KNAW

Publicatie

Realiseren van de doelen in Natura 2000-gebieden : investeren... (2012)

.
Pagina-navigatie:
Titel Realiseren van de doelen in Natura 2000-gebieden : investeren in kwaliteit en vergroten van de flexibiliteit
Auteur Siepel, H.; Dobben, van H.F.; Janssen, J.A.M.; Schaminee, J.H.J.; Wamelink, G.W.W.
Datum 2012
Trefwoord(en) natura 2000, natuurbescherming, natuurgebieden, ecologische hoofdstructuur, habitats, habitatrichtlijn, vogelrichtlijn, Natuurbeheer (algemeen), natura 2000, nature conservation, natural areas, ecological network, habitats, habitats directive, birds directive, Nature Management (General)
Taal Nederlands
Type Rapport
Uitgever Alterra
Samenvatting De Commissie Versnelling en Verbetering besluitvorming Infrastructuur III constateert veel spanning op dossiers waarin natuurwaarden, met name rond Natura 2000, een rol spelen. Deze breed ervaren druk van het Nederlandse natuurbeleid met betrekking tot Natura 2000 is oplosbaar door een intensivering van het kwaliteitsbeleid. Met deze intensivering moet ook een duidelijke verbetering van de duurzame staat van instandhouding van soorten en habitats worden gerealiseerd. Deze verbetering kan gepaard gaan met een administratieve clustering van de huidige gebieden, waarmee een salderingsgrondslag wordt gelegd binnen de grotere clusters. De verbetering binnen grote deelgebieden in een cluster moeten zodanig van aard en omvang zijn dat daarmee een tijdelijke achteruitgang van kleine deelgebieden binnen een cluster kan worden gecompenseerd. Per saldo voldoet Nederland dan aan haar Europese doelstellingen van natuurbehoud.
Publicatie http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/423861
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-423861
Metadata XML
Bron Wageningen Universiteit & Researchcentrum

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie