innovatief monitorings- en adviessysteem voor gewasverzekering in Burundi en Kenia
Penvoerder Verstoppen kan niet meer: invasieve indringers vroegtijdig opsporen via eDNA-sporen in het water
Penvoerder Verontdieping tot maaiveld
Penvoerder Vermaatschappelijking natuurbeleid
Penvoerder TopDAD interactief clearinghouse voor klimaat beleid
Penvoerder Systeemkennis/monitoring: Trilaterale samenwerking
Penvoerder Sustainable Crop Production
Penvoerder Ruimte voor Concurrentiekracht?
Penvoerder Relatieve belang van stikstofdepositie in eutrofi‰ering
Penvoerder Recht voor Ecosysteemdiensten; ESDs als motor voor rechtsvernieuwing
Penvoerder Radio telemetry for tracking the movement of insects
Penvoerder Publieksenquˆte draagvlak voor natuur
Penvoerder OpenNess
Penvoerder Ontwikkeling grondgebruik- en bezit Herijkte EHS
Penvoerder NVK Metanatuurplanner
Penvoerder NVK Gebiedsprocessen
Penvoerder NVK Energielandschap
Penvoerder Noordelijk deel waterveiligheid (Zw Delta)
Penvoerder NEO-INHEEM: De positieve meerwaarde van (invasieve) exoten voor de Nederlandse biodiversiteit
Penvoerder Natuur- en Landschap
Penvoerder Natura 2000 Actualisering romp- en derivaatgemeenschappen
Penvoerder Nationale Satellietdatabase
Penvoerder Monitoring vitaliteit & bijplaatsingssucces Korhoen Sallandse heuvelrug
Penvoerder Modellering landschapsbeleving
Penvoerder Modellering agrarisch gebied
Penvoerder Methodische grondslag Ecologische voetafdruk
Penvoerder MetaNatuurplanner
Penvoerder Meeschrijven DP2014 (Wadden)
Penvoerder Meelaagseveiligheid, binnen en buitendijkse gebieden (Wadden)
Penvoerder Kwantificering ecosysteemdiensten wilde bestuivers
Penvoerder Kunnen plantensoorten leven in Maanstof
Penvoerder Kritische reflecties
Penvoerder Krachtenveldanalyse hoogwaardige Landbouw
Penvoerder Monitoring effecten energieke samenleving
Penvoerder K_NenR_090 Stategische kennisagenda bos en hout
Penvoerder Internationale kennis als input voor adviessysteem biomassaoogst
Penvoerder Integraliteit en besluitvorming binnen DP2015 (Zw Delta)
Penvoerder Innovatieve dijken/kunstwerken/keringen (Wadden)
Penvoerder Innovatieve dijkconcepten (Zw Delta)
Penvoerder Informatievoorziening bij decentraliseerd natuurbeleid
Penvoerder Toestand en trend natuurlijk kapitaal in Nederland
Penvoerder Hoogtekaarten Caribisch Nederland
Penvoerder Duurzame energie stimuleren bij regionale ondernemers
Penvoerder HD3463_Golfbanen in de Natuurschoonwet
Penvoerder HD3457_Input voor project Natuurambitie
Penvoerder HD3454 Natuurbegraafplaatsen in Nederland
Penvoerder Handelingsperspectieven overheden
Penvoerder Groenblauwe Schakels
Penvoerder Green Deal producerend landschap
Penvoerder GLOBIO 2013: Invloed interactie klimaatverandering en fragmentatie op biodiversiteit
Penvoerder Gebruik van effectgerichte maatregelen om risico?s van teken te verminderen
Penvoerder Fosfaatbindende drain
Penvoerder Evaluatie decentralisatie natuurbeleid
Penvoerder Effectief agrarisch natuurbeheer
Penvoerder Effecten economisch innovatie- en stimuleringsbeleid op vergroening economie
Penvoerder Ecosysteemdiensten Zuid-Holland Heineken
Penvoerder Duurzame otterpopulaties
Penvoerder Duurzame Innovatie door place making
Penvoerder Duurzame energielandschappen en ecosysteemdiensten voor Schouwen-Duiveland
Penvoerder Digitale kennis
Penvoerder Cool Water Tool
Penvoerder Building with Nature IJsselmeer
Penvoerder Bodemfluxen uit minerale bodems
Penvoerder BioScore 2.0
Penvoerder Biodiversiteit in stedelijk gebied
Penvoerder Biodiversiteit in de stad
Penvoerder Beleidsevaluatie Natuurbeleid
Penvoerder Actieplannen urgent bedreigde soorten
Penvoerder Inventarisatie EFA
Penvoerder Grondsoortenkaart
Penvoerder Ondersteuning EU meststoffen
Penvoerder KRW verkenner
Penvoerder Europese samenwerking EU-richtlijnen waterkwaliteit
Penvoerder Indicator effectiviteit mestbeleid
Penvoerder Langjarige fosfaatproeven
Penvoerder Koepel mest, milieu en klimaat
Penvoerder Risico-indicatoren duurzame gewasbescherming
Penvoerder Ondersteuning van EFSA t.b.v. nationale en EU toelating
Penvoerder Ontwikkeling van nieuwe GeoPEARL versie voor NL toelating
Penvoerder Eigenschappen van sediment in NL sloten t.b.v. NL toelating
Penvoerder Blootstelling van bijen i.k.v. EU en NL toelating
Penvoerder Blootstelling van omwonenden i.k.v. EU en NL toelating
Penvoerder Uitspoeling vanuit grondgebonden bedekte teelten naar grond- en oppervlaktewater in NL en EU
Penvoerder Uitspoeling vanuit vollegrondsteelten naar grond- en oppervlaktewater i.k.v. NL en EU toelating
Penvoerder Blootstelling van waterorganismen i.k.v. NL en EU toelating
Penvoerder Effecten op waterorganismen i.k.v. NL en EU toelating
Penvoerder Mareclim - Indo-European research facilities for studies on marine ecosystem and climate in India
Penvoerder Expertise omgevingsrecht
Penvoerder Natuurwetenschappelijke argumenten biodiversiteit
Penvoerder Doorwerking en afstemming
Penvoerder Taal en historische cultuurlandschappen
Penvoerder Weather extremes and populations persistence (LARCH)
Penvoerder Bodemdaling door gaswinning Wadden
Penvoerder Leven met Zout
Penvoerder Transitie en communicatie
Penvoerder ETC-SIA ? European Topic Centre for Spatial Information and Analysis
Penvoerder linking Impact Assessment Instruments to Sustainability Expertise. FP7 Network of Excellence
Penvoerder INSPIRE
Penvoerder BESAFE
Penvoerder GIFT-T!
Penvoerder Behoud en bevordering van bestuivers ? verbetering van mitigatiemaatregelen door analyse van ecologische processen
Penvoerder Payment mechanisms-2
Penvoerder Open boomdata als basis voor webdiensten
Penvoerder REFORM
Penvoerder FORGER - Towards the Sustainable Management of Forest Genetic Resources in Europe
Penvoerder CASCADE
Penvoerder REFRESH
Penvoerder Soil Trec
Penvoerder ECOFINDERS. Ecological function and biodiversity indicators in European soils
Penvoerder Benchmarking agrarisch natuurbeheer
Penvoerder Naar een klimaatbestendige stad d.m.v. groene en blauwe structuren
Penvoerder Vervanging HELP-tabellen
Penvoerder Satelliet database
Penvoerder FUNctional significance of forest bioDIVersity in EUROPE for delivering ecosystem services (FunDivEUROPE)
Penvoerder Evaluatie van effecten en toepassingsmogelijkheden van kringlooplandbouw door zelfsturing
Penvoerder Effecten van luchtverontreiniging in interactie met klimaatverandering op ecosysteemdiensten (ECLAIRE)
Penvoerder CEOP-AEGIS
Penvoerder European Topic Centre on Climate Change impacts, vulnerability and adaptation (ETC/CCA)
Penvoerder Water HArvesting for Rainfed Africa: investing in dryland agriculture for growth and resilience (WAHARA)
Penvoerder Internationale dimensies dimensies van Nederlands adaptatiebeleid: omgaan met onzekerheden
Penvoerder Kennisbasis Boom
Penvoerder Metropolitan Foodclusters: Kombi CoP
Penvoerder Regionale transities: disseminatie resultaten (inter)nationaal
Penvoerder Publiek-private samenwerking in ruimtelijk beleid
Penvoerder Using participatory monitoring to build legitimacy an trust in watermanagement
Penvoerder Comprehensing impact of environmental information in local governance processes
Penvoerder Social media: sourcing and influence
Penvoerder Innovatieklimaat en ondernemingszin
Penvoerder Regime shifts in production versus diversification
Penvoerder Regional water retention; policy design using dynamic ecological indicators
Penvoerder NanoNextNL: Ontwikkeling detectie methodiek voor risico inschatting
Penvoerder Trees4Future: Clearinghouse voor bosonderzoek
Penvoerder Interactieve Tools: Quick scan in INVALUABLE-project
Penvoerder Interactieve tools: mobiele toepassingen, quick scan tools en map tables
Penvoerder Transparante veehouderij PLF
Penvoerder Remote sensing for biodiversity: GNSS, EBONE, BIOSOS
Penvoerder Geautomatiseerd meta-data repository voor Wageningse modellen en data
Penvoerder Digitale methoden voor visualisatie nano risico
Penvoerder KB-17 Nieuwe technologieën
Penvoerder GENESIS -KB
Penvoerder Krachtenveldanalyse landelijk gebied
Penvoerder Natura 2000 Habitatrichtlijnrapportage
Penvoerder Natura 2000 Leefgebied soorten
Penvoerder Natura 2000 Standaardgegevensformulier
Penvoerder Natura 2000 Habitatprofielen
Penvoerder Nationale rapportages voor internationale verplichtingen
Penvoerder Infrastructuur IN
Penvoerder Commissie Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB)
Penvoerder Commissie Deskundigen Mestbeleid incl. CDM
Penvoerder Burgerinitiatieven en beleidsdoelen
Penvoerder Effectstudie herinrichting schoolpleinen Rotterdam
Penvoerder Synthese studie TEEB
Penvoerder Tool voor ruimtelijk ganzenbeheer
Penvoerder Europese afspraken HNV farming
Penvoerder Verbetering herstelstrategieën (PAS, Natura 2000)
Penvoerder Akkervogels in kleinschalige landbouwgebieden
Penvoerder Weidevogelbeheer door collectieven
Penvoerder Relatie P bemesting en P toestand
Penvoerder BO-12.12 Mest, Milieu en Klimaat
Penvoerder Gebiedsbalans broeikasgassen
Penvoerder Modelstandaarden: OpenMI en NHI
Penvoerder Tools for Impact Assessment: LIAISE, Eururalis, SEAMLESS en Crop growth monitorin
Penvoerder KB-14 Duurzame ontwikkeling van de groenblauwe ruimte
Penvoerder Linking resource availability to pollinator diversity and pollination services in agricultural landscapes
Penvoerder Data en kennis raamwerk voor duurzaam landgebruik toegespitst op metropolitane landbouw
Penvoerder Climate change adaptation of agriculture in deltas
Penvoerder More food on smaller foot
Penvoerder Climate change and global water resources: global adaptation strategies for the agricultural sector
Penvoerder Nulmeting emissie broeikasgassen Gelderse land- en tuinbouw
Penvoerder Europese samenwerking bomen en struiken
Penvoerder Genenbank bomen en struiken
Penvoerder BO-11 Natuur en Biodiversiteit
Penvoerder BO-12.07-009 KRW nutrienten/ M&M
Penvoerder Relatie P-bemesting en P-toestand
Penvoerder BO-12.07-008 Wetenschappelijke onderbouwing gebruiksnormen stikstof en fosfaat
Penvoerder BO-12.07-006 Onderhoud beleidsinstrumentarium meststoffen
Penvoerder Voorbereiding evaluatie meststoffenwet 2012
Penvoerder BO-12.07-005 Monitoring en evaluatie mest en mineralen
Penvoerder BO-12.07-004 Beoordelingsmethodieken toelating gewasbeschermingsmiddelen
Penvoerder BO-12.07-002 Kaderrichtlijn water en gewasbeschermingsmiddelen
Penvoerder BO-12.02-006 Mest, van bedreiging naar kans
Penvoerder BO-12.07 Onderbouwing wet- en regelgeving AKV
Penvoerder Modellering gevolgen voor landgebruik en -beheer voor ESD
Penvoerder Working with Water: adaptive land use and water management in the Pearl River Delta under climate change and sea level rise
Penvoerder BO-02-902 Helpdesk 2009
Penvoerder IPOP Schalen PSG
Penvoerder BO-02-014: Mens en Natuur
Penvoerder BO-02-013: Actief soortenbeleid
Penvoerder BO-02-011: Terrestrische EHS en Natura 2000
Penvoerder Coordinated Asia-European long-term Observing system of Qinghai ? Tibet Plateau hydro-meteorological processes and the Asian-monsoon systEm with Ground satellite Image data and numerical Simulations
Penvoerder WOT-04-005 Monitoringsysteem Agenda Vitaal Platteland
Penvoerder BO-02-900 Helpdesk 2007
Penvoerder BO-02-009 Jeugd, Natuur en Gezondheid
Penvoerder BO-01-008 Investeringsbudget Landelijk Gebied
Penvoerder BO-06-006 Kaderrichtlijn water
Penvoerder BO-05-003 Middelvoorschriften
Penvoerder KB-02 Klimaatverandering
Penvoerder KB-01 Inrichting en gebruik groene en blauwe ruimte
Penvoerder BO-05-006 Mestmarkt en CDM
Penvoerder BO-05-004 Kaderrichtlijn water en maatregelen
Penvoerder BO-01-006 Landschap
Penvoerder BO-01-003 Water
Penvoerder BO-01-002 Bodem
Penvoerder WOT-04-004 Informatievoorziening Natuur
Penvoerder BO-02-003 Beheer droge EHS
Penvoerder BO-02-007 Ecologische doelen en maatlatten voor het waterbeheer
Penvoerder BO-02-006 Nationale Landschappen
Penvoerder BO-02-005 Ruimtelijke Kwaliteit EHS en VHR
Penvoerder BO-02-004 Abiotische randvoorwaarden voor Natuurbeheer
Penvoerder BO-02-002 Biodiversiteit, soorten en habitats
Penvoerder BO-01-007 Geo-informatie
Penvoerder BO-05 Mineralen en milieukwaliteit
Penvoerder WOT-04 Natuur en Milieu
Penvoerder BO-01-004 Klimaat

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie