KNAW

Organisatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - VWS

Pagina-navigatie:

Afgesloten onderzoek

(het meest recente onderzoek is bovenaan geplaatst)
Samenwerking Evaluatie van het Programma Versterking Cliëntenpositie (VCP)
Samenwerking Perspectief voor intermediairs Verbetering arbeidsmarktpositie paraprofessionele intermediairs
Samenwerking Campylobacter
Opdrachtgever 2372 - Herhaling quickscan huisverbod en crisisopvang bij ouderenmishandeling
Opdrachtgever 2009 - Zorgopleidingen in de polder: evaluatie opleidingsfonds en CBOG
Opdrachtgever 2080 - Arbeidsmarktgevolgen van de wetswijziging Wmo voor alfahulpen
Opdrachtgever 2157 - Voldoende geholpen? Onderzoek naar de hulp aan kinderen die betrokken zijn bij huiselijk geweld
Opdrachtgever 2172 - Operationaliseren kwaliteitsindicatoren mondzorg
Opdrachtgever 2177 - Verkenning van arbeidsmarkteffecten van de decentralisatie van de functie begeleiding van de AWBZ naar de WMO
Opdrachtgever 2184 - Quickscan huisverbod en crisisopvang bij ouderenmishandeling
Opdrachtgever 2199 - Burgergestuurde Persoonlijke Assistentie
Opdrachtgever WMO-evaluatie verkenningsgemeenten
Opdrachtgever Vermaatschappelijking van de zorg en samenwerking vrijwilligers - beroepskrachten : een scenario-onderzoek naar praktijken van vermaatschappelijking
Opdrachtgever 56 wijken vanuit WMO-perspectief (Wet maatschappelijke ondersteuning)
Opdrachtgever Wettelijk kader voor bundeling van het doelgroepenvervoer
Opdrachtgever Belangenbehartiging door toekomstige generaties ouderen
Opdrachtgever Evaluatieonderzoek pilots Communities That Care (CtC)
Opdrachtgever Gemeentelijk en provinciaal vrijwilligerswerkbeleid
Opdrachtgever Vrijwilligers in de zorg
Opdrachtgever Relatie beroepskracht vrijwilligers
Opdrachtgever Landelijke jeugdmonitor
Opdrachtgever Heroverweging subsidieregeling deskundigheidsbevordering
Opdrachtgever Inventariserende studie Kwaliteit maatschappelijk werk
Opdrachtgever Sociaal Jaar voor jongeren als schakel
Opdrachtgever Brede school, verdieping in het werken met jeugd : duurzame expertise opbouwen
Opdrachtgever SPLISS-studie (Sports Policy factors Leading to International Sporting Success)
Opdrachtgever Topsport benchmark fase 1
Opdrachtgever Problematisering van het lichaam
Opdrachtgever Kwaliteiten van sport
Opdrachtgever Kwaliteiten van Lichamelijke Opvoeding
Opdrachtgever In- en uitsluiting in de sport
Opdrachtgever Identificatie in sport
Opdrachtgever Kennisinfrastructuur nieuwe arbeidsgerelateerde risico's
Opdrachtgever Mediasportpubliek
Financier Leiden 85+ studie
Financier Wmo-werkplaats Twente
Financier 2181 - Hoe regelt u uw zorg met pgb? Resultaten van een enquête onder budgethouders
Financier Sporen Overzee. Migratie en collectieve herinnering in de voormalige Nederlandse koloniën (Indonesië, Suriname ende Nederlandse Antillen)
Financier Changing the health research system. Patient participation in health research
Financier Jonge vaders: Een kwalitatief onderzoek naar de achtergrond en rol van jongens bij ongeplande zwangerschappen
Financier Onwenselijke praktijken in de sport
Financier Sportdeelname van gehandicapten
Financier Topsportklimaat in Nederland: 2-meting
Financier Sport en stedelijke ontwikkeling
Financier Topsport: nationale trots en uitstraling
Financier Meedoen van allochtonen in en door sport
Financier Lichaamsoefening en zelfdiscipline
Financier Risicomanagement
Financier Bewegingsonderwijs versus verenigingssport
Financier De sportvereniging: tussen traditie en transitie
Financier Niet-sporters en ex-sporters
Financier Topsporters: talentontwikkeling, sociaal welbevinden, burn out
Financier Leefstijlsporters: subculturele eigenheid en incorporatie
Financier Verenigingssporters: beleving en aantrekkelijkheid
Financier Cliq-3 (Classificatie implementeert qualiteit). Implementatie van de producten van Cliq-1 en 2.
Financier Accessibility and effectiveness of mental health care for older adults
Financier Partnership depressiepreventie (PDP)
Financier Basisunit Registraties na Rampen
Financier Ervaringen van verzekerden met de zorg en hun zorgverzekeraar: een vervolgstudie
Financier Epidemiologische studie naar de aard, omvang en ernst van adverse events in Nederlandse ziekenhuizen
Financier Toenemende tweedeling? De gevolgen van marktafhankelijkheid voor sportorganisaties
Financier Van schoonvader tot zaakwaarnemer. Over nieuwe commerciële actoren en hun spanningen met de gevestigde orde
Financier Aspects of Hearing Aid Fitting Procedures
Financier Physical activity and risk factors for diabetes in children
Financier A Longitudinal Study of Adoption, Attachment, and Problem Behavior
Financier From new molecules to leads for innovation - studies on the post-innovation learning cycle for pharmaceuticals
Financier Effectonderzoek naar de toepassing van domotica in kleinschalige groepswoningen voor mensen met dementie
Financier Advance directives in dementia care. Perspectives of people with Alzheimer's disease, elderly care physicians and relatives
Financier Diagnostic reasoning and diagnostic error in medicine
Financier Geschiedenis en toepassing van de wetten voor oorlogsgetroffenen
Financier Partnership Vroegsignalering Alcohol
Financier Peilstationsonderzoek scholieren
Financier Regioproject 2
Financier Kinderveiligheidscampagne Laat je niet verrassen
Financier Ongevallen en Bewegen in Nederland
Financier Coördinatie en afstemming van de zorg voor mensen met een chronische ziekte of handicap
Financier Panel van mensen met een verstandelijke beperking en hun vertegenwoordigers
Financier Monitor maatschappelijke participatie van mensen met een chronische ziekte of handicap
Financier Evaluatie stelselwijziging in Consumentenpanel
Financier Naar een lokale vraag-aanbod analyse monitor (VAAM)
Financier Actualiseren consumenteninformatie over de ervaringen van verzekerden
Financier Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg (LiPZ)
Financier Monitoring effecten wijziging zorgverzekeringsstelsel op huisartsenzorg
Financier Monitoring huisartsenzorg buiten kantooruren
Financier Benchmark (deel van) Acute Zorg
Financier Benchmark Spoedeisende Medische Hulpverlening in opgeschaalde situaties
Financier Migratiestromen van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg; arbeidsmigratie tussen België en Nederland
Financier Pilotstudie Beschikbaarheid en toegankelijkheid dataset huisartsenregistratie van het NIVEL voor publieke doeleinden
Financier Monitor samenwerkingverbanden in de eerste lijn
Financier Chlamydia-screening
Financier Fysieke activiteit en insuline weerstand bij kinderen
Financier NONI's (Niet op Naam Ingeschrevenen) in Nederland: hoe groot is deze groep en wat zijn de gevolgen voor de gezondheidszorg?
Financier Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten
Financier Toepassing van genetische kennis: opvattingen en ervaringen van chronisch zieken
Financier Orgaandonatie
Financier Prestatie-indicatoren consumentenperspectief
Financier Monitor Palliatieve Zorg. Een monitor van ontwikkelingen op de terreinen van palliatieve afdelingen, consultatieteams en hospicevoorzieningen
Financier Afschaffen vergoeding zelfzorggeneesmiddelen: wie treft het?
Financier De toekomst van de eerste lijn
Financier Ontwikkelen en validering van een gemeenschappelijk formularium voor berichtgeving in de eerstelijns GGZ
Financier Onbedoelde schade in Nederlandse ziekenhuizen
Financier Biomechanical determinants of the jumper's knee in volleyball
Financier Lichamelijke handicap en seksualiteit
Financier Oriëntatie op pilotproject Strippenkaart
Financier 1e opvang van jeugdige slachtoffers van seksueel geweld
Financier Onderzoek naar de achtergronden van tienerzwangerschappen
Financier LINH-registratie
Financier Effectieve testcounseling (ETC)
Financier Schuldige seks. Homoseksuele zedendelicten rondom de Duitse bezettingstijd
Financier Psychomotorische vaardigheden en motorisch leren bij kinderen met visuele beperkingen
Financier Urinary incontinence in primary care diagnosis and interventions
Financier Ontwikkeling van meetinstrumenten naar de tevredenheid met het (in)formele zorgproces van terminale palliatieve patiënten en hun naasten
Financier Stedelijk Innovatieprogramma STIP
Financier Wetenschappelijke onderbouwing preventie
Financier Stepped Care Alcohol
Financier Preventie van problematisch alcoholgebruik
Financier Evidence Based GGZ-preventie
Financier Monitoren van vermaatschappelijking
Financier Informatie- en ontwikkelcentrum zelfhulp en verslaving
Financier Vervolg ketenbenadering Schizofrenie
Financier Disseminatie en implementatie van multidisciplinaire GGZ-richtlijnen
Financier Ontwikkeling indicatoren implementatie multidisciplinaire GGZ-richtlijnen
Financier Cliëntenversies multidisciplinaire richtlijnen angst en depressie
Financier ADHD, implementatie van het advies van de Gezondheidsraad (2000)
Financier Van verpleeghuis naar kleinschalig wonen
Financier Monitor Maatschappelijke Opvang (MMO): Jaarbericht
Financier Monitor Maatschappelijke Opvang : deelproject Vrouwenopvang
Financier Evaluatie Forensische Verslavingskliniek (FVK)
Financier Monitor Maatschappelijke Opvang : deelproject Zwerfjongeren
Financier Ondersteuning en monitoring van openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ)
Financier Monitoring gebruiksruimten
Financier Casemanagement in de sociale verslavingszorg
Financier Screeningsinstrument psychische stoornissen
Financier Module effectiviteit behandelingen verslavingsproblematiek
Financier Forum Alcohol en Drugs Onderzoek (FADO)
Financier UItwisseling mbt activiteiten gericht op terugdringen, behandeling en preventie van verslaving (EDDRA)
Financier Implementatie Key-indicators
Financier Jaarbericht Nationale Drug Monitor (NDM)
Financier Open en alert in de jeugdhulpverlening, het jongerenwerk en in justitiële jeugdinrichtingen
Financier Drugs Voorlichting en Preventie (DVP) : campagne
Financier Uitgaan en drugs
Financier De gezonde school en genotmiddelen
Financier Integrale aanpak depressiepreventie
Financier Het Europese model voor schoolgerichte drugspreventie 2 & 3
Financier Registratie seksuologische hulpvragen bij huisartsen peilstations
Financier Cliënttevredenheid bij de Eerstelijnscentra voor Seksuele en Reproductieve Gezondheid
Financier Maatschappelijke participatie : beter in meedoen
Financier Alkohol en andere verslavende middelen
Financier Alcohol en agressie in het uitgaansleven
Financier Ouderen en benzodiazepinegebruik in Rotterdam: wat is het probleem?
Financier Prevalentie van probleemdrinken in Nederland
Financier Registratie van acute gezondheidsschade door overmatig alcohol- en druggebruik
Financier Protheses voor de onderste ledematen: richtlijnen en nieuwe technieken
Financier Preventie in de coffeeshop
Financier De kosten-effectiviteit van rugscholen in de bedrijfsgezondheidszorg
Financier De Amsterdamse 'Sherbrook model' evaluatiestudie (ASE studie): effectieve preventie van chronische lage rugpijn door integratie van ergonomische maatregelen, sociaal-medische begeleiding en snellere terugkeer naar werk
Financier Trajectbegeleiding in een breder perspectief
Financier Duaal in de zorg
Financier Homoseksualiteit in de huisartspraktijk
Financier Erotiserende farmacologische middelen in het uitgaansleven
Financier Preventieve Test Counseling
Financier Dialysecentra en zorg aan onverzekerden en asielzoekers
Financier Chronisch zieken in huishoudensverband
Financier Ervaringen van mensen met een chronische aandoening met arbocuratieve samenwerking
Financier Mogelijkheden van bestaande indicaties ter identificatie van chronisch zieken en gehandicapten met hoge niet-vergoede ziektegerelateerde uitgaven
Financier Van middelbare scholier tot medisch specialist
Financier Activiteiten in dagdiensten voor mensen met een ernstige meervoudige handicap
Financier Campagne onderwijskansen
Financier Palliatieve zorg
Financier Draaiboek homeparty's in de praktijk; opvoedingsondersteuning aan moeilijk bereikbare ouders bij het voorkomen van drugs-, alcohol- en gokproblemen
Financier Fragiliteit en vitaliteit bij toekomstige generaties ouderen
Financier Evaluatie van de praktijk, aangifte en toetsing bij euthanasie
Financier Ethische aspecten van oncologische palliatieve zorg
Financier Actualisering Artsenwijzer diëtetiek
Financier Implementatie en verdere ontwikkeling van classificaties voor de paramedische beroepen
Financier Primaire en secundaire interventie in een fysiotherapie-programma gericht op het terugdringen van klachten over het spier-skeletstelsel en van ziekteverzuim
Financier Euthanasie en andere levenseinde-beslissingen in Nederland en Europa
Financier Inventarisatie onderzoeksonderwerpen op paramedisch gebied via expertmeetings
Financier Kosten-effectiviteit van een specifieke implementatie-strategie voor de richtlijn voor het fysiotherapeutisch handelen bij patiënten met aspecifieke lage-rugpijn
Financier Incidentie van depressie in de huisartsenpraktijk
Financier Registratie huisartsen, verloskundigen, fysiotherapeuten (extramuraal)
Financier Kwaliteitszorg in beroepsopleidingen in de gezondheidszorg
Financier Sportfysiotherapie in de praktijk
Financier Behoefteraming verloskundige zorgverleners
Financier Nieuwjaarsbrand Volendam. Monitoring gevolgen van de Nieuwjaarsbrand in Volendam door middel van informatie uit de huisartsenpraktijk
Financier De gevolgen van de vuurwerkramp Enschede voor de gezondheid van bewoners en hulpverleners in de getroffen wijk. Monitoring via zorgverleners
Financier Ziekenhuisvergelijking III: patiënten oordelen over ziekenhuizen
Financier Patiëntenpanel Chronisch Zieken, tweede fase
Financier Prevalentie en incidentie van palliatieve terminale zorg voor verpleeghuispatiënten
Financier De laatste levensfase, de laatste zorg
Financier Gezondheidsonderzoek vuurwerkramp Enschede
Financier Het Pallas-project: ondersteuningsprogramma voor mantelzorgers van kankerpatiënten in de palliatieve fase
Financier Queuing for care. A study on the consequences and the acceptability of waiting times for elective general surgery
Financier EDOCRA - Effectiviteit van twee methoden van detoxificatie in combinatie met de toediening van een opiaatantagonist en een biopsychosociale rehabilitatie gebaseerd op de Community Reinforcement Approach
Financier Peilstationsonderzoek scholieren 2003
Financier Knelpunten en effectiviteit van het invoeren en werken volgens een Regionaal Transmuraal Indicatiegericht Formularium (RTIF)
Financier Wilsbekwaamheid bij ouderen met cognitieve stoornissen
Financier Prioriteiten in het preventie-onderzoek
Financier De kosten van letsel door ongevallen in Nederland
Financier Problemen in gezondheid en welzijn bij ouderen in de laatste maanden van hun leven en bij hun informele verzorgers
Financier Psychosociale zorgbehoefte van chronisch zieken
Financier Contextwerking in de geneeskunde
Financier Morbiditeit in de bevolking en in de huisartspraktijk
Financier Continue morbiditeitsregistratie peilstations Nederland
Financier Studie naar implementatie van richtlijnen bij lage-rugpijn (SIRR)
Financier Beginnen met of voortzetten van de kunstmatige toediening van voedsel en vocht bij psychogeriatrische verpleeghuispatiënten
Financier Historische en nationale trends in de gezondheid en het lichamelijk functioneren van ouderen
Financier Lichamelijk functioneren op oudere leeftijd
Financier Fysieke ervaringen gedurende de jeugd en de gezondheid gedurende het verouderingsproces
Financier Gezondheidsattitude en aanpassing aan een slechte gezondheid gedurende het ouder worden
Financier Verwachtingen omtrent competentie op oudere leeftijd
Financier Sociaal-culturele factoren en schoolse inspanningen
Financier Landelijke registratie van de prevalentie van decubitus
Financier Angststoornissen in de latere levensfase: prevalentie, risico-factoren en comorbiditeit met depressie
Financier Latrogene oorsprong van depressies in de latere levensfase
Financier Jaarbericht NMG/Brancherapport GGZ/MO

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie