KNAW

Organisatie

Onderzoekschool Experimentele Psychopathologie - EPP

Pagina-navigatie:

Lopend onderzoek

(het meest recente onderzoek is bovenaan geplaatst)
Samenwerking Behandelingstudie naar de effectiviteit van cognitieve gedragstherapie versus interpersoonlijke therapie als terugvalpreventie bij depressie
Samenwerking Mood, serotonin and social interaction
Samenwerking Memory for sexual reward
Samenwerking Perseveration in the development of Obsessive Compulsive Disorder
Samenwerking Facing anxiety: an innovative transdiagnostic approach to etiology and treatment
Samenwerking De rol van feature binding, intrusieve herinneringen en metageheugen opvattingen op de ontwikkeling en instandhouding van traumagerelateerde stoornissen
Samenwerking Geheugenonzekerheid en obsessief-compulsieve perseveratie
Penvoerder Dissociation and sleep
Penvoerder Emotional dysregulation and threat bias in borderline personality disorder: changes in brain activation and information processing during the course of psychological treatment
Penvoerder Training van cognitieve processen ter preventie van angst en depressie bij jongeren
Penvoerder Ontstaan, terugval en comorbiditeit van depressie en sociale angst: De differentiële rol van impliciete en expliciete zelfwaardering
Penvoerder Trainen van therapeuten in het versterken van de alliantie: Een gerandomiseerd klinisch onderzoek in een naturalistische setting
Penvoerder Het effect van een hoge dosis van baclofen bij de behandeling van alcoholverslaving- Een dubbelblinde, gerandomiseerde, placebo gecontroleerde studie
Penvoerder Computer Support for Anxiety Disorder Treatment at home
Penvoerder Intelligentie versus kunstmatige intelligentie voor het voorspellen van effect van behandeling
Penvoerder Cognitieve predictoren van toekomstig agressief gedrag bij antisociale daders
Penvoerder Risico jongeren met ADHD leren plannen en organiseren: een behandelstudie naar de korte- en lange termijn effecten
Penvoerder Emotioneel eten in obesitas
Penvoerder Leugendetectie in geschreven en gesproken woord
Penvoerder Serious gaming als een nieuw middel om alcohol- en drugsgerelateerde schoolproblemen bij adolescenten te voorkomen
Penvoerder De rol van neuronale emotionele reactiviteit in de intergenerationele overdracht van mishandeling: een familiestudie benadering
Penvoerder Angstverschuiving en paradoxale toename van angst: Individuele verschillen in divergentie tussen responssystemen
Penvoerder Nieuwe strategieën om lichaamstevredenheid te verhogen
Penvoerder Cannabis addiction in adolescents: retraining of dysfunctional automatic processes
Penvoerder De relatie tussen hersenfunctioneren, hechtingsstijlen en aandachtsprocessen bij depressie
Penvoerder De invloed van impulsiviteit op craving en excessief gedrag
Penvoerder De causale invloed van emotionele interferentie in het werkgeheugen op depressieve symptomen
Penvoerder Mentaal verbeelden vanuit een veld- of observatorperspectief versus verbale verwerking bij depressie
Penvoerder Automatische processen bij Anorexia Nervosa en Obesitas
Penvoerder Van negatief naar positief: de rol van emotie regulatie en asymmetrie van de hersenen in veerkracht na schokkende gebeurtenissen
Penvoerder Voedingstekorten en cognitieve disfunctie in patiënten met coeliakie en depressie
Penvoerder De emotionele gevolgen van moord voor nabestaanden
Penvoerder Sociale interactie bij kinderen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis
Penvoerder Een cognitieve analyse van liegen: de rol van responsinhibitie
Penvoerder Risico jongeren met ADHD leren plannen en organiseren: een behandelstudie naar de korte- en lange termijn effecten
Penvoerder Social bonding: a new dimension in Social Anxiety Disorder
Penvoerder Aandachtsbias, drang om te eten, en overeten: Raak niet afgeleid door vet eten voor een gezond gewicht
Penvoerder Chronische pijn, pijn gerelateerde vrees, processen van extinctie
Penvoerder Dimensies van impulsiviteit en agressie gerelateerd aan (persoonlijkheids)psychopathologie
Penvoerder Overalgemeen autobiografisch geheugen en rumineren bij depressie
Penvoerder De rol van aandachtsprocessen bij ontwikkeling en voortbestaan van middelengebruik en -afhankelijkheid
Penvoerder Emotieregulatie bij PTSS ten gevolge van vroegkinderlijke, chronische interpersoonlijke traumatisering
Penvoerder Chronische pijn, pijn gerelateerde vrees, faciale expressie
Penvoerder De klinische en kosteneffectiviteit van mindfulness based cognitieve therapie, optimale medicamenteuze behandeling en de combinatie van beide bij het voorkomen van terugval bij patiënten met recidiverende depressie
Penvoerder Observationeel leren en pijngerelateerde vrees
Penvoerder Werkzaamheid en effectiviteit van kortdurende, gratis en anonieme seksuologische hulpverlening op (geestelijke) gezondheid
Penvoerder De preventie van angst- en stemmingsstoornissen bij kinderen en adolescenten: een multi-center onderzoek bij hoogrisicokinderen met een angstige of depressieve ouder
Penvoerder De invloed van attitude toegankelijkheid en attitude ambivalentie op de indirecte meting van attitudes: implicaties voor de waarde van (alcoholgerelateerde) gedragspredictie
Penvoerder Het veranderen van neurocognitieve processen bij verslaving
Penvoerder Kwetsbaarheid voor depressie gedurende de levensloop: de invloed van tijdsperspectief op aandachtsbias voor negatieve versus positieve interpersoonlijke informatie
Penvoerder Healing voices. Een onderzoek naar sociaal psychiatrische en psychotherapeutische interventies bij mensen die stemmen horen
Penvoerder Psychologische en fysiologische responsen op aversieve interoceptieve stimuli
Penvoerder Het effect van cognitieve gedragstherapie bij vrouwelijke seksuele disfuncties: Een vergelijkend onderzoek van internetbased en face-to-face therapie
Penvoerder Gerandomiseerd onderzoek naar de effectiviteit van de combinatie van Cognitieve gedragstherapie en Schematherapie in angststoornissen met een comorbide Cluster C persoonlijkheidsstoornis
Penvoerder Depressie, woede en cardiale functie: cognitieve en neurologische mechanismen
Penvoerder Oregon model (PMTO) voor kinderen met externaliserende gedragsproblemen in Nederland
Penvoerder Een cognitief-neuropsychologisch onderzoek naar aandachtsprocessen bij depressie
Penvoerder Partnergeweld en verslaving: prevalentie en behandeling
Penvoerder Consolidatie van acquisitie en extinctie bij vreesconditionering
Penvoerder Optimisme en veerkracht tegen chronische pijn: mechanismen en interventie
Penvoerder De effectiviteit van Graded Exposure in vivo versus gestandaardiseerde fysiotherapie bij Complex Regionaal Pijn Syndroom type I (CRPS-I) patiënten met aan pijn gerelateerde vrees: een gerandomiseerde klinische studie
Penvoerder Autobiografische geheugenspecificiteit en vermijdende affectregulatie
Penvoerder A screening tool for risk of child abuse by frontline workers: development and pilot validation research of the Mini-CARE
Penvoerder Uitdoving in 'context': Als eenvoudige uitdoving faalt
Penvoerder Aandachtsbias bij angst en depressie: specificiteit, predictieve waarde en mogelijkheden voor interventie en secundaire preventie
Penvoerder De invloed van negatief denken op het ontstaan en de instandhouding van depressieve klachten bij kinderen en adolescenten
Penvoerder De rol van herinterpretatie bij extinctie op basis van cognitieve, leertheoretische en neurobiologische modellen
Penvoerder Gegeneraliseerde angst: contextuele vrees en onvoorspelbaarheid
Penvoerder De effectiviteit en kosteneffectiviteit van een multidisciplinaire behandeling van tinnitus in een gespecialiseerd tinnitus centrum

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie