KNAW

Organisatie

Productschap Zuivel - PZ opgeheven

Pagina-navigatie:

Afgesloten onderzoek

(het meest recente onderzoek is bovenaan geplaatst)
Samenwerking Duurzame data- en infostromen in de keten
Opdrachtgever Warmte voor streekziekenhuis
Opdrachtgever Strategieën voor optimale inzet van mest, mestproducten en kunstmesttypen
Opdrachtgever Onderzoek mogelijkheden via voeding methaan- en ammoniakemissie te verminderen aantal praktijkbedrijven in de buurt van Wanroij
Opdrachtgever Relatie eigenschappen maiscelwanden en fermentatiekarakteristieken in de pens van herkauwers
Opdrachtgever Effecten van type en toedieningsvorm N-kunstmeststoffen op gewas- en eiwitproductie/- kwaliteit
Opdrachtgever Koeien en kansen vernieuwd
Opdrachtgever Zien is geloven - een praktijkproject
Opdrachtgever Klimaat en koeien in Overijssel
Opdrachtgever Schone en zuinige veehouderij
Financier Verlaging ammoniakemissie stal door slimme mestbehandeling
Financier Juiste bepaling van kuildichtheid voor BEX en BEP - fase II
Financier Koper voorbij de pens
Financier Bevorderen afbraak mestflatten
Financier Beheersmaatregelen maiskopbrand in snijmaïs
Financier Verlenging levensduur melkvee
Financier Ontwikkeling bodemvruchtbaarheid en ruwvoerkwaliteit van grasland in Nederland
Financier Using variation in milk urea for sustainable dairy production
Financier Why Dry?
Financier Wenselijkheid en mogelijkheden voor het fokken van hoornloze koeien
Financier Vermindering methaan- en ammoniakemissie door voeding op praktijkbedrijven
Financier Optimale verlichting van melkveestallen
Financier Op weg naar 95% benutting van stikstof uit kunstmest
Financier Nu naar echte fokwaarden voor voerefficiëntie
Financier Mest op hol
Financier Meer mans met protocollen
Financier Dynamisch hoog peil tegen verzakking op veengronden
Financier De invloed van stalverlichting op gezondheid, welzijn en melkproductie van de koe
Financier Dagdosering voor melkvee
Financier Beter benutten door dik en dun
Financier Belevingsonderzoek lichtemissie melkveestallen
Financier Beïnvloeding van zuurtegraad melkvet door rundveevoeding
Financier Basisprogramma Melkveeacademie
Financier Activiteit van melkkoeien als informatiebron voor management en fokkerij
Financier Faalkosten en winstkansen in de jongveeopfok: het financiële belang van een bewuste jongveeopfok
Financier Dynamisch hoog peil voor maïs op veengronden
Financier Zwangerschapsgymnastiek bij melkvee
Financier Voorspelling stikstoflevering uit rundveedrijfmest
Financier Vermindering van ammoniakemissie uit melkveestallen
Financier Variatie in melkureum benutten voor duurzaamheid
Financier Toepassing onderwaterdrains op bedrijfsniveau
Financier Toegepaste genomica: koepelproject en communicatie
Financier Snijmaïs zonder kunstmestfosfaat?
Financier Schadeonderzoek Trichodorus similis in maïs
Financier Schade door zomergasten
Financier Preventie vogelschade in akkerbouwgewassen
Financier Pilots mineralenconcentraat
Financier Moderne huisvesting melkvee
Financier Melken met een mobiele melkrobot
Financier Melken in de nieuwe realiteit
Financier Kosteneffectieve vermindering methaanuitstoot
Financier Indikken van melk op boerderijschaal
Financier Fosfaatbemestingsadvies op nieuwe leest
Financier Dynamisch precisiebemesten van grasland
Financier Borging melkwachten
Financier Indicatoren om dracht te meten in melk
Financier Effectief selecteren voor voerefficiëntie met nieuwe genetische merkers
Financier Geheel vernieuwde waardering van gras- en maïskuilen
Financier Demodag Preventie wildschade 2009
Financier Schade-onderzoek T. similis in maïs
Financier Bedrijfssysteem voor mobiel melken
Financier Digitaliseren kennis moderne huisvesting melkvee
Financier Duurzame daken
Financier Bodems voor vrijloopstallen,fase 2
Financier Bladvlekkenziekte in maïs, fase 2
Financier Bladvlekkenziekte in mais
Financier Kennisontwikkeling indikken van melk
Financier Gras/klaver in vier stappen op voederwaarde geschat
Financier Voederwaarde van zetmeel in snijmaïs
Financier Gezonde vetzuren in boerderijmelk
Financier Eendekroos van last naar lust
Financier Handboek snijmaïs
Financier Innovatie in de melkveehouderij en zuivelsector via Toegepaste Genomica
Financier Bodem als bedrijfskapitaal
Financier Maïskennis beter benutten
Financier Alternatieven voor het reinigen van melkinstallaties
Financier Beheersing van micro-organismen in boerderijomgeving
Financier Mineralenvoorziening rundvee: voerspoor of bodem
Financier Aanpassing van bemestingsadviezen op basis van informatie uit onderzoek
Financier Bemestingsadvies grasland op fosfaatfixerende gronden
Financier Verbetering van benadering NLV op klei en löss
Financier Fosfaatadvies maïs, vaststelling op basis van proefgegevens.
Financier Voeren secretariaat en evaluatie visie
Financier Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) 2006
Financier Verlaging van melkureumgehalte bij het voeren van grasrijke rantsoenen aan melkkoeien
Financier Toepassing onderwaterdrains op bedrijfsniveau
Financier Voederconversie i.r.t. bedrijfseconomische resultaat
Financier Preventie vogelschade in snijmaïs
Financier Inpassing van gras uit natuurbeheer in rantsoenen voor melkvee
Financier Efficiënt gebruik van snijmaïs op het melkveebedrijf
Financier Problemen met de functionaliteit van de baarmoeder en eierstokken van hoogproductieve melkkoeien
Financier Verbetering welzijn in ligboxenstallen
Financier Stikstofadvies op nieuwe leest
Financier Zorg voor zand
Financier Systeemonderzoek m.b.t. melkveehouderij en milieu op Praktijkcentrum De Marke (vierde fase)
Financier Duurmelken van geiten
Financier Internationale melkprijsvergelijking
Financier Ontwikkeling bedrijfssysteem high-techbedrijf, 2e fase
Financier Ontwikkeling bedrijfssysteem lagekostenbedrijf, 2e fase
Financier Duurzaam geiten houden
Financier Exploitatie De Marke
Financier Geoboer
Financier Modelling microbial contamination at dairy farms
Financier De invloed van het voeropnamepatroon op met winter rantsoenen gevoerde en grazende melkkoeien op nutriëntenaanbod en productie
Financier Bioveem II (biologische melkveehouderij en management)
Financier Natuurgras in melkveerantsoen

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie