KNAW

Publication

Omslagpunten in het functioneren van aquatische ecosystemen? (2005)

.
Pagina-navigatie:
Title Omslagpunten in het functioneren van aquatische ecosystemen?
Author Vlek, H.E.; Diepen, van L.T.A.; Verdonschot, P.F.M.
Date 2005
Reference(s) watersystemen, waterorganismen, oppervlaktewater, tijdreeksen, waterkwaliteit, nederland, milieueffect, milieufactoren, zoetwaterecologie, herstel, aquatische ecosystemen, macrofauna, Aquatische ecologie, water systems, aquatic organisms, surface water, time series, water quality, netherlands, environmental impact, environmental factors, freshwater ecology, rehabilitation, aquatic ecosystems, macrofauna, Aquatic Ecology
Language Dutch
Type Report
Publisher Alterra
Abstract Het doel van deze studie is aanwijzingen te vinden voor het bestaan van `omslagpunten¿ in de toestand van aquatische ecosystemen in Nederland. Het rapport beschrijft de ontwikkeling van een methodiek om snel inzicht te krijgen in het optreden van mogelijk abrupte veranderingen binnen een macrofauna gemeenschap. Daarnaast is een methode opgesteld om objectief te kunnen vaststellen of een abrupte verandering in de samenstelling van de levensgemeenschap is opgetreden. Langjarige macrofauna tijdreeksen van 31 locaties (sloten, kanalen, beken en rivieren) zijn geanalyseerd met behulp van de ontwikkelde methodieken. Het betrof bestaande tijdreeksen afkomstig van verschillende waterbeheerders. De relatie tussen de macrofauna en milieuvariabelen is onderzocht om tot uitspraken te kunnen komen over het optreden van `omslagpunten¿ in sloten, kanalen, beken en rivieren. Op slechts drie van de 31 onderzochte locaties is mogelijk sprake geweest van een `omslag¿. Het is niet mogelijk gebleken om op basis van velddata definitieve uitspraken te doen over het optreden van `omslagpunten¿ in de onderzochte aquatische ecosystemen. Reden hiervoor is dat een aantal milieuvariabelen sturend voor de samenstelling van de macrofauna levensgemeenschap, zoals stroming, permanentie en piekafvoeren, niet of onvoldoende zijn gemeten op de onderzochte locaties. De resultaten van deze studie sluiten niet uit dat `omslagen¿ kunnen optreden, maar maken het optreden van `omslagpunten¿ ook niet erg aannemelijk.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/338956
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-338956
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation