KNAW

Publication

Kansen voor natuur in het veenweidegebied : een... (2005)

.
Pagina-navigatie:
Title Kansen voor natuur in het veenweidegebied : een modeltoepassing van SMART2-SUMO2, MOVE3 en BIODIV
Author Wamelink, G.W.W.; Jong, de J.J.
Date 2005
Reference(s) natuurbescherming, natuurreservaten, maaien, begrazing, milieubeleid, graslanden, modellen, nederland, agrarisch natuurbeheer, friesland, utrecht, zuid-holland, Natuurbeschermingsbeleid, nature conservation, nature reserves, mowing, grazing, environmental policy, grasslands, models, netherlands, agri-environment schemes, friesland, utrecht, zuid-holland, Nature Conservation Policy
Language Dutch
Type Report
Publisher WOT Natuur & Milieu
Abstract Met de modellen SMART-SUMO-MOVE-BIODIV zijn de gecombineerde effecten van depositieverandering, beheer (maaien en begrazen) en grondwaterstandverandering op de kansen van natuur berekend. Verdere modelverbeteringen zijn noodzakelijk zodat de conclusies nog voorbehoud vereisen. In totaal zijn 115 combinaties van scenario’s doorgerekend voor grasland en rietland in het veenweidegebied in Friesland en het Groene Hart. Daarnaast zijn de extra kosten die een agrariër maakt bij een natuurlijker beheer geschat voor de verschillende scenario’s. De kosteneffectiviteit was het hoogste voor een combinatie van maaien met begrazen; hiervoor zijn de extra kosten het geringst en de kansen voor natuur het hoogst. De mogelijkheid om wel of geen mest, die niet of nauwelijks gebruikt mag worden op de percelen in natuurlijk beheer, op het eigen bedrijf kwijt te kunnen bleek een belangrijke invloed op de kosten te hebben. Als die mogelijkheid er wel is lijken de vergoedingen zoals die onder de SAN of SN worden gegeven voor natuurlijk beheer voor sommige beheerscenario’s de kosten kunnen dekken. Echter voor een behoorlijk aantal beheerscenario’s zal ook dan de vergoeding niet voldoende zijn. Als de mest niet op het eigen bedrijf kan worden verwerkt geldt voor alle scenario’s dat de vergoedingen waarschijnlijk fors te laag zullen zijn. Trefwoorden: Modellen, beheer, beleid, scenario analyse, maaien, begrazen, grasland, agrarisch natuurbeheer
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/345578
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-345578
Metadata XML
Repository Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation