KNAW

Publicatie

Stenoeciteit van de Nederlandse flora Een nieuwe parameter op... (2011)

.
Pagina-navigatie:
Titel Stenoeciteit van de Nederlandse flora Een nieuwe parameter op grond van ecologische amplitudo's van de Nederlandse plantensoorten en toepassingsmogelijkheden
Auteur Corporaal, A.; Denters, T.; Dobben, van H.F.; Hennekens, S.M.; Klimkowska, A.; Ozinga, W.A.; Schaminee, J.H.J.; Schrijver, R.A.M.
Datum 2011
Trefwoord(en) vegetatie, standplaatsfactoren, milieufactoren, aanpassingsvermogen, bodemchemie, bodem-plant relaties, Plantenecologie, vegetation, site factors, environmental factors, adaptability, soil chemistry, soil plant relationships, Plant Ecology
Taal Nederlands
Type Rapport
Uitgever Werkdocument / Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
Samenvatting Er is een dBase gemaakt waarin op basis van expertkennis voor ruim 1750 Nederlandse plantensoorten ieder afzonderlijk op grond van de amplitudo’s van zeven milieuvariabelen (trofie, zuurgraad, zoutgehalte, vocht, bodemtextuur en bodemdynamiek en daglichttoestand) hun stenoeciteit berekend is. De uitkomst is gecheckt door de invoergegevens te vergelijken met actuele meetgegevens. De resultaten zijn gunstig, ook wat betreft de correlatie met plantensociologische data. Voor het eerst is de ecologie van de stadsplanten systematisch bepaald. Het blijkt dat onze floristische zorgenkinderen alle ecologisch zeer kieskeurig zijn. Het risico van uitsterven van soorten valt samen met een stenoeciteit van 26,5 en minder. Het wordt aanbevolen dit begrip ook voor andere groepen organismen toe te passen, waarvoor samenwerking met andere kennisdragers essentieel is. Door de bondigheid van de notie is het mogelijk om correlaties te onderzoeken met tal van data uit andere kennisdomeinen. Stenoeciteit kan ons in geografisch opzicht goed behulpzaam zijn om gebieden met relatief veel of weinig kieskeurige soorten aan te geven. Stenoeciteit past goed als maat én meetlat om bijvoorbeeld zowel nationaal als internationaal over gebiedskwaliteit te communiceren en bij realisatie van te verwachten nieuw EU-beleid voor GLB- of CAPmaatregelen (landbouw).
Publicatie http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/408832
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-408832
Metadata XML
Bron Wageningen Universiteit & Researchcentrum

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie