KNAW

Publication

Gemeentelijk gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in... (2006)

.
Pagina-navigatie:
Title Gemeentelijk gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in Noord-Holland; mate van gebruik en aanwezigheid van middelen in oppervlaktewater
Author Spijker, J.H.; Smidt, R.A.; Niemeijer, C.M.
Date 2006
Reference(s) herbiciden, pesticiden, waterverontreiniging, oppervlaktewater, uitspoelen, emissie, openbaar groen, sportterreinen, bestrating, noord-holland, herbicides, pesticides, water pollution, surface water, leaching, emission, public green areas, sports grounds, pavements, noord-holland
Language Dutch
Type Report
Publisher Alterra
Abstract Door chemische onkruidbestrijding kunnen bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater belanden. Voor de provincie Noord-Holland zijn de door gemeenten gebruikte hoeveelheden bestrijdingsmiddelen op verhardingen, in openbaar groen, op begraafplaatsen en sportvelden geïnventariseerd. Voorts is in beeld gebracht de aanwezigheid van door de gemeenten gebruikte bestrijdingsmiddelen en hun afbraakproducten (metabolieten) in het oppervlaktewater en in- en effluent van AWZI’s.. De gegevens van het gebruik en de aanwezigheid in het oppervlaktewater zijn in kaartvorm met elkaar vergeleken
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/354155
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-354155
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation