KNAW

Organisatie

Divisie Praktijkonderzoek opgeheven

Pagina-navigatie:

Afgesloten onderzoek

(het meest recente onderzoek is bovenaan geplaatst)
Samenwerking Naar 100% biologische input - mestgebruik
Samenwerking Biogeit: diergezondheid en voeding
Samenwerking Voorjaarsaanwending dierlijk mest
Samenwerking Benutting van urinestikstof bij late beweiding
Samenwerking Salland zelfvoorzienend
Samenwerking Korte Ketens Vleeskuikenhouderij (fase 1)
Samenwerking Verwaarding biologisch rundvlees door ketensamenwerking
Samenwerking Precisieteelt en vaste rijpaden in de biologische akkerbouw
Samenwerking Scenariostudies, Koolzaad
Samenwerking Scenariostudies, Inspirerende praktijkvoorbeelden
Samenwerking Scenariostudies, Consequenties
Samenwerking Scenariostudies, Niet-bio inputs (agro technische lange termijn verkenningen)
Samenwerking Traceerbaarheid
Samenwerking Verbetering risicobeheersing
Samenwerking Innovatie natuur, landschap en watergerichte bedrijven
Samenwerking Borging veiligheid biologisch varkensvlees
Samenwerking Witte motor op groene brandstof
Samenwerking Exploitatie De Marke
Samenwerking Reductie administratieve lastendruk bij nieuwe LNV-wetgeving
Samenwerking Ondernemerschap en ontwikkelingstrajecten in relatie tot het herziene GLB
Samenwerking Ondernemers in beweging
Samenwerking Ondernemen in netwerken: case dier
Samenwerking Prenatale stress bij varkens
Samenwerking Milieu- en welzijnsvriendelijke high tech varkensstal
Samenwerking Naar een groter watervasthoudend vermogen van Nederlandse zandgebieden, inhoud en organisatie van transitie
Samenwerking Low-cost emissie-monitoring
Samenwerking Meetmethoden: speerpunten voor toekomstig onderzoek
Samenwerking Clustering emissie-arme systemen t.b.v. RAV
Samenwerking Optimaal mestmanagement op varkensbedrijven t.b.v. reductie van gasvormige emissies via management en techniek
Samenwerking BO-03-423 Co-financiering AKK-projecten
Samenwerking BO-01-417 Veranderend Waterbeheer
Samenwerking Duurzame bemesting gras-klaver op zandgrond Aver Heino
Samenwerking Prioritering van natuurlijk gedrag bij leghennen
Samenwerking Genetische varatie gras/klaver
Samenwerking Kwantificeren van de effecten van scheuren van grasland op de N- en P- processen
Samenwerking Sturing en optimalisatie van gras-klavermengsels
Samenwerking Mestkwaliteit, dierlijke en plantaardige productie, bodemkwaliteit en mineralenverliezen
Samenwerking Functionele biodiversiteit
Samenwerking Zorglandbouw
Samenwerking Toegankelijkheid agrarisch cultuurlandschap
Samenwerking Natuurbreed, praktijkbedrijven netwerk agrarisch natuurbeheer
Samenwerking Natuur, landschap en water op praktijkcentra en proefbedrijven
Samenwerking BO-07-400-V Multifunctionele bedrijfssystemen
Samenwerking Platform arbeid biologische landbouw
Samenwerking Topsoil + Precisieteelt biologische akkerbouw
Samenwerking BO-05-398-I Ontwikkeling van maatregelen om mineralenverliezen te beperken.
Opdrachtgever Bioveem 2001-2005
Financier Mineralenproject Friese milieucoöperaties VEL en VANLA
Penvoerder Ondernemersgerichte kennis- en innovatieregelingen voor de biologische sector
Penvoerder Algenkweek op basis van koppeling met een vergister
Penvoerder Varkansen, voorheen kraamzorg varkenshouderij RIO
Penvoerder Dairy sector Ethiopia
Penvoerder Reduceren emissies in mestketen
Penvoerder Leren met Toekomst
Penvoerder Faciliterende begeleiding van netwerken
Penvoerder Traceability system cattle and meat
Penvoerder Welzijn circusdieren
Penvoerder Fokken van hoornloze koeien
Penvoerder Natuurlijke geboorte extreme vleesrassen
Penvoerder Welzijnsmonitor vaarskalveren
Penvoerder Welzijn-Comfort Class Stal
Penvoerder Groepshuisvesting vroege dracht
Penvoerder Stoppen couperen varkensstaarten
Penvoerder Integratie Kennis Welfare Quality
Penvoerder Plan van aanpak welzijn paardenhouderij
Penvoerder Plan van aanpak aanpassingsvermogen
Penvoerder Transport van dieren
Penvoerder Europese dossiers
Penvoerder Training monitoring dierenwelzijn
Penvoerder Toxoplasma
Penvoerder Van der Hoeve varkens
Penvoerder Economische evaluatie dierenwelzijn
Penvoerder Institutionele sturing en dosering
Penvoerder Diergezondheid en Cu en Zn dosering
Penvoerder Bijdrage evaluatie RAD
Penvoerder VMBO en groene kenniscirculatie
Penvoerder Welfare Windows
Penvoerder Voetzoollaesies vleeskuikens
Penvoerder Aanscherping vleeskuikenrichtlijn
Penvoerder Implementatie Welzijnsmonitor vleeskuikens
Penvoerder Dairy chain Malaysia
Penvoerder Aanpak overlast vliegen bij vleesvarkens
Penvoerder Milieubelasting uitloop van biologische zeugen
Penvoerder 100 % biologisch voer voor biggen en technologie om de eiwitverteerbaarheid te verbeteren
Penvoerder Mengkuilen die mengvoer bij drachtige zeugen voor een groot deel kunnen vervangen
Penvoerder Ontwikkelingen rond berenvlees
Penvoerder Voeding en vitaliteit biggen
Penvoerder Kostprijs biologische eieren: van pluimveehouder tot winkel
Penvoerder Echt Overijssel!
Penvoerder Dairy chains Turkey
Penvoerder Antibiotica vrij produceren van biologische melk
Penvoerder Aanpassing methodiek fijn stof
Penvoerder Methodiek fijn stof emissie in de veehouderij
Penvoerder Alternatieven voor HCl bij kaasbereiding
Penvoerder Emissiereducerende maatregelen in de rundveehouderij
Penvoerder Faciliteren ontwikk. en impl. emissie-red. maatregelen (meetploeg)
Penvoerder Alternatieve maatregelen voor red. fijn stof
Penvoerder Reduceren van em. en het voorkomen van afwenteling in de mestketen
Penvoerder Haalbaarheidsonderzoek naar een zelfscan van bedrijven
Penvoerder Netwerken veehouderij, rapportage en communicatie
Penvoerder Voeding, productie & excretie van de veestapel
Penvoerder Het (sociaal)economisch duurzaam functioneren van bedrijven
Penvoerder Communicatie Koeien & Kansen
Penvoerder Bedrijfsbegeleiding Praktijkbedrijven
Penvoerder Diergezondheid en stof
Penvoerder Dragende zeugen en gespeende biggen, RIO
Penvoerder Management Koeien & Kansen
Penvoerder DLM-modellen - casus voeding rundvee
Penvoerder SABRE (Genomics for sustainable animal breeding AIO)
Penvoerder Mestverwerking
Penvoerder Home grown eiwitbronnen/vlinderbloemigen
Penvoerder Alternatieve maatregelen voor reductie van fijn stof in stallen
Penvoerder Verantwoord biologisch ruien
Penvoerder Praktijkvalidatie 100% biovoer met regionale grondstoffen
Penvoerder Invloed van ruwe celstof- en methioninegehalte op resultaten van biologische vleeskuikens
Penvoerder Communicatie - varkens
Penvoerder Flexibele ruimte - varkens
Penvoerder Kostprijs biologisch pluimveevlees
Penvoerder Chinese pork chain
Penvoerder Geurhinder en -verspreiding
Penvoerder Reflexive design & effective reformism
Penvoerder Verankeren systeeminnovatieve projecten
Penvoerder Farmers Ethics
Penvoerder Biomarkers voor vlees en vet kwaliteitsparameters
Penvoerder Analyse technische kokerview
Penvoerder Stofemissie in de veehouderij
Penvoerder Support to FAO and Asian region, preparing country reports and the global report 'State of the World's animal genetic resources' and 'Global Action Plan'
Penvoerder Praktijkproef groepshuisvesting konijnen
Penvoerder Geintegreerde huisvesting vleeskuikenouderdieren
Penvoerder Ontwikkeling welzijnsmonitor vleesvarkens
Penvoerder Communicatieplan en kennisoverdracht
Penvoerder Scheuren van grasland: experimenteel
Penvoerder Bedrijfseconomisch perspectief biologische veehouderij
Penvoerder Kennisoverdracht biologische veehouderij
Penvoerder Biovar kennisverzameling
Penvoerder Technische aspecten biologische melkveehouderij (Aver Heino)
Penvoerder Administratieve lastenverlichting voor primaire ondernemer
Penvoerder Ontwerpen, bouwen, vullen en ontsluiten projecten databank
Penvoerder Alternatieve strategieën ter bevordering van diergezondheid op biologische melkveebedrijven
Penvoerder Voedselveiligheid pluimveeketen
Penvoerder Effecten extreme vernatting op landbouw: grasland
Penvoerder Afstemmen rekenmethodieken voor nationale emissies binnen Europa(EAGER)
Penvoerder Opstellen en internationale harmonisatie van meetprotocollen vooremissies uit stallen van ammoniak, geur en stof
Penvoerder Verliesnormen voor fosfaat op grasland onder praktijkomstandigheden:gevolgen voor bedrijfsvoering en milieu
Penvoerder Risicoschatting van gebruik antibiotica en coccidiostatica
Penvoerder Debat Toekomst Intensieve Veehouderij
Penvoerder Inventarisatie mbt de paardenhouderij in Nederland
Penvoerder Risico''s van waterberging voor melkvee
Penvoerder Maatschappelijk verantwoord ondernemen diervoedersector
Penvoerder Verder dan voederconversie
Penvoerder Ophokplicht pluimvee
Penvoerder Kennisoverdracht mestverwerking
Penvoerder Kwantificering methaanemissies t.g.v. fermentatie in het maagdarmkanaal van rundvee
Penvoerder Metingen bij Spruyt
Penvoerder Doorvertalen van conclusies uit gebiedsgericht onderzoek naarnationaal niveau rond het ammoniakgat
Penvoerder Internationale kenniscirculatie
Penvoerder Inventarisatie risico''s uit het buitenland
Penvoerder Risicobeheersing in de diervoederketen
Penvoerder Campylobacter on site test (2005)
Penvoerder Beheersing van Salmonella Java in de vleespluimveehouderij (2005)
Penvoerder Onderzoek toename tekenpopulaties natuurgebieden
Penvoerder Ketengerichte monitorings- en surveillance ontwikkeling
Penvoerder Implementatie van nieuwe diagnostische technologieën invoedselveilige ketens
Penvoerder Juridische eisen met betrekking tot analyse- en bemonsterings-methoden gebruikt in het opsporingsonderzoek van diervoeders en diervoedergrondstoffen
Penvoerder QualityPorkChains: duurzaamheidsanalyse
Penvoerder Natuurlijk geboorteverloop bij vleesvee
Penvoerder Startnotitie verenpikken bij leghennen
Penvoerder Voeding van varkens met een hoge gezondheidsstatus
Penvoerder Nieuw alternatief voor castratie m.b.v. proteomics
Penvoerder Voorspellen van verenpikken en robuustheid met neurofysiologische parameters
Penvoerder Versterking Europese positie
Penvoerder Welzwijn
Penvoerder Gebiedsontwikkeling op bedrijfsniveau - Weidevogelbeheer
Penvoerder KB-08-005 Integrale analyse diergezondheid en dierenwelzijn
Penvoerder Kannibalisme bij legkippen
Penvoerder Verbetering kwaliteit voer en water op veehouderijbedrijven
Penvoerder AGRO BIOGAS
Penvoerder Infrastructuur voor uitwisseling Procesinformatie in de keten
Penvoerder Graslandstudieclub Ruinerwold Koekange
Penvoerder Status 10
Penvoerder Opti Cow Result
Penvoerder Rigoureus vooruit
Penvoerder Melkveehouderij antibioticumvrij
Penvoerder Particulier Natuurbeheer Reiderwolde
Penvoerder Duurzame afzet strooiselmest eendenhouderij
Penvoerder Transitie transparant
Penvoerder Technieken voor vergaande emissiereductie
Penvoerder Vergaande reductie 2e fase
Penvoerder Strategisch bouwen
Penvoerder Ontwikkelingsruimte voor varkensbedrijven
Penvoerder Perfecte zeugenklauw
Penvoerder Gericht antibioticumgebruik in de varkenshouderij
Penvoerder Rendement investeringen konijnenhouderij
Penvoerder Statistische genomica
Penvoerder Biological airfilter for air quality control of life support systems in manned spacecraft and other closed environments (ESA-project)
Penvoerder Thema coordinatie
Penvoerder Alternatieven voor ingrepen bij pluimvee
Penvoerder Klauwgezondheid melkvee
Penvoerder Hokverrijking voor kraamzeugen
Penvoerder Couperen van varkensstaarten
Penvoerder Themacoordinatie
Penvoerder Nieuwe detectiemethoden voor berengeur in de slachtlijn en in defokkerij
Penvoerder Monitoring en evaluatie Waardewerken
Penvoerder Comparitive genomics mens-dier
Penvoerder Ontwikkeling Monitoring, Management- & Optimalisatietools voor co-vergisting
Penvoerder SIM Biobased Economy
Penvoerder Koepel diervoeding
Penvoerder Feed or fuel?
Penvoerder Automatisch meten van welzijnsparameters bij vleeskuikens met video imaging techniek
Penvoerder Pro-Saldo
Penvoerder Juridische eisen m.b.t. analyse- en bemonsteringsmethoden gebruikt inhet opsporingsonderzoek van diervoeders en diervoedergrondstoffen 2006
Penvoerder Vrijverklaren na bestrijding
Penvoerder Status and trends in crop and livestock diversity
Penvoerder Bescherming tegen MKZ door lama-antilichamen
Penvoerder Communicatie Intersectorale samenwerking
Penvoerder Stapeling groene diensten
Penvoerder Scenariostudies, Niet-bio inputs (eenmagigen)
Penvoerder Weidegang melkvee, zwart - wit beelden
Penvoerder Extensivering melkveehouderij, een economisch duurzaam concept?
Penvoerder BO-07-003 Transitie melkveehouderij
Penvoerder BO-07-004 Transitie Veehouderij
Penvoerder Risico-inschatting alternatieve productiewijze en andere wijze van houden van varkens
Penvoerder Studiegroep Weststellingwerf
Penvoerder Duurzaam waterbeheer op bedrijfsniveau
Penvoerder Volob
Penvoerder Melkveestudieclub Morgen
Penvoerder Studieclub Silvolde e.o.
Penvoerder Reductie borstvliesontsteking op varkensbedrijven
Penvoerder Praktijkgericht Informatie Melkveehouderij(PIM) studiegroep
Penvoerder Samenwerkingsverband Oosterwolde
Penvoerder Studieclub Oudenbosch e.o.
Penvoerder Mengvoerclub Koudum
Penvoerder Melkveebedrijf als etalage (Koeien & Kansen)
Penvoerder Inpassen natuurgras op melkveebedrijven
Penvoerder Hoge efficiëntie voor een lage excretie
Penvoerder Happy Cow en studieclub Oudenbosch e.o.
Penvoerder Groepshuisvesting van zeugen met voerstation op stro
Penvoerder Groepshuisvesting van zeugen met voerstation op betonrooster
Penvoerder Groepshuisvesting van zeugen in stabiele groepen
Penvoerder Grip op de kringloop
Penvoerder Gemengd Vooruit
Penvoerder Studiegroepen "Kuinre e.o." en "Geesteren"
Penvoerder Vereniging Ecolana te Holwerd
Penvoerder Duurzaam Koudum
Penvoerder Studieclub Drouwenermond
Penvoerder Studieclub diergezondheid
Penvoerder Biovergisting Cornwerd
Penvoerder Bedreven bedrijven Drenthe
Penvoerder Arbeidsproductiviteit (koeien & kansen)
Penvoerder Kennisnetwerk multifunctionele landbouw
Penvoerder Kennislandgoed Flevoland
Penvoerder Boeren en de Kaderrichtlijn Water (KRW)
Penvoerder Effect verliesnormen op bodemfosfaat
Penvoerder Verliesnormen bedrijfsvoering en milieu
Penvoerder BIO-VARKEN - kwaliteit, service en logistieke optimalisatie
Penvoerder Beheersingsplan Salmonella voor de Varkensvleesketens
Penvoerder Implementatie leghenconcepten
Penvoerder Biologische vleeskuikens
Penvoerder Inrichting en beheer uitloop biologische leghenbedrijven
Penvoerder Samenhang lichamelijke- en phychische belasting
Penvoerder Effecten automatisch melken
Penvoerder Afwegingen en criteria voor duurzame bedrijfsvoering in de melkveehouderij
Penvoerder Automatisch melken en weidegang
Penvoerder Automatisch melken en melkkwaliteit
Penvoerder Effecten van extreme watersituaties op de landbouwproductie
Penvoerder Support to FAO and Asian region, preparing country reports and the global report 'State of the World's animal genetic resources' and 'Global Action Plan'
Penvoerder DK-DLO-PO: 09 Duurzame bedrijfsstrategieën melkveehouderij
Penvoerder Praktijkstudies mens-dier interactie
Penvoerder Pathogenen in boerderijzuivel
Penvoerder DK-DLO-PO: 14 Welzijn, gezondheid en veiligheid van af-boerderijproducten in duurzame en maatschappelijk geaccepteerde veehouderijsystemen
Penvoerder Regionale samenwerking
Penvoerder Diergezondheid biologische varkens
Penvoerder Rundvleesproductie
Penvoerder Natuurgras in melkveerantsoen
Penvoerder Natuur-, landschap- en watergericht landbouwbedrijf in de praktijk
Penvoerder BO-04-PO-34 Ontwikkeling van duurzame veehouderij op biologische bedrijven
Penvoerder BO-07-PO-08 Duurzame pluimveehouderij
Penvoerder Parameters bodem
Penvoerder Reductie broeikasgassen
Penvoerder Gebruik gras/klaver
Penvoerder Economische evaluatie
Penvoerder Certificeringssysteem
Penvoerder Geïntegreerde huisvesting nertsen
Penvoerder Geïntegreerde huisvesting konijnen
Penvoerder Geïntegreerde huisvesting eenden
Penvoerder Voeding melkvee
Penvoerder Geïntegreerde huisvesting vleeskuikenouderdieren
Penvoerder Geïntegreerde huisvesting vleeskuikens
Penvoerder Geïntegreerde huisvesting leghennen
Penvoerder Vruchtwisseling
Penvoerder Aver Heino biologisch II

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie