KNAW

Publication

Verkenning van de steekmuggen- en knuttenproblematiek bij... (2009)

.
Pagina-navigatie:
Title Verkenning van de steekmuggen- en knuttenproblematiek bij klimaatverandering en vernatting
Author Verdonschot, P.F.M.
Date 2009
Reference(s) aquatisch milieu, culicidae, ceratopogonidae, habitats, wetlands, graslanden, klimaatverandering, arbovirussen, ziekten overgebracht door muskieten, geïntroduceerde soorten, aquatische ecosystemen, Aquatische ecologie, aquatic environment, culicidae, ceratopogonidae, habitats, wetlands, grasslands, climatic change, arboviruses, mosquito-borne diseases, introduced species, aquatic ecosystems, Aquatic Ecology
Language Dutch
Type Report
Publisher Alterra
Abstract Steekmuggen ontwikkelen zich vooral talrijk in moerassen, plas-dras situaties (al dan niet oever) en zeer tijdelijke milieus. Knutten ontwikkelen zich vooral in natte graslanden. Voor beide groepen zijn de factoren permanentie, dynamiek en temperatuur cruciaal. Een verhoogde voedselrijkdom draagt extra aan de ontwikkeling van deze dieren bij. Dit rapport geeft een overzicht van bestaande kennis en een risicosleutel waarmee het risico op ‘overlast’ door steekmuggen en knutten per gebiedstype kwalitatief in beeld kan worden gebracht. In het rapport worden achtereenvolgens de huidige situatie, de effecten van internationalisering en globalisering, de klimaatverandering en de effecten van de implementatie van de vernattingsopgaven beschreven in het licht van de reeds aanwezige soorten steekmuggen en knutten en met het oog op eventuele nieuwkomers
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/379225
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-379225
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation