KNAW

Publication

Klimaatadaptatie in het landelijk gebied. Verkenning naar... (2011)

.
Pagina-navigatie:
Title Klimaatadaptatie in het landelijk gebied. Verkenning naar wegen voor een klimaatbestendig Nederland
Author Sandt, van de K.H.; Goossen, H.; Vos, C.C.; Hermans, T.; Verhagen, J.; Agricola, H.J.; Kwakernaak, C.; Stuyt, L.C.P.M.; Ierland, van E.C.; Kuikman, P.J.; Hoogvliet, M.; Geertsema, W.; Schaap, B.F.; Ritzema, H.P.; Velstra, J.; Jansen, P.C.; Dijkman, W.; Beek, C.L.
Date 2011
Reference(s) klimaatadaptatie, platteland, hoogwaterbeheersing, zware kleigronden, zandgronden, veenweiden, landbouw, natuurgebieden, bodemdaling, Klimaatverandering, Landgebruiksplanning, Natuurbeheer (algemeen), climate adaptation, rural areas, flood control, clay soils, sandy soils, peat grasslands, agriculture, natural areas, subsidence, Climatic Change, Land Use Planning, Nature Management (General)
Language Dutch
Type Report
Publisher Alterra, Wageningen-UR
Abstract Klimaatverandering werkt via hogere temperaturen, veranderingen in neerslagpatronen, veranderingen in frequentie en intensiteit van weersextremen en zeespiegelstijging door op het functioneren van het landgebruik en het watersysteem in het landelijk gebied. De doorwerking van de hierboven genoemde klimaateffecten is complex en verschilt tussen gebieden en verschillende vormen van landgebruik. Klimaatverandering bedreigt sommige functies maar biedt ook nieuwe kansen. Om deze kansen te benutten en de bedreigingen het hoofd te bieden is klimaatadaptatie nodig. Adaptatiemaatregelen in het landelijk gebied kunnen genomen worden binnen de verschillende sectoren en binnen het water-, natuur-, landbouw- en ruimtelijke ordeningsbeleid. Er is een samenhangend pakket van maatregelen nodig. Dit noemen we een integrale adaptatierichting. Deze studie onderzoekt mogelijke adaptatierichtingen voor verschillende landschapstypen; zeekleigebied, veenweide en de hoge zandgronden.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/420447
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-420447
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation