KNAW

Organisatie

Vrije Universiteit Amsterdam

Pagina-navigatie:

Afgesloten onderzoek

(het meest recente onderzoek is bovenaan geplaatst)
Samenwerking De broeikasgasbalans van Nederlandse natuurlijke- en landbouwecosystemen
Samenwerking Domestic and Geopolitical Challenges to Energy Security for China and the European Union
Samenwerking Geïntegreerd raamwerk voor de beoordeling van ruimtelijke en gerelateerde gevolgen van een verhoogde implementatie van biomassaketens
Samenwerking Cell cycle & growth : regulation of G1 progression in the ongoing cell cycle
Samenwerking Studies into epigenetic variation and its contribution to cardiovascular disease
Samenwerking Summerschool Climate and the Hydrological Cycle
Samenwerking Klimaat voor Ruimte Website
Samenwerking Platform Communication on Climate Change (PCCC)
Samenwerking Cost-benefit analysis of adaptation and mitigation strategies
Samenwerking National adaptation strategies
Samenwerking Hotspots project
Samenwerking Klimaat, transport en ruimtegebruik
Samenwerking Adaptations to extreme events in transboundary river basins
Samenwerking Adaptations in the NCP ( Netherlands Continental Shelf)
Samenwerking Modeling and reconstructing precipitation and flood frequency in the Meuse catchment during the late Holocene
Samenwerking New approaches to adaptive water management under uncertainty (NEWATER)
Samenwerking Het zichtbaar maken van de cellulaire responsen tijdens de interactie van darmepitheelcellen en melkzuurbacteriën
Samenwerking Zilte landbouw
Samenwerking Integrated observations and modelling of greenhouse gas budgets at the national level in the Netherlands
Samenwerking Aquaterra
Samenwerking Projecten van het subthema Landschap en natuur
Samenwerking BSIK Vernieuwend Ruimtegebruik
Samenwerking Continuous Access to Cultural Heritage (CATCH)
Samenwerking Risico management en asymetrische informatie bij het gebruik van afvalwater voor irrigatie: een ketenanalyse
Samenwerking Stedelijke herstructurering, woningcorporaties en de gevolgen voor de woningmarkt
Samenwerking Indirecte effecten in kosten-baten analyse van ruimtelijke investeringen
Samenwerking Locatiegedrag van huishoudens, scholingsgraad en stedelijke ontwikkeling
Samenwerking De aanwezigheid van kantooractiviteiten rondom transportknooppunten met verschillende bereikbaarheidsniveaus
Samenwerking Conformiteitscheck van EU richtlijnen
Samenwerking De dynamiek van de leerlingen variaties
Samenwerking Wetenschappelijke onderbouwing preventie
Samenwerking Ecotoxicologische risico's van zware metalen op bodemlevens, gemeenschappen en processen.
Samenwerking Kiemplant
Samenwerking A helium fountain clock
Samenwerking Microgravity and bone cell mechanosensitivity
Samenwerking The effects of near weightlessness on the in vitro growth and osteoclastic mineral resorption in fetal mouse long bones
Samenwerking Laboratory measurements and spectroscopic modelling in support of retrieval of Greenhouse gases from the SCIAMACHY infrared channels
Samenwerking HERMES (DESY): Nucleon spin, flavour and glue
Samenwerking Effecten van stress op structuur en stabiliteit van microbiële gemeenschappen en ecosysteemprocessen
Samenwerking Interne kritische gehalten van zware metalen in regenwormen als onderbouwing van nieuwe bodemnormen
Samenwerking Verificatie richtlijn/werkdocument in situ saneren
Samenwerking Microbiologische kenschetsing van verontreiningen in bodem en grondwater
Samenwerking Risicobeoordeling van bodemverontreiniging met behulp van een TRIADE benadering
Samenwerking John Rädecker (beeldhouwer)
Samenwerking Gewestelijke financiën ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden
Opdrachtgever Screeningsonderzoek
Financier Ontwikkeling van een model van methaanfluxen van moeras- en waterrijke gebieden op het noordelijk halfrond bij snelle klimaatveranderingen gedurende de laatste ijstijd
Financier De invloed van klimaatomstandigheden en van veranderingen in het landgebruik op de ontwikkeling van het dal en van de rivierdynamiek gedurende het Holoceen in de Euregio Rijn-Maas
Financier Bestudering van schelpmassa, delta-18O en de verhouding Mg/Ca in planktonische en benthische foraminiferen uit de Arabische Zee: van productie naar behoud
Financier Foreland of the Romanian Carpathians. Controls on late orogenic sedimentary basin evolution and paratethys paleogeography
Financier History of the Indian monsoon. implications of sea surface temperatures in the Arabian Sea over Terminations I and II
Financier Seismische expressie van blootstelling en overstroming van carbonaatplatforms
Financier Ontwikkeling van chemische indicatoren om wetland-ecosystemen te karakteriseren
Financier Lost in loess. Late quaternary eolian dust dispersal patterns across central China inferred from decomposed loess grain-size records
Financier Intracellulaire mechanismen van acuut nierfalen na ischemie-reperfusie en endotoxinemie: de rol van apoptose
Financier Hemodynamische veranderingen bij patiënten met pulmonale hypertensie
Financier Determinants of renal microvascular reactivity in rat models of diabetes mellitus and obesity
Financier Slecht functioneren van het hart in geval van diabetes. Rol van de Ca-homeostase
Financier Een remote sensing benadering voor het bestuderen van schaal-aspecten in ecosystemen van waterrijke gebieden
Financier Tracing endocrine disruptors. Identification and effects of endocrine disrupting compounds in the aquatic environment
Financier Ruimtelijk waterbeheer
Financier De kringloop van voedingsstoffen in noordelijke veengebieden onder invloed van functionele typen planten: afbraak van afval en de impact van wereldwijde opwarming
Financier Effecten van veranderingen in de grondwaterstand op de ecologische en biogeochemische karakteristieken van waterrijke natuurgebieden
Financier Cellulaire routes naar compenserende hypertrofie en hartfalen: identificatie van gangbare en afwijkende routes met behulp van DNA-array analyse
Financier Paleogeografie van vegetaties uit de Late IJstijd: aan analyse in ruimte en tijd
Financier Paleohydrologische veranderingen in Nederland gedurende de laatste 13.000 jaar
Financier Herkomst en veranderingen in de sedimenten van de Maas gedurende de Alleroed-Jong Dryas klimaatovergang
Financier Rivierdynamiek in relatie tot klimaat: de Warta (Polen) en de Maas (Nederland)
Financier Geloof en het omgaan met lichamelijke achteruitgang: een longitudinale studie
Financier Gebruik van oecotoxicologische kennis in milieubeleid en milieumanagement
Financier Moleculaire basis van herstel na schade aan het zenuwstelsel
Financier De moleculaire basis van neuronale uitgroei en synapsvorming
Financier Van Droge Kennis naar Natte Natuur: de interactie tussen Natuurwetenschap en Beleid over Verdroging
Financier Ontwikkeling van fluorescente membraan-probes voor diagnotische doeleinden
Penvoerder Doorwerking van kennis

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie