KNAW

Organisatie

Onderzoekschool Mediëvistiek

Pagina-navigatie:

Afgesloten onderzoek

(het meest recente onderzoek is bovenaan geplaatst)
Samenwerking The Spirit of the Page: Books and Readers at the Abbey of Fécamp, c. 1000-1200
Samenwerking Een lekenboek in woord en beeld. De Spegel der minschliken zalicheid
Samenwerking Arthurian Fiction: A Pan-European Approach
Samenwerking De ongetemde tong. Opvattingen over zondige, onvertogen en misdadige woorden in het Middelnederlands (1300-1550)
Samenwerking The Gottesfreunde and the textual culture of vernacular mysticism in the Rhineland and the Low Countries (1300-1550)
Samenwerking Leden van één lichaam. Denkbeelden over armen, armenzorg en liefdadigheid in de Noordelijke Nederlanden 1300-1650
Samenwerking Edelen in Zeeland. Macht, rijkdom en status in een laatmiddeleeuwse samenleving
Samenwerking The Power of Words in Medieval Ireland
Samenwerking The Fifteenth-Century Variants of the Hundred Articles of the Passion by Henry Suso
Samenwerking Building a Christian society. Penitentials of the 10th and 11thcenturies: text and context
Samenwerking History, origins, recovery: Michelangelo and the politics of art
Samenwerking Vorm van het lichaam of geest in de machine? De study van ziel, geest en lichaam (1250-1700)
Samenwerking The early Christian monuments of Ravenna: Transformations and memory
Samenwerking Schenken, begraven, gedenken. Lekenmemoria in het Utrechtse kartuizerklooster Nieuwlicht (1391-1580)
Samenwerking 'Men of letters' Middeleeuwse Nederlandse literatuur en het leren
Samenwerking Regionale culturen en locale subculturen: theaterwerelden in de late middeleeuwen in Frankrijk
Samenwerking An edition of Guillelmus Peraldus, 'Summa de virtutibus'
Samenwerking Kardinale deugden gekerstend. De vier kardinale deugden vanaf Ambrosius tot het jaar 1000
Samenwerking Medische beelden van mens en leefomgeving. Kwaliteiten, humoren en complexiones in laatmiddeleeuwse commentaren op Avicenna's Canon, in relatie tot temperamentenleer en christelijke moraal
Samenwerking Gelre. Dynastie, land en identiteit in de late middeleeuwen
Samenwerking In het kielzog van moderne markten. Handel en scheepvaart op de Rijn, Waal en IJssel, c. 1360-1560
Samenwerking Status Symbolen in de Middelengelse Metrische Ridderverhalen en het Populaire Beeld van Ridders en Ridderschap in het Engeland van de Late Middeleeuwen
Samenwerking Italiaanse boeteboeken in de tiende en elfde eeuw
Samenwerking De Vita Antonii van Athanasius van Alexandrië in de Latijnse vertaling van Evagrius van Antiochië (vierde eeuw na Chr.) Een onderzoek naar de receptie van de vierde tot en met de elfde eeuw, gevolgd door een editie van de Latijnse tekst
Samenwerking Macht, markt en economische ontwikkeling. Opkomst, organisatie en institutionele ontwikkeling van markten in Holland, 11e en 16e eeuw
Samenwerking La forme et l'objet du Livre. Une lecture dynamique des Bibles moralisées du XIIIe siècle
Samenwerking De Middeleeuwen in schoolboeken voor het lager en middelbaar Katholiek onderwijs van 1857 tot 1990
Samenwerking Lucidarius. De Middelnederlandse Lucidarius-teksten en hun relatie tot de Europese traditie
Samenwerking De Meesters van Otto van Moerdrecht. Een onderzoek naar de stijl en iconografie van een groep miniaturisten, in relatie tot de productie van getijdenboeken in Brugge rond 1430
Samenwerking Shepherds of the Lord. Models of early Medieval priesthood
Samenwerking Conjunctuur in volksvroomheid in de Noordelijke Nederlanden in de late middeleeuwen (1400-1580)
Samenwerking Lichaam, eer en recht in middeleeuws Friesland
Samenwerking De derde orde van Sint Franciscus in het middeleeuwse bisdom Utrecht. Een bijdrage tot de institutionele geschiedenis van de moderne devotie
Samenwerking Lustige Geesten. Rederijkers en hun kamers in het publieke leven van de Noordelijke Nederlanden in de 15e, 16e en 17e eeuw
Samenwerking Monasticon van alle (ruim 150) conventen in het bisdom Utrecht die kortere of langere tijd bij de derde orde van Franciscus zijn aangesloten geweest
Penvoerder Pagan, Pirate, Subject, Saint. Defining and Redefining Saxons, 150-900 A.D.
Penvoerder Gods Woord gemeengoed Een sociale geschiedenis van de Delftse Bijbel (1477-ca.1550)
Penvoerder Means, Motives and Opportunities. The Architecture of Monasteries During the Reign of Louis the Pious (814-840)
Penvoerder The Modern Devotion as a vehicle of reflection and education and as an instrument of social and cultural cohesion within a German-Dutch trans-regional context, ca. 1350- ca.1580
Penvoerder Images of Ethnicity in Later Medieval Europe
Penvoerder De oorkonden en kanselarij van de graven van Holland/Henegouwen,1299-1345.
Penvoerder Uit stof zijt gij… Een onderzoek naar de relieken van de Oudkatholieke Gertrudiskathedraal te Utrecht
Penvoerder Princesse der rederijkers. Het oeuvre van Anna Bijns: Argumentatieanalyse - structuuranalyse - beeldvorming
Penvoerder Het Amsterdams Lectionarium: geestelijke letterkunde in Vlaanderen in de eerste helft van de veertiende eeuw
Penvoerder De rol van de memoria in Jan van Ruusbroecs ‘Vanden geesteliken tabernakel’
Penvoerder Ridders, kluizenaars en de wil van God. Een onderzoek naar de religieuze opvattingen in de Queeste vanden Grale
Penvoerder Funkties en omzettingen van wereldlijke en politieke allegorie in drama
Penvoerder Verzamelde vroomheid. Een handschrift als spiegel van lekendevotie rond 1400
Penvoerder De beeldend kunstenaar als culturele intermediair. Beeld en woord in de Nederlanden 1450-1650
Penvoerder De geestelijke privébrief in de Middeleeuwen
Penvoerder Manuscripten van de Moderne Devotie in klooster Soeterbeeck (Ravenstein) en andere kloosters in de oostelijke Nederlanden
Penvoerder Overvloed (A.D. 1350-1500)
Penvoerder Italiaanse Evangelieharmonieën
Penvoerder De rol van geschreven teksten in het oplossen van conflicten ten tijde van de Abbasieden (8e-10e eeuw)
Penvoerder Friese identiteit in de vroege Middeleeuwen
Penvoerder Lezen en boekenbezit in stedelijke gebieden in de Bourgondische periode
Penvoerder Een vergelijkende studie van zeehavens en hun betekenis voor de ontwikkeling van de stedelijke economie in de Nederlanden in de late middeleeuwen
Penvoerder Stedelijke samenleving in de Lage Landen, vanaf de late Middeleeuwen tot aan de 16e eeuw
Penvoerder Onderzoek naar de betrekkingen tussen de Nederlandse en Duitse Letterkunde in de 14e eeuw, in het bijzonder op het terrein van de mystieke literatuur
Penvoerder Zwischen Rollenerwartung und Autonomiestreben: Schreibende Frauen im Spannungsfeld gesellschaftlicher Wandlungsprozesse in Spätmittelalter und Früher Neuzeit
Penvoerder Traders, ties and tensions: the interaction of Lübeckers, Overijsslers and Hollanders in late medieval Bergen
Penvoerder De invloed van de mythologie op de IJslandse Saga literatuur: Mythisch discours als poëtisch principe
Penvoerder Lines of thought: Diagrammatic representation and the scientific texts of the Arts Faculty, 1200-1500
Penvoerder Als in een spiegel. Vrede, kennis en gemeenschap op het Antwerpse landjuweel van 1561
Penvoerder Emblemen van lijdzaamheid. Recht, geneeskunde en techniek in het hagiografische werk van Antonio Gallonio (1556-1605)
Penvoerder Johannes Buridanus' commentaar op 'de generatione et corruptione'. Editie en inleidende studie
Penvoerder Licence to speak. The rhetoric of free speech in late Antiquity and early Middle Ages
Penvoerder Vita theorica en vita actualis in vroeg-Ierse literatuur
Penvoerder De vertaling van Terentius' Komedies en Sophocles' Antigone door Cornelis van Ghistele in het licht van de literaire cultuur in Antwerpen rond het midden van de zestiende eeuw
Penvoerder Voorbeeld op schrift. De overlevering en toe-eigening van de vita van Christina Mirabilis in de late middeleeuwen
Penvoerder Met Recht en Rekenschap. De ambtenaren bij het Hof van Holland en de Haagse Rekenkamer in de Habsburgse Tijd (1483-1558)
Penvoerder De collatieboeken van Dirc van Herxen (1381-1457): opbouw, beoogde functie en feitelijk gebruik in de context van de Nederlandse literatuur uit de late Middeleeuwen
Penvoerder Meditatie praktijk: de lijdensmeditaties van Henricus Suso
Penvoerder Legendarische liturgie. Apocriefe apostelverhalen in de middeleeuwse eredienst
Penvoerder Het lekenmecenaat binnen de kartuizerorde
Penvoerder Geschiedschrijving, openbaring en eschatologie: de functie van de droom in Tabari's 10e-eeuwse kroniek Geschiedenis van Profeten en koningen
Penvoerder Staatsvorming in Holland onder het Henegouwse Huis: grafelijke macht en binnenlands bestuur (1299-1345)
Penvoerder De sacrae coronae regni Hungariae. De kroon van Hongarije en de ontwikkeling van vroegmoderne nationale identiteit (1572-1665)
Penvoerder Herdenken en herinneren: memoriacultuur van de stedelijke elite in de oostnederlandse Hanzesteden (ca. 1350-1580)
Penvoerder De voorstelling en het doek: interrelatie tusssen theatrale verbeelding en doek- en tapijtkunst in Frankrijk (1450-1550)
Penvoerder De Franciscanen in de stedelijke samenleving van de Noordelijke Nederlanden in de late Middeleeuwen
Penvoerder Editie en becommentariëring van Heymericus de Campo's 'Tractatus Problematicus'
Penvoerder Herinnering en commemoratie. Fulda aan het einde van de achtste en de eerste helft van de negende eeuw
Penvoerder Mobiliteit, reizen en communicatie door vrouwen in de vorstelijke hoven van de Noordelijke Nederlanden in de late Middeleeuwen, met name in sociaal-culturele context
Penvoerder Productie, consumptie en distributie van het werk van Joos van Cleve en zijn atelier (actief in Antwerpen 1511-1540)
Penvoerder Architectuuruitbeelding in de middeleeuwen. Oorsprong, verbreiding en betekenis van architectonische beeldtradities in de West-Europese kunst tot omstreeks 1300
Penvoerder Pieter Coecke van Aelst en zijn atelier (actief in Antwerpen 1527-1546, + 1550)
Penvoerder Priesters en boeken. Het creëeren van identiteiten in de Karolingische wereld
Penvoerder De Parijse commentaartraditie op Aristoteles' Ethica Nicomachea, 1250--1350
Penvoerder Frisia Latina: Latijnse leenwoorden in het Oudfries
Penvoerder Veranderende relaties. Een analyse van politieke en economische verandering en de effecten op de relaties tussen de Noordelijke Nederlanden en de Duitse Hanze (ca. 1474-1550)
Penvoerder Natuurfilosofie aan het Collège de Montaigu in de vijftiende en zestiende eeuw
Penvoerder De stilistische diversiteit van de Middelnederlandse epische poëzie
Penvoerder De beweging van de geest. Een studie naar het begrip motus intellectualis in de filosofie van Nicolaus Cusanus (1401-1464)

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie