KNAW

Organisatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - RIVM

Pagina-navigatie:

Afgesloten onderzoek

(het meest recente onderzoek is bovenaan geplaatst)
Samenwerking Effect van derogatievoorwaarden
Samenwerking Campylobacter bron attributie studie
Samenwerking Kosteneffectiviteit van bewegingsstimulering en valpreventie bij allochtone ouderen
Samenwerking Analysis of 3R opportunities in the development, preclinical testing, production and routine quality control of vaccines
Samenwerking Understanding adherence to web-based interventions
Samenwerking Invloed van landgebruik, landgebruikgeschiedenis en management op de koolstofvoorraad in de bodem in Nederland
Samenwerking Shedding Light on Detritus. Interactions between Intervertebrates, Bacteria and Substrates in Benthic Habitats
Samenwerking INTARESE- Integrated Assessment of Health Risks of Enviromental Stressors in Europe
Samenwerking Bouwstenen driftdepositie ikv NL en EU toelating
Samenwerking Nationaal rapportage systeem bodem koolstof
Samenwerking Nationaal systeem bossen: bosbodems
Samenwerking Het CESAR Observatorium: klimaatmonitoring en processtudies
Samenwerking Basisunit Registraties na Rampen
Samenwerking Instrumentaria blootstelling waterorganismen ikv NL toelating en KRW
Samenwerking Implementation of a new concept for active primary prevention of diabetes type II in a primary care environment
Samenwerking De wetenschappelijke onderbouwing van de gebruikswaarde van de CQ Index: dataverzameling, externe validiteit en presentatiewijze voor consumenten
Samenwerking Validation and implementation of the Embryonic Stem cell Test as an animal-free alternative for developmental toxicity testing
Samenwerking Primary prevention research on CVD and diabetes.
Samenwerking Vergelijking van de kosteneffectiviteit van een breed scala aan COPD interventies met behulp van een stochastisch, dynamisch, populatiemodel van COPD
Samenwerking Vermindering van de milieudruk door agrarische emissies middels landschapsinrichting
Samenwerking Ontwikkeling van bodemgebruikswaarden (BGW's): integratie van deelaspecten
Samenwerking Kennismontage en kennisdoorwerking t.b.v. coherentbeoordelingsstelsel
Samenwerking Doorvertalen van conclusies uit gebiedsgericht onderzoek naarnationaal niveau rond het ammoniakgat
Samenwerking Instrumentaria drinkwater uit oppervlaktewater ikv NL toelating
Samenwerking Ontwikkeling&onderbouwing methodieken/ instrumentaria voor persistentie bodem ikv EU en NL toelating
Samenwerking Bouwstenen effecten waterorganismen ikv NL en EU toelating
Samenwerking Ontwikkeling en onderbouwing van bouwstenen voor schatting van driftdepositie op wateroppervlakken in kader van NL en EU toelating
Samenwerking Kennisvragen niet-doelwit planten ikv NL en EU toelating
Samenwerking Instrumentaria driftdepositie ikv NL toelating en KRW
Samenwerking Instrumentaria atmosferische depositie op wateroppervlakken ikv NL toelating en KRW
Samenwerking Dopclassificatie fruitteelt
Samenwerking Onderbouwing drift en driftreducerende maatregelen in de fruitteelt
Samenwerking Driftreductie laanbomenteelt
Samenwerking Verlaagde dosering
Samenwerking Bouwstenen blootstelling waterorganismen ikv NL en EU toelating
Samenwerking Instrumentaria voor uitspoeling grondwater ikv NL en EU toelating
Samenwerking Proefimplementatie Chlamydia Screening
Samenwerking Instrumentaria atmosferische depositie ikv NL toelating
Samenwerking Modeltoepassingen Evaluatie Mest Wetgeving
Samenwerking Verfijning en verbetering van kritische stikstofbelastingen voorlocale vegetaties en natuurdoeltypen
Samenwerking Ontwikkelen van methoden voor het traceren van pathogenen in de voedselproductie keten (Biotracer)
Samenwerking Laboratoriumnetwerk Terreuraanslagen
Samenwerking Risico analyse en advisering contaminanten en dierbehandelingsmiddelen
Samenwerking Innameberekeningen en modellering
Samenwerking Toxoplasma–vrij vlees: een haalbaarheidsstudie
Samenwerking Validatie van een immunologische test voor het aantonen van Hepatitis E Virus antistoffen in varkenssera
Samenwerking Risicobeheersing Campylobacter Pilot
Samenwerking Ontwikkeling en onderbouwing van methodieken/ instrumentaria voor beoordeling van atmosferische depositie in kader van NL toelating
Samenwerking BO-06-010 Beoordelingssystematiek toelating bestrijdingsmiddelen
Samenwerking Instrumentaria blootstelling waterorganismen ikv NL toelating en KRW
Samenwerking Children and asthma medication – When is that inhaler just a breath away?
Samenwerking Kosten en effecten van cholesterolverlagers
Samenwerking SustainabilityA-Test: Advanced tools for sustainable development
Samenwerking Mogelijkheden voor intersectoraal beleid voor het stimuleren van lichaamsbeweging bij kinderen
Samenwerking EURuralis 2.0
Samenwerking Kennismontage en kennisdoorwerking t.b.v. monitoringswerkgroep
Samenwerking Haalbaarheid concentratieniveau's
Samenwerking Leefstijladvisering aan patiënten met hypertensie in de huisartspraktijk
Samenwerking Onderzoek naar tekenpopulaties 2006
Samenwerking Programmeringsstudie Voeding en Gezondheid
Samenwerking Programmeringsstudie Diervoeding
Samenwerking Risicobeheersing Campylobacter in de pluimveevleesketen 2005 - 2007
Samenwerking Randvoorwaarden voor een surveillance systeem voor trichinella bij varkens
Samenwerking Harmonisatie ammoniakemissie-berekeningen
Samenwerking Concentraties in grondwater
Samenwerking Relatie grond- en oppervlaktewater
Samenwerking Klimaatrobuustheid internationale landbouw
Samenwerking Functionele biodiversiteit: micro-organismen
Samenwerking Incident-gedreven overdrachtstudies van contaminanten in landbouwhuisdieren
Samenwerking Gedrag van het klimaat onder menselijke invloed
Samenwerking Genetic variation in diet-induced weight gain
Samenwerking Genetic predisposition, infections and life style factors in the development of atopic disease: exposure in utero during early life.
Samenwerking Public health implications and mechanisms of action of functional foods enriched with plant sterol or stanol esters
Samenwerking 3MG
Samenwerking Integrated observations and modelling of greenhouse gas budgets at the national level in the Netherlands
Samenwerking Monitoring and profiling with the Cabauw Experimental Site for Atmospheric Research (CESAR)
Samenwerking Immunotoxigenomics
Samenwerking In vitro activatie van keratinocyten door verbindingen met een klein molecuul gewicht als model voor sensibilisatie
Samenwerking Dietary lignans:intake, bioavalability and molecular mechanisms in relation to malignant diseases and coronary heart disease - 3
Samenwerking Een nieuw geïntegreerd model van het functioneren van ecosystemen van meren: stabiliteit en analyse van de regelbaarheid
Samenwerking BO-08-004 Risicobeheersingsysteem in de vleesproductieketen
Samenwerking Prestatie indicatoren voor een duurzame en transparante veehouderij
Samenwerking Meerjarig onderzoek stroomgebieden
Samenwerking Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid in 2005
Samenwerking Modelvalidatie eutrofiëringsenquete
Samenwerking Risicobeoordeling van foodborne en diercontact borne zoonosen
Samenwerking Studie naar de immuniteit van gastheer (dier/mens) tegen Campylobacter
Samenwerking Parameterbepaling voor serologische surveillance Trichinella
Samenwerking Tekenonderzoek, dynamiek en besmetting met pathogenen
Samenwerking HArmonised environmental Indicators for pesticide Risk (HAIR)
Samenwerking Nationale Milieu Indicator(NMI) 2005
Samenwerking Onzekerheidsanalyse
Samenwerking Invloed GLB en handelsbeleid op klimaatverandering
Samenwerking Gezondheidszorgvoorzieningen gebruik bij personen met klachten en aandoeningen van het bewegingsapparaat: grootte en determinanten
Samenwerking De toekomst van de eerste lijn
Samenwerking Risicobeoordeling Diervoeders
Samenwerking Hormonale werking van prohormonen
Samenwerking Duurzame consumptie in verandering
Samenwerking Vergelijking SMARTSUMO STONE
Samenwerking Kwaliteitsborging SMART-SUMO
Samenwerking Cascadebenadering Kaderrichtlijn Water (KRW)
Samenwerking Waarheen met het veen
Samenwerking Landschap
Samenwerking Nationale Milieu Indicator
Samenwerking Ontwikkeling NL scenario's uitspoeling naar oppervlaktewater
Samenwerking Campylobacter: hazard characterization and exposure assessment
Samenwerking Multi-agent model mbt landgebruik en reisgedrag
Samenwerking Development of indicators to monitor the status of plant and animal genetic resources and to measure the impact of genetic resources policies
Samenwerking Implementatie Key-indicators
Samenwerking Modelling of regional environmental impacts of air pollution on Europe forest soils using forest monitoring data
Samenwerking Integrated assessment in European policymaking on air quality: critical success factors in the communication process between science and policy
Samenwerking Naar een nieuwe methodiek voor NH3-emissies op bedrijfs- en regioniveau : RegioProject Vragender
Samenwerking Beheer en ondersteuning van PEARL/GeoPearl
Samenwerking Door het klimaat geïnduceerde biodiversiteitsverschuivingen in zoetwater ecosystemen : modellen en tijdreeksen analyse
Samenwerking Verstedelijking, bereikbaarheid en omgevingskwaliteit
Samenwerking Standaardisatie van methoden m.b.t. bodemkwaliteit (NEN/ISO werkzaamheden
Samenwerking Gebruiksgerichte ecologische risicobeoordeling
Samenwerking Ecotoxicologische risico's van zware metalen op bodemlevens, gemeenschappen en processen.
Samenwerking Werkgroep Uniformering Mestcijfers
Samenwerking Milieumonitor
Samenwerking Randvoorwaarden voor stikstof in landbouw en natuur Integraal bekeken
Samenwerking Pyriet als randvoorwaarde bij natuurontwikkeling
Samenwerking Borging van diergeneesmiddelenonderzoek op RVV laboratoria
Samenwerking Influence of bioavailability inin vitro test systems for estrogenic activity
Samenwerking Mechanisms of chemical-induced immunomodulation in relation to autoimmune-like phenomena by HCB and other environmental pollutants
Samenwerking A thematic network on air pollution and health (AIRNET)
Samenwerking Effectiviteit en doelmatigheid van het gebruik van griepvaccinaties op landelijke schaal door ouderen
Samenwerking Validation of GOME and SCIAMACHY Ozone measurements
Samenwerking De ziektelast in Nederland: bepaling van methodologie en gegevens
Samenwerking Verbetering en beheer basisbestanden grondwaterstanden (Gt-actualisatie)
Samenwerking Verbetering en beheer van landelijke hydrologische modellen
Samenwerking STONE modelinstrumentarium
Samenwerking Ontwikkeling GEOPEARL
Samenwerking Chronische vervuiling met metalen en het ecologisch functioneren van de bodem
Samenwerking Diversity of microbial communities in metal-polluted heterogeneous environments
Samenwerking DK-DLO: 390 Veiligheid van voeding en diervoeding
Samenwerking Teken onderzoek
Samenwerking Campylobacter
Samenwerking Preventie en behandeling van infecties die verband houden met biomaterialen
Samenwerking Voorloperbedrijven; Telen met Toekomst
Samenwerking Geïntegreerde boomteeltsystemen Meterik; Telen met Toekomst
Samenwerking Geïntegreerde vollgegrondsgroentensystemen Meterik; Telen met Toekomst
Samenwerking Geïntegreerde akkerbouwsystemen Vredepeel; Telen met Toekomst
Samenwerking DSS Bagger
Samenwerking Kritische metaalbelastingen in landbouw, bossen en oppervlaktewater
Samenwerking Schatting van metaal uitspoeling en accumulatie op nationale schaal
Samenwerking Afleiding locatie specifieke normen voor metalen in landbouwgewassen
Samenwerking Effecten van stress op structuur en stabiliteit van microbiële gemeenschappen en ecosysteemprocessen
Samenwerking Interne kritische gehalten van zware metalen in regenwormen als onderbouwing van nieuwe bodemnormen
Samenwerking Beschikbaarheid van metalen voor opname door gewassen
Samenwerking Regionale efficiëntie en samenwerking in de gezondheidszorg
Samenwerking Onderzoek naar maatregelen tegen kroosdekken in de Lopikerwaard
Samenwerking Economische aspecten van voedselveiligheid en traceerbaarheid in de melk- en vleesketen
Samenwerking Who’s bad? Molecular identification reveals seasonal dynamics of toxic and non-toxic freshwater cyanobacteria
Samenwerking Urban land consumption
Samenwerking The Impact of Climate Change and Livelihood (In)security in Drylands (ICCD)
Samenwerking Risicoreductie van vluchtige verbindingen door afbraak in de onverzadigde zone
Samenwerking Water- en nutriëntenhuishouding veenweidegebied: huidige situatie en invoering regionaal beleid ter verbetering kwaliteit oppervlaktewater
Samenwerking Hergebruik van gedroogd en gezeefd eenmalig smeltslakgrit als straalmiddel
Financier Estimation of nutrient intake for support in food policy making -simulations and method development.
Financier Gene diet interaction and the metabolic syndrome.
Financier Primary Prevention Research on Cardiovascular Diseases and Diabetes
Financier Impact of Climate Change in Life Cycle Assessment
Financier Mogelijkheden en beperkingen van registraties in de huisartspraktijk voor monitoring van acute veranderingen in morbiditeit en mortaliteit in Nederland
Financier Doelmatig gebruik van statines
Financier Methodiek ontwikkeling integrale monitoring voor beantwoording van beleidsvragen
Financier Ruimtelijke planning verbeterd
Financier Ontwikkeling en de overgang op nieuwe energiebronnen
Financier The validity of traffic-related outdoor air pollution estimates for long-term air epidemiological studies. (VALIDair)
Financier Hepatitis E virus in animal reservoirs: A public health threat in The Netherlands?
Financier Bodembiologische indicator; micro-organismen en processen
Financier Bodembiologische indicator; microarthropoden en bodemkwaliteit
Financier Bacillus cereus: exposure assessment and hazard characterisation
Financier Antioxidants, oxidative stress and cardiovascular disease
Financier Concordance with dutch healthy eating guidelines in relation to coronary heart disease and overall mortality. A longitudinal study
Financier Het effect van resuspentie en de C:N verhouding op de productie in verschillende aquatische milieus
Financier Ontwikkelingen in vraag en aanbod huisartsenzorg in grote steden
Financier Ruimtelijke onzekerheidsanalyse voor de voedselketen
Financier The environmental effects of veterinary pharmaceuticals
Financier Verbetering en beheer basisbestanden grondwaterstanden (Gt-actualisatie)
Financier Mest- en Ammoniakmodel (MAM)
Financier Bijdragen Milieubalans en milieuverkenningen
Financier Regionaal potentieel van hernieuwbare energiebronnen en hun rol in het toekomstige energiesysteem
Financier Schatting van metaal uitspoeling en accumulatie op nationale schaal
Financier Spatiale informatie en onzekerheden
Financier Responscurven van plantensoorten met meervoudige stress
Financier Evaluatie van de effectiviteit en neveneffecten van milieumaatregelen, gebruikmakend van IEA en ketenanalyse
Financier Gezondheidszorgaspecten van lichaamsbeweging
Financier Meetnet kwaliteit grondwater
Financier Ontwikkeling, implementatie en baten van een monitoring systeem voor verocytotoxine producerende Escherichia coli (VTEC) bij de mens, voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong en landbouwhuisdieren
Financier Modelvorming voor energie en nutriëntenhuishouding van organismen
Penvoerder Child Friendly Medicines: availability, pharmaceutical design, usability and patient outcomes
Penvoerder Nanotechnology, potential risks

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie