KNAW

Publication

Mineralenconcentraat op het melkveebedrijf en het... (2011)

.
Pagina-navigatie:
Title Mineralenconcentraat op het melkveebedrijf en het akkerbouwbedrijf : knelpunten en mogelijkheden verkend op bedrijfsniveau, 2009 en 2010
Author Verloop, J.; Akker, van den H.
Date 2011
Reference(s) bemesting, vloeibare meststoffen, concentraten, akkerbouw, melkveehouderij, stikstof, kalium, fosfaat, kunstmeststoffen, mesttechnologie, Kunstmeststoffen, bemesting, fertilizer application, liquid manures, concentrates, arable farming, dairy farming, nitrogen, potassium, phosphate, fertilizers, fertilizer technology, Fertilizers, Fertilizer Application
Language Dutch
Type Report
Publisher Plant Research International
Abstract Het doel van deze studie was het verkennen van ervaringen bij gebruik van mineralenconcentraten, het in kaart brengen van knelpunten en oplossingen daarvoor en communiceren over de ervaringen. De meeste gebruikers concluderen dat concentraat als meststof een plaats verdient. Toepassing biedt perspectief in suikerbiet, wintertarwe, gerst, maïs, stamslaboon, waspeen en aardappel (akkerbouw) en in gras (melkveehouderij). De onderlinge verhouding van stikstof en fosfaat is van sommige van de geproduceerde concentraten te laag. Dit is met name voor melkveehouders met een fosfaatoverschot een belemmering. De kali-aanvoer met concentraat beperkt de ruimte voor kunstmest-N vervanging op melkveebedrijven met een kali-getal voldoende en hoger in de bodem. Als kali in concentraat op melkveebedrijven in een behoefte voorziet, dan draagt dit aanzienlijk bij aan het financieel rendement van het gebruik van concentraat. In veel akkerbouwgewassen is de kali-behoefte hoog. Concentraat kan hierin voor een groot deel voorzien, waardoor gebruik van concentraat bijdraagt aan besparing op bemestingskosten.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/409860
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-409860
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation