KNAW

Organisatie

Ministerie van Economische Zaken

Pagina-navigatie:

Afgesloten onderzoek

(het meest recente onderzoek is bovenaan geplaatst)
Samenwerking Innameberekeningen en modellering
Samenwerking Epidemiology and aetiology of presbyopia and refractive errors
Samenwerking Zorgbehoeften bij dementie
Samenwerking Opdrachtgeverschap
Samenwerking Biodiversiteit in de Landbouw
Samenwerking Veelzijdige landbouw
Samenwerking Regionale vernieuwing
Samenwerking Nieuwe ontwerpen voor stad-land arrangementen
Samenwerking Tuinbouwcluster Academie
Samenwerking Globaal businessplan agrocenter
Samenwerking Commissie Toelating Bestrijdingsmiddelen (CTB)
Samenwerking Bedrijfslocatiemonitor
Samenwerking Eutrofiëringsbestrijding Groote Gat
Samenwerking Ontwikkeling aquatisch supplement voor het Handboek Natuurdoeltypen
Samenwerking Water- en nutriëntenhuishouding veenweidegebied: huidige situatie en invoering regionaal beleid ter verbetering kwaliteit oppervlaktewater
Opdrachtgever Verkenning beslisbomen voor biomassa
Opdrachtgever Stadslandbouw en Biodiversiteit
Opdrachtgever STAMPOT
Opdrachtgever Groene schoolpleinen
Opdrachtgever Onderwijscases private investeringen in groen en groei
Opdrachtgever Begonia voor genetische analyses in polyploiden
Opdrachtgever Studie dik hout
Opdrachtgever Biomassa praktisch bekeken : logistiek van de houtige biomassaketen
Opdrachtgever Cascadering
Opdrachtgever Versterking groene groei en duurzame energie in de regio: de bestuurlijke transitie
Opdrachtgever Effecten garnalenvisserij
Opdrachtgever Compost brengt 'climate smart' landbouw en voedselzekerheid dichter bij elkaar
Opdrachtgever BLUEPOD Blauwe wijting en het mariene ecosysteem
Opdrachtgever Pulsvisserij
Opdrachtgever 2022 - Effecten van economische missies
Opdrachtgever 2074 - Opbrengsten van de TOA-aanpak
Opdrachtgever Beleid in EU lidstaten voor ecosysteemdiensten
Opdrachtgever Beoordelingskader nieuw stelsel Agrarisch Natuurbeheer (HD3507)
Opdrachtgever 1020- Beleidsinventarisatie bèta techniek
Opdrachtgever Deltaprogramma Wadden
Opdrachtgever Naar een Rijke Waddenzee
Opdrachtgever Beschrijving van een toekomstgerichte manier van melkvee houden 'de vrije keuze'
Opdrachtgever Innovatieve graswand
Opdrachtgever Methaan te lijf via voer
Opdrachtgever Covergisting van gewasresten
Opdrachtgever Krapper bemesten gras : celwandvertering punt van zorg
Opdrachtgever Monitoring mestvergisting in de provincie Fryslân
Opdrachtgever Omzetting van methaan uit mestopslagen als verbrandingslucht
Opdrachtgever Monitoring Integraal duurzame stallen; Achtergronddocument
Opdrachtgever Op weg naar een duurzame veehouderij; Ontwikkelingen tussen 2000 en 2010
Opdrachtgever Koeien en kansen vernieuwd
Opdrachtgever Strategische verkenning covergisting van mest
Opdrachtgever Grenzen van 'zelfregulering' in internationale fytosanitaire regelgeving
Opdrachtgever Extensivering 't Klooster
Opdrachtgever Renkums Beekdal - Beukenlaan
Opdrachtgever Nieuwe Hollandse Waterlinie
Opdrachtgever Ketenmanagement biologische fruitteelt
Opdrachtgever Tender on "Control of area based arable and forage subsidies using Remote Sensing - Min. LNV
Opdrachtgever Schoolontwikkeling en ICT in het voortgezet onderwijs
Opdrachtgever BO-06 Plantgezondheid
Opdrachtgever BO-02 Ecologische hoofdstructuur
Opdrachtgever BO-01 Vitaal landelijk gebied
Opdrachtgever Baten/lasten startende ondernemingen
Financier Virtueel Bedrijfsbezoek
Financier Well-fair eggs
Financier Houden van hennen
Financier Het Nieuwe Veehouden
Financier Peulvruchten – milieueffecten nutritionele aspecten
Financier Innovatie en Demonstratie Centra Duurzame Greenports
Financier Verkenning korte ketens tuinbouw
Financier Helleborus orientalis als houdbare snijbloem
Financier eH@C HUPAction
Financier Fytosanitaire robuuste ketens
Financier Niet-destructieve meting van groeikracht van zaad
Financier De-hydro herfst- en winterteelt
Financier HNT Chrysant
Financier Innovatie netwerk Oost Brabant
Financier Next generation
Financier Breeding for improved combined stress: optimal conditions for tomato resistance to powdery mildew
Financier Beleidsondersteuning LEI
Financier Alstroemeria
Financier ProGemüse
Financier TESTA
Financier Verhogen van zaadkwaliteit en zaadproductie bij tomaat
Financier Begeleiding innovatie in de praktijk (monitoring)
Financier Verdamping
Financier Sturing licht & CO2 vanuit fotosynthese
Financier SeEdNOSE
Financier Inhoudstoffen uit bloembolgewassen, de basis voor innovatieve ketens
Financier Stadslandbouw en Biodiversiteit
Financier STAMPOT
Financier Groene schoolpleinen
Financier Onderwijscases private investeringen in groen en groei
Financier Eindadvies waterveiligheidsstrategieën Eems Dollard
Financier Breed4Food - AF12018
Financier Begonia voor genetische analyses in polyploiden
Financier Ontwikkelen strategie voor invasieve soorten voor Caraïbisch Nederland
Financier Interplay
Financier PPS Poultry4Food
Financier Waardevol perspectief voor ander vlees
Financier Reductie Gezond/stress management
Financier Vroege signalering managementondersteuning diergezondheid
Financier ESBL-attributie
Financier Securefish
Financier Vermindering AB-resistentie en AB-gebruik
Financier Aquatic Farming Systems
Financier Vrijloopstallen
Financier Versterking groene groei en duurzame energie in de regio: de bestuurlijke transitie
Financier Verhoging eiwitgehalte
Financier Toiletstal
Financier Scenarioverkenningen en additionele metingen
Financier Novel Food Dossier
Financier Microbiologie in voedingstuinbouw
Financier Market Intelligence Tuinbouw
Financier Management of change en monitoring
Financier Logistiek en voedselveiligheid van streekprodukten
Financier Gezonde voeding voor kinderen (Kids University)
Financier Inactivatie van humaan pathogene bacteriën (EHEC) in zaad
Financier Implementatie emissiemanagementsysteem grondgebonden teelten
Financier HNT - monitoring energiezuinige bioteelt tomaat en paprika
Financier Habeat WP3 T3-4(3-5) RTD EFF
Financier Habeat WP3 T3-3-3 RTD EXP
Financier Grondbewerking en biotische weerbaarheid
Financier Groene Groei
Financier Geintegreerde bestrijding van bodemziekten/plagen in kasteelten
Financier Functionele groepen en 'traits'
Financier Duurzame palmolie
Financier Duurzaamheid door de keten heen
Financier Development of integrated aquaculture / horticulture systems with brackish and salt water in Egypt
Financier Coating van vlinderbloemige-zaden met droogte tolerante Rhizobium bacteriën
Financier Bouwstenen voor duurzame polyamides op basis van agrozijstromen - AF12131
Financier Alternatieven voor stalmest in hyacint op duinzand
Financier On improving dependability of analog and mixed-signal SoCs: A system-level approach
Financier Licht: Genoeg is meer dan veel
Financier Efficienter lichtspectrum open gewassen
Financier Pulsvisserij
Financier Terugdringen resistentieproblematiek (ESBL/MRSA)
Financier Biorefine
Financier Nationaal honingprogramma 2013
Financier Multifactorieel Experiment
Financier Bijen, neonicotinoïden en oppervlaktewater
Financier Social Embedding of a Biobased Society - International scope (MAGNET model)
Financier Decentral Biorefinery
Financier Lignocellulose valorisatie BIC
Financier Biobased ketens Zeeland
Financier Bouwen TS Agrofood Platforms
Financier BPM-2
Financier EU-Splash
Financier Preventing waste in biorefineries through valorisation
Financier BE-Basic Melkzuur
Financier MultiHemp
Financier OPTIMISC
Financier Tilling als non-GM tool voor Bb aanpassingen cichorei
Financier Val. reststromen broeierij bloembollen d.m.v. bioraff
Financier Aquatic Farming
Financier Comparing DIDSON and SEAGIS video images from the acoustic blind zone
Financier (Re)moving The Goalposts
Financier Acoustic Shellfish Mapping: Application of Acoustic Techniques for the WOT Shellfish Surveys
Financier Quality control of maturity staging and egg identification of marine fish
Financier Analysing AIS data to inform the usage of the sea
Financier Phytoplankton abundance and productivity impacts the distribution of pelagic fish and has consequences for fisheries
Financier Habitat quality of forage fish from acoustic multifrequency information (HAQUAFAMI)
Financier Atlas of the fishes of the northern European shelf
Financier Understanding the trade-offs in FMSY targets for North Sea demersal fisheries with particular reference to flatfish
Financier International Exchange
Financier Underpinning acoustics
Financier Fish Ageing
Financier Bos in MAGNET
Financier Emissie moerige gronden
Financier Gedijen in gefragmenteerde landschappen
Financier Development of landscape-scale vegetation model based on principles of Competitors, Stress-tolerators, and Ruderals (CSR)
Financier FIONA status A
Financier Marine Spatial Planing and Biodiversity
Financier Havenontwikkeling Den Helder
Financier Multifunctionele platforms
Financier Winnen op Zee/Schone schepen
Financier Beleidsinstrumentarium meervoudige platforms op zee
Financier De agrarische topgebieden van Nederland
Financier Noaber app
Financier Ontwikkeling van een wandelingen-app voor een breed publiek
Financier Verkenning ruimte en gezondsheidsrisico
Financier (Quicks) INVALUABLE
Financier Achterhoek 2020
Financier Governance en klimaat: barrières voor adaptatie
Financier Highnoon: adaptation to changing water resources availability in northern India
Financier Flexible land and water use; a new concept integrating water management and spatial planning (FLEX INDIA)
Financier Groen en weer fit
Financier Insectensieraden
Financier Groene groei en ecosysteemdiensten
Financier Groene indicatoren voor bedrijven
Financier Geoland2
Financier Bodemverbetering en CO2 vastlegging via Steenmeel
Financier ESCAPE : electronic information system for landscape preferences
Financier HELOFYT: naar een duurzame kosteneffectieve nutriëntenvanger zonder ruimtebeslag
Financier DynTerra - Dynamische Terrestrische Natuur
Financier Desertification mitigation and remediation of land: DESIRE
Financier European Biodiversity Observation Network (EBONE)
Financier Beekdalbreed Hermeanderen. Winst in ecologische waterkwaliteit door innovatieve sturing op hydromorfologie in beeksystemen
Financier Groen ondernemen met veehouderij
Financier Bodemfysische schematisatie van Nederland
Financier Gebruik van ijzerslib voor het ontwikkelen van nieuwe natuur op voormalige landbouwgronden
Financier Monitoring koolstofvoorraden in de bodem met anonieme bedrijfsgegevens
Financier Adaptief waterbeheer in relatie tot klimaatveranderingen
Financier Duurzaam Doenderzoek in de Zeeuwse Delta: ecosysteemdiensten in de praktijk
Financier Integraal model voor bodem en waterkwaliteit
Financier Bouwen met Natuur in het Markermeer/Ijsselmeergebied
Financier Food Waste for Feed
Financier Bloedluisproblematiek pluimvee
Financier Individuele methaanemissies
Financier Implementatie XBRL
Financier Vibrio infecties visteelt
Financier Bivalent non-spreading vaccin Al
Financier ESBL's, epidemische plasmiden
Financier Antibioticumresistentie ESBL's
Financier Al proteine array
Financier Bluetongue, DIVA vaccin
Financier TSE stamtypering
Financier Aviare influenza varken
Financier Q-fever, mol. karakterisering
Financier MKZ transmissiemodellen
Financier Coxiella burnetii in pregnant goats
Financier Monitoring scrapiegevoeligheid
Financier Ontwikkeling van eenRVFV DIVA vaccin
Financier Kwantificeren onderliggende kenmerken: staartbijten
Financier In situ proteoom array
Financier Duurzame diervoeding
Financier Adaptatievermogen varkens onder suboptimale omstandigheden
Financier Rol van celwand geassocieerde eiwitten in S. suis infecties
Financier Ruimtelijke transmissie emerging vector-borne diseases
Financier Verklaren van variabiliteit in ecologische prestaties van melkvee en varkensbedrijven in Nederland
Financier Bestuivende insecten (honingbijen en hommels) als monitoringstool voor plantenziekten
Financier Unterstanding thrips responses to odours and colours
Financier Ontwikkeling intstrumentarium voor integrale, kwantitatieve meting en afweging van duurzaamheid van landbouw en producten
Financier Selfassembled monolayers
Financier European Science and Technology Framework (EST-Frame)
Financier De rol van emoties in gebruik social media om duurzaam gedrag te stimuleren
Financier Discoursanalyse en beleidstheorie Gouden Driehoek topsectoren
Financier The irrevocable urge to innovate: on public innovation in the rural policy of the Netherlands
Financier Balanced approach for agro-food systems
Financier Agent based tools for analyzing spatial allocation fo greenhouse horticulture
Financier Epigenetic regulation shoot meristem
Financier Solanaceae comparitive genomics
Financier EU-SPICY: data analysis and phenotyping tool
Financier NanoNextNL: Stakeholder responses to nanotechnologies
Financier CROPS-Clever Robots for crops
Financier Metabase for Food Secure
Financier Nationale Satellietdatabase
Financier e-infrastructure voor oogstvoorspelling
Financier Geo-informatie voor precisie landbouw en GLB
Financier Beoordelingskader nieuw stelsel Agrarisch Natuurbeheer (HD3507)
Financier Quickscan CO2 uit biomassa
Financier Goed door grond
Financier Pluimvee met smaak : duurzame kip krijgt vleugels
Financier Elkas II
Financier Diffuus licht voor tomaat
Financier Het Nieuwe Schermen
Financier Greenportatlas
Financier Phalaenopsis energiezuinig telen
Financier Wenselijkheid en mogelijkheden voor het fokken van hoornloze koeien
Financier Dagdosering voor melkvee
Financier Basisprogramma Melkveeacademie
Financier Activiteit van melkkoeien als informatiebron voor management en fokkerij
Financier Publieke en private standaarden in de internationale handel van voedsel en agrarische producten
Financier Mondiaal ruimtelijk raamwerk voor landbouwproductiviteit
Financier Modulation with immune-stimulating phytochemics as alternative for antimicrobial treatment
Financier Aansprakelijkheid van werkgevers: belemmering voor de doorgroei van kleine ondernemingen?
Financier Mobilisation and utilisation of knowledge in competing claims contexts. Enhancing the contribution of science in resource-use negotiation
Financier Variatie in melkureum benutten voor duurzaamheid
Financier Pilots mineralenconcentraat
Financier Melken met een mobiele melkrobot
Financier Indicatoren om dracht te meten in melk
Financier Bodems voor vrijloopstallen,fase 2
Financier Gras/klaver in vier stappen op voederwaarde geschat
Financier Gezonde vetzuren in boerderijmelk
Financier Floating roses: drijvende rozenkas
Financier Het Nieuwe Telen Tomaat II
Financier Het Nieuwe Telen ontwikkeling van een luchtbehandelingskast
Financier Ecological sustainability of organic egg production
Financier Vertrouwen en nieuwe vormen van visserijbeheer
Financier Pidgin
Financier Rol en werking MKBA's
Financier Landschap impact analyse
Financier Brochure Ganzenbord
Financier Microbial chemical stress, analysis and engineering.
Financier Sensing and Diagnostic on a Chip
Financier Unravelling Interdependence: Coordinating Public-Private Service Networks
Financier Transient Dynamics in the Morphology of Coastal Seas
Financier Innovatieve scheidingstechnieken voor gezonde ingrediënten
Financier BrainGain
Financier Economisch risico management
Financier Habitatverbetering voor unionide mosselen in laagveenwateren
Financier Onderzoek naar effectgerichte maatregelen voor het herstel en beheer van stuifzanden.
Financier Integral environmental impact assessment of milk production in the Netherlands
Financier Naar een gecertificeerde, duurzame visserij op het wad
Financier Verhogen Biologische koffie kwaliteit in Ethiopië
Financier Zeevoedsel vanuit Vietnam
Financier GENOEG stands for Pesticides of natural origin in effective use
Financier Boerenkip
Financier Renkums Beekdal - Beukenlaan
Financier Natuurrealisatie Zandmaas
Financier FreeMotion - Beweging in de gezondheidszorg
Financier Grondverwerving tbv natte Ecologische verbindingszone
Financier Nordic Walking routenetwerken op de Veluwe
Financier Integrale verbetering waterkwaliteit Slijpbeek
Financier Veluws Verleden (fase II)
Financier Kwaliteitsverbetering fietspad Quadenoord/Panoramapad
Financier Slim waterbeheer De Steeg
Financier Vispassages Voorsterbeek
Financier SUSVAR ? A COST NETWORK SUPPORTING SUSTAINABLE CEREAL PRODUCTION
Financier Routeplanner 2010-2050
Financier Participants and Nonparticipants in The Rural Development Program (POP)
Financier Updrading Organic Coffee Quality in Ethiopia
Financier Ethical Production of Organic Veal
Financier Effect of low-density diets on broiler breeder and offspring performance
Financier Het managen van samenwerking en uitbesteding bij innovatie op het gebied van onderzoek en ontwikkeling
Financier Ontwikkeling en klimaatproject
Financier Natural bioactive components (e.g. synbiotics) for functional food
Financier Arbeidsmarktgedrag en inkomenspositie van ouderen
Financier Pilot Tiff-archief
Financier New research methods for detection of early biomarkers for insulin sensitivety
Financier Planning en inrichting van bedrijvenparken: een verkenning naar de meerwaarde van het toepassen van landschapsecologische principes voor economie, mens en natuur.
Financier Turkey in the European Union: consequences for agriculture, food,rural areas and structural policy
Financier Development of methods to maintain animal genetic diversity in smallmanaged populations.
Financier Adaptation of the gut in weaned pigs
Financier Incubation through the embryo's point of view
Financier Versterken en meten van weerstand tegen ziekten bij landbouwhuisdieren
Financier HYMOS 5
Financier SOBEK
Financier Wave-induced forces on moored ships
Financier Synthetic time series of wind speed fluctuations
Financier Remote sensing & GIS
Financier Kwantitatieve model evaluatie benaderingen en tools
Financier Tactical drilling
Financier Slurry technology
Financier Horizontal Directional Drilling Research
Financier On gas pockets in wastewater pressure mains and their effect on hydraulic performance
Financier Co-current air-water flow in downward sloping pipes. Transport of capacity reducing gas pockets in wastewater mains
Financier Alternative dredging in urban areas
Financier Water quality in urban areas
Financier Coupling between Delft3D and UNIBEST-CL+
Financier Neural network modelling of wave overtopping
Financier Remote sensing as a tool for scheduling and control of dredging (RESTCOD)
Financier GigaPort - Onderzoek aan Netwerken
Financier Tangram
Financier Beyond the Ordinary: Design of Embedded Real-time Control (Boderc)
Financier Functionele Agro Biodiversiteit
Financier Marktgericht ondernemen
Financier Planttemperatuur in tomaat
Financier Levensovertuiging en maatschappelijk verantwoord ondernemen: vertaling van motieven naar gedrag
Financier Toekomstverkenning Ocean Farming / Duurzaam Zeegebruik - Zee op land
Financier Toekomstverkenning Ocean Farming / Duurzaam Zeegebruik - Zeecultuurpark
Financier Tuinbouwcluster Innovatiefonds
Financier Pilot Energieproducerende Kas
Financier Speerpunt Energie: het concept 'Kas als Energiebron'
Financier Countryside Exchange
Financier Identificatie en representatie van meer-woord uitdrukkingen (IRME)
Financier Uitbreiding van het Corpus Gesproken Nederlands (CGN) met spraak van kinderen, mensen voor wie Nederlands niet de moedertaal is, ouderen en mens-machine interactie (JASMIN-CGN)
Financier Corpus van de Nederlandse taal (D-coi)
Financier Resolutie van coreferentie voor het extraheren van antwoorden (COREA)
Financier Automata voor het afleiden van foneemtranscripties van Nederlandse en Vlaamse namen (AUTONOMATA)
Financier Public Private Partnership (PPP) project Vietnam
Financier Voer van Eigen Bodem
Financier Het Zeeuwse Ei
Financier Ketenmanagement biologische fruitteelt
Financier De kas als energiebron
Financier Nederland Mooi
Financier GENOEG Breed
Financier Interactive Collaborative Information Systems (ICIS) (Bsik-project)
Financier GigaPort - volgende generatie netwerken
Financier Embedded Systems Institute (ESI)
Financier Spraak- en Taaltechnologische Essentiële Voorzieningen In het Nederlands (STEVIN)
Financier Sentinels
Financier Programma voor onderzoek aan embedded systems en software (PROGRESS)
Financier JACQUARD: versterking van de Nederlandse kennispositie op het gebied van software engineering
Financier Versterking van de informatica (FOCUS)
Financier Compact modelleren van niet-siliciumcomponenten
Financier Silicide-to-silicon specific contact resistance characterization. Test structures and models
Financier Long term effects of husbandry conditions on performance, physiological and behavioural responses of African catfish (Clarias gariepinus).
Financier WiComm: microelektronica voor de volgende generatie draadloze communicatie
Financier BB Fotonica: dynamisch herconfigureerbare breedband fotonische toegangsnetwerken
Financier B@Home: de toekomst van breedband multimedia-diensten thuis
Financier AWARENESS: context-bewuste mobiele netwerken en diensten
Financier AAF: datacommunicatie in noodgevallen via cognitieve radio
Financier A-MUSE: ontwikkeling van een architectuur voor dienstverlening in Freeband
Financier De impact van diversiteit op de ruimtelijke dynamiek in Nederland 1996-2002
Financier Bio-economic modelling of potato brown rot in the Netherlands
Financier BO-06 Plantgezondheid
Financier BO-02 Ecologische hoofdstructuur
Financier BO-01 Vitaal landelijk gebied
Financier Restoration of Dutch peat lakes (PEAT)
Financier Estimation of environmental sensitivity of genetic merit for health and fertility traits in dairy cattle using covariance functions.
Financier Biologische Catering in bedrijfsrestaurants
Financier Referentiegegevens ten behoeve van de evaluatie van de Gas- en Elektriciteitswet
Financier Mens en natuur in Biebrza
Financier Over voortgang en beëindiging van het boerenbedrijf
Financier Haalbaarheidsstudie oostflank Venlo
Financier Keten-risico analyse en bewaling van plantenziekten
Financier Functioneren van bodemfauna in vervuilde gronden
Financier Electrochemistry of electrophoretic partiele deposition
Financier The role of wildlife for the transmission of bovine herpesvirus 1; risks of potential transmission of BHV1 between feral and domestic cattle populations

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie