KNAW

Organisatie

Productschap Zuivel - PZ opgeheven

Pagina-navigatie:

Afgesloten onderzoek

(het meest recente onderzoek is bovenaan geplaatst)
Samenwerking Duurzame data- en infostromen in de keten
Opdrachtgever Warmte voor streekziekenhuis
Opdrachtgever Onderzoek mogelijkheden via voeding methaan- en ammoniakemissie te verminderen aantal praktijkbedrijven in de buurt van Wanroij
Financier Using variation in milk urea for sustainable dairy production
Financier Wenselijkheid en mogelijkheden voor het fokken van hoornloze koeien
Financier Vermindering methaan- en ammoniakemissie door voeding op praktijkbedrijven
Financier Op weg naar 95% benutting van stikstof uit kunstmest
Financier Mest op hol
Financier Meer mans met protocollen
Financier Doeltreffende kalibemesting van maïs binnen nieuw mestbeleid
Financier Dagdosering voor melkvee
Financier Belevingsonderzoek lichtemissie melkveestallen
Financier Beïnvloeding van zuurtegraad melkvet door rundveevoeding
Financier Zwangerschapsgymnastiek bij melkvee
Financier Voorspelling stikstoflevering uit rundveedrijfmest
Financier Vermindering van ammoniakemissie uit melkveestallen
Financier Variatie in melkureum benutten voor duurzaamheid
Financier Toepassing onderwaterdrains op bedrijfsniveau
Financier Snijmaïs zonder kunstmestfosfaat?
Financier Schade door zomergasten
Financier Pilots mineralenconcentraat
Financier Moderne huisvesting melkvee
Financier Melken in de nieuwe realiteit
Financier Kosteneffectieve vermindering methaanuitstoot
Financier Indikken van melk op boerderijschaal
Financier Fosfaatbemestingsadvies op nieuwe leest
Financier Dynamisch precisiebemesten van grasland
Financier Borging melkwachten
Financier Effectief selecteren voor voerefficiëntie met nieuwe genetische merkers
Financier Geheel vernieuwde waardering van gras- en maïskuilen
Financier Demodag Preventie wildschade 2009
Financier Bedrijfssysteem voor mobiel melken
Financier Duurzame daken
Financier Bodems voor vrijloopstallen,fase 2
Financier Bladvlekkenziekte in maïs, fase 2
Financier Bladvlekkenziekte in mais
Financier Kennisontwikkeling indikken van melk
Financier Gras/klaver in vier stappen op voederwaarde geschat
Financier Gezonde vetzuren in boerderijmelk
Financier Eendekroos van last naar lust
Financier Innovatie in de melkveehouderij en zuivelsector via Toegepaste Genomica
Financier Bodem als bedrijfskapitaal
Financier Maïskennis beter benutten
Financier Alternatieven voor het reinigen van melkinstallaties
Financier Beheersing van micro-organismen in boerderijomgeving
Financier Mineralenvoorziening rundvee: voerspoor of bodem
Financier Aanpassing van bemestingsadviezen op basis van informatie uit onderzoek
Financier Bemestingsadvies grasland op fosfaatfixerende gronden
Financier Verbetering van benadering NLV op klei en löss
Financier Fosfaatadvies maïs, vaststelling op basis van proefgegevens.
Financier Voeren secretariaat en evaluatie visie
Financier Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) 2006
Financier Verlaging van melkureumgehalte bij het voeren van grasrijke rantsoenen aan melkkoeien
Financier Toepassing onderwaterdrains op bedrijfsniveau
Financier Voederconversie i.r.t. bedrijfseconomische resultaat
Financier Preventie vogelschade in snijmaïs
Financier Inpassing van gras uit natuurbeheer in rantsoenen voor melkvee
Financier Efficiënt gebruik van snijmaïs op het melkveebedrijf
Financier Problemen met de functionaliteit van de baarmoeder en eierstokken van hoogproductieve melkkoeien
Financier Verbetering welzijn in ligboxenstallen
Financier Stikstofadvies op nieuwe leest
Financier Zorg voor zand
Financier Systeemonderzoek m.b.t. melkveehouderij en milieu op Praktijkcentrum De Marke (vierde fase)
Financier Duurmelken van geiten
Financier Internationale melkprijsvergelijking
Financier Ontwikkeling bedrijfssysteem high-techbedrijf, 2e fase
Financier Ontwikkeling bedrijfssysteem lagekostenbedrijf, 2e fase
Financier Duurzaam geiten houden
Financier Exploitatie De Marke
Financier Geoboer
Financier Modelling microbial contamination at dairy farms
Financier De invloed van het voeropnamepatroon op met winter rantsoenen gevoerde en grazende melkkoeien op nutriëntenaanbod en productie
Financier Bioveem II (biologische melkveehouderij en management)
Financier Natuurgras in melkveerantsoen

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie