KNAW

Publication

Witte vlekken in het bereik van NME? : raamwerk voor het meten... (2011)

.
Pagina-navigatie:
Title Witte vlekken in het bereik van NME? : raamwerk voor het meten van gebruik en de effecten van NME in het primair onderwijs
Author Vreke, J.; Langers, F.; Berg, van den A.E.
Date 2011
Reference(s) natuur- en milieueducatie, basisonderwijs, evaluatie, jeugd, kinderen, landschapsbeleving, attitudes, beleid, nederland, Curriculum, Omgevingspsychologie, nature and environmental education, elementary education, evaluation, youth, children, landscape experience, attitudes, policy, netherlands, Curriculum, Environmental Psychology
Language Dutch
Type Report
Publisher Alterra
Abstract In het NME-beleid wordt het geven van NME ingezet als instrument om bij te dragen aan het reduceren van de achteruitgang, in omvang en kwaliteit, van natuur en milieu. Het bereik van NME moet aangeven in hoeverre NME de bevolking heeft bereikt en aan dit doel heeft bijgedragen. Het identificeren van witte vlekken, gebieden waar niet of nauwe¬lijks sprake is van bereik van NME, is daarbij een belangrijk item. In het onderzoek is een werkwijze geformuleerd voor de bepaling van het bereik van op de basisschool gegeven NME. De omvang van gegeven NME wordt bepaald via vragenlijsten aan alle basisscholen in Nederland, de omvang van relevante effecten wordt benaderd via modelberekeningen. Omdat in de literatuur geen causale relaties zijn gespecificeerd, moeten ze worden geschat.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/408521
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-408521
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation