KNAW

Persoon

Dr. H.F. van Dobben

Pagina-navigatie:

Lopende onderzoeksactiviteiten

(de meest recente activiteit is bovenaan geplaatst)
Projectleider Urgente maatregelen voor behoud bedreigde Natura 2000 waarden
Onderzoeker Aansprekende effectenindicator voor biodiversiteit
Projectleider Verhogen natuurwaarden in verzuurde bossen
Onderzoeker TA Klimaatverandering, natuur en ruimte
Projectleider Metamodellering Natuurplanner 2008
Onderzoeker Operationaliseren relatie ruimte- en milieucondities planten terrestrisch
Onderzoeker Zachte kustverdediging
Onderzoeker Bodemdaling als model voor zeespiegelrijzing
Projectleider Afstemming nationale en internationale effectmeetnetten
Projectleider Urgente maatregelen voor behoud bedreigde Natura 2000 waarden
Projectleider Overzicht van kritische depositiewaarden voor stikstof, toegepast op habitattypen en Natura 2000-gebieden
Onderzoeker De betekenis van gradiƫntecosystemen en combinaties van ecosystemen voor het behoud van biodiversiteit
Projectleider Abiotische metingen op LMF-plots
Projectleider Abiotische metingen op LMF plots
Projectleider Voorspelling van de effecten van depositieverandering opbiodiversiteit van bos in Nederland en Europa
Projectleider Beheersdoelstellingen en milieucondities
Projectleider Bodemmetingen LMF (50)
Projectleider Metaversie van de Natuurplanner
Onderzoeker Relatie tussen abiotische randvoorwaarden en voorkomen van plantensoorten en vegetatietypen in Nederland
Onderzoeker Effecten van vermesting, verzuring en verdroging op de EHS in relatietot een optimale begrenzing van de EHS
Onderzoeker Verfijning en verbetering van kritische stikstofbelastingen voorlocale vegetaties en natuurdoeltypen
Projectleider Koppeling van het Landelijk Meetnet Flora Milieu- en Natuurkwaliteit (LMF M&N) aan internationale meetnetten
Onderzoeker Verzuring multifunctionele bossen
Projectleider Leefomgevingscondities
Onderzoeker Onderbouwing significant effect depositie op natuurgebieden
Onderzoeker Korstmossen als bioindicatoren voor de wereldwijde opwarming
Onderzoeker Evaluatie van de bedreiging van de instandhouding van Habitatrichtlijn gebieden en vuistregels voor de beoordeling van activiteiten
Onderzoeker Mens en natuur in Biebrza
Projectleider Beslissingsondersteunend systeem multiple stress
Projectleider Risico's van multiple stress voor bosvegetatie
Projectleider Database natuurgerichte randvoorwaarden

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie