KNAW

Publication

Abiotische randvoorwaarden en natuurdoelen in kunstmatige... (2008)

.
Pagina-navigatie:
Title Abiotische randvoorwaarden en natuurdoelen in kunstmatige wateren. Deel 1: Gebufferde laagveensloten
Author Keizer-Vlek, H.E.; Verdonschot, P.F.M.
Date 2008
Reference(s) sloten, laagveengebieden, oppervlaktewater, ecologie, monitoring, zoetwatervissen, vissen, fauna, benthos, aquatische gemeenschappen, waterorganismen, kaderrichtlijn water, aquatische ecologie, macrofauna, Zoetwaterecologie, ditches, fens, surface water, ecology, monitoring, freshwater fishes, fishes, fauna, benthos, aquatic communities, aquatic organisms, water framework directive, aquatic ecology, macrofauna, Freshwater Ecology
Language Dutch
Type Report
Publisher Alterra
Abstract Het doel van deze studie is het gekwantificeerd invullen van de abiotische randvoorwaarden behorende bij het Goed Ecologisch Potentieel (GEP) van ‘Gebufferde laagveensloten’. Meetgegevens van de 11 ‘best beschikbare’ locaties zijn voor dit doel geanalyseerd. De resultaten geven aan dat de biologische kwaliteitselementen op minstens zeven van de 11 slootlocaties voldoen aan het GEP. Gebleken is dat een overschrijding van de KRW referentiewaarde voor één abiotische variabele niet direct hoeft te leiden tot een lager ecologische potentieel van de aquatische levensgemeenschap.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/368115
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-368115
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation