KNAW

Organisatie

Alterra

Pagina-navigatie:

Afgesloten onderzoek

(het meest recente onderzoek is bovenaan geplaatst)
Samenwerking Well-fair eggs
Samenwerking Evaluatie Modelcomplexiteit
Samenwerking Regionale transities: versterken innovatiekracht in PPS samenwerking
Samenwerking Analyse van de milieukundige consequenties van covergisten van dierlijke mest
Samenwerking Klimaat en veehouderij
Samenwerking Functionele respons bodemorganismen
Samenwerking TRIO - Adaptive smallholder systems in sub-Saharan Africa
Samenwerking Economische risico-analyse van agroparken
Samenwerking Evaluatie kulturhus-concept met MSC
Samenwerking Recreatie MKBA & Benchmarking
Samenwerking Schaalgrootte
Samenwerking Dopclassificatie fruitteelt
Samenwerking Guiding sustainable agriculture-wetland interactions (GAWI)? sustaining food security and environmental sustainability in wetland ecosystems
Samenwerking Knowledge Management of Pesticide Risks to Wild Pollinators for Sustainable Production of High-Value Crops in Brazil and Kenya
Samenwerking Fynbos Biodiversity
Samenwerking Converting City Waste into Compost (Great Lakes Nations: pilot Nairobi)
Samenwerking Resource scarcity and distribution in a changing world
Samenwerking International trade chains and biodiversity
Samenwerking Weerbaarheid van de bodem
Samenwerking Maatlat Duurzame Veehouderij: Module fijnstof en landschappelijke inpassing
Samenwerking Natuurbalans 2009
Samenwerking Dynamisch hoog peil tegen verzakking op veengronden
Samenwerking Assessing the adaptive capacity of Agriculture in the Netherlands to the impacts of climate change under different market and policy scenarios
Samenwerking Definitiestudie landbouw
Samenwerking Enhancing adaptive capacity ? towards climate-resilient agro-food systems for sub-Saharan Africa
Samenwerking Functionele respons bodemorganismen
Samenwerking Carbon efficiency of bioenergy crops and the trade-offs with food production and biodiversity
Samenwerking Groene daken en gevels
Samenwerking Natura 2000 and climate change - the potential of the CAP reform to contribute to sustainable ecosystem networks - a European survey
Samenwerking Gebruik van wisselpolders in estuaria
Samenwerking Oak clusters
Samenwerking Toepassing onderwaterdrains op bedrijfsniveau
Samenwerking Beschikbaarheid P in organische messtof
Samenwerking Bridging research and capacity development
Samenwerking Masterclass climate change
Samenwerking Kwaliteitsslag milieumodellen
Samenwerking Strategies for optimising adaptive capacity
Samenwerking Kennisbasis agrobiodiversiteit
Samenwerking Belevingswaarde Agrarisch landschap
Samenwerking Assessing future adaptive capacity farming systems to climate and market changes Netherlands
Samenwerking Breinaald
Samenwerking Probleemanalyse en theorie en methodenontwikkeling
Samenwerking Analyse DLG
Samenwerking Coordinatie Speerpunt gebiedskunde
Samenwerking Policy support international water conventions
Samenwerking Floods and sandstorms ? Precision of dendrogeomorphic markers in trees
Samenwerking ILG: medefinanciering AIO's vdBrink en Termeer Beschrijving
Samenwerking Waardecreatieprocessen in de Nederlandse landbouw
Samenwerking BO-04-013: Beleidsimplementatie nota biologische landbouw
Samenwerking China-Netherlands IPM Partnership
Samenwerking Converting City Waste into Compost (Great Lakes Nations - pilot Nairobi)
Samenwerking Sustainable Horticulture Initiative
Samenwerking Comparative research on chemical fertilizer and possible alternatives in (Eastern) Africa
Samenwerking Integrated framework to assess spatial & related implications of biomass delivery change - climate mitigation (BSIK ME4)
Samenwerking Rural economy
Samenwerking KB-01-008 Speerpunt 2: Ecosysteem- en Landschapsservices (SELS)
Samenwerking Reduceren emissies in mestketen
Samenwerking Effecten maatregelen op bedrijfsniveau
Samenwerking Bouwstenen driftdepositie ikv NL en EU toelating
Samenwerking Economic dimensions of water
Samenwerking Ecosystems for water, food and economic development in the Ethiopian Central Rift
Samenwerking Nieuwe architectuurnota
Samenwerking Natuurgrenzen Waddenzee
Samenwerking Mestverwerking
Samenwerking Mestprod, -markt en overschot
Samenwerking Het CESAR Observatorium: klimaatmonitoring en processtudies
Samenwerking Toekomst iep
Samenwerking Effect van brand op bodem-waterstroming
Samenwerking Praktijknetwerken onkruidbestrijding verhardingen
Samenwerking Puntbelastingen glastuinbouw
Samenwerking Benutting van urinestikstof bij late beweiding
Samenwerking Vermindering van de milieudruk door agrarische emissies middels landschapsinrichting
Samenwerking Definitiestudie over systeeminnovaties in de landbouw voor grotere watertolerantie
Samenwerking Lokalisering natuurbeleid en vernatting gebiedsgericht beleid
Samenwerking Kwantificering reststromen en oplossingsrichtingen
Samenwerking Ontwikkeling en onderbouwing van bouwstenen voor schatting van driftdepositie op wateroppervlakken in kader van NL en EU toelating
Samenwerking Kennisvragen niet-doelwit planten ikv NL en EU toelating
Samenwerking Instrumentaria driftdepositie ikv NL toelating en KRW
Samenwerking Dopclassificatie fruitteelt
Samenwerking Onderbouwing drift en driftreducerende maatregelen in de fruitteelt
Samenwerking Driftreductie laanbomenteelt
Samenwerking Verlaagde dosering
Samenwerking Case studies methodiek KRW en schone bronnen
Samenwerking Climate-related shifts in the coastal zone (NCP)
Samenwerking Potenties bij graasdierbedrijven voor deelname aan natuurbeheer
Samenwerking Opschaling Kosteneffectiviteit
Samenwerking Geïntegreerd raamwerk voor de beoordeling van ruimtelijke en gerelateerde gevolgen van een verhoogde implementatie van biomassaketens
Samenwerking Valuation of water use by land users in South-Africa, Mozambique and Swaziland
Samenwerking Ethiopian Netherlands Horticulture Partnership
Samenwerking Quality and sustainability of bio-diesel for export from Brazil
Samenwerking Development of a system to recover the costs of water management in Brazil
Samenwerking Disproportionele maatregelen
Samenwerking Verdieping nauwkeurigheid vaststelling gebruik meststoffen
Samenwerking Potenties van Jeugdboerderijen
Samenwerking Gebruik van maatschappelijke kosten-batenanalyses bij opstellen van Natura 2000 gebiedsplannen
Samenwerking Kennis delen en Sociaal Leren: ‘Communities of Practices’ ten behoeve van gebiedsprocessen
Samenwerking Kennistransfer naar gebiedsprocessen NBW
Samenwerking Kosten en baten van NBW-maatregelen
Samenwerking Kraamkamerfunctie biologische landbouw en voeding
Samenwerking Monitoring en evaluatie communicatie cluster biologische landbouw
Samenwerking Actuele kennisvragen Cluster Biologische Landbouw
Samenwerking Salland zelfvoorzienend
Samenwerking Geperfluorideerde organische stoffen in het Europese milieu, PERFORCE
Samenwerking Project- en kennisdatabank biologische landbouw
Samenwerking Leren met toekomst / samenwerking onderzoek en onderwijs biologische landbouw
Samenwerking Communicatie cluster biologische landbouw
Samenwerking Coördinatie cluster biologische landbouw
Samenwerking EFORWOOD: Scenario analysis of forest dynamics in Europe: modelling and simulating forest growth and forest dynamics under changing forest management and climatic conditions.
Samenwerking Kwaliteitsstatus A voor FIONA
Samenwerking KB-04-001 Agrosysteeminnovaties
Samenwerking Communicatie over Kennisnetwerk biologische landbouw en voeding(Bioconnect)
Samenwerking Afleiding Bodem - Plant Relaties tbv Normstelling in relatie tot Voedselveiligheid
Samenwerking National adaptation strategies
Samenwerking Integral analysis of mitigation options within sectors and regions
Samenwerking Routeplanner 2010-2050
Samenwerking Hotspots project
Samenwerking Adaptations to extreme events in transboundary river basins
Samenwerking Terugdringen v. puntbelastingen - KRW
Samenwerking Ontwikkeling van het Cascade-model: ontwikkeling en onderbouwing van de driftmodule
Samenwerking Toepassing onderwaterdrains op bedrijfsniveau
Samenwerking Objectiveringsfunctie voedselkwaliteit
Samenwerking Kunstmestgebruik in de winter
Samenwerking Feitelijke fosfaatonttrekking
Samenwerking Lange termijn werking dierlijke meststoffen
Samenwerking Werkingscoefficienten van organische meststoffen
Samenwerking Sustainability Impact Assessment: Tools for Environmental, Social and Economic Effects of Multi-functional Land use in European regions (SENSOR)
Samenwerking Integrating biodiversity and economic values in planning and design of ecosystem networks
Samenwerking The role of agriculture in sustainable economic development
Samenwerking Market, chains and sustainable agricultural development
Samenwerking KB-07-005 Vraagarticulatie & kennisbenutting
Samenwerking KB-07-004 Transitiekunde en -kennis
Samenwerking KB-07-003 Beleidsvorming en -evaluatie in transities
Samenwerking KB-07-002 Toekomstbeelden en veranderende verhoudingen
Samenwerking KB-07-001 Systeeminnovatie, ondernemerschap & netwerken
Samenwerking KB-05-001 Management van allergieën
Samenwerking Duurzaam bodembeheer
Samenwerking Refresher Course 2005 "Spectroscopy and dynamic GIS modeling etc."
Samenwerking Invloed klimaatontwikkeling op visserij en voedselketen
Samenwerking Nutriënten Waterproof
Samenwerking BO-07-005 Systeeminnovatie geïntegreerde open teelten
Samenwerking Kas in de Stad
Samenwerking Welzwijn
Samenwerking Integraal kader voor het ontwikkelen van nieuwe beleidsinstrumenten
Samenwerking Onderzoek naar tekenpopulaties 2006
Samenwerking Uitwerken van de logistieke draaischijffunctie
Samenwerking Follow-up ' Kiezen voor Landbouw'
Samenwerking COST-Action ' Melkveebedrijfssysteem en milieu'
Samenwerking Ontwikkeling mestproduktie, mestmarkt en mestoverschot
Samenwerking Bodemkwaliteit in relatie tot N benutting
Samenwerking Feitelijke fosfaatonttrekking en variatie in de praktijk
Samenwerking Lange termijn werking dierlijke meststoffen op grasland
Samenwerking Werkingscoefficienten organische meststoffen
Samenwerking Verkenning van alternatieven voor het huidige bemestingsadvies bij het vaststellen van stikstofgebruiksnormen
Samenwerking Organische stof management
Samenwerking Website / portal biologische landbouw
Samenwerking BO-04-001 Clusterkoepel biologische landbbouw
Samenwerking Kosten-batenanalyse van 'landschap ontwikkelen met kwaliteit'
Samenwerking Adaptatie en mitigatie in multifunctionele landschappen
Samenwerking Kosten-batenanalyse en kosteneffectiviteit van maatregelen
Samenwerking Thematisch Assesment
Samenwerking Educatief GIS-portaal (EduGIS)
Samenwerking Ruimte voor Geo-informatie
Samenwerking Integrated observations and modelling of greenhouse gas budgets at the national level in the Netherlands
Samenwerking The Robustness of the Climate Modelling Paradigm
Samenwerking Strategies for optimizing the nature conservation potential of the Dutch Ecological Network and the surrounding multifunctional farm landscape under predicted climate change scenarios
Samenwerking Biodiversity in a changing environment: predicting spatio-temporal dynamics of vegetation
Samenwerking DUW (Deventer UiterWaarden)
Samenwerking Identificatie kennisvragen implementatie NBW bij waterbeheerders
Samenwerking Beleidstool KRW/KRW-verkenner
Samenwerking Korstmossen als bioindicatoren voor de wereldwijde opwarming
Samenwerking Planning en inrichting van bedrijvenparken: een verkenning naar de meerwaarde van het toepassen van landschapsecologische principes voor economie, mens en natuur.
Samenwerking Feedback tussen nutriënten en toxische stoffen in model-ecosystemen en veld-enclosures
Samenwerking Vitamine G: effecten van groene ruimte op gezondheid, welbevinden en sociale veiligheid
Samenwerking Toekomstbeelden in de beschermde teelten
Samenwerking Precisieteelt en vaste rijpaden in de biologische akkerbouw
Samenwerking Ultra groen wonen
Samenwerking The myth of communities. Determining ecological quality of surface waters using macroinvertebrate community patterns
Samenwerking Financiering Nationale LANDschappen (FINLAND)
Samenwerking Communicatie en Voorlichting - Nationale Landschappen (CV-NL)
Samenwerking Effect van windsingels op de verspreiding van ammoniak
Samenwerking Versterken natuur bij bestuurlijke belangenafweging: B. Natuur in de afweging op decentraal niveau
Samenwerking Visiedocument herintroductie
Samenwerking Vitale clusters
Samenwerking Regionale vernieuwing
Samenwerking Landschap en natuur
Samenwerking Schone lei
Samenwerking Toekomstverkenning Ocean Farming / Duurzaam Zeegebruik - Zeecultuurpark
Samenwerking Toekomstverkenning Ocean Farming / Duurzaam zeegebruik - De rijke Noordzee
Samenwerking Agroparken internationaal
Samenwerking Cowmunity - Grootschalige melkveehouderij in Noord-Nederland
Samenwerking BSIK Vernieuwend Ruimtegebruik
Samenwerking IBA Veenkoloniën
Samenwerking Kwetsbare vanzelfsprekendheden rond natuur
Samenwerking Prestatie indicatoren voor een duurzame en transparante veehouderij
Samenwerking Hoe kan LNV haar rol bij transitie invullen: een community of practice
Samenwerking BO-07-004 Transitie Veehouderij
Samenwerking BO-07-002 Duurzame Visserij
Samenwerking Bodemkwaliteit in relatie tot gewasresten
Samenwerking Meetnetontwerp en indicatoren ME-AVP
Samenwerking Tekenonderzoek, dynamiek en besmetting met pathogenen
Samenwerking Veerkrachtige pluimveevleesproductie
Samenwerking Kennislandgoed Flevoland
Samenwerking Praktijktoetsing van modules uit Hydrion line 3 project
Samenwerking Mest en mineralen: emissie stikstof en fosfaat in de glastuinbouw
Samenwerking Topsoil + Precisieteelt akkerbouw en groenteteelt
Samenwerking Onzekerheidsanalyse
Samenwerking Op data gebaseerde methoden voor het onderzoek naar de invloed van abiotische op biotische processen
Samenwerking Precocial problems. Shorebird chick performance in relation to weather, farming and predation
Samenwerking Inventarisatie van LULUCF belangen van geselecteerde partijen in toekomstige klimaatregimes
Samenwerking Economische waardering van fragmentatie in groen-blauwe netwerken
Samenwerking WONEN=LANDSCHAP, Woonlandschappen in groen-blauwe netwerken
Samenwerking Ontwikkeling van hulpmiddelen voor interactieve ruimtelijke planning van rode en groene netwerken
Samenwerking Toegevoegde waarde van het combineren van groen-blauwe netwerken op verschillende ruimtelijke schaalniveau's
Samenwerking Groen-blauwe netwerken - Cluster 2
Samenwerking Beleidsadvisering: Conference on Sustainable Development
Samenwerking BO-10-404-VII Ad-hoc issues
Samenwerking BO-10-404-V Enabling policies
Samenwerking BO-10-404-III Agrobiodiversiteit
Samenwerking Partners for Water/Pantanal, Brazil
Samenwerking Characterization and conservation of Indigenous animal genetic resources: assessment of the genetic diversity in Ethiopian sheep populations
Samenwerking Monitoring broeikasgassen
Samenwerking Verliesnormen bedrijfsvoering en milieu
Samenwerking BO-07-432 Agrobiodiversiteit
Samenwerking Effecten extreme vernatting op landbouw - akkerbouw
Samenwerking Preferente waterstromen boomteelt
Samenwerking Neveneffecten bestrijdingsmiddelen op zoomvegetaties
Samenwerking Kennisinteractie onkruidbeheersing verhardingen
Samenwerking BO-06-397-V Biologische onkruidbeheersing
Samenwerking Development of indicators to monitor the status of plant and animal genetic resources and to measure the impact of genetic resources policies
Samenwerking VEGSYS - Sustainable technologies for pest, disease and soil fertility management in smallholder vegetable production in China and Vietnam
Samenwerking Modelling of regional environmental impacts of air pollution on Europe forest soils using forest monitoring data
Samenwerking Beoordelingssysteem voor vennen
Samenwerking Aandachtsgebiedenkaart veenkades
Samenwerking Economische balans Verwachte Grondwater Regimes (VGR) in Waternood
Samenwerking Meetmethoden: speerpunten voor toekomstig onderzoek
Samenwerking Naar een nieuwe methodiek voor NH3-emissies op bedrijfs- en regioniveau : RegioProject Vragender
Samenwerking Perspectieven van innovatieve strategieën
Samenwerking Terugdringen van puntbelastingen
Samenwerking Ontwikkeling Integraal raamwerk Analyse Kustzonebeheer
Samenwerking BO-05-415 Gasvormige emissies uit de veehouderij.
Samenwerking WOT-03-413 Rassenonderzoek ten behoeve van de uitgave van rassenlijsten
Samenwerking Demoproject celkalk tegen vruchtboomkanker
Samenwerking Een nieuwe benadering voor de waardering van meervoudig landgebruik
Samenwerking Ruimtelijke onzekerheidsanalyse voor de voedselketen
Samenwerking Development of in vitro screening assays for endocrine disrupters in oviparous vertebrates e.g. fish and amphibians
Samenwerking Afzetting van vervuild slib op de Nederlandse Rijnuiterwaarden
Samenwerking Ruimtelijke geochemie van diffuse vervuilende stoffen en hun natuurlijke tegenhangers in het grondwatersysteem in niet-gestabiliseerde sedimentaire bekkens
Samenwerking Programmeringsstudie adaptie in Landbouw en Natuur
Samenwerking Inventarisatie van methoden om directe en indirecte effecten te scheiden
Samenwerking Voedselzoekende grote herbivoren in een ruimtelijk heterogene omgeving: een studie naar de mechanismen achter zoekeffcientie
Samenwerking Zicht op duurzaam onkruidbeheer op verhardingen in stedelijk en industrieel gebied
Samenwerking Wie is er bang voor de natuur? Angst en andere negatieve gevoelens als potentiele belemmerende factor voor het combineren van natuurfuncties met wonen en recreatie
Samenwerking DK-DLO: 373 Integratie gamma- en beta-onderzoek
Samenwerking Food Insecurity and Vulnerability Information and Mapping Systems (FIVIMS)
Samenwerking BO-10-404 Internationale samenwerking
Samenwerking DK-DLO-PO: 09 Duurzame bedrijfsstrategieën melkveehouderij
Samenwerking Functioneren van bodemfauna in vervuilde gronden
Samenwerking MEBOT
Samenwerking Kwantificeren van de effecten van scheuren van grasland op de N- en P- processen
Samenwerking Kwantificering van de ophoping en mobiliteit van fosfaat in bouwland
Samenwerking Teken onderzoek
Samenwerking BO-08-389 Zoönosen
Samenwerking Toegankelijkheid agrarisch cultuurlandschap
Samenwerking Natuurbreed, praktijkbedrijven netwerk agrarisch natuurbeheer
Samenwerking Ruimtelijke inpassing van bedrijven in glastuinbouwgebieden
Samenwerking BO-07-400-IV Systeeminnovatie geïntegreerde beschermde teelten
Samenwerking Voorloperbedrijven; Telen met Toekomst
Samenwerking Geïntegreerde vollgegrondsgroentensystemen Meterik; Telen met Toekomst
Samenwerking Geïntegreerde akkerbouwsystemen Vredepeel; Telen met Toekomst
Samenwerking BO-07-400-III Systeeminnovatie geïntegreerde open teelten
Samenwerking Management van organische stof op biologische bedrijven
Samenwerking BO-04-400-II Plantaardige gesloten teelten
Samenwerking Topsoil + Precisieteelt biologische akkerbouw
Samenwerking BO-05-398-I Ontwikkeling van maatregelen om mineralenverliezen te beperken.
Samenwerking Onderzoek naar maatregelen tegen kroosdekken in de Lopikerwaard
Samenwerking Een experimentele test van de wachtrij-hypothese bij de scholekster
Samenwerking Hydrologische Bouwstenen Regge en Dinkel
Samenwerking DK-DLO: 342 Biologische productiesystemen in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt
Samenwerking RISTORI - Modelvorming aquatische ecosystemen
Samenwerking Water- en nutriëntenhuishouding veenweidegebied: huidige situatie en invoering regionaal beleid ter verbetering kwaliteit oppervlaktewater
Samenwerking Nauwkeurigheidsaspecten van monitoringssystemen voor tropische regenbosgebieden
Samenwerking Rassenlijst bomen
Opdrachtgever Partners for Water/Pantanal, Brazil
Financier Kwaliteit van geo-informatie en implicaties voor toepassingen.
Financier Quantification of top soil moisture patterns - Evaluation of field methods, process-based modelling, remote sensing and an integrated approach
Financier The role of macropore flow from plot to catchment scale, a study in a semi-arid area
Financier Invloed van landschapselementen op de verspreiding van moeraszangvogels
Penvoerder Stadslandbouw en Biodiversiteit
Penvoerder Groene schoolpleinen
Penvoerder Eindadvies waterveiligheidsstrategieën Eems Dollard
Penvoerder Versterking groene groei en duurzame energie in de regio: de bestuurlijke transitie
Penvoerder Modellering agrarisch gebied
Penvoerder Functionele groepen en 'traits'
Penvoerder Compost brengt 'climate smart' landbouw en voedselzekerheid dichter bij elkaar
Penvoerder Biorefine
Penvoerder Emissie moerige gronden
Penvoerder Gedijen in gefragmenteerde landschappen
Penvoerder Development of landscape-scale vegetation model based on principles of Competitors, Stress-tolerators, and Ruderals (CSR)
Penvoerder Beleidsinstrumentarium meervoudige platforms op zee
Penvoerder De agrarische topgebieden van Nederland
Penvoerder Noaber app
Penvoerder Ontwikkeling van een wandelingen-app voor een breed publiek
Penvoerder (Quicks) INVALUABLE
Penvoerder Achterhoek 2020
Penvoerder Governance en klimaat: barrières voor adaptatie
Penvoerder Highnoon: adaptation to changing water resources availability in northern India
Penvoerder Flexible land and water use; a new concept integrating water management and spatial planning (FLEX INDIA)
Penvoerder Groen en weer fit
Penvoerder Insectensieraden
Penvoerder Geoland2
Penvoerder Bodemverbetering en CO2 vastlegging via Steenmeel
Penvoerder ESCAPE : electronic information system for landscape preferences
Penvoerder HELOFYT: naar een duurzame kosteneffectieve nutriëntenvanger zonder ruimtebeslag
Penvoerder DynTerra - Dynamische Terrestrische Natuur
Penvoerder Desertification mitigation and remediation of land: DESIRE
Penvoerder European Biodiversity Observation Network (EBONE)
Penvoerder Beekdalbreed Hermeanderen. Winst in ecologische waterkwaliteit door innovatieve sturing op hydromorfologie in beeksystemen
Penvoerder Bodemfysische schematisatie van Nederland
Penvoerder Gebruik van ijzerslib voor het ontwikkelen van nieuwe natuur op voormalige landbouwgronden
Penvoerder Monitoring koolstofvoorraden in de bodem met anonieme bedrijfsgegevens
Penvoerder Duurzaam Doenderzoek in de Zeeuwse Delta: ecosysteemdiensten in de praktijk
Penvoerder Integraal model voor bodem en waterkwaliteit
Penvoerder Bouwen met Natuur in het Markermeer/Ijsselmeergebied
Penvoerder Discoursanalyse en beleidstheorie Gouden Driehoek topsectoren
Penvoerder Agent based tools for analyzing spatial allocation fo greenhouse horticulture
Penvoerder Nationale Satellietdatabase
Penvoerder Geo-informatie voor precisie landbouw en GLB
Penvoerder Interpolatie, aggregatie en desaggregatie van ruimtelijke informatie
Penvoerder Een gebiedsgerichte aanpak om benutting ecosysteemdiensten te stimuleren
Penvoerder Vormgeving Parknatuur
Penvoerder Biodiversity and ecosystem goods and services
Penvoerder Modellering effecten biodiversiteit in GLOBIO3
Penvoerder Veerkracht ecosystemen
Penvoerder Verbeteren/borging (meta)modellen natuur land
Penvoerder Handelsketens en ecosysteemdiensten
Penvoerder Evaluatie decentralisatie natuur- en landschapsbeleid
Penvoerder Innovatieve governance arrangementen
Penvoerder Recreatieve potenties en baten van een multifunctioneel landelijk gebied
Penvoerder Modellering landschapsbeleving
Penvoerder Natuurkwaliteit zoete wateren: Toetsing ontwerpersconcepten voor zoet-zout, hermeandering
Penvoerder Verbeteren/borging graadmeterset natuurkwaliteit land
Penvoerder Landschap in BvdL
Penvoerder Transitie fosfaat en verkenning uitputting andere mineralen
Penvoerder Bruikbare instrumenten voor nieuw natuurbeleid
Penvoerder Actief burgerschap voor natuur en landschap
Penvoerder Groen voor gezondheid, welzijn en zorg
Penvoerder Actualisatie Kennisagenda MPvG
Penvoerder Onderzoeksagenda innovatieve verdienconcepten met bermgras
Penvoerder HD3392_Cost action FP0902 Biomass
Penvoerder Beoordelingskader nieuw stelsel Agrarisch Natuurbeheer (HD3507)
Penvoerder Leefgebieden en ecosysteemdiensten
Penvoerder Achteruitgang wilde bestuivers
Penvoerder Invasies, ziekten en plagen
Penvoerder Einddoelen voor Natura 2000-kwaliteit
Penvoerder Vervolg mineralenconcentraten
Penvoerder P-recovery
Penvoerder Effectiviteit bufferstoken
Penvoerder Aansluiting KRW-verkenner
Penvoerder Ondersteuning beleid nav uitkomsten EMW deels via CDM
Penvoerder Indeling fosfaatklassen
Penvoerder Protocol. Fosfaattoestand
Penvoerder CDM en beleidsadvisering nav Evaluatie Meststoffenwet
Penvoerder Beheer en Onderhoud MAMBO/STONE
Penvoerder Mest- en Mineralen I; GLP, bem.strat. en onderbouwing gebruiksnormen
Penvoerder Verlaging fosfaatbelasting met omhulde drain
Penvoerder Mestinnovaties organisatie, coördinatie en afstemming
Penvoerder Mestinnovaties Kennisverspreiding
Penvoerder Onderzoek mineralenconcentraat
Penvoerder Sociale innovatie en cultureel ondernemerschap
Penvoerder Transitie naar PPS in ruimtelijke planning
Penvoerder Modernisering en transitie: betekenis van burgerinitiatieven
Penvoerder Barrieres in klimaatadaptatie
Penvoerder Maatschappijvisies en klimaatsturing
Penvoerder Hoe voorkomen we dat ecosystemen kantelpunten overschrijden en zodoende belangrijke ecologische diensten verliezen?
Penvoerder INNOFER - innovative products from by-products and wastes
Penvoerder Tool development for sustainability assessment
Penvoerder BIOCHAR - Climate saving soils
Penvoerder BSIK ME-4 - Biomass delivery chains
Penvoerder Biomass FUTURES
Penvoerder Nitro Europe
Penvoerder Monitoren stroomgebieden
Penvoerder Fosfaatlekkende gronden
Penvoerder COST
Penvoerder Indeling fosfaatklassen
Penvoerder Mediterranean Intermittent River Management
Penvoerder Zeebeleid / Natura 2000
Penvoerder Stikstofdepositie
Penvoerder Soilservice (Conflicting demands of land use, soil biodiversity and the sustainble delivery of ecosystem goods and services in Europe)
Penvoerder DeltaBIS: foutenvoortplanting
Penvoerder Stimulering bodembiodiversiteit
Penvoerder Emissiemanagement grondgebonden glastuinbouw
Penvoerder Sorbicell
Penvoerder Integrated analysis of land use based emission reduction over regions, sectors, and sources (Bsik IC2)
Penvoerder Scaling and Governance
Penvoerder ME1 - Integrated observations and modelling of greenhouse gas budgets at the ecosystem level in The Netherlands
Penvoerder Omgaan met natuurlijke bosverjonging vanuit economisch perspectief
Penvoerder Biomassa uit bos en Natuur
Penvoerder Groene schoolpleinen
Penvoerder Opzet van longitudinaal onderzoek naar gezondheidsbaten van natuurspelen
Penvoerder Inventarisatie naar bereik van inzet NME
Penvoerder Belang voor LNV van groene speel- en bewegingsprogramma's
Penvoerder Honingbijonderzoek: Wilde bestuivers
Penvoerder Populatiebeheer overzomerende (grauwe) ganzen
Penvoerder Herintroductie Otter
Penvoerder Invasies, ziekten en plagen
Penvoerder Hamsterexperiment
Penvoerder Pilots robuuste EHS
Penvoerder Doorwerking EHS-beleid in bestemmingsplannen
Penvoerder Bosontwikkeling
Penvoerder Kosteneffectiviteit van gebiedsgerichte maatregelen in de landbouw versus effectgerichte maatregelen in de natuur
Penvoerder Relatie tussen muggen en knuttenoverlast en aanleg van nieuwe natte natuur en praktische instrumenten ontwikkelen om overlast
Penvoerder Kennis voor Index Natuur en Landschap
Penvoerder Urgente maatregelen voor behoud bedreigde Natura 2000 waarden
Penvoerder Natuurontwikkeling en ?inrichting
Penvoerder Effecten veranderend landgebruik op de mobilisatie van verontreinigingen en de doorwerking daarvan op hogere fauna
Penvoerder Ontwikkeling van maatregelen voor herstel van de ondergroei in bosecosystemen via herstel van bodembiodiversiteit
Penvoerder Effecten van veranderende vochthuishouding op de mobilisatie van fosfaat met risico's van eutrofiering
Penvoerder Effecten van stikstofemissie en klimaat op beschikbaarheid en risico's van zware metalen
Penvoerder Natuurdoelen en klimaatverandering
Penvoerder Aansprekende effectenindicator voor biodiversiteit
Penvoerder Ecologische condities voor Natura 2000 en de EHS
Penvoerder Effecten van ontwormingsmiddelen op de afbraak van mest van grote grazers in natuurgebieden
Penvoerder Verbetering kennissysteem over ecologische condities van plantensoorten en habitattypen
Penvoerder Ontsluiting informatie windturbines en natuur (HD3211)
Penvoerder Geocommunicatie
Penvoerder Beleidsrealisaties structureel op de kaart
Penvoerder Geo next practices
Penvoerder State of the art
Penvoerder Verspreiding van innovatieve gebiedsontwikkelingen
Penvoerder Verslaglegging leerervaringen pilots
Penvoerder Pilot Enschede
Penvoerder Pilot Vechtdal
Penvoerder Pilot Venlo
Penvoerder Kennisuitwisseling en communicatie
Penvoerder Gebiedsstudies waterschappen
Penvoerder Leren van Gebiedsprocessen
Penvoerder LFA-gebieden
Penvoerder LNV-inbreng in MIRT-gebiedsagenda?s (K-NLP-001)
Penvoerder Instrumentatie en aanjagen implementatie
Penvoerder Kennisontwikkeling, uitwisseling en onderzoek
Penvoerder Agenderen, inspireren en verbreden
Penvoerder Boeren voor Natuur
Penvoerder Plurel
Penvoerder Nationale Landschappen
Penvoerder Landschap, burgerinitiatieven en waardering
Penvoerder Transities in het landschap
Penvoerder Uitwerken monitor kernkwaliteiten Nationale Landschappen
Penvoerder Kennisondersteuning LNV bij Deltaprogramma
Penvoerder Mogelijkheden voor koolstof-sinks in landgebruik
Penvoerder Vervolg geven aan COP dec 2009
Penvoerder EU bodemstrategie
Penvoerder Bagger op de kant
Penvoerder Bodem en KRW
Penvoerder Functionele biodiversiteit: bodemfauna
Penvoerder Functionele biodiversiteit: micro-organismen
Penvoerder Duurzaam bodemgebruik en broeikasgassen
Penvoerder Duurzaam bodemgebruik natuur
Penvoerder Bodem en voedsel
Penvoerder COST
Penvoerder Protocol bepaling fosfaattoestand
Penvoerder CDM
Penvoerder Monitoring stroomgebieden
Penvoerder Beheer en onderhoud STONE/MAMBO
Penvoerder Monitoring verspreiding innovatie
Penvoerder Ontwikkeling&onderbouwing methodieken/ instrumentaria voor persistentie bodem ikv EU en NL toelating
Penvoerder Bouwstenen blootstelling waterorganismen ikv NL en EU toelating
Penvoerder Bouwstenen effecten waterorganismen ikv NL en EU toelating
Penvoerder Instrumentaria blootstelling waterorganismen ikv NL toelating en KRW
Penvoerder Instrumentaria effecten waterorganismen ikv NL toelating en KRW
Penvoerder Communiceren Natuur- en Landschapsnorm met de sector Biologische Landbouw
Penvoerder Rural Development Planning: Integration of ECONET and Agricultural Development
Penvoerder Methodology to establish a reference list for animal species and their habitats
Penvoerder Greening Saudi Arabia: The 2x2 challenge (2x more green with 2x less water)
Penvoerder Competing Claims
Penvoerder Water stress compendium
Penvoerder Ecological Networks
Penvoerder Increasing robustness of agricultural productivity and ecosystem conditions under water scarcity and drought in Turkey
Penvoerder Development of feasible sustainable agriculture strategies in a climate change context in Ethiopia
Penvoerder Climate and Adaptation
Penvoerder Voorspellen N levering bodem
Penvoerder Mestinnovaties P terugwinning
Penvoerder Mestinnovaties
Penvoerder WOT-NMP/NMP+
Penvoerder Haalbaarheidstudie koppeling ecologische kwetsbaarheidsanalyse aan bestaande methodieken
Penvoerder DSS voor uitmijnen of afgraven van landbouwgrond
Penvoerder Verhogen natuurwaarden in verzuurde bossen
Penvoerder Robuuste verbinding Vledder Aa - Weerribben
Penvoerder Ganzenbeheer Waddenregio
Penvoerder Zoneringsinstrument case Dwingelderveld
Penvoerder Robuuste verbinding
Penvoerder Workshop Forests under pressure
Penvoerder De broeikasgasbalans van Nederlandse natuurlijke- en landbouwecosystemen
Penvoerder Lekken dichten in nutriëntenkringlopen
Penvoerder Inrichtingsmaatregelen tegen oppervlakkige afspoeling
Penvoerder Terugdringing fosfaatafspoeling boerenland
Penvoerder Eururalis - evaluatie bioenergie voorspellingen
Penvoerder Global discourse Climate Change: expliciteren sociale dimensies
Penvoerder Bloeiende clusters in de Betuwse Bloem
Penvoerder Duurzaamheidstoets van Agroparken
Penvoerder De perceptuele vloeiendheid van natuur
Penvoerder Groen en buiten spelen in de stad
Penvoerder Emissiemanagement bij grondgebonden glastuinbouw
Penvoerder Tailoring climate scenarios
Penvoerder KvR COM4 Kennisdoorwerking
Penvoerder Klimaatbestendigheid NL-delta
Penvoerder Governance in klimaatadaptatie
Penvoerder Mondiale klimaat adaptatie maatregelen in het waterbeheer voor de landbouw
Penvoerder Gebiedsbalans broeikasgassen
Penvoerder The meaning of Historical Cultural Landscape: A linguistic approach
Penvoerder Flex India
Penvoerder Ecologisch en juridisch verantwoorde oplossingen bij contraproductieve wetgeving voor duurzaam ruimtegebruik
Penvoerder Tools voor consensuele participatie-vormen in gebiedsprocessen
Penvoerder Evaluatie van verschillende vormen van gebiedenbeleid
Penvoerder KB-01-018: SP6 Gebiedsontwikkeling
Penvoerder Naar een klimaatbestendige stad
Penvoerder Afwegingskader multifunctioneel landschap op basis van belevingssferen
Penvoerder Peri-urban Landscape Services (PULSAR)
Penvoerder Gedijen in gefragmenteerde landschappen
Penvoerder LARCH Climate Change
Penvoerder Prioritering klimaatadaptatie in ruimte en tijd (Grafen-analyse 3D)
Penvoerder Adaptive strategies to Mitigate the Impacts of Climate Change on European Freshwater Ecosystems (REFRESH) EU-KP7
Penvoerder KB-01-016: SP4 Ecosysteemnetwerken en biodiversiteit
Penvoerder Bodembiodiversiteit
Penvoerder Bijdrage bodembeheer aan watervasthoudend vermogen landschap
Penvoerder Soil transformations in European Catchments (Soil TrEC)
Penvoerder De Derde Spiegel
Penvoerder Regional pilot platform as EU contribution to a Global Soil Observing System; eSOTER
Penvoerder Wetenschappelijke invulling ondergrond in de ruimte
Penvoerder KB-01-015: SP2 Ruimte in de ondergrond
Penvoerder Halofytenfilters
Penvoerder Scientists in society: the world between the ivory tower and the issue advocate
Penvoerder Analyse kennishulpmiddelen
Penvoerder Website en ondersteuning
Penvoerder Payment mechanisms-2
Penvoerder Water bodies in Europe: Integrative Systems to assess Ecological status and Recovery (WISER)
Penvoerder CSR-model
Penvoerder Determinator
Penvoerder iGEO (Augmented reality)
Penvoerder Pilots mineralenconcentraat
Penvoerder Inventarisatie spechtschade
Penvoerder Natuurbegraafplaatsen
Penvoerder Koppeling databestanden weidevogels-bedrijfsinfo
Penvoerder Ontsnippering van de Natte As bij de N33
Penvoerder Aanpak 2007 stabiliteitvergroting bossen
Penvoerder Urban Forestry Netwerk
Penvoerder Kleine wateren in de Noordelijke Friese Wouden
Penvoerder Veterinaire risico’s en mogelijkheden voor recreatief medegebruik van een robuuste verbinding tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold
Penvoerder Monitoren en modeldefinitie Oostvaardersplassen
Penvoerder Uitbreidingsvragen bij Invasies, Ziekten en Plagen
Penvoerder Update website 'insectenweb'
Penvoerder Immobiliseren bodemfosfaat
Penvoerder Website Bosreservaten
Penvoerder Overzicht weidevogelonderzoek
Penvoerder Production of energy from multifunctional and nature forests in the Netherlands
Penvoerder Beleidsevaluatie Natuursprong
Penvoerder Publicatie uitbreiding opgroeien in het groen
Penvoerder Uitbreiding concept rapportage muggen en knutten
Penvoerder Balans ecologie en economie in het natuurbeschermingsrecht
Penvoerder Asverstrooiing in natuurgebieden
Penvoerder Vispasseerbaarheid sifons in Overijssel
Penvoerder Natura 2000-beheerplannen: afstemming met plan-MER en passende beoordeling
Penvoerder Ammoniakaanpak voor beheerplannen Natura 2000
Penvoerder Afronden weidevogelpakketten
Penvoerder Operationalisering Natuuropgaven Groene Ruggengraat
Penvoerder Rasterverlagingen op de Veluwe
Penvoerder Ecologische Netwerken Europa
Penvoerder Uitzetten otters in de Nieuwkoopse plassen en omgeving
Penvoerder Vergunningverlening Natuurbeschermingswet
Penvoerder Ontwikkeling meetmethodiek Connect Your Nature
Penvoerder Bouwsteen riviermorfologie en -dynamiek Rijntakken t.b.v. het koepelbeheerplan natura 2000 rivierengebied
Penvoerder Muggen- en knuttenproblematiek in het Groene Hart
Penvoerder Verwerken resultaten Natuur en Gezondheid
Penvoerder Juridische mogelijkheden windmolens in natuur
Penvoerder Beoordeling uitwerkingsplannen leefgebiedenbenadering
Penvoerder Gesprek mogelijkheden VROM brochure
Penvoerder Botsend beleid Arkemheen
Penvoerder Begrenzing weidevogelkerngebieden
Penvoerder Landbouwactiviteiten binnen Natura 2000-gebieden
Penvoerder Verordeningen insectenbestrijding in bossen
Penvoerder Update effectenindicator
Penvoerder Grondprijs in ganzenopvanggebieden
Penvoerder Preparing for WWF5
Penvoerder Competing claims in water and related issues
Penvoerder Brochure
Penvoerder Modeling global biodiversity
Penvoerder NMI
Penvoerder STONE
Penvoerder Verdere ontwikkeling NMI
Penvoerder Integrale beschrijving kwaliteit landelijk gebied
Penvoerder Pilot Gemert-Bakel
Penvoerder Opschaling van meetresultaten naar een landsdekkend beeld
Penvoerder Duurzame voedselproductie
Penvoerder Quick Response Functie
Penvoerder TA Klimaatverandering, natuur en ruimte
Penvoerder Synthese ecologische kennis
Penvoerder Synthese Natuur in bestuur en samenleving
Penvoerder Onzekerheid modellentrein
Penvoerder Natuurverkenning 2011
Penvoerder Belevingswaardemonitor deel 3
Penvoerder Beheer Monitor AVP
Penvoerder Nulmeting Natuur
Penvoerder Nulmeting soc. Ec. vitaliteit
Penvoerder Monitor AVP op de kaart
Penvoerder Nulmeting Landschap
Penvoerder Beheer organisatie
Penvoerder Beheer technisch
Penvoerder Implementatie aanbevelingen kwaliteit
Penvoerder Voorbereiding MTR
Penvoerder Kaarten MJP2/monitoring
Penvoerder KE verkennen biodiversiteitsmodel en relatie suboptimale milieucondities
Penvoerder EHS-doelrealisatie voor benchmark provincies
Penvoerder Actuele en potentiële onmisbare sleutelplekken EHS
Penvoerder Nederlands natuurgericht milieubeleid in Europees perspectief (gebiedsgericht)
Penvoerder Indicatoren mens - natuur en landschap: beleving en recreatief gebruik
Penvoerder De rol van groen in de kwaliteit van de leefomgeving
Penvoerder Metamodellering Natuurplanner 2008
Penvoerder Validating STONE with data from LMM/BIN
Penvoerder Operationaliseren relatie ruimte- en milieucondities planten terrestrisch
Penvoerder Fysieke landschapselementen en beleving
Penvoerder Financieringsbronnen landschap
Penvoerder Landschappelijke effecten veranderingen landbouw
Penvoerder Modellering open gebieden
Penvoerder Graadmeter biodiversiteit agrarisch gebied op lokaal niveau
Penvoerder Graadmeters kwaliteit en condities voor zoet water
Penvoerder Ontwikkeling Meta Natuurplanner
Penvoerder Modelinstrumentarium biodiversiteit marien
Penvoerder Kwelflux en samenstelling in de wortelzone van natuurterreinen
Penvoerder Natuurgebieden in Europa: beschermingsregimes en financiering
Penvoerder Effectiviteit natuur- en landschapsbeleid
Penvoerder Evaluatie modelcomplexiteit
Penvoerder Ontwikkeling Geo-database Natuur
Penvoerder Validatie STONE fase 2009
Penvoerder Kwaliteitsborging graadmeters natuur
Penvoerder Transformatie puntinformatie naar vlakinformatie
Penvoerder Ontwikkeling duurzaamheidsmaatlat Covergisting van dierlijke mest met bijproducten
Penvoerder Optimale benutting van reststromen die ontstaan bij het beheer van bos, natuur en groen
Penvoerder PFOS Bodem en Ketens
Penvoerder Geoland
Penvoerder Nutrients emissions COST action 869
Penvoerder Water (KRW/Waterpas)
Penvoerder Locatie-GIS agrologistiek
Penvoerder Internationaal vestigingsklimaat en groenblauwe functies
Penvoerder KB-01-013 ESG-samenwerking met VROM
Penvoerder Onzekerheid GeoPearl
Penvoerder Tool afleiden DegT50
Penvoerder CDM ondersteuning
Penvoerder CTB instrumentarium
Penvoerder KB-01-012 WOT-NMP/NMP+
Penvoerder Impact of multiple stress (inundation and toxicity) on soil engineers in riverfloodplains
Penvoerder Rationalising Biodiversity Conservation in Dynamic Ecosystems (RUBICODE)
Penvoerder Sedimentatie in uiterwaarden; relaties met natuurontwikkeling en beheer
Penvoerder Ecologische veerkracht
Penvoerder Coordinatie Wageningen Systems
Penvoerder EVOLTREE - ESG 2
Penvoerder Fieldfact-1
Penvoerder NHM instrumentarium
Penvoerder Koppeling watermodellen - GIS
Penvoerder Land Use Policies and Sustainable Development in Developing Countries (LUPIS)
Penvoerder Eururalis
Penvoerder Eforwood CGI
Penvoerder Shared toolbox
Penvoerder Terug naar de toekomst; interactief
Penvoerder AgriExchange
Penvoerder GeoFarm
Penvoerder Fieldfact-2
Penvoerder Realistische besluitvorming
Penvoerder WOFOST-BB
Penvoerder De kaart in woorden
Penvoerder Open Source GeoViewer
Penvoerder Open MI
Penvoerder EBONE Wageningen Systems
Penvoerder Geoloketten
Penvoerder Implementatie Wageningen Systems
Penvoerder GeoPlan/geO3
Penvoerder Seamless ESG WP1 en 5
Penvoerder Sensor (Sustainability Impact Assessment: Tools for Environmental, Social and Economic Effects of Multifunctional Land Use in European Regions)
Penvoerder Farm Advisory Ssytem (FAS)
Penvoerder Geo-gaming
Penvoerder AquaStress WB4
Penvoerder Deltares
Penvoerder Spatial concepts as an expression
Penvoerder De decentralisatieparadox in het natuur- en plattelandsbeleid: naar nieuwe concepten voor duiding en evaluatie van de relatie rijk-regio en het bestuurlijk vermogen van de regionale praktijk
Penvoerder Zelfsturing en profit Noordelijke Friese Wouden
Penvoerder Adaptie EHS BSIK
Penvoerder Gebiedsontwikkeling klimaatmantel (verkenning)
Penvoerder EHS lange termijn maatschappelijke waarden (verkenning)
Penvoerder Landschap en taal
Penvoerder Modelling the impact of land use management strategies on Ecosystem services and biodiversity
Penvoerder Groen in de stad (verkenning)
Penvoerder The meaning of Historical Cultural Landscape: A linguistic approach
Penvoerder Verbinden van EHS en Landschap
Penvoerder Models for Adaptive Forest Management (MOTIVE)
Penvoerder Impact of deforestation in Amazonia
Penvoerder BelevingsGIS
Penvoerder Casestudie Groene Woud
Penvoerder Marketing forest service FORVALUE
Penvoerder Rural European Platform (REP)
Penvoerder Ecosystem services and green-blue networks in planning
Penvoerder Landschapsservices en Planning
Penvoerder Plaagbeheersing
Penvoerder Luchtkwaliteit
Penvoerder Understanding biological control by ground dwelling insect predators
Penvoerder Kostenmodule in de natuurplanner
Penvoerder Verbeeldend kiezen
Penvoerder COP actieonderzoek SSG
Penvoerder Internationale dimensies van klimaatbeleid
Penvoerder MIRAGE Integrating modeling tools ecosyst.service/extremes hydrology
Penvoerder SELS (Speerpunt Project KB1+KB2) (IP/OP)
Penvoerder ACER-adaptatie grote rivieren
Penvoerder Adaptatie EHS Bsik
Penvoerder Integrale modellering water-klimaat-landgebruik (IMAGE ++) Global water resources
Penvoerder ADAM - Adaptatie/mitigatie strategie
Penvoerder SCENES- Klimaat en waterscenario's
Penvoerder Vegetatie-aerosol-klimaat feedback mechanismen in systeem Aarde
Penvoerder CEFES: Assessment of Climate and Air Quality Change Effects on Forest Ecosystem Services in Europe
Penvoerder Model infrastructure voor feedbacks tussen klimaat, vegetatie, bodem en grondwater
Penvoerder Biodiversity And Climate Change, A Risk Analysis (BACCARA)
Penvoerder GENESIS Groundwater and dependent ecosystems
Penvoerder Actualisatie Bodeminformatiesysteem
Penvoerder Bodem onder ons Bestaan
Penvoerder Klimaatverandering en nutrientenemissies en zelfreinigend vermogen oppervlakte water
Penvoerder Grote rivieren; klimaatverandering riviernatuur 2015-2040
Penvoerder Verzilting
Penvoerder Robuuste watersystemen; Veenkolonien
Penvoerder Verantwoorde toepassing van onderwaterdrains
Penvoerder Beoordeling Overstromingseffecten Beken (BOB)
Penvoerder Robuuste watersystemen; Achterhoek
Penvoerder Adaptation and mitigation to climate change in developing countries as an integral part of sustainable land use development
Penvoerder Broeikasgassen: rapportage regel AFOLU en mitigatie van landbouwemissies
Penvoerder Koppeling groen aan maatschappelijke opgaven
Penvoerder Behoefte vrijetijdsvoorzieningen in en om de stad, inrichtingsconcepten en kwaliteitsnormen
Penvoerder Groen en krimp van steden
Penvoerder Hittestress, oplossingen en consequenties voor de steden vanuit het perspectief van water en groen
Penvoerder 3D-visualisatie, realiseren van regionale toepassing voor de Nationale Landschappen
Penvoerder Kennisondersteuning voor verdere uitwerking Kernkwaliteiten Nationale Landschappen
Penvoerder Kennis op maat: naar een kennisinfrastructuur Nationale Landschappen
Penvoerder Streekeigen ontwerp als onderdeel identiteit
Penvoerder Internationaal Kennisnetwerk Nieuwe Hollandse Waterlinie
Penvoerder Burgerparticipatie
Penvoerder Landbouw-landschap en bio-energie
Penvoerder Herbestemming boerderijen ihkv Boerderij&Landschap
Penvoerder De rol van kunst bij gebiedsontwikkeling
Penvoerder Toekomst landschap westelijke veenweide
Penvoerder Evaluatie Landschapsonderzoek 2003-2008
Penvoerder Uitbreiden van het instrument Map Table met schetsfuncties, gekoppeld aan GIS-functionaliteit
Penvoerder Vernieuwende bijdrage van GIS/GEO-instrumentarium aan het proces van gebiedsontwikkeling en gebiedsgericht beleid
Penvoerder Sociaal-economische doelen in ILG
Penvoerder Sturing in gebiedsontwikkeling
Penvoerder Kennisuitwisseling en communicatie ILG en gebiedsprocessen
Penvoerder Leren van gebiedsprocessen
Penvoerder Recreatief landschap
Penvoerder Recreatie-natuur
Penvoerder Internationaal vestigingsklimaat en groenblauwe functies
Penvoerder Wetenschappelijke bijeenkomsten
Penvoerder Mobilisation of Knowledge in competing claims
Penvoerder Zachte kustverdediging
Penvoerder Harde kustverdediging
Penvoerder Bodemdaling als model voor zeespiegelrijzing
Penvoerder Metapopulatieconcept
Penvoerder Artikelen
Penvoerder KB-01-010 Scaling & Governance
Penvoerder Informele organisatievormen in transities
Penvoerder Grassroot transition research
Penvoerder Transitie in ruimtelijke planning
Penvoerder Zoning and conservation of biodiversity in Mato Grosso
Penvoerder Capacity building for long-term monitoring of Natura-2000 species and habitats in the Kornati Archipelago, Croatia
Penvoerder Think International, Act Local: Impact of Soil Pollution on Quality of Rice
Penvoerder Reuse of degraded steppe ecosystems: combining Biodiversity conservation and Land use
Penvoerder Green city development in the Gulf
Penvoerder Levert een zone van biologische bedrijven om een natuurgebied hogere natuurkwaliteit in het natuurgebied zelf
Penvoerder Meting natuur- en landschapskwaliteit op biologische landbouwbedrijven
Penvoerder Leverancier van biodiversiteit en landschap
Penvoerder Waarborgen van duurzame realisatie landelijke doelen Natura 2000
Penvoerder Effecten van stikstofemissie en klimaat op beschikbaarheid en risico's van zware metalen
Penvoerder Aansprekende effectenindicator voor biodiversiteit
Penvoerder Afstemming nationale en internationale effectmeetnetten
Penvoerder Doorwerking EHS-beleid in bestemmingsplannen
Penvoerder Kennis voor Index Natuur en Landschap
Penvoerder Pilot Robuuste EHS
Penvoerder Bosontwikkeling: perspectieven voor natuurlijke ontwikkeling van boslandschappen
Penvoerder Ecologische condities voor Natura 2000 en de EHS
Penvoerder Stroomlijning natuurdoelen in EHS-gebieden en KRW
Penvoerder Natuurdoelen en klimaatverandering
Penvoerder Urgente maatregelen voor behoud bedreigde Natura 2000 waarden
Penvoerder Natuurontwikkeling en -inrichting
Penvoerder Verdere methodeontwikkeling en toepassing voor het vaststellen van effecten en kritische belastingen van stikstof op biodiversiteit en koolstofvastlegging op Europese schaal
Penvoerder Kosteneffectiviteit van gebiedsgerichte maatregelen in de landbouw versus effectgerichte maatregelen in de natuur
Penvoerder Effecten veranderend landgebruik op de mobilisatie van verontreinigingen en de doorwerking daarvan op hogere fauna
Penvoerder Effecten van ontwormingsmiddelen op de afbraak van mest van grote grazers in natuurgebieden
Penvoerder Effecten van veranderende vochthuishouding op de mobilisatie van fosfaat met risico's van eutrofiering
Penvoerder Verbetering kennissysteem over ecologische condities van plantensoorten en habitattypen
Penvoerder Voorstel bouwstenen nieuwe weidevogelpakketten agrarisch natuurbeheer in een notendop
Penvoerder Overzicht van kritische depositiewaarden voor stikstof, toegepast op habitattypen en Natura 2000-gebieden
Penvoerder Benchmark Natura 2000
Penvoerder Ontwikkeling en toepassing van een model voor het evalueren van de klimaatbestendigheid van de EHS
Penvoerder Verbetering en validatie modelinstrumentarium voor berekening van critical loads
Penvoerder Hamsterexperiment
Penvoerder Invasies, ziekten en plagen
Penvoerder Weidevogelonderzoek
Penvoerder Herintroductie otter
Penvoerder Populatiebeheer overzomerende (grauwe) ganzen
Penvoerder Ontwikkeling wilde zwijnenpopulaties bij verschillende intensiteiten van beheer
Penvoerder Grote hoefdieren en verkeersveiligheid
Penvoerder Groenvouchers
Penvoerder Natuur als therapie
Penvoerder Belang voor LNV van groene speel- en bewegingsprogramma's
Penvoerder Effectiviteit van gebiedsgerichte maatregelen in de landbouw en effectgerichte maatregelen in de natuur voor de realisatie van natuur- en milieudoelen
Penvoerder Sustainable timber-chains Russia
Penvoerder Modelontwikkeling kosteneffectiviteit
Penvoerder Evaluatie regelingen natuurbeheer
Penvoerder Kwaliteitsborging Indicatoren
Penvoerder Ruimte voor kleine rivieren: Case Overijsselse Vecht
Penvoerder Ruimte voor Rivieren en Beleving
Penvoerder DSS Aquatisch rendement van waterbeheermaatregelen in beken en sloten
Penvoerder Claims op de ruimte langs de grote rivieren
Penvoerder Environmental risks of manufactured nanoparticles
Penvoerder Carbo Europe integratie
Penvoerder Bio-energieketens en ruimte (scenarios)
Penvoerder CARBOPEAT: Carbon-Climate-Human interactions in tropical peatlands: vulnerabilities, risks and mitigation measures
Penvoerder ADAM (ADaptive And Mitigative Strategies for Climate Change)
Penvoerder Bsik IC2 (IMAGE)
Penvoerder Invloed van landgebruik, landgebruikgeschiedenis en management op de koolstofvoorraad in de bodem in Nederland
Penvoerder ME2: Integrale monitoring en modellering BKGs landgebruik
Penvoerder Emissie BKGs & landgebruik (ME1 BSIK)
Penvoerder Nitro Europe
Penvoerder Water Reuse
Penvoerder Bodembiologische indicator
Penvoerder BRIDGE
Penvoerder Prediction of Drought in Ungauged River Basins (WATCH-PUB)
Penvoerder European Biodiversity Biodiversity Observation Network (EBONE
Penvoerder ECOCHANGE
Penvoerder PLONS - Onderzoek Ecologisch Functioneren Nederlandse Sloten
Penvoerder Het topsysteem van de ondergrond: een reactievat
Penvoerder HABISTAT: rapportering van habitat status via state-of-the-art aardobservatie- en classificatietechnieken
Penvoerder Drought monitoring and prediction by remote sensing over China
Penvoerder Succes- en faalfactoren van rivierherstelprojecten
Penvoerder Waterkwaliteit en diergezondheid
Penvoerder Grondwaterkwantiteit en –kwaliteit in relatie tot het aquatische ecosysteem
Penvoerder Inhaalslag kennis voor Nationale Landschappen
Penvoerder Verantwoordingssystematiek ILG
Penvoerder Ontwikkeling en toepassing van een model voor optimale begrenzing van de EHS in relatie tot klimaatverandering en dispersie van zaden
Penvoerder Marktverkenning Natuurgras
Penvoerder Weidevogels, ruimtelijke evaluatie
Penvoerder Betekenis van het EHS-Beleid
Penvoerder Eururalis 3.0
Penvoerder Vraagarticulatie en coördinatie RvR
Penvoerder Ruimtelijke doorwerking van NBW-maatregelen
Penvoerder P-lekkende gronden
Penvoerder Relatie P-bemesting en P-toestand
Penvoerder Herziening ecotopensysteem(1)
Penvoerder Instrumentarium t.b.v. adviezen CTB
Penvoerder Bouwsteen riviermorfologie en -dynamiek Rijntakken t.b.v. het koepelbeheerplan natura 2000 rivierengebied
Penvoerder Afronden weidevogelpakketten i.h.k. van omvorming programma behee
Penvoerder Indicator voor ecosysteem goederen en diensten
Penvoerder Normenbouwhuis: Onderbouwing Normstelling
Penvoerder Meetplan pilot studie nieuwe verontreinigingen bodem
Penvoerder Verdere methode ontwikkeling en toepassing voor het vaststellen van effecten en kritische belastingen van stikstof op biodiversiteit en koolstofvastlegging op Europese schaal
Penvoerder Flegt
Penvoerder Groen onderwijs
Penvoerder Dutch Soil Platform
Penvoerder Doorwerking klimaatverandering in KRW keuzen (doelen en maatregelen)
Penvoerder Kennis voor duurzaam herstel van een (half) natuurlijk Vechtssysteem
Penvoerder Ecologische criteria t.b.v. prioritering RvR-projecten
Penvoerder Houdbaarheid van doelen voor rivier natuur bij klimaatverandering
Penvoerder Landschap impact analyse
Penvoerder Omslag en robuuste verbindingen
Penvoerder Operationalisering Natuuropgaven Groene Ruggengraat
Penvoerder Beleids-randvoorwaarden voor effectief en efficient beheer van riviernatuur
Penvoerder Fynbos ecology
Penvoerder Functionele bodembiodiversiteit en bedrijfsmaatregelen
Penvoerder Meta-analyse
Penvoerder Ecological Networks as a tool for planning sustainable land use and biodiversity Conservation
Penvoerder Water Panel NL-Ukraine
Penvoerder Pesticide Environmental Risk Assessment Project (PERAP) for China
Penvoerder Work plan biodiversity Turkey
Penvoerder Sustainable water management Argentina
Penvoerder Steekmuggenoverlast Schiermonnikoog in 2007
Penvoerder Effectiviteit bufferstroken
Penvoerder Biologische landbouw als leverancier van biodiversiteit en landschap
Penvoerder Functionele landschapselementen op biologische landbouwbedrijven
Penvoerder Advisering gebiedscommissie Vechtstreek
Penvoerder Interactief ontwerpen voor de Beerze
Penvoerder Projectideeën bestuurdersconferentie; Nieuwe coalities
Penvoerder Kennisuitwisseling doorgaande decentralisatie
Penvoerder Groene meters III (zie ook in jaren 2002 en 2004)
Penvoerder Gebiedsontwikkeling en vraagarticulatie
Penvoerder Sturen met kennis in greenports
Penvoerder Afwegingskader fijnstof en CO2
Penvoerder Sociale cohesie en binnentuinen; Binnentuin Bos en Lommer
Penvoerder Natuur en gezondheid, samenwerking gezondheidssector en groene sector
Penvoerder Afstemming beleidsontwikkeling op gebiedsprocessen
Penvoerder Watertekens / Draagvlak waterberging
Penvoerder Jeugd en natuur; Manieren om jeugd natuur te laten beleven
Penvoerder Nationaal rapportage systeem bodem koolstof
Penvoerder Internationale kennisuitwisseling voor de Europese Landschapsconventie
Penvoerder Aardkundige waarden in de ruimtelijke planvorming
Penvoerder Plurel
Penvoerder Nationaal systeem bossen: bosbodems
Penvoerder Exploreren mogelijkheden en behoeften voor Nationaal systeembroeikasgassen voor LULUCF voor Suriname
Penvoerder Onderbouwing veilige hermeandering
Penvoerder Behoefte aan rust, ruimte en duisternis Waddenzee
Penvoerder Emissies overige broeikasgassen uit landbouw en veeteelt uitnon-annex 1 landen
Penvoerder Bijdrage KRW-maatregelen aan VHR-doelen
Penvoerder Landschapskwaliteit in relatie met ontwikkeling landbouw
Penvoerder Duurzaam bodemgebruik in het landelijk gebied
Penvoerder Ruimtelijke bescherming weidevogellandschap
Penvoerder Beheerdoelen SBB
Penvoerder Beplanting op forten
Penvoerder De rol van bossen in geïntegreerde oplossingsrichtingen enadaptatiestrategieën voor ruimtelijke knelpunten bij klimaatverandering
Penvoerder Adaptatie vs Landbouw NL + kosten
Penvoerder Infrastructuur 2008
Penvoerder 3D Visualisatie kwaliteiten Nationale landschappen
Penvoerder Monitoring landelijk niveau en gebiedsniveau
Penvoerder Voortplantingsfouten (Bodem en GT-kaart)
Penvoerder Verbetering kennissysteem ecologische condities plantensoorten enhabitattypen
Penvoerder Coordinatie en communicatie programma 2008
Penvoerder Referentiewaarden soorten 2008
Penvoerder Effecten veranderende vochthuishouding op mobilisatie fosfaat
Penvoerder Rapportages 2008
Penvoerder Wettelijk en bestuurlijk kader 2008
Penvoerder Ontwikkeling maatregelen herstel ondergroei bosecosystemen va herstelbodembiodiversiteit
Penvoerder Effecten van ontwormingsmiddelen op de afbraak van mest van grote grazers in natuurgebieden
Penvoerder Effecten veranderend landgebruik op mobilisatie verontreinigingen en doorwerking daarvan op hogere fauna
Penvoerder Waarborgen van duurzame realisatie landelijke doelen Natura 2000
Penvoerder Kosteneffectiviteit van brongerichte maatregelen landbouw i.v.t.effectgerichte maatregelen natuur
Penvoerder De betekenis van gradiëntecosystemen en combinaties van ecosystemen voor het behoud van biodiversiteit
Penvoerder Populatie effecten MJPO maatregelen
Penvoerder Beverschade aan dijken in de Gelderse Poort
Penvoerder Dosis-effect relaties van ingrepen in Natura 2000 gebieden
Penvoerder Nationale Landschappen en streekeigen bebouwing: financiën,juridische en bestuurlijke middelen
Penvoerder Europese bodemstrategie
Penvoerder Oostvaardersplassen - Hollandse Hout
Penvoerder Verkenning zware metalen belasting opp. water
Penvoerder Ad Hoc (vrije ruimte)
Penvoerder Landschapsgrenzen in de Waddenzee
Penvoerder Aanpak 2007 stabiliteitvergroting bossen
Penvoerder Country report biomass task force 31
Penvoerder 3D visualisatie van landschapskwaliteiten
Penvoerder Agroparken
Penvoerder Kennisbasis BOOM
Penvoerder Onderhoud normtabellen meststoffenwet
Penvoerder Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM)
Penvoerder Steekmuggenoverlast op Schiermonnikoog in 2007
Penvoerder Bemestingsadvies na gescheurd grasland
Penvoerder Effecten concentraties oppervlaktewater
Penvoerder Ecologische toetsing natuurverbinding Naardermeer - Gooimeer
Penvoerder Kostennormen
Penvoerder Bodemvruchtbaarheid op lange termijn
Penvoerder Biodiversity Olgului
Penvoerder Robuuste Verbinding Oostvaardersplassen - Duitsland
Penvoerder Monitoren stroomgebieden
Penvoerder BO-02-901: Helpdesk 2008
Penvoerder Uitbreiden rassenlijst bos- en haagplantsoen
Penvoerder Fosfaatfilters in de bloembollenteelt
Penvoerder Sturing op onderdelen natuurbeleid ILG
Penvoerder Transitie in de ruimtelijke planning: analyse publiek private samenwerkingen
Penvoerder Internationale culturen van planning en erfgoed
Penvoerder Governancetransities; binding als stimulans in zelforganisatie
Penvoerder Geven en nemen, drager voor collectiviteit
Penvoerder Kunst en landschapsverdieping
Penvoerder Kaart aquatische natuur
Penvoerder Condities en grootte van de EHS
Penvoerder Overeenkomst biodiversiteitsdoelen van VHR, KRW en EHS
Penvoerder Abiotische metingen op LMF-plots
Penvoerder Dispersie module planten voor de Natuurplanner
Penvoerder Vergelijking van benutting beleidsruimte door EU lidstaten
Penvoerder Evaluatie Regeling Natuurbeheer: proces en bestuurskundigeaspecten
Penvoerder KELK-Monitoringsysteem voor landschap
Penvoerder Instrumentaria blootstelling waterorganismen ikv NL toelating en KRW
Penvoerder Storm en bosbeheer
Penvoerder Gebruik en beleving van natuur van niet-westerse allochtonen in Nederland t.b.v. Nationale Parken
Penvoerder Beleidsvragen rondom weidevogels
Penvoerder Toetsing van de verwachte ecologische effecten van uitbreiding van de vliegbewegingen op Airport Lelystad
Penvoerder Afval in bos- en natuurgebieden
Penvoerder Verstoring vogels vliegveld Lelystad
Penvoerder Internationale workshop "setting nutrient standards for the WaterFramework Directive" op 11/12 oktober 2007
Penvoerder HDV33 :Regulering van rasters en verhekking Natura 2000, EHS enlandschap op de Veluwe
Penvoerder P1009-2 Watertekens
Penvoerder Abiotische metingen op LMF plots
Penvoerder Managing Agrochemicals in Multi-Use Aquatic Systems (MAMAS)
Penvoerder Modelvalidatie locatie De Marke
Penvoerder Coordinatie en communicatie
Penvoerder Beantwoording ad-hoc vragen
Penvoerder 244 N-verliesroutes Meterik-Vredepeel
Penvoerder Indicator voor stikstofmobiliteit
Penvoerder Kwantificering van de waterhuishouding op N en P-verlies
Penvoerder Evaluatie mestbeleid
Penvoerder Natura 2000 III Significante effecten
Penvoerder Opvang recreatie(2)
Penvoerder Lingewaarden bergend stroming binnendijks
Penvoerder Kennisplatform Noord- Nederland
Penvoerder Gaafheid van het Nederlandse landschap
Penvoerder Natuurontwikkeling en fosfaat:Natuurdoelen en grenswaarden
Penvoerder Verdiepingsstudie problematiek veenweidegebied Friesland
Penvoerder Natuurontwikkeling en fosfaat: Uitmijning door gewassen
Penvoerder Miedengebied
Penvoerder Meerjaren programma Ontsnippering: Knelpuntenanalyse
Penvoerder Herstel heischrale graslanden
Penvoerder Boeren voor natuur in Overijssel
Penvoerder Opvang recreatie(1)
Penvoerder Boomsoortkeuze
Penvoerder Bosreservaten: Regionale ontwikkelingsreeksen niet beheerd bos
Penvoerder High Nature Farming
Penvoerder Boeren voor natuur in de polder van Biesland
Penvoerder Driving Forces
Penvoerder Succes en falen landschapsbeleid(2)
Penvoerder Robuuste verbindingen: OVP Veluwe - Reichswald
Penvoerder Methodisch onderzoek FOWARA
Penvoerder Stad & Land
Penvoerder Natuurinclusief denken: Procesanalyse cases vanuit de regio
Penvoerder GBDA: Bedrijfsplannen natuur en landschap
Penvoerder Stroomdalvegetaties
Penvoerder Ruimteverkenner(2)
Penvoerder GBDA: Ontwikkeling kennisinstrument
Penvoerder Steekproef landschap: Graadmeters landschap
Penvoerder Ecohydrologisch onderzoek van kalkrijke venen in Slowakijke
Penvoerder Ontwikkeling van ruimtelijk gestructureerde risico analyse van doorvergiftiging voor hogere natuurdoelsoorten in Nederland
Penvoerder Meetnet kleine landschappen(2)
Penvoerder Ganzenopvangbeleid
Penvoerder Toekomst Terpen en Wierden
Penvoerder GBDA en functiecombinaties
Penvoerder GBDA: Critera kwaliteitsimpuls
Penvoerder Integrale Systeemanalyse N in relatie tot kosteneffecteit
Penvoerder Beslissingsondersteunend systeem bodembeoordeling: Bonanza
Penvoerder Natuurbeschermingsrecht en ruimtelijke planvorming
Penvoerder Integrale kansenkaart Drentsche Aa
Penvoerder Identiteit grote rivieren
Penvoerder EGIZ
Penvoerder Meervoudig ruimtegebruik inNoord-Holland
Penvoerder Vaststellen van tijdsafhankelijke kritische despositieniveaus voor stikstof op Europese bosbodems
Penvoerder Voorspelling van de effecten van depositieverandering opbiodiversiteit van bos in Nederland en Europa
Penvoerder Steekproef landschap: Nulmeting
Penvoerder Ruimteverkenner(3)
Penvoerder Aanvulling abiotische randvoorwaarden
Penvoerder Zoneringsinstrument
Penvoerder GBDA: Duinboeren
Penvoerder Verdere ontwikkeling van kennis en modelinstrumentarium voor het bepalen van de kansrijkdom van natuurontwikkeling
Penvoerder Kennissysteem voor multipele stress effecten op bodemfauna in relatie tot ecologisch herstel
Penvoerder WARUMEC: Beleving recreatie
Penvoerder Leren van Etudes
Penvoerder NATLES: Kalibratie
Penvoerder Coordinatie RINS
Penvoerder Natuurontwikkeling en fosfaat: Methodisch onderzoek
Penvoerder Effecten van management, stikstofdepositie en klimaatverandering op koolstof vastlegging in Europese bossen
Penvoerder Ecologisch functioneren natuurkernen
Penvoerder Hamaland
Penvoerder WLO- secretariaat
Penvoerder Effecten van bodemverontreiniging op bodemdieren
Penvoerder Regionale Identiteit
Penvoerder Pastoral
Penvoerder GBDA: Coordinatie 2002
Penvoerder Wageningen zet zijn kaarten op internet
Penvoerder Effecten van herbebossing op N-uitspoeling onder bossen.
Penvoerder Dynamiek beken en rivieren
Penvoerder NATLES: Inventarisatie van kwelwaterkwaliteit
Penvoerder Schaapkuddehouders in Nederland
Penvoerder WLO- Werkgroep Historische Ecologie
Penvoerder Transhumount
Penvoerder Verkenning landschapsbeheer Staatsbosbeheer
Penvoerder Kennissysteem nationale landschappen voor EC-LNV
Penvoerder Regio natuurplannen
Penvoerder Natuurdoelen en fosfaatverzadiging
Penvoerder Metastudie Regionale Identiteit
Penvoerder Reprofunctie zuurgraad
Penvoerder Droogtestress en vegetatiesamenstelling
Penvoerder Doorwerking HVR- Wadden
Penvoerder Landschap Waddengebied
Penvoerder Referentiebeelden (pre-)historische bossen
Penvoerder GBDA: Toepassen en ontwikkelen van een ex-ante toetsingsmethodiek
Penvoerder Validatie en kwaliteitsborging MNP- modellen
Penvoerder Steekproef landschap: Analyses
Penvoerder Elzensingels
Penvoerder Toekomstige verstedelijkingsopties
Penvoerder Grondwaterregime 1952 - 1955
Penvoerder Ecologische toelevering aan begrenzing Nationale Landschappen
Penvoerder Boeren voor natuur: Ecolana
Penvoerder Bosreservaten: Humusvorm en vegetatieontwikkeling
Penvoerder Landschapsvormende processen
Penvoerder Nieuwe functies landschapselementen
Penvoerder Intra & interspecific gene flow in oaks as mechanisms promoting genetic diversity and adaptive potential (OAKFLOW)
Penvoerder Beheerders en de maatschappelijke vraag naar NBL
Penvoerder Boeren voor natuur: Regionale bedrijfsmodellen
Penvoerder Identiteit van het Nederlandse landschap
Penvoerder Kansen/knelpunten beleid en beheer
Penvoerder Kleine bossen in het cultuurlandschap
Penvoerder Nature-based Management of beech in Europe -a multifunctional approach to forestry (NatMan)
Penvoerder Vegetatiecomplexen
Penvoerder PEEN
Penvoerder Helpdesk functievervulling
Penvoerder Validatie SMART
Penvoerder Nutrientenmodel NVEG
Penvoerder Handboek voor het ontwerp van robuuste verbindingen
Penvoerder Begrazing als landschapsvormend proces
Penvoerder Effecten van bevloeing op de basentoestand
Penvoerder Ontijzering, randvoorwaarden en identiteit natuur
Penvoerder Grondstromen gestroomlijnd
Penvoerder Vulnerability of biodiversity in the agro-ecosystem as influenced by green veining and land-use intensity (GREENVEINS)
Penvoerder Basisstudie voedselrijkdom
Penvoerder Beeksystemen en kleine rivieren in Nederland
Penvoerder Kennissysteem begrazing
Penvoerder Euforgen
Penvoerder Europop
Penvoerder DynaBeech: Effects of silvicultural regimes on dynamics of genetic and ecological diversity of European forests QLK5-1999-01210
Penvoerder Recreatiemonitoring in bos- en natuurgebieden
Penvoerder Bosbranden en biodiversiteit
Penvoerder Bosbedrijfsvoering in een stedelijke omgeving
Penvoerder Analyse veranderingen in bosareaal 1984-2000
Penvoerder Checklist rust, ruimte en stilte
Penvoerder Meetnet Kleine Landschapselementen (2)
Penvoerder Meetnet kleine landschapselementen (1)
Penvoerder Dood hout en entomofauna
Penvoerder Reregulering
Penvoerder Implementatie certificering
Penvoerder Analyse en toekomstverkenning Nationale parken
Penvoerder Quick scan DLO-onderzoek Programma Beheer
Penvoerder Validatie zoneringsinstrument
Penvoerder Draagvlak terreinbeheer
Penvoerder Beheer van graslanden
Penvoerder Recreatie en beheer
Penvoerder Beheerstrategieëen ongewenste boomsoorten
Penvoerder Landijs
Penvoerder Verstoring en successie
Penvoerder Bosenthomologische responsen
Penvoerder Beheersdoelstellingen en milieucondities
Penvoerder CO2 vastlegging en functievervulling bos
Penvoerder Oud-bos en autochtone boomsoorten
Penvoerder Haalbaarheid van beheerdoelstellingen bij begrazing
Penvoerder Boomsoort en ondergroei
Penvoerder Reduced ecological functioning of rivers
Penvoerder Ruimteverkenner(1)
Penvoerder Teelt duurzaam hout
Penvoerder Beleving en economische waardering integrale beplantingsmethoden
Penvoerder Maatschappelijke vraag naar ruimte, rust en stilte
Penvoerder Succes en falen landschapsbeleid(1)
Penvoerder GBDA: Natuur & identiteit
Penvoerder Sturen van natuurlijke verjonging
Penvoerder Betekenis van Bos en Natuur voor de Regionale Economie
Penvoerder Implementatie planningsmethoden
Penvoerder Helpdesk plaagorganismen
Penvoerder Ontwikkelingsscenario' s voor ongelijkjarig gemengde bossen
Penvoerder Aquatisch ecologisch rendement van waterbeheersmaatregelen in en rond haarvaten
Penvoerder Effecten van waterbeheermaatregelen op voedselrijkdom
Penvoerder Hotspot Breda
Penvoerder GIOS excursie
Penvoerder De Verdieping
Penvoerder Infra
Penvoerder Colleges Stad-Land
Penvoerder GIOS DLG Maastricht
Penvoerder Greencluster
Penvoerder Sturen door Stimuleren
Penvoerder Visie verzilting Delta: gevolgen landbouw en Kaderrichtlijn Water (KRW)-doelen
Penvoerder Voorbeeldproject Waterwijs - Waternood
Penvoerder Noordwest Drentse beeksystemen
Penvoerder Pilot boeren met water Salland
Penvoerder COLN Ontwikkeling in grondwaterpeilen
Penvoerder De betekenis van water
Penvoerder Waterberging als maatschappelijk proces
Penvoerder Effecten RvW op natuur innundatiegebieden: Aquat. Ecol
Penvoerder Overstroming en vegetatie: nutrientenaanvoer door sedimentatie
Penvoerder Afstemming kaderrichtlijn Water en Vogel-en habitatrichtlijn
Penvoerder Watermodellen: actualisatie, documentatie, integratie
Penvoerder Landschappelijke bedreigingen in nationale landschappen
Penvoerder Flyway populations, national distribution and obligations under the Birds Directive.
Penvoerder Ontwikkeling van een DSS voor de beoordeling van de effectiviteit van Fytoremediering: "Phytodec"
Penvoerder Grondsoortenkaarten Mestbeleid
Penvoerder Referentiesysteem van abiotische randvoorwaarden voor vegetatietypen
Penvoerder Visualisering landschapskwaliteiten Nationale Landschappen
Penvoerder KNAW China
Penvoerder Helpdesk (vrije ruimte)
Penvoerder Evaluatie Regeling Natuurbeheer: Openstelling en Landschapspakketten
Penvoerder Evaluatie Regeling Natuurbeheer: Effecten van PB en SBB in het terrein
Penvoerder Nederland op slot
Penvoerder Meervoudige milieumonitoring voor gebiedssturing: case study"Noordelijke Friese Wouden". Fase 1: Inventarisatie en analyse
Penvoerder Integrated support to the development and implementation of Voluntary Partnership Agreements within the EU FLEGT Action Program
Penvoerder Ontwikkeling van bodemgebruikswaarden (BGW's): integratie van deelaspecten
Penvoerder Veranderingen in de trendreeksen van plantensoorten in NW Europa
Penvoerder Streamlining Greenport Venlo
Penvoerder Bijdrage EHS aan generieke natuur- & Isbeleid
Penvoerder Veiligheid en beheer van natuurgebieden
Penvoerder ME-AVP: Documentatie project
Penvoerder ME-AVP: Beschrijven programma
Penvoerder Perspectieven van innovatieve strategiën-Advisering praktijkonderzoek Alterra
Penvoerder Monitoring milieubelasting-HAIR
Penvoerder Monitoring milieubelasting-Nationale Milieu Indicator
Penvoerder Vitale Coalities Heuvelland
Penvoerder Vervolgstudie: Agrarische bedrijvigheid op het platteland: Omvallende kolommen
Penvoerder Leerervaringen Uitvoeringscontract 2005-2006 voor het ILG
Penvoerder Veenweidegebied onder druk
Penvoerder Landelijke kaarten van de kans op overschrijding van gewasnormen voor zware metalen
Penvoerder Gedrag in oppervlaktewater-Ontwikkeling TOXWA
Penvoerder Gedrag in oppervlaktewater-Kennisdoorwerking en kennismontage
Penvoerder Gedrag in oppervlaktewater-Validatie TOXWA voor diverse oppervlakte watersystemen
Penvoerder Uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater-Kennisdoorwerking enkennismontage uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater
Penvoerder Kennismontage en kennisdoorwerking t.b.v. coherentbeoordelingsstelsel
Penvoerder Uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater-Ontwikkeling van PEARLnaar GEOPEARL
Penvoerder Baggerterpen
Penvoerder Ad-hoc advisering m.b.t. Bagger
Penvoerder Ad-hoc advisering m.b.t. Grond en Bagger
Penvoerder Biologische bodemkwaliteit
Penvoerder Grondwaterdynamiek en Actueel Hoogtebestand van Nederland
Penvoerder Bodembiodiversiteit, functionele diversiteit
Penvoerder Steekproeven Gd-kartering
Penvoerder Effecten mestbeleid en de Kaderrichtlijn Water op de bodemkwaliteit
Penvoerder Invloed van onzekerheid in ruimtelijke bodeminformatie
Penvoerder Humusvorm, nutrienten en ecologische landeval
Penvoerder Voortplanting fouten in bodemkaarten
Penvoerder Kwaliteit Begroeiingstypenkaart
Penvoerder Luchtemissie-Kennisdoorwerking en kennismontage luchtemissie na toediening
Penvoerder Effecten en ecologische risico''s in oppervlaktewater-Gedifferentieerde risicobeoordeling
Penvoerder Effecten en ecologische risico''s in oppervlaktewater-Kennisdoorwerking en kennismontage risico''s voor waterorganismen
Penvoerder Kennisonline
Penvoerder Verdieping analysekader
Penvoerder Coördinatie Pijlersdag
Penvoerder DINO ((Duurzame Informatie Natuurplanbureau Onderzoek)
Penvoerder Rol en kosten van Kyoto Protocol Artikel 3.4 voor Nederland
Penvoerder Koolstof in bodems
Penvoerder Natuurbalans 2004
Penvoerder Atelier
Penvoerder Meststoffenbesluit (vanaf 1 januari 2006 onder WOT-04-003)
Penvoerder ASTHyDA
Penvoerder Projectontwikkeling
Penvoerder Minister naar Parijs
Penvoerder (A)biotische randvoorwaarden ZGET/GET, MEP/GEP
Penvoerder Locus Focus
Penvoerder Chaos en transitiemanagement
Penvoerder Ontwerp systemen en rol innovatie in MKB partijen
Penvoerder Platform building in Burkina Faso and Ghana (VINVAL)
Penvoerder RMO Beijing
Penvoerder Development and testing of decision support tool for analysing input-output relationships of production activities for case study sites in Vietnam and the Philippines (IRMLA)
Penvoerder Development of an improved method for soil and water conservation planning at catchment scale in the East African Highlands (EROAHI)
Penvoerder Communicatie DWK407
Penvoerder ECOPEAT: Water and Ecosystem Management in Tropical Peat Lan
Penvoerder Mondiale netwerken en Advisory Panel on Water Management (APP)
Penvoerder Policy Implementation
Penvoerder Policy implementation
Penvoerder CASFOR
Penvoerder Strategies for implementing sustainable management of peatlands in Borneo (STRAPEAT)
Penvoerder Maintaining Migratory Coastal Bird Diversity: management through behaviour-based predictive population modelling (Coast bird diversity)
Penvoerder Goose specialist group
Penvoerder Instrumentaria drinkwater uit oppervlaktewater ikv NL toelating
Penvoerder Ontwikkeling&onderbouwing methodieken/ instrumentaria voor persistentie bodem ikv EU en NL toelating
Penvoerder Bouwstenen effecten waterorganismen ikv NL en EU toelating
Penvoerder Instrumentaria atmosferische depositie op wateroppervlakken ikv NL toelating en KRW
Penvoerder Bouwstenen blootstelling waterorganismen ikv NL en EU toelating
Penvoerder Ontwikkeling van beslissingsondersteunend systeem voor deinterpretatie van KRW monitoringsresultaten
Penvoerder Actief bodembeheer De Kempen
Penvoerder Instrumentaria voor uitspoeling grondwater ikv NL en EU toelating
Penvoerder Workshop REGIONALES in Dortmund
Penvoerder Verkenning landbouw 2005
Penvoerder Ruimtelijke plannen in Nationale Landschappen
Penvoerder Nieuwkomers
Penvoerder Seamless WP3 en WP4
Penvoerder GEOBoer 2005
Penvoerder Ruimtelijke verdeling subsidie
Penvoerder Landschapsmodellen naar status A
Penvoerder Beheer SMART
Penvoerder Effecten van natuur op welzijn
Penvoerder Emissievariabiliteit CO2 en N2O: meta -analyse van bestaande meetgegevens
Penvoerder Pilot Actuele Grondwatersituatie VHR en EHS
Penvoerder Gebruikswaarde Natuur
Penvoerder Bestaande Natuur 1990
Penvoerder Veranderingen in de internat. Belangrijke Nederlandselandschappen
Penvoerder Investeren in landschapskwaliteit
Penvoerder Monitoring EHS-doelrealisatie - kaart kwaliteitsklassen
Penvoerder Indicatoren ontwikkelen met kwaliteit
Penvoerder Internationaal belang Nederlandse natuur
Penvoerder Doelgroepen en landschapsbeleving
Penvoerder Ontwerp Graadmeter
Penvoerder Update Natuurwaarde
Penvoerder Desertification mitigation and remediation of land: DESIRE - a globalapproach for local solutions
Penvoerder Interactie tussen chemische stress, biodiversiteit en het functioneren van aquatische ecosystemen (MASTEP)
Penvoerder Kwaliteitsstatus A NMI
Penvoerder Koepelproject lessen uit gebiedsgerichte processen (LEI deel)
Penvoerder Beleving Grote Wateren
Penvoerder Ontwikkelen met kwaliteit
Penvoerder Instrumentaria effecten waterorganismen ikv NL toelating en KRW
Penvoerder SimLandscape/MapTable
Penvoerder Ecologische modellering
Penvoerder Instrumentaria atmosferische depositie ikv NL toelating
Penvoerder Pilot Salland; mogelijkheden voor piekwaterberging op landbouwgrond
Penvoerder Synergie in Mobiele Toepassingen
Penvoerder KB-01-007 Speerpunt 1: Veerkracht
Penvoerder B5 Verbeteren en updaten MOVE
Penvoerder BM1 Besluitvorming RO-lokaal
Penvoerder Verandering waterhuishouding in Krimpenerwaard m.b.t. BBPR
Penvoerder Grootschalige landbouw in kleinschalig landschap
Penvoerder Natuurwaarden op landbouwgrond
Penvoerder Boeren voor natuur Kinder Doe-boek
Penvoerder Staringreeks update
Penvoerder Rol landschapselementen voor milieukwaliteit
Penvoerder Documentatie project
Penvoerder KB-01-009 Speerpunt 3: Gebiedskunde en kennisuitwisseling
Penvoerder Participatory Spatial Planning in Europe (PSPE) "MeerstadInteractive"
Penvoerder Leren van lokale historische organisatievormen
Penvoerder Opzet van meetstrategie en ontwikkeling van meetprogramma voor voorbodem koolstof
Penvoerder Duurzaam Bodemgebruik in de Landelijke Gebied
Penvoerder Communicatie
Penvoerder Coördinatie
Penvoerder WOT IN Wettelijk en bestuurlijk kader
Penvoerder Transities van regionale netwerken
Penvoerder Modeltoepassingen Evaluatie Mest Wetgeving
Penvoerder Studie naar gedefinieerde bijdrage biologische landbouw als leverancier van biodiversiteit en landschap
Penvoerder Economische betekenis welzijnseffecten natuur (vervolg 2006/4.2)
Penvoerder Natuurwaarde 1990-2000
Penvoerder Doelrealisatie EHS soortdata
Penvoerder Basiskaart Aquatische Natuur
Penvoerder Monitoring bestuurlijke slagkracht
Penvoerder Natuurbalans 2007: Bestuur en Samenleving
Penvoerder Natuurbalans 2007 Landschap
Penvoerder Overzicht graadmeters natuur tbv het beleid
Penvoerder Condities EHS: milieu fauna
Penvoerder Benchmark Implementatie Natura 2000 in EU
Penvoerder RAMSOIL
Penvoerder Microbial diversity in relation to sustainable agriculture
Penvoerder Voorspelling van de effecten van klimaatverandering vermesting en verzuring op de biodiversiteit voor semi-natuurlijke ecosystemen in Europa.
Penvoerder Himalayan Degradation
Penvoerder ACER - developing Adaptive Capacity to Extreme events in the Rhinebasin
Penvoerder Inzet Nederland Later
Penvoerder Veerkracht van de natuur na klimaatsverandering: Biodiversiteitkansen in 2100
Penvoerder Ecological Thresholds for Reshaping Ecosystem Networks: Ameliorating landscapes Driven by Economic development (EcoTRADE)
Penvoerder Interregproject: Heathland, Environment,Agriculture, Toursim,Heritage (HEATH)
Penvoerder Verkenningen landschap
Penvoerder LARCH-Defragmentation Transport Networks
Penvoerder Actieplan Floriade 2012 Venlo
Penvoerder BSIK KvR: Integratie Image
Penvoerder Samenhang Natura 2000
Penvoerder BioScore
Penvoerder CCAT
Penvoerder Global Water Resource
Penvoerder Internationaal: Project Iran, integraal waterbeheer - Regional ExpertMeeting on Municipal Waste Water Use for Irrigation
Penvoerder KB 1 cofinanciering PLUREL
Penvoerder Asem WaterNet
Penvoerder Andere kijk natuur?
Penvoerder Kwaliteitsbewaking modellen en data
Penvoerder Kolleru Lake - Upputeru River Ecosystem (KLURE) als onderdeel van Andhra Pradesh Water Management (APWAM)
Penvoerder DUIN
Penvoerder DUIN Geoloketten
Penvoerder Monitoring Continue Vrijetijdsonderzoek
Penvoerder Wageningen Systems Kwaliteitsborging
Penvoerder Bouwsteen voor visie ruimtelijke kwaliteit t.b.v.'Ruimte voor de Rivier'
Penvoerder Daarmoetikzijn-Europa
Penvoerder Aardkunde en intensieve teelten
Penvoerder Wageningen Systems Interactieve Tools
Penvoerder Wot-studie Monitoring
Penvoerder Beleving landschapsverandering
Penvoerder Zwarte Veen Oude IJsselstreek
Penvoerder Groen voor Lucht
Penvoerder Kiezen voor landbouw
Penvoerder COP Stad en Platteland
Penvoerder Eururalis 2.0 BO Eururalis Bio-energie
Penvoerder Inventarisatie zorgcliënten werkzaam in het groen bij gemeenten
Penvoerder Voorbereiding NB 08 Kaart aquatische natuur
Penvoerder Haalbaarheid indicatoren CBD MNP
Penvoerder Beheer SMART
Penvoerder Gebiedsprocessen. Delen van Kennis en Ervaring
Penvoerder Groenmultiplier; berekeningen groenmultiplier
Penvoerder Farland: INTERREG IIIc
Penvoerder Benchmark Landschapsambities en beheersplannen
Penvoerder Dispersiemodule Natuurplanner
Penvoerder Duurzaamheid in gebiedsgericht beleid
Penvoerder Bodemmetingen LMF (50)
Penvoerder Basiskaart Terrestrische Natuur
Penvoerder Landschapsmodellen naar status A 2007
Penvoerder ETC-LUSI
Penvoerder Metaversie van de Natuurplanner
Penvoerder Natuur Orakel (Oracle Natuur)
Penvoerder Milieu- en natuureffecten nieuwe Wet op RO
Penvoerder Betekenis van het EHS beleid
Penvoerder Duurzame landbouw in Europa
Penvoerder Stuurgroep STONE
Penvoerder Geluidsbeleving, groen en stressreductie
Penvoerder Evaluatie SGB/ILG
Penvoerder Metamodellen
Penvoerder Visiedocument duurzaam bodemgebruik
Penvoerder Adviezen Commissie Deskundigen Meststoffenwet
Penvoerder Update database humusprofielen
Penvoerder Ontwikkeling strategie N2O
Penvoerder Insectenplaag voorkomen in naaldbossen
Penvoerder Achteruitgang voedselkwaliteit door een verminderde bodemkwaliteit
Penvoerder Advisering grond en bagger
Penvoerder Thematisch Assesment VHR
Penvoerder Evaluatie 2010 biodiversiteitsdoelstelling voor Nederland
Penvoerder Wageningen Systems Raamwerken
Penvoerder SENSOR
Penvoerder Verkenningen Duurzame Landbouw
Penvoerder Nutriëntengebruiksefficiëntie
Penvoerder EU Ruralis
Penvoerder Boeren voor natuur:Twickel
Penvoerder Referentiesysteem van abiotische randvoorwaarden voor vegetatietypen ten behoeve van het natuurbeheer op praktijkschaal
Penvoerder Eururalis bioenergie
Penvoerder An integrated tool to assess the environmental impact andsustainability issues of fermentation of animal manure and organicmaterials for generation of bio-energy
Penvoerder Beheer van landschap
Penvoerder Hergebruik Europese verdedigingslinies: helpdesk
Penvoerder Natura 2000 doelen
Penvoerder Kennisverspreiding aardkunde
Penvoerder Landschap en windmolens
Penvoerder www.daarmoetikzijn.nl
Penvoerder Opdrachtgevers voor Ruimtelijke Kwaliteit
Penvoerder Koopmansgelden Gooiermars
Penvoerder Leisure & landscape; toelevering aan Europese ontwerpopgave
Penvoerder Cultuurhistorie en architectuur
Penvoerder Kennisnetwerk agroforestry
Penvoerder KB-01-006 Wageningen Systems
Penvoerder Gevolgen van inrichting- en beheersmaatregelen op blootstelling vanhogere fauna door mobilisatie van verontreinigingen
Penvoerder Effect veranderende pH, vocht, en inrichting/beheer op de mobilisatievan fosfaat en de vegetatieontwikkeling rekening houdend met ijzer enzwavel
Penvoerder Relatie tussen abiotische randvoorwaarden en voorkomen van plantensoorten en vegetatietypen in Nederland
Penvoerder BONANZA, kennissysteem voor verkennen van oplossingsrichtingen in hetbeheer op lokaal en regionaal niveau
Penvoerder Effecten van vermesting, verzuring en verdroging op de EHS in relatietot een optimale begrenzing van de EHS
Penvoerder Verfijning en verbetering van kritische stikstofbelastingen voorlocale vegetaties en natuurdoeltypen
Penvoerder Referentiewaarden habitattypen
Penvoerder Referentiewaarden HR soorten
Penvoerder Infrastructuur
Penvoerder Dynamiek in Ruimtelijke en Sociale binding
Penvoerder Oude organisatie- en rechtsvormen en hun mogelijke toepassingen
Penvoerder Genenbank Bomen en Struiken
Penvoerder WP2 Rapportages
Penvoerder Grondwaterkwaliteits- en kwaliteitsdoelstellingen in relatie tot terrestrische ecosystemen
Penvoerder Zelfregulerende bossen en diversiteit: een kansrijke beheers
Penvoerder Draagkracht
Penvoerder Ganzen op de klei
Penvoerder Schade
Penvoerder RVB Oostvaardersplassen-Veluwe-Duitsland
Penvoerder Beschrijven programma
Penvoerder Effecten M-AVP
Penvoerder ME-AVP: Informatiesysteem
Penvoerder Coordinatie en communicatie
Penvoerder ME-AVP: Meetnetontwerp en indicatoren 2005
Penvoerder ME-AVP: Plan van Eisen informatiesysteem
Penvoerder Opvang wintergasten: verjaging
Penvoerder Weidevogels
Penvoerder Studiereis voor Nationale Landschappen naar Engeland
Penvoerder Biodiversity and tourism
Penvoerder Edelherten in de Havikerpoort: mogelijke gevolgen voor de landbouw
Penvoerder Verdroging van VHR en EHS (vervolg 2006/7.1)
Penvoerder Sturing op onderdelen natuurbeleid binnen ILG 2006/2007
Penvoerder Ex-post evaluatie bestuurlijk en financieel proces bij regelingen natuurbeheer
Penvoerder Natuur en landschap in de omgevingsvergunning / WABO
Penvoerder KELK-Monitoring
Penvoerder Ecologische toets Oostvaarderswold
Penvoerder Eurofondsen (`Groene Netwerken')
Penvoerder Proces Pijlersdag 2006
Penvoerder BM3 Meerwaarde door meerwaarde
Penvoerder Community of new practices
Penvoerder GIOS en het onverwachte
Penvoerder Balansen op de weegschaal
Penvoerder Hotspots Verdrogings Database
Penvoerder Duurzame informatievoorziening Milieu- en Natuurplanbureau
Penvoerder Koppeling KRW- en andere doelen op gebiedsniveau
Penvoerder Effecten hydrologische maatregelen
Penvoerder Doorwerking van klimaatverandering in KRW keuzes: casus beken enbeekdalen
Penvoerder Jurisprudentiemonitor
Penvoerder Communicatie via groenetoekomst.nl
Penvoerder Impact of multiple stress (inundation and toxicity) on soil engineers in riverfloodplains
Penvoerder Greenport Shanghai
Penvoerder Nieuwe markten en vitale coalities
Penvoerder TOXSWA status A
Penvoerder Costs, benefits, institutional embedding and participatory development of ecological networks
Penvoerder Jiangsu Eco-Province
Penvoerder Integration of environmental criteria in the Chinese pesticide registration procedures
Penvoerder Policy towards dynamic rural area in Egypt
Penvoerder Biofuels, cattle breeding and sustainable development in the Chaco of Argentina
Penvoerder Green knowledge exchange
Penvoerder Development of an Ecological Network for Serbia
Penvoerder Ontwikkeling en onderbouwing van methodieken/ instrumentaria voor beoordeling van atmosferische depositie in kader van NL toelating
Penvoerder BO-06-010 Beoordelingssystematiek toelating bestrijdingsmiddelen
Penvoerder Ontwikkeling en onderbouwing van methodieken/ instrumentaria voor interpretatie van monitoringsresultaten oppervlaktewater in kader van NL toelating en KRW
Penvoerder Instrumentaria blootstelling waterorganismen ikv NL toelating en KRW
Penvoerder Kenniskring
Penvoerder JNG: communicatie via groenetoekomst.nl
Penvoerder Communicatie onderzoeksresultaten jeugd, natuur, gezondheid
Penvoerder Effecten van kortdurend contact met natuur op cognitief, emotioneel en motorisch functioneren van kinderen
Penvoerder Groen in de woonomgeving en overgewicht onder jongeren
Penvoerder Opgroeien in het groen- nieuwe vormen van betrokkenheid
Penvoerder JNG: inventarisatie partners en hun beweegredenen
Penvoerder Effecten openstellen ecoducten voor recreanten
Penvoerder Recreatief medegebruik Natura2000 gebieden
Penvoerder Effecten nieuwe wet ruimtelijke ordening op planologische bescherming EHS en Natura2000-gebieden
Penvoerder Ecologische effectiviteit van natuurontwikkelingsprojecten
Penvoerder Kennis voor Nationale Landschappen
Penvoerder Beleidseffect Nationale Landschappen
Penvoerder Verbetering en validatie van het modelinstrumentarium voor de berekening van critical loads
Penvoerder Biomassa
Penvoerder Regionalisatie van het terreinbeheer
Penvoerder Optimalisatie kosteneffectief beheer van korte vegetaties
Penvoerder Evaluatie reconstructie zandgebieden
Penvoerder Andere overheid in de praktijk. nieuwe samenwerkingsrelaties tussen bestuurslagen in het ILG
Penvoerder Boeren voor Natuur
Penvoerder Leisure & landscape; toelevering aan Europese ontwerpopgave
Penvoerder Energieteelt in relatie tot plattelandsvernieuwing
Penvoerder Rijksoverheid en het goede voorbeeld
Penvoerder Cultuurhistorie en ruimtelijke planprocessen
Penvoerder Scenariostudie paardenhouderij en landschap
Penvoerder DLG en de andere wereld
Penvoerder Landbouw en landschap
Penvoerder Synthese ‘ Stad en platteland’
Penvoerder Medegebruik faunapassages
Penvoerder Internationale werkbezoeken voor bestuurders (o.a. Parijs)
Penvoerder GIOS centraal op de Floriade 2012 (Venlo)
Penvoerder Bestuurdersconferentie Rijk-G31-Provincies en Groene Partners
Penvoerder Ontsluiten van kennis, bouwen aan GIOS kennisbruggen
Penvoerder Etaleren en vermenigvuldigen van GIOS
Penvoerder Opstellen strategische visie GIOS
Penvoerder Vervolgonderzoek Groen in relatie tot diverse maatschappelijke thema’s
Penvoerder Quick scan van alle recente onderzoeken en MKBA’s over het belang van groen in relatie tot diverse maatschappelijke onderwerpen: leefbaarheid, integratie, economie, volksgezondheid, luchtkwaliteit, jeugd, natuur, etc
Penvoerder Gevolgen klimaatverandering op de hydrologische randvoorwaarden voor landbouw en natuur in NL
Penvoerder Beleidsscan IPCC 4e Assessment Report
Penvoerder Coordinatie en Synergie in LNV beleidsonderzoek
Penvoerder Klimaatverandering i.r.t. EHS en landbouw
Penvoerder Ruimte voor de rivier en PPS
Penvoerder Beheer van nieuwe natte (rivier)natuur RvR
Penvoerder Natura 2000 en uitvoering Maaswerken en RvR
Penvoerder Rol van de landbouw in beheer uiterwaarden
Penvoerder Bestuurlijke slagkracht in gebiedsgerichte waterprojecten: optimaliseren van de uitvoering in een gebiedsgerichte aanpak
Penvoerder Beoordelingskader gebiedsgerichte maatregepakketten NBW
Penvoerder Strategisch onderzoek Dutch Soil Platform
Penvoerder Adaptatie/mitigatie, integrale analyse (ADAM)
Penvoerder Mitigatie & adaptatie en Landgebruik (integratie Image)
Penvoerder EHS, Natuur & Klimaatadaptatie
Penvoerder Adaptatie grote rivieren
Penvoerder Eurolimpacs
Penvoerder Branch
Penvoerder Aquastress
Penvoerder NeWater
Penvoerder Veerkracht groenblauwe systemen en klimaatverandering
Penvoerder CHGs Ecosystem
Penvoerder Nitro-Europe
Penvoerder Eagle
Penvoerder Verkenning van de kosteneffectiviteit van natuurbeheersmaatregelen en gebiedsgerichte maatregelen in de landbouw voor de realisatie van natuur- en milieudoelen
Penvoerder Sustainable Agriculture: Environment and policies under rapid development: case study Pujiang, P.R. China (EPOS)
Penvoerder Nieuwe democratische ruimte in het stad-land krachtenveld
Penvoerder Land-use and climate change (LANDS)
Penvoerder Strategies for optimising nature conservation potential of the Dutch Ecological Network and the surrounding multifunctional farm landscape under predicted climate change scenarios
Penvoerder Sustainability Impact Assessment: Tools for Environmental, Social and Economic Effects of Multifunctional Land Use in European Regions (SENSOR)
Penvoerder Vitamine G-plus; ecologische en ruimtelijke aspecten bij de relatie natuur – menselijke gezondheid
Penvoerder Landscapes for leisure: from scientific insights to common practice
Penvoerder Ecologisch rendement voor ontsnipperende maatregelen bij infrastructuur
Penvoerder Compatibiliteit KWR en VHR
Penvoerder Internationale vergelijking van culturele factoren bij roodgroene gebiedsontwikkeling
Penvoerder Monitoring beleving
Penvoerder Watertekens
Penvoerder Effecten van veranderingen in stikstofdepositie, klimaat en bosbeheer op de vastlegging van koolstof door bossen in Europa
Penvoerder Systems Research for Integrated Resource Management – 4 competing claims case studies
Penvoerder Veerkracht bosreservaten
Penvoerder Ecologische veerkracht
Penvoerder Evolution of trees as drivers of terrestial biodiversity (EVOLTREE)
Penvoerder Ecosystem Predictability
Penvoerder European Project to Evaluate Impacts of Global Change on Freshwater Ecosystems (EUROLIMPACS)
Penvoerder Biologische Landbouw als leverancier van Natuur en Biodiversiteit
Penvoerder Onderzoek naar effectgerichte maatregelen voor het herstel en beheer van stuifzanden.
Penvoerder Monitoring landschapsverandering
Penvoerder Economische betekenis van welzijnseffecten natuur
Penvoerder Onderzekerheidsanalyse modelketen GeoPEARL
Penvoerder Inpassen van de recreatielandjes langs het Veluwemeer
Penvoerder De hoogstamboomgaard natuurlijk
Penvoerder Gezond werken in groen
Penvoerder GIOS projecten G31
Penvoerder Kansen voor innovatieve functiecombinaties
Penvoerder Internationale vergelijking van culturele factoren bij de roodgroene gebiedsontwikkeling
Penvoerder Van zorgen voor naar zorgen dat/internationaal
Penvoerder Leven met water, groene daken, Utrecht CS
Penvoerder Interact-Frontiers-LanceWad
Penvoerder Watermodellen, actualisatie, beheer, onderhoud en documentatie
Penvoerder Abiotische randvoorwaarden ZGET/GET
Penvoerder DSS Water
Penvoerder Effecten nutriënten-toevoer bij inundaties met slib
Penvoerder Natuur in de Verdringingsreeks
Penvoerder Belvedere veenweidegebied
Penvoerder Ruim baan voor de bal?!
Penvoerder Indicatoren voor landschapskwaliteit
Penvoerder Lichthinderbeleving
Penvoerder Landschap en paardenhouderij
Penvoerder Onderzoek Daliabulten Zeevang
Penvoerder Landschapskwaliteit
Penvoerder Ondernemen in Nationale Landschappen
Penvoerder Sturen op landschapskwaliteit
Penvoerder BO-01-001 Koepel Vitaal Landelijk gebied
Penvoerder Evaluation of allelochemicals under chemically degraded old tea lands
Penvoerder Natuurlijke zuiveringssystemen voor drainwater
Penvoerder Geoland-Food en Huabei-CGMS-China
Penvoerder De Sjalon
Penvoerder Chongming Dongtan Agropark (voorheen WAZ Holland Park)
Penvoerder Klimaat voor Ruimte Website
Penvoerder New approaches to adaptive water management under uncertainty (NEWATER)
Penvoerder Mitigation of Water Stress through new Approaches to Integrating Management, Technical, Economic and Institutional Instruments (AQUASTRESS)
Penvoerder Tools for Sustainability Impact Assessment of the Forestry-Wood Chain in Europe (EFORWOOD)
Penvoerder System for Environmental and Agricultural Modelling Linking European Science and Society (SEAMLESS)
Penvoerder NEW! Delta: Ports and Nature, Striking a New Balance
Penvoerder EURuralis 2.0
Penvoerder Biodiversity Requires Adaptations in Northwest Europe under a CHanging climate (BRANCH)
Penvoerder Restoration of tropical peatland to promote sustainable use of renewable natural resources (RESTORPEAT)
Penvoerder Promotion and Guidance for Recreation on Ecologically Sensitive Sites (PROGRESS)
Penvoerder Ontwikkeling van Duurzame Agroforestry Systemen gebaseerd op Inheemse en Marronkennis in het Guyana Schild gebied (GUYAGROFOR)
Penvoerder NEtworking FOrest Plantations in a crowded world: optimising ecosystem services through improved planning and management strategies (NETFOP)
Penvoerder Bergen aan de bron
Penvoerder A long-term biodiversity, ecosystem and awareness research network (ALTERNET)
Penvoerder The impact of contaminated soils on soil engineers and above ground species linked in a food-chain. Changes in the population viability of earthworms and the black-tailed godwit Limosa limosa
Penvoerder Novel Methods for Integrated Risk Assessment of Cumulative Stressors in the Environment (NOMIRACLE)
Penvoerder Mogelijkheden voor ecologisch herstel van Limburgse hellingschraallandcomplexen
Penvoerder Breaking Ecotoxicological Restraints In Spatial Planning (BERISP)
Penvoerder Remediation and integrated management of heavy metal polluted soils
Penvoerder Meervoudige milieumonitoring van gebiedssturing in de Noordelijke Friese Wouden Abstract Biobased economy Diergezondheid en dierenwelzijn Duurzame landbouw Inrichting en gebruik groene en blauwe ruimte 1 Patronen en processen in bodem en water als basis voor de kwaliteit van ecosy
Penvoerder Gegevens Nederlandse Bodem en Ondergrond; informatiemodel voor de integratie van www.dinoloket.nl en www.bodemdata.nl
Penvoerder ENVironmental ASsessment of Soil for mOnitoring (ENVASSO)
Penvoerder Digital Soil Mapping in man-dominated environments
Penvoerder Andhrapradesh Water Management
Penvoerder Gebiedsontwikkeling op bedrijfsniveau - Waterboeren
Penvoerder Assessment of the relative importance of nitrogen deposition, climate change and forest management on the sequestration of carbon at intensive monitoring plots in Europe
Penvoerder Kennismontage en kennisdoorwerking t.b.v. monitoringswerkgroep
Penvoerder Ecotoxicologische onderbouwing van het coherente beoordelingssysteem: Ontwikkeling Cascade effectmodule en literatuuronderzoek risico's voor lange-termijn-blootstelling
Penvoerder Ontwikkeling van het Cascade-model: ontwikkeling van het software raamwerk, parameterisatie van de waterstromingsmodule en ontwikkeling en onderbouwing van de module voor gedrag in sloot
Penvoerder Toepassing van onderwaterdrainage in veenweiden
Penvoerder Effecten inundatie en waterberging op bodemkwaliteit
Penvoerder Recreatie-indicatoren ME-AVP
Penvoerder Infrastructuur (WP 4)
Penvoerder Toekomstige monitoring soorten (WP 3.3)
Penvoerder Nulmeting habitattypen (WP 3.2)
Penvoerder Nulmeting soorten (WP 3.1)
Penvoerder Nationale rapportages (ihkv internationale wet- en regelgeving (WP 2)
Penvoerder Wettelijk en bestuurlijk kader (WP 1.1)
Penvoerder Instrumentarium CTB
Penvoerder Adviezen Meststoffenbesluit
Penvoerder Commissie van Deskundigen Meststoffenwet
Penvoerder Vraagsturing WUR met omgevingsscenario
Penvoerder Trends en transities; discoursanalyse
Penvoerder Cultuurhistorie Cultured inclusief Amsterdamse School
Penvoerder Agrarische netwerken
Penvoerder Quantification of the European nitrogen cycle and its interaction with the carbon cycle as determinants of the European greenhouse gas balance (Nitro Europe)
Penvoerder GEMMA
Penvoerder Beleidsadvisering BM: effecten
Penvoerder Haalbaarheid concentratieniveau's
Penvoerder BO-05-007 Commissie Deskundigen Meststoffenwet
Penvoerder Beheer van bodemvruchtbaarheid voor duurzame gewasproduktie bij lagere inputs in biologische en geintegreerde systemen
Penvoerder Producten Mest en Mineralen
Penvoerder Communicatieprojecten Mest en Mineralen
Penvoerder Ad hoc-projecten Mest en Mineralen
Penvoerder Coördinatie cluster Mest en Mineralen
Penvoerder Mogelijkheden EU medefinanciering Nationale Landschappen
Penvoerder Bijdrage van het Nationale Landschappenbeleid aan andere LNV en Rijksdoelen
Penvoerder Troefkaart Europa
Penvoerder LNV Landscape Map
Penvoerder SynBioSys Europa
Penvoerder Edelherten in de Gelderse Poort; de invloed op de regionale economie
Penvoerder Ontsnipperende maatregelen in robuuste verbindingen;quik-scan
Penvoerder Studie naar de ecologische relaties van het IJmeer met de omgeving
Penvoerder Pilot Beheersplan IJssel
Penvoerder Verstoring natuurwaarden door laagvliegen
Penvoerder Edelherten in de grensstreek van Limburg en Duitsland
Penvoerder Effectiviteit provinciale ecologische verbindingszones; quick scan
Penvoerder Soortenbeleid in relatie tot EHS
Penvoerder Robuuste Verbindingen
Penvoerder Koppeling van het Landelijk Meetnet Flora Milieu- en Natuurkwaliteit (LMF M&N) aan internationale meetnetten
Penvoerder Communicatie over effecten van verzuring en herstel natuur
Penvoerder Kritische belasting zware metalen
Penvoerder Nutrientenbeschikbaarheid in gevoelige ecosystemen
Penvoerder Ondersteuning Taskforce Verdroging
Penvoerder Bosverjonging
Penvoerder Vermaatschappelijking natuur
Penvoerder Iepziekte in Noord Nederland
Penvoerder Evaluatie gedragscodes
Penvoerder Natuur in bestuur- kennisoverdracht en interactie
Penvoerder Bosbedrijfsvoering in een stedelijke omgeving
Penvoerder Verbeterde schatting van het benodigde oppervlak aan foerageergebied aan de hand van model
Penvoerder Populatiedynamica internationaal
Penvoerder Inventarisatie kosten van de opvang ganzen
Penvoerder Mogelijkheden voor het optimaliseren van het voedselaanbod
Penvoerder Het lerend vermogen van ganzen onderzocht aan de hand van analyse van de verspreiding van gemerkte Kol- en Brandganzen
Penvoerder Afschotregistratie ganzen en Smienten
Penvoerder Nachtelijke actieradius van foeragerende Smienten
Penvoerder Ganzen op de klei; monitoring
Penvoerder Gelderse Poort en edelherten
Penvoerder Bescherming Geelbuikvuurpad en Vroedmeesterpad
Penvoerder Afronding projecten programma DWK-383
Penvoerder Helpdeskvragen EHS 2006
Penvoerder Databestanden EHS
Penvoerder Afronding projecten 382
Penvoerder Helpdeskvragen EHS 2005
Penvoerder Communicatie
Penvoerder Coördinatie
Penvoerder BO-02-001 Koepel Ecologische Hoofdstructuur
Penvoerder Encore Paris
Penvoerder Aanbevelingen t.a.v. ontwikkelaars e.a. t.b.v. stad-land dossier
Penvoerder Maatregelen KRW op bedrijfsniveau: deelproject A: Toetsing vaneffectgerichte maatregelen in de praktijk
Penvoerder Onderdeel scenariostudie Zuidwestelijke Delta
Penvoerder Maatregelen KRW op bedrijfsniveau: deelproject B: Maatregelen vooropenteelt bedrijven
Penvoerder Waterketens (BSIK)
Penvoerder Zout en gewas (Alterra-deel)
Penvoerder Platform onderzoek KRW
Penvoerder NCR/TAW
Penvoerder Hydrologische modellen in internationaal kader plaatsen
Penvoerder Water en bos, pilot Harderbos
Penvoerder DLG Normkosten voor rivier natuur
Penvoerder Relatie tussen waterlichamen en de natuurgebieden in de 7 deelstroomgebiedsrapportages
Penvoerder Ruimte voor kleine rivieren
Penvoerder Natuurdoeltypen in Ruimte voor de Rivier
Penvoerder Inrichting grootschalige projecten
Penvoerder Scenario's zoet water Zeeland
Penvoerder Water panel Ukraine
Penvoerder Sustainable agriculture development in Cerrado Brazil
Penvoerder Support to SBB in Suriname
Penvoerder Land, water and ecosystems management in the Krishna River Basin, India
Penvoerder Integration environmental criteria in Chinese pesticides registration procedures
Penvoerder FLEGT and Sustainable Forest Management
Penvoerder Flyway conservation of migratory waterbirds
Penvoerder Cooperation between Argentina and the Netherlands on water management issues
Penvoerder Vogelgriep en vogeltrek
Penvoerder Water, Wetlands and Agriculture
Penvoerder International Water Courses
Penvoerder Generic integrated water resources management
Penvoerder Widening the analytical scope of GLOBIO3 - modelling global biodiversity
Penvoerder Flyway conservation of migratory waterbirds
Penvoerder Vereveningsvraagstukken
Penvoerder Cultplan, Europese planningsculturen
Penvoerder Complexiteit en transitiemanagement
Penvoerder Community of Scientific Practice
Penvoerder Actualisatie COP methodiek rapport
Penvoerder Transforum Greenport Venlo
Penvoerder Rol regionale netwerken in plattelandsontwikkeling
Penvoerder Internationaal ondernemerschap; motieven en wensen
Penvoerder HarmonIT
Penvoerder Geoloketten
Penvoerder BERISP - Breaking Ecotoxicological Restraints in Spatial Planning
Penvoerder KB-09-002 Wageningen systems
Penvoerder KB-05-007 Zorglandbouw
Penvoerder Plant functional traits and assembly of plant metacommunities in fragmented landscapes (ASSEMBLY)
Penvoerder Geoland
Penvoerder Soil carbon and landscape variability
Penvoerder Integrale monitoring en modellering GHG budgets
Penvoerder Carboeurope: integratie
Penvoerder Carboeurope: ecosystems en regionaal
Penvoerder C-vastlegging Europa: N-depositie, bosbeheer & klimaat
Penvoerder KB-02-004 Internationalisering
Penvoerder KB-02-003 Onderbouwing klimaat adaptatie maatregelen
Penvoerder KB-02-002 Adaptie
Penvoerder KB-02-001 Mitigatie
Penvoerder KB-01-005 Verbinden van principes van duurzame ruimtelijke ontwikkeling met organisatie en besluitvorming (governance) in plattelandsgebieden
Penvoerder KB-01-004 Groenblauwe systemen in de Nederlandse Deltametropool en in Europa
Penvoerder KB-01-003 Functioneren en ontwikkeling van landschappen voor mens en maatschappij
Penvoerder KB-01-002 Patronen en processen in populaties, levensgemeenschappen en aquatische, terrestrische en mariene ecosystemen
Penvoerder KB-01-001 Patronen en processen in bodem en water als basis voor de kwaliteit van ecosystemen
Penvoerder Natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden in relatie tot de P beschikbaarheid
Penvoerder Exploitation of angular effects in land surface observations from satellites (EAGLE)
Penvoerder Belang van het agrarisch gebied voor de soortdiversiteit in Nederland
Penvoerder STONE
Penvoerder Methodiek fosfaatlekkende gronden
Penvoerder Concentraties in grondwater
Penvoerder Relatie grond- en oppervlaktewater
Penvoerder Scheuren van grasland
Penvoerder Beheer van bodemvruchtbaarheid voor duurzame gewasproduktie in biologische en gangbare systemen
Penvoerder Relatie tussen P bemesting (GN) en de P toestand op lange termijn bij verschillende fosfaattoestanden
Penvoerder Data analyse VHR gebieden Noordzee
Penvoerder KRW monitoring in VHR gebieden
Penvoerder Omgaan met cumulatieve effecten van ingrepen op natuurwaarden
Penvoerder Development of an Indicative map for the West-European part of the Pan-European ecological Network
Penvoerder Grondwaterkwantiteits- en kwaliteitsdoelstellingen in relatie tot terrestrische ecosystemen
Penvoerder Beheerstrategieën voor grote eenheden natuur in NATURA 2000 gebieden; een verkennende studie
Penvoerder Kennissysteem Natura 2000
Penvoerder Effecten van ontsnipperende maatregelen op het niveau van populaties
Penvoerder Robuuste verbindingen, verkeersveiligheid, diergezondheid en landbouw
Penvoerder Verzuring multifunctionele bossen
Penvoerder Versterking van de kwaliteit van natuur: doelen voor natuurlijke ontwikkeling in bos en boslandschappen
Penvoerder Houtoogst en houtmarkt
Penvoerder Samenwerken in en tussen Nationale Parken
Penvoerder Invasies, ziekten en plagen
Penvoerder Perspectieven van weidevogelbeheer in Nederland
Penvoerder Soortbescherming en leefgebieden
Penvoerder Onderzoek landschap & ruimtelijke ontwikkelingen
Penvoerder Methodiek beheer landschap
Penvoerder Europees Landschapsverdrag, kennisverspreiding
Penvoerder Opdrachtgeverschap
Penvoerder Ontwikkelingsgericht bestemmingsplan
Penvoerder Bundel vragen van landschapsmanifestgroep
Penvoerder Land- en bosbouw, en de overlap tussen adaptatie - mitigatie - en duurzame ontwikkeling in het 4e assessment rapport van de IPCC
Penvoerder WG II Ondersteuning: adaptatie in het 4e assessment rapport van de IPCC
Penvoerder CLA IPCC 4AR
Penvoerder Samenhang VHR-KRW-RvR op blauwe knooppunten
Penvoerder Locaties voor veilige ontwikkeling van stroomdalgrasland en hardhoutooibos
Penvoerder Succes en faalfactoren van projecten voor rivierherstel
Penvoerder Inrichting en beheer van riviernatuur in uiterwaarden
Penvoerder Bouwstenen voor een visie voor rivieren op systeemniveau
Penvoerder Verzilting in de ZW-Delta: visteelt op land als nieuwe kans?
Penvoerder Koppeling Kader Richtlijn Water(KRW)- en andere doelen op gebiedsniveau
Penvoerder Effecten hydrologische maatregelen op voedselrijkdom in stilstaande wateren
Penvoerder Normenbouwhuis
Penvoerder Duurzaam Bodemgebruik
Penvoerder Functionele biodiversiteit bodemfauna
Penvoerder Functionele biodiversiteit: micro-organismen
Penvoerder Normenbouwhuis "Nieuwe verontreinigingen"
Penvoerder Analyse en monitoring nitraatuitspoeling
Penvoerder Validatie van TOXSWA voor gedrag in kleine oppervlaktewateren
Penvoerder Beleidsadvisering uitspoeling grond/oppervlaktewater
Penvoerder Beleidsadvisering en communicatie gedrag oppervlaktewater
Penvoerder Afstemming NMI-bestrijdingsmiddelenatlas
Penvoerder WOT-portaal
Penvoerder WOT communicatie
Penvoerder Vraag- en aanbodanalyse
Penvoerder Operationalisering en nulmeting
Penvoerder Ontsluiting WOT data
Penvoerder Monitoring habitattypen
Penvoerder Leefomgevingscondities
Penvoerder Landelijke Vegetatiedatabank Nederland
Penvoerder Kansenkaart soorten
Penvoerder Future prospects
Penvoerder Draaiboeken wettelijke verplichtingen
Penvoerder Draaiboeken derogaties
Penvoerder Coördinatie WOT-04-004
Penvoerder Beschermde gebieden register
Penvoerder Landschapsverandering en verrommeling
Penvoerder Casestudies landschap
Penvoerder Toegankelijkheid landschap
Penvoerder Monitoring Landschap
Penvoerder Beleidsaccommodatie
Penvoerder Vergelijking instrumentarium
Penvoerder Beleidsevaluatie in governance context
Penvoerder Internationale analyse visserijbeheer
Penvoerder Bestuurlijke variëteit in besluitvorming over natuur en landschap
Penvoerder Besluitvorming Ruimtelijke Ordening (RO-lokaal)
Penvoerder Voorspelling methoden biodiversiteit zout
Penvoerder Neerschaling hydrologie
Penvoerder Hotspots vogels (en vlinders)
Penvoerder Verbeteren en actualiseren MOVE
Penvoerder Aanpassing LARCH 2005
Penvoerder Afstemming Natuurwaarde graadmeter in zoet water op Kader Richttlijn Water (KRW)
Penvoerder SynBioSys Nederland
Penvoerder Update Natuurwaarde
Penvoerder State of the Art NBS
Penvoerder Soorten- en gebiedsbeleid 05
Penvoerder Recreatieonderzoek NPB
Penvoerder Overig ecologisch advies 2005
Penvoerder Nationale natuurverkenningsthema's vanuit invalshoek Bestuur en Samenleving
Penvoerder Natuurbalans 2005, Kernteam
Penvoerder Natuurbalans 2005, Deelproject Soortenbeleid
Penvoerder Natuurbalans 2005, Deelproject implementatie EU en internat. natuurbeleid in Nederland
Penvoerder Natuurbalans 2005, Deelproject EHS
Penvoerder Kennisbasis Landschap
Penvoerder IWC 2005
Penvoerder Education for Sustainable Development
Penvoerder Coördinatie Natuurverkenning
Penvoerder Communicatie Natuurplanbureau
Penvoerder Conventie m.b.t. biologische diversiteit
Penvoerder ASCOBANS
Penvoerder Evaluatie reconstructie
Penvoerder Evaluatie programma cultuurverandering DRZ
Penvoerder Estafette Zwolle
Penvoerder Effecten van schaalvergroting van grondgebonden agrarische bedrijven
Penvoerder Duurzame invullingen Park Overbetuwe
Penvoerder Boeren voor Natuur; Zwarteveen
Penvoerder Boeren voor Natuur; Oldenhof
Penvoerder Boeren voor Natuur - Delfgauw
Penvoerder Boeren voor natuur
Penvoerder Blokkades recreatieve ontwikkelingen in steden
Penvoerder Beleidsevaluatie ruimtelijk beleid glastuinbouw
Penvoerder Belang kleinschalig groen in de directe woonomgeving
Penvoerder Ark van Noach
Penvoerder Analyse interactie groene omgeving en gezondheid mensen
Penvoerder Afronding evaluatie experiment Gaasterland
Penvoerder Quality Status Report (QSR)
Penvoerder OSPAR verdrag
Penvoerder Invloed akoestische alarms
Penvoerder Arctische ganzen
Penvoerder Boek Bosreservaten
Penvoerder Dongeradeel in 2004-2005
Penvoerder Soortenbeleid in relatie tot de EHS
Penvoerder Soortenbeleid, klimaatverandering en habitats
Penvoerder Perspectieven voor weidevogelbeheer: (1) ontwikkeling kennissysteem mozaïekbeheer; (2) onderzoek voedselaanbod voor kuikens in diverse graslandtypen.
Penvoerder Vervreemding jeugd en natuur
Penvoerder Sturingsmethodiek voor beheer van landschap
Penvoerder Nederland Gruttoland
Penvoerder Natuur in bestuur: kennisoverdracht en interactie
Penvoerder Natuur bij bestuurlijke belangenafweging
Penvoerder Kostennormenboek PLUS
Penvoerder Kosteneffectiviteit natuurbeheer
Penvoerder Klein, en dan?
Penvoerder Insectenplagen
Penvoerder Innovatie in het beheer van natuur, bos en landschap
Penvoerder Effectiviteit van Ecosysteembeheer Bos en Natuur
Penvoerder Onderbouwing significant effect depositie op natuurgebieden
Penvoerder Directe en indirecte effecten van vervuiling met zware metalen op de Grutto
Penvoerder Future Wood supply
Penvoerder Assessing the potential impact of large-scale biofuel production on agricultural land use, farmland habitats and related biodiversity
Penvoerder Mutatis Mutandis
Penvoerder Omgaan met onzekere planobjecten bij monitoring en analyse van ruimtelijk beleid
Penvoerder De invloed van aerosolen op het regionale klimaat
Penvoerder Watertekens
Penvoerder Waterberging als ruimtelijke opgave
Penvoerder Optimalisering van het gebruik van pesticiden in Vietnam: onderzoek van de ecologische en economische kosten van het gebruik van pesticiden, en de voordelen van een meer stringente regelgeving rond pesticiden
Penvoerder Voer voor koeien
Penvoerder Ontwerpen aan vrijetijdslandschappen
Penvoerder Apeldoorn estafette
Penvoerder Mens en natuur in groeiend Almere
Penvoerder Estafette Stad Land Maastricht
Penvoerder Groene meters II
Penvoerder Systematische benadering Stad-Land projecten
Penvoerder StadLand in de groene metropolen van de wereld
Penvoerder Kennisontwikkeling landbouw groen en gezondheid
Penvoerder Op zoek naar een toegewijd landschap
Penvoerder Inwoners van Apeldoorn beoordelen recreatieve voorzieningen
Penvoerder Stedelijke vernieuwing
Penvoerder Kantooroduct Almere
Penvoerder Nieuwe dorpen in de stad
Penvoerder BO-01-008 Groene metropolen
Penvoerder Exoten in Nederlandse aquatische ecosystemen: rol, ontwikkelingen en sturing.
Penvoerder De rol van dispersie in aquatische ecosystemen
Penvoerder Klimaatverandering en aquatische biodiversiteit
Penvoerder Optimalisatie van herstelmaatregelen in aquatische ecosystemen
Penvoerder Gevolgen en kansen van Kader Richtlijn Water (KRW)-doelen voor ruimtegebruik
Penvoerder Meetbaarheid en monitoring van aquatische natuurdoelen in sterk veranderde en kunstmatige wateren
Penvoerder Sleutelfactoren en ecosysteemfunctioneren
Penvoerder Natuurdoelen in kunstmatige oppervlaktewateren
Penvoerder Houding en wensen van bewoners ten aanzien van het begrip Nationaal Landschap
Penvoerder Landschapskwaliteit in de ruimtelijke ordening
Penvoerder Indicatoren landschapskwaliteit
Penvoerder "Burgers voor het Europese landschap" De betekenis van de Europese Landschapsconventie voor maatschappelijke organisaties
Penvoerder Landschap en maatschappelijke/ruimtelijke ontwikkelingen
Penvoerder Vraagarticulatie landschap
Penvoerder Verstoring door laagvliegen
Penvoerder Robuuste verbindingen II; ruimtelijke strategie voor het opvangen van effecten van klimaatverandering
Penvoerder Ontwikkeling van een ecologische netwerk in West-Europa
Penvoerder Optimalisatie samenhang EHS
Penvoerder Duurzame staat van Instandhouding van de Nederlandse Soortdiversiteit en de EHS
Penvoerder Diergeneesmiddelengebruik en biodiversiteit van bodem- en mestfauna in natuurgebieden
Penvoerder Broedsucces en overleving van de grutto o.i.v. voedselkwantiteit en -kwaliteit
Penvoerder Ruimtelijke rangschikking en mogelijkheden voor natuurherstel
Penvoerder Evaluatie van de bedreiging van de instandhouding van Habitatrichtlijn gebieden en vuistregels voor de beoordeling van activiteiten
Penvoerder Neveneffecten van effectgerichte maatregelen op fauna, en afgeleide vuistregels voor inrichting en beheer van natuurterreinen
Penvoerder Benutting van kennis over effectiviteit van Overlevingsplan Bos en Natuur( OBN) maatregelen voor opstellen van vuistregels voor inrichting en beheer bij herstelprojecten
Penvoerder Interacties milieuthema's
Penvoerder Signalering van insectenpopulaties en hun ecologische effecten op bomen sinds 1946
Penvoerder Ecosysteem beheer en effectiviteit van maatregelen
Penvoerder Dood hout en biodiversiteit
Penvoerder Bosreservaten
Penvoerder Wat kan een beheerder doen met kleine populaties?
Penvoerder Begrazing en behoud van biodiversiteit: effectiviteit van procesbeheer
Penvoerder Versterken natuur bij bestuurlijke belangenafweging: C. Kennisoverdracht en interactie
Penvoerder Versterken natuur bij bestuurlijke belangenafweging: A. Natuur in besluitvorming op decentraal niveau
Penvoerder Vervreemding t.o.v. natuur
Penvoerder Optimalisatie Bedrijfsvoering Natuurbedrijven
Penvoerder Versterking natuurkwaliteit: natuurlijke ontwikkeling in bos en boslandschappen
Penvoerder Succesvol gebiedsgericht samenwerken in Nationale Parken
Penvoerder Innovaties beheer Natuur, Bos en landschap
Penvoerder Kosteneffectiviteit Houtproductie
Penvoerder Kosteneffectiviteit en beleving van begrazing
Penvoerder Weidevogels en Predatie
Penvoerder Herintroductie otter
Penvoerder Wat is de mogelijke betekenis van klimaatverandering voor het soortenbeleid?
Penvoerder Hamsterexperiment
Penvoerder Bedreigde Soorten en Veranderende Habitats c.q. Vegetatietypen
Penvoerder Evaluatie Wintergastenopvang, monitoring Nieuw Beleidskader Faunabeheer (Ganzen en Smienten)
Penvoerder Focus on Nitrate
Penvoerder Grondeigendom, -gebruik en landschap
Penvoerder Bewonersinbreng in groen II
Penvoerder Natuur op golfterreinen
Penvoerder Lichthinderbeleving
Penvoerder Hulpmiddelen regionale actoren
Penvoerder Gebiedsgericht samenwerking in en om de stad
Penvoerder Koppelen natuur en zorg
Penvoerder Medegebruik in Nationale Landschappen
Penvoerder Effecten van afnemende fosfaat- en stikstofeutrofiëring op Waddenzee en Noordzee-kustzone
Penvoerder Basiskwaliteit Noordzee
Penvoerder Ontwikkeling en stabiliteit van Mosselbanken
Penvoerder Veranderingen in nutriënten- en ammoniakemissies bij transitie naar duurzame landbouw
Penvoerder Methodiek ontwikkeling integrale monitoring voor beantwoording van beleidsvragen
Penvoerder Meerjarig onderzoek stroomgebieden
Penvoerder Ontwikkeling van een indicator voor fosfaat
Penvoerder Modelvalidatie eutrofiëringsenquete
Penvoerder Fosfaat-ontrekking praktijkbedrijven
Penvoerder Coördinatie en communicatie ME-AVP
Penvoerder Rapportage en systeem ME-AVP
Penvoerder Organisatie, draagvlak en kosten ME-AVP
Penvoerder Informatiesysteem en gegevensvoorziening ME-AVP
Penvoerder WOT-04-001 Monitoring en Evaluatiesysteem Agenda Vitaal Platteland
Penvoerder Commissie Toelating Bestrijdingsmiddelen (CTB)
Penvoerder Duurzaamheidsverkenningen
Penvoerder Koolstofvastlegging door Landgebruik en bossen t.b.v. rapportage in kader Kyoto Protocol
Penvoerder Emissieregistratie
Penvoerder Milieubalans
Penvoerder HArmonised environmental Indicators for pesticide Risk (HAIR)
Penvoerder Nationale Milieu Indicator(NMI) 2005
Penvoerder Innovatieve strategieën
Penvoerder Samenwerking met PPO bij onderzoek naar terugdringen puntbelastingen van waterlopen met bestrijdingsmiddelen
Penvoerder Protocol monitoringsgegevens Kaderrichtlijn Water (KRW)
Penvoerder Emissie en immissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf en naar bodem, water en gewasoppervlakken
Penvoerder Beleidsadvisering over de lotgevallen van gewasbeschermingsmiddelen in lucht en communicatie
Penvoerder Beleidsadvisering risico's voor waterorganismen en communicatie effecten
Penvoerder Validatie en ontwikkeling van nieuwe methoden en technieken voor toelating
Penvoerder Reductie van blootstellingsconcentraties BM in het regionale oppervlaktewater
Penvoerder TOXSWA voor NL en EU
Penvoerder Praktijkevaluatie van de integratie van de UNFCCC met de overige Rio-Verdragen CCD, CBD, RAMSAR
Penvoerder Opvang van de effecten van klimaatverandering: adaptatie van gebiedenbeleid (EHS).
Penvoerder Rapportage eisen en haalbaarheid tav LULUCF binnen Multi Stage Climate Regimes
Penvoerder Value of water
Penvoerder SIMGRO in river performance assessment
Penvoerder Duurzame waterrecreatie
Penvoerder Waterberging en natuur: pilotstudie Beerze: effecten van nutriëntentoevoer bij inundaties met slibhoudend water
Penvoerder Brakke en zoute grondwaterrelaties
Penvoerder Clusterleiding Vitaal Platteland
Penvoerder Fytoremediering
Penvoerder Normstelling Bodemkwaliteit
Penvoerder Groot Onderhoud en Aanpassen Staring Reeks
Penvoerder Opzetten bodemkoolstof monitoring programma
Penvoerder Bodemverdichting
Penvoerder Beheer en onderhoud BIS
Penvoerder Humusvorm, nutriënten en ecologische landevaluatie
Penvoerder Steekproeven in ruimte en tijd van de grondwaterstand ten behoeve van Gd-karteringen
Penvoerder The value of water: Decisions on water allocation
Penvoerder Performance Assessment
Penvoerder Deelname in onderwijskundige netwerken
Penvoerder Network Project on Water Management in Andhra Pradesh
Penvoerder National Drainage Program Pakistan
Penvoerder International Course on Land Drainage
Penvoerder FAO irrigation & drainage paper
Penvoerder Expertise contribution to the FAO/LNV Conference
Penvoerder Ontwikkeling van onderwijsmodules
Penvoerder Capacity Building for Integrated Water Resources Management
Penvoerder Climate change Sarawak
Penvoerder Biodiversity Mt. Malidang
Penvoerder BO-10-404-IV Natuurbeheer
Penvoerder BO-10-404-II Duurzame landbouw
Penvoerder A.P. Water Management Project India
Penvoerder Upper Mekong, China
Penvoerder The use of SIMGRO in the irrigated area of Mendoza River
Penvoerder Drainage as cost-effective water management tool for sustainable rural development in Sub-Saharan Africa
Penvoerder Trans-catchment hydrology for irrigation
Penvoerder Water Quality Management
Penvoerder ICLD balancing water for crop production and ecosystem
Penvoerder Water valuation
Penvoerder The Establishment of an International Water management Training Center in Bratislava
Penvoerder Integrated water mangement at watershed level: practical lessons from the Watermuk project, Ukraine
Penvoerder Working with farmers: a handbook for water managers (previously: managing farmers: a handbook for working with farmers in irrigation and drainage projects
Penvoerder Food shortages: a policy support document
Penvoerder Decision support tool for improved irrigated agriculture performance
Penvoerder Water storage in a sustainable integrated watermanagement in Bangladesh
Penvoerder IWRM through capacity building - dessimination of methods
Penvoerder International Course on Institutions for Water Management
Penvoerder Nitrate leaching and improving the ecosystem in the catchment of the Rio Dulce, Santiago del Estero, Argentina
Penvoerder Agri-environmental indicator development and monitoring in the EU
Penvoerder Innovative training methods Land & Water
Penvoerder Global Network in Agricultural Water Management
Penvoerder Management of water and soils subject to salinization in coastal areas
Penvoerder BODRAIN: Drainage as a tool for integrated water resource management for Agro-Eco-systems in Chuquisaca, Bolivia
Penvoerder Careful water use for agriculture and ecosystems
Penvoerder Sustainable wastewater irrigation in northern China
Penvoerder Application of the EU Water Framework Directive in non-EU countries: Saving water and sustainable quality of life
Penvoerder Performance Assessment of Drainage Systems
Penvoerder Sustainable use of water: Iran case
Penvoerder Performance oriented water management: performance assessment tool
Penvoerder The future of the Pantanal: river basin water management, biodiversity and sustainable development
Penvoerder Inventarisatie van kennisvragen bij Nationaal Bestuursaccoord Water (NBW)
Penvoerder Sturen op Nitraat, ontwikkeling N-indicator
Penvoerder Modelvalidatie DOVE klei
Penvoerder Exploitatie De Marke
Penvoerder Nutrienten Waterproof Vredepeel
Penvoerder Lot van N-overschot op Koeien en Kansen bedrijven
Penvoerder Lot van het N-overschot: experimenteel
Penvoerder Lot van het N-overschot: synthese
Penvoerder Implementatie scheuren grasland in Koeien en Kansen
Penvoerder Gedrag van fosfaat in de bodem
Penvoerder Kwantificering van de emissie van N en P: bufferstroken
Penvoerder Emissies oppervlaktewater melkveehouderij
Penvoerder Natuurwaardenkaart Waddenzee
Penvoerder Monitoring van gewone en grijze zeehonden in de Nederlandse Waddenzee
Penvoerder Meetnet reproductie broedvogels Waddenzee
Penvoerder Vergelijking SMARTSUMO STONE
Penvoerder Kwaliteitsborging SMART-SUMO
Penvoerder De invloed van heterogeen verspreide bodemverontreiniging
Penvoerder Monitoring insectenplagen
Penvoerder Indicatoren biodiversiteit
Penvoerder Geïntegreerd bosbeheer
Penvoerder Evaluating the Financing of Forestry in Europe (EFFE)
Penvoerder Economische dragers voor het elzenlandschap
Penvoerder Biologisch geteeld plantsoen
Penvoerder Beheersing iepziekte
Penvoerder Bedrijfsdiagnose bosbedrijven
Penvoerder Relatie plaagregulering en landschapsstructuur in agrarische landschappen
Penvoerder Bodemleven, nutrienten en duurzaamheid
Penvoerder Bodembiologische indicator; micro-organismen en processen
Penvoerder Bodembiologische indicator; microarthropoden en bodemkwaliteit
Penvoerder Scene-Talk - Verkenning van Geo-VR (via Scenes) voor Multi Actor gebruik (to talk) als onderdeel van een Participatieve Planning Infrastructuur
Penvoerder Kwaliteit GIS Bestaande Natuur
Penvoerder Begroeiingstypenkaart
Penvoerder Hotspots floristische biodiversiteit: voor een beter ruimtelijk beeld van kwetsbaarheid en voor een betere abiotische kaart
Penvoerder Geoloketten
Penvoerder Geoboer
Penvoerder Digitale Uitwisseling Ruimtelijke Plannen (DURP)
Penvoerder Berkelland
Penvoerder Kaart Europese verdedigingslinies
Penvoerder Ontwerp monitoring belevingswaarde
Penvoerder Belevings GIS
Penvoerder Apparaatskosten
Penvoerder Mobiliteitsmotieven
Penvoerder BO-01-005 Stad&Platteland
Penvoerder Variabiliteit in de emissies van lachgas en de sinks van koolstof
Penvoerder Vernattingsstrategieën veenweidegebied
Penvoerder Simulatie van de effecten van recreatie op broedvogels op landelijke schaal
Penvoerder Rechtsgevolgen Habitat- en Vogelrichtlijn
Penvoerder Plannen met natuur
Penvoerder Optimaliseren verblijfsrecreatie in relatie tot natuurkwaliteit
Penvoerder Nieuwe partners natuurbeheer
Penvoerder Natuur en landschap in gebiedsgericht beleid
Penvoerder Kennisspel ecologische netwerken
Penvoerder Inbreng bewoners in groenbeheer
Penvoerder Grote eenheden natuur en recreatie
Penvoerder Evaluatie procesdoelen
Penvoerder Europese versus Nederlandse natuur
Penvoerder Dialoog natuurwetgeving
Penvoerder Beheersplannen Natura 2000
Penvoerder IMGRO in river performance assessment
Penvoerder Oost-Europa hydrologie
Penvoerder Wateroverlast Argentinië
Penvoerder Ecoflood
Penvoerder Kenniskoppeling Kader Richtlijn Water (KRW) in de praktijk
Penvoerder Update Aquarein
Penvoerder Cascadebenadering Kaderrichtlijn Water (KRW)
Penvoerder EUROLIMPACS
Penvoerder Langbroekerwetering
Penvoerder Berging aan de bron
Penvoerder Waarheen met het veen
Penvoerder Ontwikkeling in grondwaterpeilen
Penvoerder Ontwikkelingen in Waterbeheer
Penvoerder Kwelkwaliteit in het Holoceen
Penvoerder Adsorptie en speciatie van zware metalen in de bodem
Penvoerder Meer proceskennis in kartering grondwaterstandsdynamiek
Penvoerder Maaivelddaling veenweidegebied
Penvoerder Kartering van humusvormen
Penvoerder Fuzzy MENES
Penvoerder Beschrijving referentiepunten vegetatietypen
Penvoerder Authentieke registratie boven- en ondergrond
Penvoerder Toekomstperspectief Landbouw voor de gemeente Emmen
Penvoerder Participatienetwerken
Penvoerder Democratische ruimte in het stad-land krachtenveld
Penvoerder Nieuwe concepten groen en gezondheid
Penvoerder Low density building CASE
Penvoerder Groene expertise in nieuwbouw Erasmus MC
Penvoerder GIOS strategie internationaal
Penvoerder Flevolandschap
Penvoerder Eurocities
Penvoerder Civicgreen
Penvoerder bSIK Wonen is Landschap
Penvoerder Boekje Groene Metropolen 3e deel
Penvoerder WOT Zeezoogdieren
Penvoerder Soorten- en gebiedenbeleid
Penvoerder Quick Response Adviezen
Penvoerder Ontwikkeling Quick Response
Penvoerder Monitoring
Penvoerder Modellen
Penvoerder Maatschappelijke betekenis
Penvoerder Landschap
Penvoerder Particulier Natuurbeheer
Penvoerder Benaderingen voor Duurzame Landbouw
Penvoerder Congres Transitie Duurzame Landbouw
Penvoerder Kaarten met risicogebieden voor verspreiding van besmettelijke dierziekten bij verschillende scenario's voor ruimtelijke ordening of controle
Penvoerder Beslissingsondersteunend systeem voor ruimtelijke planvorming en bestrijding van dierziekte uitbraken
Penvoerder Nationale Milieu Indicator
Penvoerder Atmosferische depositie van gewasbeschermingsmiddelen
Penvoerder Vervluchtiging van gewasbeschermingsmiddelen vanaf bodem en gewas
Penvoerder Gedifferentieerde risico-beoordeling: ruimtelijke inpasbaarheid herstel en draagkracht van aquatische ecosystemen
Penvoerder Ontwikkeling toelatingsinstrumenten
Penvoerder 'Cascade' instrumentarium voor blootstelling in NL oppervlaktewateren
Penvoerder TOXSWA voor gedrag op veldniveau in NL en EU
Penvoerder Validatie van PEARL voor uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater
Penvoerder Ontwikkeling NL scenario's uitspoeling naar oppervlaktewater
Penvoerder Milieubeheer
Penvoerder Ontwikkeling van een historische GIS-tool, in het bijzonder voor de prekadastrale handgeschreven mappen
Penvoerder Regeneration of wetland habitats in the Inner Niger Delta, Mali (Waterbirds Mali)
Penvoerder Himalaya degradation
Penvoerder Ontwikkeling module doelrealisatie aquatische natuur
Penvoerder Uitbreiding module doelrealisatie terrestrische natuur
Penvoerder BO-02 Ecologische hoofdstructuur
Penvoerder BO-01 Vitaal landelijk gebied
Penvoerder Exchange of water vapour and carbon dioxide between the Brazilian Amazon rain forest and the atmosphere: understanding their physics and physiology and reducing uncertainties
Penvoerder Water, nutrient and biodiversity dynamics in the coastal zone of East Kalimantan
Penvoerder De invloed van door lemmingen aangestuurde noord-arctische predator-prooi systemen op trekvogels
Penvoerder De invloed van vervuilde bodems op bodembewoners en bovengrondse soorten die met elkaar verbonden zijn in een voedselweb. Veranderingen in de levensvatbaarheid van populaties van aardwormen en de zwartstaartgrutto Limosa limosa
Penvoerder Tien-jaars trend van organochloorverbindingen in Antarctische zeevogels: trends, patronen en risico's
Penvoerder Typologie wateren
Penvoerder Kokerjuffer tabel
Penvoerder Effecten van waterberging op kwaliteit drenkwater
Penvoerder Naar een groter watervasthoudend vermogen van Nederlandse zandgebieden, inhoud en organisatie van transitie
Penvoerder Naar streefbeelden voor natuur, landschap en ruimtegebruik in Nederlandse Rivierengebied met ruimte voor water, inhoud en organisatie van transities
Penvoerder Naar een hydrologisch en economisch duurzaam veenweidegebied, in Europees perspectief (EUROPEAT); inhoud en organisatie van transities
Penvoerder Blauwe contouren
Penvoerder Historisch waterbeheer
Penvoerder Bos in water, Water in Bos
Penvoerder Opzet meetnet verdroging
Penvoerder Vernatting (Effecten 'ruimte voor water' op natuur in inundatiegebieden)
Penvoerder Effecten nutriententoevoer bij inundatie
Penvoerder Aquatische ecologie in Waternood
Penvoerder Hydrologie o.b.v. karteerbare kenmerken
Penvoerder Het maaiveld als drainagemiddel
Penvoerder Ontwatering in beeld
Penvoerder Milieu-risico's emissie naar lucht
Penvoerder Vervluchtiging Plant
Penvoerder Ontwikkeling NL scenario's uitspoeling oppervlaktewater
Penvoerder Ontwikkeling GeoPearl voor NL toelatingsbeleid
Penvoerder Beheer en ondersteuning van PEARL/GeoPearl
Penvoerder Validatie Toelatingsinstrumenten
Penvoerder Validatie TOXSWA
Penvoerder Beheer en ondersteuning SWASH
Penvoerder Ontwikeling en beheer TOXSWA
Penvoerder Indicatoren voor effectiviteitsanalyse natuurbeleid voor de Noordzee
Penvoerder Onderzoek aan populatieontwikkelingen van gewone en grijze zeehonden in de Waddenzee
Penvoerder Veiligheid; versterking van de kustzone
Penvoerder Zoet - zout
Penvoerder Stimulering gewenste soorten en omgaan met exoten
Penvoerder Gebiedsbescherming en functiecombinatie Noordzee
Penvoerder Systeembeschrijving Waddenzee
Penvoerder BO-02-381 Functievervulling Natuur, Bos en Landschap
Penvoerder BO-01-419 Mensen en natuur
Penvoerder BO-02-418 Noordzee en kust
Penvoerder BO-01-417 Veranderend Waterbeheer
Penvoerder BO-06-416 Milieurisico's en emissiereductie van gewasbeschermingsmiddelen
Penvoerder Standaardisatie van methoden m.b.t. bodemkwaliteit (NEN/ISO werkzaamheden
Penvoerder Actief Bodembeheer
Penvoerder Gebruiksgerichte ecologische risicobeoordeling
Penvoerder Ecotoxicologische risico's van zware metalen op bodemlevens, gemeenschappen en processen.
Penvoerder Ontwikkeling van een geintegreerd modulair modelsysyteem voor het gedrag en effecten van contaminanten in de bodem.
Penvoerder Ontwikkelen cursusmateriaal "statistische aspecten van monitoring
Penvoerder Gebruiksinterface BIS / documentatie en werkvoorschriften
Penvoerder Ontwerp inventarisatiemethoden kwelkwantiteit en -kwaliteit
Penvoerder Tijdreeksanalyse natte gebieden (fase 2)
Penvoerder Beslissen over grondverzet op basis van onzekere bodemkwaliteitskaarten
Penvoerder Ontwerp meetnet verdroging (NPB)
Penvoerder Proefkartering opbollingsprofielen Peilbeheerst Nederland
Penvoerder Milieumonitor
Penvoerder Ruimte voor duurzame landbouw
Penvoerder Integrale systeemanalyse stikstof in relatie tot kosteneffectiviteit van beleidsmaatregelen
Penvoerder Beslissingsondersteunend systeem multiple stress voor het bepalen van de kansrijkdom van natuurdoeltypen voor vegetatie
Penvoerder Invloed van multifunctionele landschapselementen op vermindering van de milieudruk
Penvoerder Randvoorwaarden voor stikstof in landbouw en natuur Integraal bekeken
Penvoerder Pyriet als randvoorwaarde bij natuurontwikkeling
Penvoerder Vaststellen van huidige en lange termijn kritische depositie niveaus op Europese bosbodems
Penvoerder BIOPRESS - linking pan-European land cover changes to pressures on biodiversity.
Penvoerder Koolstof data assimilatie en modellering van terrestisch Europa (CAMELS)
Penvoerder Verfijning en automatisering cenotypologie
Penvoerder Digitalisatie toelichting bodemkaart 1:50.000
Penvoerder Historisch Geografisch GIS
Penvoerder Nomadisch ruimtegebruik
Penvoerder Inzet van Remote Sensing voor biotoopkartering in het stedelijk gebied
Penvoerder Evaluatieinstrument voor groenblauwe dooradering
Penvoerder DISTURMAN
Penvoerder BO-02-382 Regionale natuurontwikkeling en landschappelijke identiteit
Penvoerder Kennislandgoed Wageningen
Penvoerder Groen, The urban power
Penvoerder Haalbaarheidsstudie oostflank Venlo
Penvoerder De leuke weg
Penvoerder Transferium Steenwijk
Penvoerder Recreatie in en om de Waalsprong
Penvoerder Groen in en om de stad
Penvoerder Stadsecologie op internationaal niveau
Penvoerder Ecologische hoogstructuur
Penvoerder Stadsranden als bron voor natuurkwaliteiten in de stad
Penvoerder Farmers' Response to policies
Penvoerder Performance assessment
Penvoerder Agricultural water demand management
Penvoerder Re-use and disposal of drainage effluent
Penvoerder Modelling in Irrigation and drainage
Penvoerder Drainage of Marginal Lands
Penvoerder Controlled Drainage
Penvoerder BO-10-407 Water Demand Management
Penvoerder Methodiekontwikkeling Gebiedsgericht Milieubeleid
Penvoerder Toetskader integraal gebiedenbeleid
Penvoerder Transitiemanagement duurzame landbouw
Penvoerder Ecologisch duurzame landbouw
Penvoerder Verbetering en beheer basisbestanden grondwaterstanden (Gt-actualisatie)
Penvoerder Verbetering en beheer van landelijke hydrologische modellen
Penvoerder Verbetering en beheer ISBEST
Penvoerder STONE modelinstrumentarium
Penvoerder Permanente commissie van deskundigen mest- en ammoniakproblematiek
Penvoerder Emissie en afval jaarrapportage
Penvoerder Bijdragen Milieubalans en milieuverkenningen
Penvoerder WOT-04-385 Milieuplanbureaufunctie
Penvoerder Risico's van hormoon verstorende organische microverontreinigingen
Penvoerder Multipele stress effecten op faunadoelsoorten in natuurgebieden
Penvoerder De invloed van heterogeniteit in bodemverontreiniging op de biodiversiteit van bodemorganismen (LSF)
Penvoerder Ontwikkeling en toetsing van een Beslissingsondersteunend systeem bodembeoordeling
Penvoerder Beslissingsondersteunend systeem multiple stress
Penvoerder Evaluatie van het mest en ammoniak beleid middels integrale stikstofanalyse
Penvoerder Effecten van herbebossing op stikstof/uitspoeling en koolstofvastlegging onder bossen
Penvoerder IJzer als sleutelfactor voor kwelnatuur
Penvoerder Risico's van multiple stress voor bosvegetatie
Penvoerder Database natuurgerichte randvoorwaarden
Penvoerder BO-02-384 Multiple stressonderzoek, randvoorwaarden natuurbeheer
Penvoerder BO-01-386 Groene metropool
Penvoerder Ecological Cohesion Europe
Penvoerder Biodiversity Research Programme (BRP) for Development in Mindanao, Philippines: Focus on Mt. Malindang (Biodiversity Malindang)
Penvoerder Recovery of disturbed tropical peat swamp forest in Sarawak with special emphasis on biodiversity
Penvoerder Peat Swamp Forests in Sarawak (Forest Sarawak)
Penvoerder The STRAPEAT project, Sarawak and Kalimantan
Penvoerder Management planning for key waterbird sites in the Inner Niger Delta, Mali
Penvoerder Development and management of the International Wader and Goose database (Goose database)
Penvoerder Co-ordination of the Wetlands International Goose Specialist Group (GSG)
Penvoerder Integrated approach towards sustainable smallholder agricultural production in peri-urban and densely populated rural areas in Southern Africa.
Penvoerder Sustainability of intensified livestock production in small-scale farms in peri-urban areas of Brazil.
Penvoerder Development of sustainable vegetable systems in China
Penvoerder Resource Management Options For The Greater Beijing Area (RMO-Beijing)
Penvoerder Impact of changing land cover on the production and ecological functions of vegetation in inland valleys in West Africa (VINVAL)
Penvoerder Design and testing of decision support tool for INM (INMASP): Kenya, Uganda, and Ethiopia
Penvoerder Design and testing of decision support tool for INM (EPISODE): FHM models for sites in Kenya, Uganda, and Ethiopia
Penvoerder Design and testing of decision support tools for soil and water conservation (EROAHI): Kenya and Tanzania
Penvoerder Farm household analysis for EPISODE site(s)
Penvoerder Research on innovative productions systems for VEGSYS site(s)
Penvoerder Research on innovative productions systems for IRMLA site(s)
Penvoerder Research on innovative productions systems for EPISODE site(s)
Penvoerder Assessment production potentials & constraints for VINVAL site(s)
Penvoerder Assessment production constraints/natural resource management problems for VEGSYS sites
Penvoerder Assessment of production potentials and environmental risks for study site(s) in China, Vietnam and the Philippines (IRMLA).
Penvoerder Assessment production potentials & constraints for NUTSAL site(s) in Kenya
Penvoerder Platform building in Omon district, Vietnam; Batac municipality, Philippines (IRMLA)
Penvoerder Platform building in Kenya, Ethiopia, China (EPISODE)
Penvoerder Platform building in Chengdu, Sichuan, China (EROCHINUT)
Penvoerder Ontwikkeling GEOPEARL
Penvoerder Emissies bij macroontwikkelingen in de landbouw
Penvoerder Milieugebruiksruimte
Penvoerder Monitoring op stroomgebiedniveau
Penvoerder Modelvalidatie Landelijke Meetnet effecten Mestbeleid
Penvoerder Modelvalidatie DOVE-Veen
Penvoerder Modelbeheer, onderhoud, verbetering STONE
Penvoerder EUROHARP
Penvoerder BO-05-398-III Toetsing, monitoring en evaluatie van het Mest- en Mineralenbeleid
Penvoerder Waterhuishouding/vernatting
Penvoerder Integratie van resultaten van nutrientenverliezen uit karakteristieke bedrijfssystemen
Penvoerder Modelverkenning van effecten van mineralenbeleid op denitrificatie en N-uitspoeling
Penvoerder Metingen van denitrificatie en mineralisatie
Penvoerder Kwantificering van de emissie van stikstof en fosfaat uit grasland naar het grond- en oppervlaktewater
Penvoerder Kwantificering van de ophoping en mobiliteit van fosfaat in grasland
Penvoerder BO-05-398-II Emissies van stikstof en fosfaat vanuit landbouwgronden naar het milieu
Penvoerder EU-Disturman
Penvoerder Eurodat
Penvoerder Synbiosis
Penvoerder Toepassing populatie- en dispersiemodellen
Penvoerder Kwaliteitsborging NPB modellen
Penvoerder Hotspots bos- en natuurgebieden: bosreservaten
Penvoerder Monitoring otter
Penvoerder Dispersiegedrag moerasvogels
Penvoerder Onderbouwing richtlijnen verbindingszones
Penvoerder BO-02-383 Biodiversiteit
Penvoerder Kwaliteit data en modellen
Penvoerder Informatielogistiek
Penvoerder WOT-04-394 Natuurplanbureau
Penvoerder Kennisontwikkeling GIS & Remote Sensing
Penvoerder PEENHAB (Habitat Kaart Europa)
Penvoerder Effecten van de bodemfauna op energie en nutrientenkringlopen
Penvoerder Helpdesk BIS
Penvoerder Lidmaatschap European Soil Bureau, bijdragen EEA
Penvoerder Grondmonsterarchieffunctie en ad hoc beheer BIS
Penvoerder Inventarisatie terreincondities
Penvoerder Website Gd
Penvoerder Kwantificeren effect foutenbronnen en waarnemingsdichtheid bij Gd-kartering
Penvoerder BO-01-395 Bodem- en grondwaterinformatie
Penvoerder BO-01-396 Bodemkwaliteit en -beheer
Penvoerder Effecten van bosaanplant op de risico's van de bodemverontreiniging op voormalige vloeivelden
Penvoerder DSS Bagger
Penvoerder Kritische metaalbelastingen in landbouw, bossen en oppervlaktewater
Penvoerder Schatting van metaal uitspoeling en accumulatie op nationale schaal
Penvoerder Afleiding locatie specifieke normen voor metalen in landbouwgewassen
Penvoerder Effecten van stress op structuur en stabiliteit van microbiële gemeenschappen en ecosysteemprocessen
Penvoerder Interne kritische gehalten van zware metalen in regenwormen als onderbouwing van nieuwe bodemnormen
Penvoerder Ontwikkeling van geintegreerd modelsysteem voor koppeling van transport en chemie van metalen in de bodem (ORCHESTRA)
Penvoerder Beschikbaarheid van metalen voor opname door gewassen
Penvoerder Ontwikkeling en implementatie van een model voor de beschrijving van speciatie van zware metalen in de bodem
Penvoerder DK-DLO: 358 Geo-informatie voor Landbouw, Natuur en Groene Ruimte
Penvoerder Ontwikkelen en testen van PEARL submodel voor vervluchtiging vanaf bodemoppervlak

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie