KNAW

Publication

Levensstrategieën van exoten in Nederlandse binnenwateren :... (2007)

.
Pagina-navigatie:
Title Levensstrategieën van exoten in Nederlandse binnenwateren : een verkennende studie
Author Paulissen, M.P.C.P.; Verdonschot, P.F.M.
Date 2007
Reference(s) invasies, soorten, zoetwaterecologie, aquatisch milieu, monitoring, nederland, aquatische ecosystemen, binnenwateren, invasions, species, freshwater ecology, aquatic environment, monitoring, netherlands, aquatic ecosystems, inland waters
Language Dutch
Type Report
Publisher Alterra
Abstract Natuur- en waterbeheerders zouden de presentie en abundantie van reeds aanwezige en nieuw gesignaleerde aquatische exoten systematisch moeten gaan monitoren ingepast in de reguliere meetnetten van waterbeheerders, waarbij regelmatig trendanalyses worden uitgevoerd. Hierdoor kan het (potentiële) binnendringen van invasieve uitheemse soorten vroegtijdig worden gesignaleerd. Dit verkleint de kans op kostbare ingrepen achteraf om economische of ecologische schade te herstellen. Op basis van literatuuronderzoek is een voor de praktijk werkbare definitie van de term exoot opgesteld. Een exoot is een soort (of ondersoort) die door toedoen van menselijk handelen, in brede zin, buiten zijn natuurlijke areaal voorkomt én die zijn nieuwe leefgebied niet op eigen kracht had kunnen bereiken op een (menselijke) tijdsschaal van tientallen tot enkele honderden jaren. Onderscheid is verder gemaakt tussen invasieve en niet-invasieve exoten en het belang van verspreidingsstatus en vectortype is aangegeven. Er is een exotenlijst voor het zoete water in Nederland met betrekking tot de organismegroepen: macrofyten, macrofauna en vissen opgesteld
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/358595
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-358595
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation