KNAW

Publication

Vergelijking van SMART2SUMO en STONE in relatie tot de... (2005)

.
Pagina-navigatie:
Title Vergelijking van SMART2SUMO en STONE in relatie tot de modellering van de effecten van landgebruiksverandering op de nutriëntenbeschikbaarheid
Author Kros, J.; Groenendijk, P.; Mol-Dijkstra, J.P.; Oosterom, H.P.; Wamelink, G.W.W.
Date 2005
Reference(s) landgebruik, bouwland, conversie, bodemvruchtbaarheid, bodemverontreiniging, nitraten, fosfaten, modellen, nederland, natuur, Bodemchemie, land use, arable land, conversion, soil fertility, soil pollution, nitrates, phosphates, models, netherlands, nature, Soil Chemistry
Language Dutch
Type Report
Publisher WOT Natuur & Milieu
Abstract Bij de omvorming van landbouw naar natuur is het de vraag welke natuur op de vaak lang bewerkte en overbemeste grond zich zal gaan ontwikkelen en welke beheersmaatregelen de overheid kan treffen om deze natuur een kans te geven. Bij de daarop gerichte scenario-studies wordt voor de voorspelling van de milieukwaliteit gebruik gemaakt van de modellen STONE en SMART2SUMO. STONE is ontwikkeld om op landelijke schaal de uit- en afspoeling van stikstof (N) en fosfor (P) vanuit de landbouw naar grond- en oppervlaktewater te voorspellen, terwijl SMART2SUMO is ontwikkeld om de terrestrische milieukwaliteit (nutriëntenconcentraties en pH in de wortellaag) te voorspellen in bestaande natuur. Om de prestaties van STONE en SMART2SUMO voor de N- en P-modellering voor biodiversiteitsscenario’s te vergelijken, de consistentie te verhogen en waar mogelijk al te verbeteren, zijn beide modellen met elkaar vergleken. Trefwoorden: Landgebruikverandering, modellering, stikstof, fosfaat, natuurontwikkeling
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/349485
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-349485
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation