KNAW

Organisatie

Wageningen UR Livestock Research

Pagina-navigatie:

Afgesloten onderzoek

(het meest recente onderzoek is bovenaan geplaatst)
Samenwerking Verlenging levensduur melkvee
Samenwerking Verkenning ruimte en gezondsheidsrisico
Samenwerking Implementatie visnormen
Samenwerking Beoordelingskader nieuw stelsel Agrarisch Natuurbeheer (HD3507)
Samenwerking Indeling fosfaatklassen
Samenwerking Effect van derogatievoorwaarden
Samenwerking Co-innovation and learning: cultural and structural dimensions
Samenwerking Regionale transities: versterken innovatiekracht in PPS samenwerking
Samenwerking CDM deskstudie differentiatie P normen grasland
Samenwerking TRIO - Adaptive smallholder systems in sub-Saharan Africa
Samenwerking Boeren voor Natuur
Samenwerking Plurel
Samenwerking Schaalgrootte
Samenwerking Effecten van teeltvervroeging (Realisatie 50 mg op zand)
Samenwerking Resource distribution in African metropolitan regions
Samenwerking Development of feasible sustainable agriculture strategies in a climate change context in Ethiopia
Samenwerking Gewasbescherming in nieuwe no-till/ridge till systemen
Samenwerking Uitbreiding MEBOT met boomkwekerij
Samenwerking Inwerktijdstip winterharde vanggewassen
Samenwerking Beproeven apparatuur bedwelmen paling in de praktijk
Samenwerking Bedwelmingsmethoden andere vissoorten
Samenwerking Stoppen castratie beerbiggen
Samenwerking Ondernemer en beleid - Onderwijs
Samenwerking Optimale verlichting van melkveestallen
Samenwerking Competing Claims: better understanding and new arrangements sustainable governance
Samenwerking Carbon efficiency of bioenergy crops and the trade-offs with food production and biodiversity
Samenwerking Pilots mineralenconcentraat
Samenwerking Integration and interpretation of functional genomics data from livestock species to improve understanding of the biology of complex traits
Samenwerking Effects of dust ( concentration and composition) on chicken health and production
Samenwerking Systems Biology: Intestinal Health
Samenwerking The ontogeny of adaptation capacity in rearing hens during infectious challenges
Samenwerking Tail biting in pigs
Samenwerking Genome-wide diversity: Genetic Response
Samenwerking Hi-Health KB8 samenwerking KB5
Samenwerking Onderz Strategie Antibiotica
Samenwerking Water (KRW/Waterpas)
Samenwerking Model infrastructure voor feedbacks tussen klimaat, vegetatie, bodem en grondwater
Samenwerking Adaptation and mitigation to climate change in developing countries as an integral part of sustainable land use development
Samenwerking BO-03-008 Markt, concurrentiekracht & innovatie
Samenwerking Effecten 8-uurs termijn transport
Samenwerking KB-01-010 Scaling & Governance
Samenwerking Innovatieve gewasbescherming in nieuwe no-till/ridge till systemen
Samenwerking Transitie eiwitketens: analyse van de mislukkingen
Samenwerking BO-04-013: Beleidsimplementatie nota biologische landbouw
Samenwerking Impact of accession to EU of Serbia, especially regarding the dairy sector
Samenwerking Keep cool & stay warm, sustainable temperature control system in confined agricultural production
Samenwerking Reuse of degraded steppe ecosystems: combining Biodiversity conservation and Land use
Samenwerking Animal Welfare: Argentina as a stakeholder
Samenwerking Kennisbenutting ondernemerschap
Samenwerking Competenties op teamniveau
Samenwerking Identifying temperament in dairy cows. A longitudinal approach
Samenwerking Relatie P-bemesting en P-toestand
Samenwerking Reduceren emissies in mestketen
Samenwerking Preventieve maatregelen voor dierziekten
Samenwerking Dynamisering van het groene kennissysteem
Samenwerking Faciliteren ontwikk. en impl. emissie-red. maatregelen (meetploeg)
Samenwerking ZZP''ers in de agrarische sectoren
Samenwerking Het (sociaal)economisch duurzaam functioneren van bedrijven
Samenwerking Europese bodemstrategie
Samenwerking Mestprod, -markt en overschot
Samenwerking Fosfaat-kringlopen
Samenwerking Doorvertalen van conclusies uit gebiedsgericht onderzoek naarnationaal niveau rond het ammoniakgat
Samenwerking De invloed van de vergroting van de EU op de internationale handelsstromen van dieren naar Nederland
Samenwerking Trade-off analyse van indicatoren voor duurzaamheid als basis voorbeleids- en ondernemersondersteuning
Samenwerking Integraal beoordelingskader innovatie subsidies
Samenwerking Financiële en administratieve lasten door de verordening diervoederetikettering
Samenwerking Small farmers in the Brazilian dairy sector and the development of quality products
Samenwerking Biofuels, cattle breeding and sustainable development in the Chaco of Argentina
Samenwerking Pro-SALDO, SALDO en het verbinden met informatie
Samenwerking Potenties van Jeugdboerderijen
Samenwerking Boeren voor Natuur
Samenwerking Kennis op de akker (KodA)
Samenwerking Kraamkamerfunctie biologische landbouw en voeding
Samenwerking Monitoring en evaluatie communicatie cluster biologische landbouw
Samenwerking Actuele kennisvragen Cluster Biologische Landbouw
Samenwerking Weerstand vaarzen die zelf gezoogd hebben
Samenwerking Verantwoorde en communiceerbare argumenten bij biologische producten
Samenwerking Project- en kennisdatabank biologische landbouw
Samenwerking Leren met toekomst / samenwerking onderzoek en onderwijs biologische landbouw
Samenwerking Communicatie cluster biologische landbouw
Samenwerking Coördinatie cluster biologische landbouw
Samenwerking Studieclub Pluimveehouderij
Samenwerking Bioland Biogeflugeltagung komt naar Nederland
Samenwerking Bodem als bedrijfskapitaal
Samenwerking Zware metalen (koper en zink) in de melkveehouderij
Samenwerking Uitloop, gezond en groen!
Samenwerking KB-04-004 Omics en bionanotechnologie
Samenwerking Communicatie over Kennisnetwerk biologische landbouw en voeding(Bioconnect)
Samenwerking Antimicrobiële peptiden (AMPs)
Samenwerking Objectiveringsfunctie voedselkwaliteit
Samenwerking Lange termijn werking dierlijke meststoffen
Samenwerking Werkingscoefficienten van organische meststoffen
Samenwerking Communicatieprojecten Mest en Mineralen
Samenwerking Coördinatie cluster Mest en Mineralen
Samenwerking KB-07-002 Toekomstbeelden en veranderende verhoudingen
Samenwerking KB-06-001 Ontwerp voedselveilige ketens
Samenwerking KB-02-002 Adaptie
Samenwerking KB-02-001 Mitigatie
Samenwerking Ontwikkelen evaluatie methode voor milieubelasting en economische duurzaamheid van verschillende strategieën
Samenwerking Schatting aantal bedrijfsovernames per jaar en het effect van uitgestelde bedrijfsbeëindiging op de structuur van de agrarische sector
Samenwerking BO-07-006 Systeeminnovatie beschermde plantaardige sectoren
Samenwerking Waardewerken; praktijknetwerk voor de multifunctionele landbouw
Samenwerking Gebiedsontwikkeling op bedrijfsniveau
Samenwerking Koe en cultuur Bedrijfsconcepten voor gebieden met natuurlijke handicaps
Samenwerking Verbetering arbeidsomstandigheden in veehouderij
Samenwerking Implementatie dierenwelzijnindex
Samenwerking Integraal kader voor het ontwikkelen van nieuwe beleidsinstrumenten
Samenwerking Ruimte, regels en praktijk rondom reconstructie
Samenwerking Richtingwijzers voor het inspelen op de biologie in de melkveehouderij
Samenwerking Programmeringsstudie Voeding en Gezondheid
Samenwerking Alternatieve toepassing voor afval- en (incidentele) reststromen
Samenwerking Kwantificering van risico's in de keten
Samenwerking Overdrachtsmodellen voor stoffen in de dierlijke productieketen
Samenwerking Toezicht op controle diervoeding
Samenwerking Stimuleren ondernemen met biodiversiteit
Samenwerking Producentenverenigingen als instrument voor veranderingen?
Samenwerking Risicobeheer in Land- en Tuinbouw
Samenwerking Bedrijfsovernames bij grote glastuinbouwbedrijven in de toekomst
Samenwerking Scheuren van grasland
Samenwerking Beheer van bodemvruchtbaarheid voor duurzame gewasproduktie in biologische en gangbare systemen
Samenwerking Relatie tussen P bemesting (GN) en de P toestand op lange termijn bij verschillende fosfaattoestanden
Samenwerking Feitelijke fosfaatonttrekking en variatie in de praktijk
Samenwerking Lange termijn werking dierlijke meststoffen op grasland
Samenwerking Stikstofwerking in de biologische landbouw
Samenwerking BO-04-006 Markt en ketens
Samenwerking Biogeit
Samenwerking Weerstand bij landbouwhuisdieren
Samenwerking Herkomst biologische krachtvoergrondstoffen
Samenwerking Website / portal biologische landbouw
Samenwerking BO-04-001 Clusterkoepel biologische landbbouw
Samenwerking Incident-gedreven overdrachtstudies van contaminanten in landbouwhuisdieren
Samenwerking Internationale regierol veehouderij
Samenwerking Versterken en meten van weerstand tegen ziekten bij landbouwhuisdieren
Samenwerking Ekopluim
Samenwerking Interactie tussen huisvesting, gedrag en bedrijfsvoering in de biologische varkenshouderij
Samenwerking Weerstand van vee
Samenwerking Productkwaliteit biologische veehouderij
Samenwerking Korte Ketens Vleeskuikenhouderij (fase 1)
Samenwerking Energiebesparing in de varkensvleesketen
Samenwerking Verkenningen multifunctionele bedrijfssystemen
Samenwerking Diervriendelijke houderijsystemen, ook vriendelijk voor de mens!
Samenwerking Cowmunity - Grootschalige melkveehouderij in Noord-Nederland
Samenwerking Efficiënt gebruik van snijmaïs op het melkveebedrijf
Samenwerking Problemen met de functionaliteit van de baarmoeder en eierstokken van hoogproductieve melkkoeien
Samenwerking Kengetallen in de biologische legpluimveehouderij
Samenwerking Agribusiness in Nederland
Samenwerking Verkenningen ontwikkelingsrichtingen duurzame veehouderij met eventueel beleidsmatige veranderingen
Samenwerking Prestatie indicatoren voor een duurzame en transparante veehouderij
Samenwerking Fosfaat-ontrekking praktijkbedrijven
Samenwerking Risico-inschatting alternatieve productiewijze en andere wijze van houden van varkens
Samenwerking BO-08-002 Emerging risks in de Nederlandse voedselketen
Samenwerking Coördinatie ARBO
Samenwerking BO-10-404-VII Ad-hoc issues
Samenwerking BO-10-404-III Agrobiodiversiteit
Samenwerking BIO-VARkens-KEteN, kwaliteit, service en logistieke optimalisatie; fase 2
Samenwerking BIO-VARkens-KeteN, kwalitiet, service en logistieke optimalisatie, fase 1
Samenwerking Witte motor op groene brandstof
Samenwerking BO-07-432 Agrobiodiversiteit
Samenwerking Geoboer
Samenwerking Markt, consument en dierenwelzijn
Samenwerking Onderzoek naar natuurlijk gedrag en fysiologie van de Afrikaanse meerval (Clarias gariepinus) en paling (Anguilla anguilla)
Samenwerking Koe en ondernemer in balans
Samenwerking Naar een hydrologisch en economisch duurzaam veenweidegebied, in Europees perspectief (EUROPEAT); inhoud en organisatie van transities
Samenwerking BO-03-423 Co-financiering AKK-projecten
Samenwerking BO-05-415 Gasvormige emissies uit de veehouderij.
Samenwerking Dosis-responsmodellering van pathogenen
Samenwerking Economische risico-analyse van genetische modificatie in de varkensvleesketen
Samenwerking DK-DLO: 373 Integratie gamma- en beta-onderzoek
Samenwerking Analysis of the relevance of access and benefit sharing for farm animal genetic resources
Samenwerking Biosafety files
Samenwerking Institutional development support for the National Biodiversity Centre of Bhutan
Samenwerking Sustainability of intensified livestock production in small-scale farms in peri-urban areas of Brazil.
Samenwerking Resource Management Options For The Greater Beijing Area (RMO-Beijing)
Samenwerking General guidelines for country assessment and action plan formulation on food safety for capacity building and institutional strengthening in developing countries
Samenwerking BO-10-404 Internationale samenwerking
Samenwerking MEBOT
Samenwerking Mestkwaliteit, dierlijke en plantaardige productie, bodemkwaliteit en mineralenverliezen
Samenwerking BO-05-398-II Emissies van stikstof en fosfaat vanuit landbouwgronden naar het milieu
Samenwerking Ontwikkeling van multi-analiet biosensor applicaties voor residuen van voedselcontaminanten en pathogenen
Samenwerking Verdoving en doding van vis
Samenwerking DK-DLO: 366 Behoud en gebruik van genetische bronnen van cultuurgewassen en landbouwhuisdieren
Samenwerking Natuurgras in melkveerantsoen
Samenwerking Platform arbeid
Samenwerking BO-05-398-I Ontwikkeling van maatregelen om mineralenverliezen te beperken.
Samenwerking Genetische analyse van verenpikgedrag
Samenwerking Development of high throughput multiplex analysis of genes affecting growth in the pig
Penvoerder Well-fair eggs
Penvoerder Houden van hennen
Penvoerder Varkansen
Penvoerder Het Nieuwe Veehouden
Penvoerder Juiste bepaling van kuildichtheid voor BEX en BEP - fase II
Penvoerder Koper voorbij de pens
Penvoerder Breed4Food - AF12018
Penvoerder Interplay
Penvoerder Reductie Gezond/stress management
Penvoerder Vroege signalering managementondersteuning diergezondheid
Penvoerder Vermindering AB-resistentie en AB-gebruik
Penvoerder Vrijloopstallen
Penvoerder Toiletstal
Penvoerder Groen ondernemen met veehouderij
Penvoerder Food Waste for Feed
Penvoerder Bloedluisproblematiek pluimvee
Penvoerder Individuele methaanemissies
Penvoerder Kwantificeren onderliggende kenmerken: staartbijten
Penvoerder Duurzame diervoeding
Penvoerder Adaptatievermogen varkens onder suboptimale omstandigheden
Penvoerder Afleidingsmateriaal tussensegment
Penvoerder Welzijn gezelschapsdieren
Penvoerder Haalbaarheidstudie "insecten als duurzame diervoergrondstof"
Penvoerder Naar antibioticavrije biologische varkenshouderij (CLEAR)
Penvoerder Quantification and abatement of airborne transmission of pathogens from livestock operations.
Penvoerder Voermaatregelen
Penvoerder Emissiereductie ammoniak, bkg, geur
Penvoerder Fijnstofemissie
Penvoerder Website Mestverwerking
Penvoerder Voerspoor onderbouwing fosfaatnormen
Penvoerder Voer in relatie tot emissies
Penvoerder Emissiereducerende maatregelen
Penvoerder Fijnstofemissies
Penvoerder Maatschappelijke acceptatie stal- en houderij systemen
Penvoerder EconWelfare
Penvoerder Versterking kennispositie in Europa
Penvoerder Meetapparatuur voor bewusteloosheid na bedwelming
Penvoerder Haalbaarheidsstudie eendagskuikens
Penvoerder Criteria voor fitheid voor transport
Penvoerder Alternatieven voor levend "ophangen" van vleeskuikens
Penvoerder Verbetering transportcondities varkens
Penvoerder Verbetering transport en doden
Penvoerder Ingrepen Pluimvee: kennisoverdracht ingrepen
Penvoerder Natuurlijke geboorte extreme vleesrassen
Penvoerder Verantwoord omgaan met staarten varkens
Penvoerder Natuurlijk gedrag en stoppen met ingrepen
Penvoerder Vóórkomen van maagzweren bij vleesvarkens
Penvoerder Inventarisatie voetzoollaesies bij vleeskuikens in NL
Penvoerder Preventie voetzoollaesies bij vleeskuikens
Penvoerder Diergericht meten en monitoren
Penvoerder Vloervoedering De Hoeve
Penvoerder Opfok gelten in groepshuisvesting
Penvoerder Preventie agressie voedsters
Penvoerder Alternatieve huisvesting vleesvarkens
Penvoerder Ontwikkeling van best practices
Penvoerder Systeemanalyse en ontwerpen
Penvoerder Interactieve ontwerpmethodieken voor integrale duurzaamheid
Penvoerder Satiety varkensexperiment
Penvoerder Q-porkchains
Penvoerder Transparante Veehouderijketens met Precision Livestock Farming
Penvoerder Gezonde melk van lokale runderrassen
Penvoerder Zwaluwstaarten van stofstromen uit BE en AP21
Penvoerder LCA inbreng in maatschappelijke en economische issues
Penvoerder Analyse van de milieukundige consequenties van covergisten van dierlijke mest
Penvoerder Case studie van miscanthus op veehouderijbedrijf
Penvoerder Opschaling grasraffinage in de veehouderijpraktijk
Penvoerder Klimaat en veehouderij
Penvoerder Over de grenzen van mest
Penvoerder Ontwikkelingsgericht onderzoek
Penvoerder Systeemanalyse geitenhouderij
Penvoerder Konijnen op Koers
Penvoerder RIO Vleeskalveren
Penvoerder Pluimvee met smaak : duurzame kip krijgt vleugels
Penvoerder Well Fair eggs
Penvoerder Beschrijving van een toekomstgerichte manier van melkvee houden 'de vrije keuze'
Penvoerder Voorstudie toolbox veenweide en reductie broeikasgassen
Penvoerder Emissies van lachgas, methaan en ammoniak uit mest na scheiding
Penvoerder Methaan te lijf via voer
Penvoerder Krapper bemesten gras : celwandvertering punt van zorg
Penvoerder Monitoring mestvergisting in de provincie Fryslân
Penvoerder Strategieën voor optimale inzet van mest, mestproducten en kunstmesttypen
Penvoerder Onderzoek mogelijkheden via voeding methaan- en ammoniakemissie te verminderen aantal praktijkbedrijven in de buurt van Wanroij
Penvoerder Effecten van type en toedieningsvorm N-kunstmeststoffen op gewas- en eiwitproductie/- kwaliteit
Penvoerder Methaan en lachgas emissies bij opslag en behandeling van dierlijke mest
Penvoerder Omzetting van methaan uit mestopslagen als verbrandingslucht
Penvoerder Op weg naar een duurzame veehouderij; Ontwikkelingen tussen 2000 en 2010
Penvoerder Koeien en kansen vernieuwd
Penvoerder Strategische verkenning covergisting van mest
Penvoerder Implementatie welzijnsrichtlijn: voetzoollaesies vleeskuikens
Penvoerder EU EURECA
Penvoerder Vervanging N-kunstmest op Koeien&Kansen bedrijven
Penvoerder Duurzaamheidsprestaties
Penvoerder Echt Overijssel!
Penvoerder 100% biologische input - mestbenutting
Penvoerder Voeding biologische melkkoeien
Penvoerder Knelpunten biologische Melkschapenhouderij
Penvoerder Europese grondstoffen voor voer biologisch melkvee
Penvoerder Systeemonderzoek over visies, trends en strategieën
Penvoerder Vaststellen energie- en eiwitbehoefte van biologische leghennen
Penvoerder Effecten van omgevingstemperatuur, bevedering en mate van activiteit op energie- en eiwitverbruik van leghennen
Penvoerder Aanpak overlast vliegen bij vleesvarkens
Penvoerder Mogelijkheden van eI&R op biologisch varkensbedrijf
Penvoerder Echt Overijssel!
Penvoerder Mengkuilen en graskuilen voor drachtige zeugen
Penvoerder Onderscheidende huisvesting biologische varkens
Penvoerder Verbetering welzijnsprestatie biologische veehouderij
Penvoerder Low Input Breeding, Genotype ? Milieu interacties bij biggen
Penvoerder Low Input Breeding, Genotype ? Milieu interacties bij leghennen
Penvoerder Kostprijs biologische koemelk
Penvoerder Kostprijs biologische eieren
Penvoerder Hokverrijking biologische varkens
Penvoerder Meng- en graskuilen voor drachtige zeugen
Penvoerder Familiekudde
Penvoerder Verbetering welzijnsprestatie biologische veehouderij
Penvoerder Weerstand van melkvee (jongvee)
Penvoerder Houden van biologische beren
Penvoerder Vermindering ascaris infecties bij biologische varkens
Penvoerder 100% biologisch voer en eiwitverteerbaarheid voor biggen
Penvoerder Aanpak knelpunten biologische melkschapenhouderij (Min+Kruiden)
Penvoerder Weerstand van melkvee (excl jongvee)
Penvoerder Antibioticagebruik en biologisch melkvee
Penvoerder Vermindering verspreiding ziektekiemen uit stalgebouwen veehouderij
Penvoerder Mestinnovaties Gebruik fosfaatarm voer
Penvoerder Gewenste samenstelling diervoeders vanuit het perspectief van een integraal duurzame veehouderij
Penvoerder Sluiten voer-mest kringlopen
Penvoerder Ontwikkeling stofreducerende maatregelen pluimveehouderij
Penvoerder Integrale emmissiereducerende maatregelen
Penvoerder Integraal onderz. Gasvormige emissies van stalsyst. en management
Penvoerder Stahoogten runderen
Penvoerder Actieplan groepshuisvesting zeugen
Penvoerder High tech diermanagement
Penvoerder Europese dossiers
Penvoerder Minder voetzoollaesies bij vleeskuikens via management
Penvoerder Ontwikkeling combi groepshuisvesting konijnen
Penvoerder Vervolg inventarisatie tranportmethoden vis
Penvoerder Natuurlijke geboorte extreme vleesrassen
Penvoerder Welzijn varkens op de slachterij
Penvoerder Welzijnsmonitor paard
Penvoerder Verbetering transportcondities varkens
Penvoerder Verbeteren welzijn melkvee via fokkerij
Penvoerder Alternatieve huisvesting vleesvarkens
Penvoerder EconWelfare
Penvoerder Verantwoord omgaan met staarten varkens
Penvoerder Welzijnsmonitor vleeskalveren
Penvoerder Ingrepen Pluimvee: Belang strooisel vroege opfok hennen
Penvoerder Ingrepen Pluimvee: Kennisoverdracht ingrepen
Penvoerder Ingrepen Pluimvee: Literatuurstudie ingrepen
Penvoerder Ingrepen Pluimvee: Bezettingsdichtheid
Penvoerder Stal- en bedrijfsconcepten waarmee de doelstelling van een jaarlijkse energie besparing van 2% wordt gerealiseerd
Penvoerder Maatlat Duurzame Veehouderij: Modules voor konijnen, eenden en kalkoenen
Penvoerder Maatlat Duurzame Veehouderij: Module fijnstof en landschappelijke inpassing
Penvoerder Herontwerp konijnenhouderij
Penvoerder Herontwerp eendenhouderij
Penvoerder Herontwerp kalkoenenhouderij
Penvoerder Herontwerp vleeskalverhouderij
Penvoerder Verankering RIO trajecten
Penvoerder RIO Pluimveevlees
Penvoerder RIO Industrie ei
Penvoerder Faciliterende begeleiding netwerken
Penvoerder Internationaal
Penvoerder Activiteiten tbv Groen Onderwijs
Penvoerder Communicatie BO-12.02-001
Penvoerder Innoveren voor vermaatschappelijking
Penvoerder Duurzame dierlijke producten in het buitenland
Penvoerder Nieuwe concepten, ketens en markten voor duurzame veehouderij producten: waar en hoe kan de overheid faciliteren?
Penvoerder Haalbaarheid mobiele slachterijen
Penvoerder Wenselijkheid en mogelijkheden voor het fokken van hoornloze koeien
Penvoerder Vermindering methaan- en ammoniakemissie door voeding op praktijkbedrijven
Penvoerder Op weg naar 95% benutting van stikstof uit kunstmest
Penvoerder Nu naar echte fokwaarden voor voerefficiëntie
Penvoerder Mest op hol
Penvoerder Meer mans met protocollen
Penvoerder Dynamisch hoog peil tegen verzakking op veengronden
Penvoerder De invloed van stalverlichting op gezondheid, welzijn en melkproductie van de koe
Penvoerder Beter benutten door dik en dun
Penvoerder Basisprogramma Melkveeacademie
Penvoerder Activiteit van melkkoeien als informatiebron voor management en fokkerij
Penvoerder Faalkosten en winstkansen in de jongveeopfok: het financiële belang van een bewuste jongveeopfok
Penvoerder Dynamisch hoog peil voor maïs op veengronden
Penvoerder Verbeterde huisvesting kraamfase
Penvoerder Het effect van hokverrijking in de vorm van knaaghout op het gedrag van voedsters in de commerciële konijnenhouderij: literatuurstudie
Penvoerder Belang strooisel voorkomen verenpikken
Penvoerder Kennisoverdracht Ingrepen
Penvoerder Kennisoverdracht Plan van Aanpak Ingrepen (Update literatuurstudie)
Penvoerder 3-factoren proef reductie verenpikkerij bij leghennen
Penvoerder Effect van bezettingsdichtheid op paargedrag, beschadigingen en technische resultaten bij vleeskuikenouderdieren
Penvoerder Groepshuisvesting zeugen in de vroege dracht
Penvoerder Kempfarm vleesvarkensstal: extra (geur)emissiemetingen
Penvoerder Eiwit- en energieniveau in de vroege dracht in relatie tot second litter syndroom
Penvoerder Kennisoverdracht voor varkenshouders en begeleiding onderzoek
Penvoerder Technisch Economische Kengetallen varkenshouderij
Penvoerder PLANTY Valorisation of plant-derived by-products as functional ingredients in animal and human health
Penvoerder Koppeling strategische en operationele modellen
Penvoerder Grasraffinage
Penvoerder Internationale workshop Systeeminnovaties in de agrosector
Penvoerder Burgerinbreng in methode Ontwerpen voor Systeeminnovatie
Penvoerder Portfolio van beloften als onderdeel van een veranderingsstrategie
Penvoerder Toolkit M&E voor projectleiders systeeminnovatieve projecten
Penvoerder Systeeminnovaties houderijsystemen & veranderingen in regimes
Penvoerder Gezonde eieren
Penvoerder Modulatie van het immuunsysteem in de darm
Penvoerder Dier en Maatschappij in Ontwerpen voor systeeminnovatie
Penvoerder Diergerelateerde zorglandbouw
Penvoerder Enhancing adaptive capacity ? towards climate-resilient agro-food systems for sub-Saharan Africa
Penvoerder Integrale analyse organische stof- en nutrientenstromen - bodemkwaliteit
Penvoerder Bodem in breder perspectief
Penvoerder Omics Biomarkers
Penvoerder Dierhouderij gebonden emissies broeikasgassen
Penvoerder Buffel O'Landa
Penvoerder Zwangerschapsgymnastiek bij melkvee
Penvoerder Voorspelling stikstoflevering uit rundveedrijfmest
Penvoerder Vermindering van ammoniakemissie uit melkveestallen
Penvoerder Variatie in melkureum benutten voor duurzaamheid
Penvoerder Toepassing onderwaterdrains op bedrijfsniveau
Penvoerder Toegepaste genomica: koepelproject en communicatie
Penvoerder Snijmaïs zonder kunstmestfosfaat?
Penvoerder Schade door zomergasten
Penvoerder Moderne huisvesting melkvee
Penvoerder Melken met een mobiele melkrobot
Penvoerder Melken in de nieuwe realiteit
Penvoerder Kosteneffectieve vermindering methaanuitstoot
Penvoerder Indikken van melk op boerderijschaal
Penvoerder Dynamisch precisiebemesten van grasland
Penvoerder Borging melkwachten
Penvoerder Digitaliseren van productschapskennis, fase 2
Penvoerder Indicatoren om dracht te meten in melk
Penvoerder Effectief selecteren voor voerefficiëntie met nieuwe genetische merkers
Penvoerder Geheel vernieuwde waardering van gras- en maïskuilen
Penvoerder Bedrijfssysteem voor mobiel melken
Penvoerder Digitaliseren kennis moderne huisvesting melkvee
Penvoerder Duurzame daken
Penvoerder Bodems voor vrijloopstallen,fase 2
Penvoerder Bladvlekkenziekte in maïs, fase 2
Penvoerder Bladvlekkenziekte in mais
Penvoerder Kennisontwikkeling indikken van melk
Penvoerder Gras/klaver in vier stappen op voederwaarde geschat
Penvoerder Gezonde vetzuren in boerderijmelk
Penvoerder Eendekroos van last naar lust
Penvoerder Handboek snijmaïs
Penvoerder Innovatie in de melkveehouderij en zuivelsector via Toegepaste Genomica
Penvoerder GPS bij de bescherming van weidevogelnesten tijdens het maaien en bewerken van het land
Penvoerder Vaststellen van Omzetbare Energie (OE) en fecale verteerbaarheid van biologisch geteelde grondstoffen bij leghennen
Penvoerder Vaststellen van Omzetbare Energie en Fecale verteerbaarheid van biologisch geteelde grondstoffen bij vleeskuikens
Penvoerder Vaststellen energie- en eiwitbehoefte van biologische leghennen
Penvoerder Daglichtmanagement
Penvoerder Rassen, eiwitbron in de voeding en ruien bij leghennen
Penvoerder Nitrogen utilisation by dairy cows and MUN as indicator for ammonia emission reduction from dairy cow houses
Penvoerder Methaan Melkvee Status A
Penvoerder Cradle to Cradle
Penvoerder VVZ Afscheiding
Penvoerder Methoden pijn en ongerief
Penvoerder Staartbijten bij varkens
Penvoerder Bovine Laminitis
Penvoerder Expertise ontwikkling, behoud Dierenwelzijn
Penvoerder Robuustheid op systeemniveau
Penvoerder Adaptatievermogen varkens onder suboptimale omstandigheden
Penvoerder Melkureum als management instrument
Penvoerder Adaptatievermogen opfokhennen bij darminfectie
Penvoerder Gut health and functionality
Penvoerder Biomarkers voor ziekte en gezondheid
Penvoerder Emissie en verspreiding van pathogenen via de stallucht en de rol van stof
Penvoerder Voeding, Hersenen en Cognitie
Penvoerder Gezonde melk van lokale runderrassen
Penvoerder Alternatieve eiwitten
Penvoerder Duurzame veevoeding
Penvoerder Speerpunt Methoden ontwikkelen duurzame productiesystemen
Penvoerder Diergezondheid & stof
Penvoerder Informatiemanagement Internationale Agrifood Ketens
Penvoerder Transparante Veehouderijketens met Precision Livestock Farming
Penvoerder Transparantie en Informatiemanagement Dierlijke Ketens
Penvoerder Ontologie experimentele data
Penvoerder Veeteelt in zilte gebieden
Penvoerder Aanpak knelpunten biologische melkschapenhouderij
Penvoerder Weerstand van Melkvee
Penvoerder Voorstudie risico's en mogelijkheden van on-farm verwerking van kadavers
Penvoerder Dierinbreng RIO Zeugen
Penvoerder Altenatieve huisvesting vleesvarkens
Penvoerder Verbeteren welzijn melkvee via fokkerij
Penvoerder Onderzoek alternatieve vloer voor vleeskalveren
Penvoerder Vaststellen niveaus van contactdermatitis bij vleeskuikens
Penvoerder Deskstudy korte vleeskuiken keten
Penvoerder Verbetering transportcondities varkens
Penvoerder Effecten minimumtemperaturen vervoer nuka's
Penvoerder Dagprogramma paard
Penvoerder Welzijnsmonitor Paard
Penvoerder Wilde ganzen
Penvoerder Effect van bezettingsdichtheid op gedrag jonge vleeskuikens
Penvoerder Actieplan groepshuisvesting zeugen
Penvoerder Houden van Hennen Transforum
Penvoerder Effect weide inkomen melkveehouderij
Penvoerder Koe en Wij
Penvoerder Verankering RIO projecten
Penvoerder RIO Industrie-ei
Penvoerder RIO Pluimveevlees
Penvoerder Verankering kracht van koeien
Penvoerder Uitbreiding maatlat kalveren
Penvoerder Nieuwe stalbodems voor de melkveehouderij
Penvoerder Vrijloopstallen
Penvoerder Perspectief HTU voor mestverwerking
Penvoerder Monitor duurzame stallen
Penvoerder Duinboeren
Penvoerder Precisielandbouw melkveehouderij
Penvoerder Potentie nieuwe multifunctionele sectoren
Penvoerder Maatschappelijke risico's in de mulitfunctionele landbouw
Penvoerder Leren van praktijkinitiatieven voor systeeminnovatie
Penvoerder Strategien voor verankering
Penvoerder De multi-regime problematiek bij sectoroverschrijdende systeeminnovaties
Penvoerder Systeemanalyse ten bate van ontwerp houderijsystemen
Penvoerder Codificering als strategie in verduurzaming van k
Penvoerder Ondernemersgerichte kennis- en innovatieregelingen voor de biologische sector
Penvoerder Animal welfare and health - Transport of living animals in Brazil
Penvoerder Onderzoek naar beelden consument over relatie van biologisch en biodiversiteit
Penvoerder Consumentenhoudingen t.o.v. de multifunctionele landbouw
Penvoerder Boeren met KRW
Penvoerder Bioveem
Penvoerder Effect van omega-3 verrijkte eieren op immunologische, metabole en cardiovasculaire afwijkingen bij obesitas-patiënten
Penvoerder System biology within the animal sciences
Penvoerder Modelling pituitary gonadotropin releases
Penvoerder Model for bovine fatty acid synthesis
Penvoerder Verklaring van de variatie in melkureum t.b.v. gebruik als management-instrument bij de voeding van melkvee
Penvoerder Verhoging van het adaptatievermogen van varkens onder suboptimale omstandigheden via aanpassing van de voeding
Penvoerder Methoden voor het ontwikkelen van duurzame productiesystemen
Penvoerder Milieu & gezondheid biologische legkippen
Penvoerder (Broeikas)Gasvormige emisies veehouderij (metheen / lachgas)
Penvoerder Koe en Cultuur: Natuurgras voor melkvee
Penvoerder Waarden van de productiefunctie op een multifunctioneel bedrijf
Penvoerder LNV 100% digitaal
Penvoerder Hokbezetting calamiteiten
Penvoerder Grote groepen vleesvarkens
Penvoerder Intrinsieke waarde circusdieren
Penvoerder Kenniscirculatie
Penvoerder Houderijsystemen gericht op diergezondheid
Penvoerder Verankering Bgood
Penvoerder Consumentenpercepties - hoe beleven consumenten multifunctionele biologische landbouw?
Penvoerder Familiestal
Penvoerder Voeding biologische melkkoeien
Penvoerder Hokverrijking Kraamzeugen
Penvoerder Voorspelling afname fluoroquinolonen resistentie Campylobact.
Penvoerder Methicilline resistentie Staphylococcen bij dieren en paarden
Penvoerder 100% biologische mest en grasklaver
Penvoerder M&E in regionale kennisarrangementen
Penvoerder Zoonosen Expertise Centrum
Penvoerder Dynamiek van specifieke zoonosen
Penvoerder Microbiologische Borging VWA Oost Laboratorium 2006
Penvoerder Opzetten van ringonderzoeken voor Campylobacter, toepasbaar binnen het monitoringsonderzoek in de vleeskuikenhouderij
Penvoerder Platform biobased koppeling en synthese
Penvoerder Borging melk en melkproducten als NRL 2006
Penvoerder Schaalsprong naar duurzame Melkveehouderij
Penvoerder Supasalvac
Penvoerder Bioactieve stoffen in melk ter bevordering van de gezondheid van mens en dier
Penvoerder In vivo effecten van bioactieve inhoudsstoffen op darmgezondheid en darmfunctionaliteit
Penvoerder Glycaemische controle bij diabetes en metabool syndroom
Penvoerder Baseline studies zoönose richtlijn
Penvoerder Toxoplasma–vrij vlees: een haalbaarheidsstudie
Penvoerder Validatie van een immunologische test voor het aantonen van Hepatitis E Virus antistoffen in varkenssera
Penvoerder Uitvoeren en evalueren van ringonderzoeken voor Campylobacter, toepasbaar binnen het monitoringsonderzoek in de vleeskuikenhouderij
Penvoerder Salmonella pluimvee: validatie serologische SPR-assay en dynamiek verschillende serotypen
Penvoerder Toegepast onderzoek naar het gebruik van faagtherapie van zoönosen
Penvoerder Inventarisatie koppelingsmogelijkheden zoönosen-informatie in de pluimveesector
Penvoerder Risicobeheersing Campylobacter Pilot
Penvoerder Melkveehouderij en weidegang
Penvoerder Houderijsystemen diergezondheid in verbinding met markt, maatschappij en omgeving
Penvoerder Kracht van Koeien, RIO
Penvoerder Ruimte voor transparantie
Penvoerder Kennisvragen Leren met Toekomst
Penvoerder Gezondheidsclaims en diervoeders
Penvoerder Duurzaamheid diervoeding
Penvoerder Optimalisatie en analyse van diagnostische methodieken voor paratuberculose
Penvoerder Maatschappelijke aanvaardbare bestrijding van dierziekten
Penvoerder Horizontale oplossingsrichtingen
Penvoerder Inventarisatie toegankelijkheid informatiesystemen in de vleessector t.b.v. analytisch gebruik rond de vleeskeuring.
Penvoerder Gebruik van informatie ten behoeve van early warning systemen
Penvoerder Gebruik van informatie ten behoeve van de vleeskeuring
Penvoerder Towards professional dairy chains in China
Penvoerder Reductie-opties emissies rundveestallen
Penvoerder Meetprotocol ammoniakemissie buitenuitloop
Penvoerder Meten van emissies van mestbe- en verwerkingsinstallaties
Penvoerder Toepassing LCA methodiek voor milieu-assessment Noordelijke Friesche Wouden
Penvoerder Verdieping nauwkeurigheid vaststelling gebruik meststoffen
Penvoerder Inbrengen Arbo-expertise in AKK-project "Focus op (bloem)bollenfust"
Penvoerder Netwerk Semigratie
Penvoerder Netwerk Topproducten
Penvoerder Groepshuisvesting varkens 100 - 400
Penvoerder 4 weken systeem varkens
Penvoerder Energie uit biomassa
Penvoerder Scharrel netwerk Veluwe
Penvoerder Happy Cow
Penvoerder Netwerk mestverwerking Noord Nederland
Penvoerder Arbeidsorganisatie op grote melkveebedrijven
Penvoerder Netwerk emissie-arme stallen vleespluimvee
Penvoerder Monitoring Konijnenhouderij, EWS
Penvoerder Verbeteren ketenrendement konijnenhouderij
Penvoerder Vers en veilig in de pens
Penvoerder Maatwerk voor Koecomfort
Penvoerder Samen sterk voor een steviger strategie
Penvoerder Snelle signalering dierziekten, EWS
Penvoerder Houden van Hennen, kiemen voor dynamiek
Penvoerder Melkvee Ervaringenbank Morgen
Penvoerder Lunters Landfonds
Penvoerder Ko-alitie
Penvoerder EcoLaNa Grondfonds
Penvoerder Nolana netwerk
Penvoerder Netwerk mestvergisting Zuid Nederland
Penvoerder Koe & wij
Penvoerder Testen alternatieve middelen pluimvee
Penvoerder Deskstudie naar de energie- en eiwitbehoefte van biologisch gehuisvest pluimvee
Penvoerder Biologische leghennen – Voer zonder exotische grondstoffen
Penvoerder Verteringsonderzoek leg en vlees - Vaststellen van Omzetbare Energie en Fecale verteerbaarheid van biologisch geteelde grondstoffen bij vleeskuikens en leghennen
Penvoerder Beheersing dioxine en dioxine achtige PCB-gehaltes in eieren
Penvoerder Kostprijsbeheersing en –berekening
Penvoerder Literatuuronderzoek naar effecten van voeding op PIA en andere darmgerelateerde ziekten
Penvoerder Werkzame stoffen in de voeding van biologische varkens
Penvoerder Voeding in relatie tot spier- en spekdikte bij vleesvarkens
Penvoerder Alternatieve geneesmiddelen: knoflook tegen App
Penvoerder Fytotherapie als alternatief voor conventionele behandeling van tegen Ascaris suum bij vleesvarkens: toepassing in de praktijk
Penvoerder Fytotherapie als behandeling van Ascaris suum bij vleesvarkens
Penvoerder Groepsgrootte vleesvarkens
Penvoerder Inzicht in kosten op bedrijfsniveau
Penvoerder Keuze biologische eindbeer
Penvoerder Voorziening biologische opfokzeugen
Penvoerder Effect van schoonmaken van de buitenuitloop op spoelworminfecties bij biologische vleesvarkens
Penvoerder Aanpak knelpunten melkschapenhouderij
Penvoerder Weerstand biologisch melkvee
Penvoerder Dierenwelzijn biologisch melkvee
Penvoerder Salland zelfvoorzienend
Penvoerder Diergezondheid melkvee
Penvoerder Longaandoeningen bij varkens
Penvoerder Fytotherapie en parasieten bij varkens
Penvoerder Vermindering biggensterfte in biologisch kraamhok
Penvoerder Vitaminen voor biologisch rundvee
Penvoerder Transparantie en informatiemanagement in Agrifood Ketens (Capacity Building voor een internationale context)
Penvoerder Transparantie en informatiemanagement in Agrifood Ketens
Penvoerder Gewas-bodem-dier-mest relaties
Penvoerder Vruchtbaarheid melkvee
Penvoerder Verbetering van weerbaarheid van het dier door positieve mens-productiedier interactie
Penvoerder Robuustheid voor veehouderijsystemen
Penvoerder Melkvee Academie
Penvoerder Home-grown eiwitten voor de diervoeding
Penvoerder Genomics for sustainable animal breeding
Penvoerder Development of natural alternatives to anti-microbials for the control of pig health and promotion of performance
Penvoerder Ontwikkeling van een multi-detectiemethode voor GGO-variëteiten
Penvoerder BIOCOP
Penvoerder Afleiding Bodem - Plant Relaties tbv Normstelling in relatie tot Voedselveiligheid
Penvoerder Waarden van een productiegericht agrarisch bedrijf
Penvoerder Helpdesk Duurzame Landbouw
Penvoerder Maïskennis beter benutten
Penvoerder Alternatieven voor het reinigen van melkinstallaties
Penvoerder Aanpassing van bemestingsadviezen op basis van informatie uit onderzoek
Penvoerder Bemestingsadvies grasland op fosfaatfixerende gronden
Penvoerder Verbetering van benadering NLV op klei en löss
Penvoerder Fosfaatadvies maïs, vaststelling op basis van proefgegevens.
Penvoerder Voeren secretariaat en evaluatie visie
Penvoerder Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) 2006
Penvoerder Toepassing onderwaterdrains op bedrijfsniveau
Penvoerder Kwaliteitsmanagement dier
Penvoerder Feed/food for (pig) health
Penvoerder Toolbox intestinal flora
Penvoerder Aviaire influenza
Penvoerder Verbreding deelname bedrijfscontrolesystemen diervoederketen
Penvoerder Inventarisatie gegevens over PAK gehalten in voer en dierlijke producten
Penvoerder Zoönosen en alternatieve houderijsystemen (pluimvee)
Penvoerder Leren innoveren: kennisdoorstroming (systeem)innovatie naar AHS
Penvoerder Ondersteuning van project- en programmacommunicatie
Penvoerder Monitoring effecten van najaarsbeweiding
Penvoerder Veehouderij en de Kader Richtlijn Water (krw)
Penvoerder Sustainable development of dairy sector in China
Penvoerder Vraagarticulatie en beleidsevaluatie transitieprocessen
Penvoerder Reflexive design
Penvoerder Reflexieve monitoring
Penvoerder Methodische evaluatie dierziektemonitor en dierwelzijnindex
Penvoerder Boerenethiek
Penvoerder KB-08-004 Gezond houden van robuuste dieren
Penvoerder KB-08-003 Integrale epidemiologische, sociaal-economische analyse
Penvoerder KB-08-002 Bedrijfsontwerp i.r.t. gezondheid en welzijn
Penvoerder KB-08-001 Robuuste dieren met beter welzijn en gezondheid
Penvoerder Mitigatie keten melkveehouderij
Penvoerder Communication project of the programme Societal acceptable livestock production
Penvoerder Vastleggen van leermomenten en wetenschappelijke evaluatie
Penvoerder Welzwijn
Penvoerder Effectmeting publieke transparantie veehouderijbedrijven
Penvoerder Be Good and tell it.
Penvoerder Inspiratiebronnen voor innovatieve kolomstrategieën in de veehouderij
Penvoerder Innovatie in verbinding met markt , omgeving en maatschappij
Penvoerder Vraagarticulatie en evaluatie van onderzoek gericht op (systeem)innovatie
Penvoerder Kan agressief paargedrag bij vleeskuikenouderdieren worden voorkómen door gezamenlijk opgroeien van hanen en hennen en/of meer beschikbare ruimte in de stal?
Penvoerder Onderzoek naar tekenpopulaties 2006
Penvoerder Vaccinatie Klassieke Varkenspest
Penvoerder Vrijverklaren t.a.v. MKZ en KVP: diagnostiek, bemonstering en communicatie
Penvoerder Transmissie van MKZ
Penvoerder Lama antilichamen voor snelle diagnostiek of bescherming tegen MKZ of varkenspest
Penvoerder Kwaliteit voer en water op melkveebedrijven, Fase 3
Penvoerder Programmeringsstudie Diervoeding
Penvoerder Risicobeheersing Campylobacter in de pluimveevleesketen 2005 - 2007
Penvoerder Onderzoek naar de overdracht van toxoplasmose via Toxoplasma DNA bevattend varkensvlees
Penvoerder Voorspelling afname van Fluoroquinolonen resistentie in Campylobacter
Penvoerder Randvoorwaarden voor een surveillance systeem voor detectie van Mycobacterium avium subps. avium infecties bij varkens
Penvoerder Formuleren doelstellingen Salmonellabestrijding in de legpluimveehouderij
Penvoerder Randvoorwaarden voor een surveillance systeem voor trichinella bij varkens
Penvoerder Aanpassing maatlat duurzame veehouderij voor MIA en Groen Financiering
Penvoerder Effectmeting publieke transparantie sectoren
Penvoerder Mogelijkheden om de melkveehouderij te stimuleren tot een verlaging van dierexcreties
Penvoerder Ontwikkeling, toetsing en gebruik van model om methaanemissie t.g.v. fermentatie in het maagdarmkanaal van rundvee te reduceren
Penvoerder Programmacoördinatie
Penvoerder Voeding Biologisch vleeskuikens: gebruik van dierlijke eiwitbronnen
Penvoerder Biologische leghennen: Voeding en dier
Penvoerder Kostprijsbeheersing en - berekening
Penvoerder Biologische kraamstal
Penvoerder Uitloop biologische vleesvarkens
Penvoerder Verdoofd castreren van biggen
Penvoerder Antibiotica bij varkens
Penvoerder Voeding en slacht- en vleeskwaliteit
Penvoerder Verteringsonderzoek biologische grondstoffen
Penvoerder Vraagarticulatie melkschapenhouderij
Penvoerder Praktijknetwerk innovatie melkvee
Penvoerder Themabijeenkomsten en themastudiegroepen melkvee
Penvoerder 100 % biologische input - voerbenutting
Penvoerder Antibioticavrije productie van melk
Penvoerder Onderzoek naar aanpassingsvermogen bij varkens en leghennen
Penvoerder Integratie over kennis van dierenwelzijn
Penvoerder Genetic resistance against Salmonella
Penvoerder Genetic markers for macrophage functions and their role in resistance against salmonella infections
Penvoerder Intestinal colonisation, stress and transmission: unravelling the interrelationships in an animal model
Penvoerder Natural bioactive components (e.g. synbiotics) for functional food
Penvoerder Voeding biologisch pluimvee
Penvoerder Beheersing dioxine en PCB-gehaltes in eieren
Penvoerder Huisvesting biologisch legpluimvee
Penvoerder Gezondheid biologische varkens
Penvoerder Naar 100 % biologische input - voerbenutting, voervoorziening en milieuverliezen
Penvoerder BO-04-002 Biologische veehouderij
Penvoerder Skries(grutto) 4 You
Penvoerder Samen werken aan een beter inzicht in diergezondheid en voedselveiligheid
Penvoerder Advisering EU-voorstellen diervoederhygiëne
Penvoerder Automatisch melken en gezondheid ondernemer
Penvoerder Voederconversie i.r.t. bedrijfseconomische resultaat
Penvoerder Inpassing van gras uit natuurbeheer in rantsoenen voor melkvee
Penvoerder Verbetering welzijn in ligboxenstallen
Penvoerder Zorg voor zand
Penvoerder Systeemonderzoek m.b.t. melkveehouderij en milieu op Praktijkcentrum De Marke (vierde fase)
Penvoerder Vergelijking uitbetaalde prijzen geitenmelk
Penvoerder Duurmelken van geiten
Penvoerder Ontwikkeling bedrijfssysteem high-techbedrijf, 2e fase
Penvoerder Ontwikkeling bedrijfssysteem lagekostenbedrijf, 2e fase
Penvoerder Couperen schapenstaarten
Penvoerder Gedrag vleeskuikenouderhanen
Penvoerder Onderzoek naar karakteristieken van verrijkingsmateriaal voor vleesvarkens
Penvoerder BO-08-004 Risicobeheersingsysteem in de vleesproductieketen
Penvoerder Hoe kan LNV haar rol bij transitie invullen: een community of practice
Penvoerder Fysiologische basis van invloed voeding op vertering, mestproductie en emissies in melkvee
Penvoerder Ontwikkeling Biacore test Salmonella antilichamen t.b.v. monitoring voedselveiligheid in de pluimveevleesketen
Penvoerder Campylobacter on site test
Penvoerder Risicobeoordeling van foodborne en diercontact borne zoonosen
Penvoerder Studie naar de immuniteit van gastheer (dier/mens) tegen Campylobacter
Penvoerder Vaccinatie van pluimvee tegen Campylobacter
Penvoerder Beheersing van Salmonella Java in de vleespluimveehouderij
Penvoerder Parameterbepaling voor serologische surveillance Trichinella
Penvoerder Risico-inschatting alternatieve productiewijze en andere wijze van houden van (vlees)pluimvee
Penvoerder Tekenonderzoek, dynamiek en besmetting met pathogenen
Penvoerder Analyse van recente crises op het gebied van voedselveiligheid en/of diergezondheid
Penvoerder Voederconversie
Penvoerder Bedrijfsspecifieke stikstofexcretie
Penvoerder Studieclub Specific Pathogen-Free (SPF)
Penvoerder MRIJ Zuid Nederland
Penvoerder Studie groep legpluimveehouderij midden brabant
Penvoerder Innovatie konijnenhouderij
Penvoerder Digipig
Penvoerder Co-vergisting
Penvoerder Duurzaam geiten houden
Penvoerder Veerkrachtige pluimveevleesproductie
Penvoerder Houden van vleesvarkens
Penvoerder Borging veiligheid biologisch varkensvlees
Penvoerder BO-07-414-II Netwerken in de veehouderij
Penvoerder Documentatie/Informatisering Dier
Penvoerder Vaccinatie tegen MKZ: technische evaluatie en diagnostiek
Penvoerder Transmissie Aviaire Influenza: Technische evaluatie en diagnostiek bestrijdingsmaatregelen Aviaire Influenza
Penvoerder Snelle bescherming tegen MKZ infecties door toediening van Iama antilichamen
Penvoerder Ontwikkeling van een on-site test (OST) voor de detectie van klassieke varkenspestvirus (KVP)
Penvoerder IMPCSF: Immunological mechanisms of protection against Classical swine fever virus
Penvoerder BO-08-428 Risicomanagement diergezondheid
Penvoerder Onderzoek naar relaties tussen onderliggende gedragsfysiologische kenmerken en aanpassingsvermogen (robuustheid) bij varkens en leghennen
Penvoerder Onderzoek naar relaties tussen onderliggende gedragsfysiologische kenmerken en aanpassingsvermogen (robuustheid) bij melkkoeien
Penvoerder Interactief dóórontwerpen en toetsen van diervriendelijke houderij
Penvoerder Ontwikkeling welzijnsmonitor vleeskalveren
Penvoerder Genactiviteit in het emotionele brein van vleesvarkens als maat voor welzijn
Penvoerder Prenatale stress bij varkens
Penvoerder Locomotiestoornissen bij melkvee
Penvoerder Concretisering Afleidingsmateriaal voor Vleesvarkens met het oog op de herziening van de Europese richtlijn ter bescherming van varkens
Penvoerder BO-07-434 Dierenwelzijn: ruimte voor natuurlijk gedrag en transparantie
Penvoerder Implementatie gezondheidsregistratie- en monitoringssystemen in de veehouderij
Penvoerder Diergezondheidsrisico's hoge producties melkvee
Penvoerder Beoordeling commissievoorstellen
Penvoerder Risicobeheersing in de diervoederketen
Penvoerder Slim experimenteren in de melkveehouderij
Penvoerder Evaluatie effecten welzijnsmaatregelen op voedselveiligheid en diergezondheid
Penvoerder Innovatie pluimveevlees
Penvoerder Groepshuisvesting konijnen
Penvoerder Alternatieve plaagdierenbestrijding in de biologische veehouderij
Penvoerder Development of indicators to monitor the status of plant and animal genetic resources and to measure the impact of genetic resources policies
Penvoerder Improving manure quality by feeding strategies on dairy farms
Penvoerder Regulative mechanisms of agro-ecosystems - nutrient use efficiencyand health.
Penvoerder Robuustheid dieren
Penvoerder Anticipatie transitie arena
Penvoerder Monitoring diergezondheid
Penvoerder Risico's van een hoge productie voor gezondheidsproblemen bij rundvee
Penvoerder Hoe kunnen Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO) vrije ketens worden gegarandeerd?
Penvoerder Kritische punten in diervoeding en voedselketen
Penvoerder Normen diervoederregelgeving
Penvoerder Kwantificering methaanemissies door melkvee
Penvoerder BO-07-414-I Naar een maatschappelijk geaccepteerde veehouderij
Penvoerder Bioveem II (biologische melkveehouderij en management)
Penvoerder Voeding biologische varkens
Penvoerder Kwaliteitstest voor jonge vleeskuikens
Penvoerder Prioritering van natuurlijk gedrag bij leghennen
Penvoerder Parameters voor dierenwelzijn
Penvoerder Huisvesting vleeskuikenouderdieren
Penvoerder Teken onderzoek
Penvoerder Campylobacter
Penvoerder BO-08-389 Zoönosen
Penvoerder Duurzame pluimveevleesketens
Penvoerder Adaptie van hoogproductieve melkkoeien
Penvoerder Relatie tussen stress en specifieke afweer bij het varken
Penvoerder Instrumenten voor on-farm monitoring
Penvoerder Adaptie van lacterende zeugen
Penvoerder DK-DLO: 372 Houderijomstandigheden, stress en dierenwelzijn
Penvoerder Synthetische peptiden en biolmoleculaire herkenning
Penvoerder Klassieke Varkens Pest (KVP); immunologische beschermingsmechanismen
Penvoerder Mond- en klauwzeer (MKZ) recombinant lama-antilichamen
Penvoerder DK-DLO: 369 Ontwikkeling van bestrijdingstechnieken voor aangifteplichtige dierziekten
Penvoerder Verbeteren vitaliteit en weerstand van het kuiken
Penvoerder DK-DLO: 367 Pluimveegezondheid en veiligheid van producten
Penvoerder Genenbank dier
Penvoerder Overdraagbaarheid van schaap-gepasseerd BSE
Penvoerder Preventie en bestrijding van pseudovogelpest en vogelpest
Penvoerder Preventie, diagnose en bestrijding van Ziekte van Aujeszky (ADV)
Penvoerder Geïntegreerde huisvesting kalkoenen
Penvoerder Mond- en klauwzeer (MKZ) - Vaccinontwikkeling

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie