KNAW

Publication

Erfgoed en ruimtelijke planning; Sterft, gij oude vormen en gedachten! (2009)

Pagina-navigatie:
Title Erfgoed en ruimtelijke planning; Sterft, gij oude vormen en gedachten!
Editor Zande, van der A.N.; During, R.
Date 2009
Reference(s) regionale planning, cultureel erfgoed, erfgoed, conservering, beschermingsgebieden, archeologie, oude monumenten, historische plaatsen, geschiedenis, nederland, cultuurgeschiedenis, Landgebruiksplanning, Landschaps- en milieugeschiedenis van Nederland, regional planning, cultural heritage, heritage areas, conservation, conservation areas, archaeology, ancient monuments, historic sites, history, netherlands, cultural history, Land Use Planning, Landscape and Environmental History of the Netherlands
Language Dutch
Type Book
Publisher Sdu Uitgevers bv
Abstract De uitgave Erfgoed en ruimtelijke planning plaatst de relatie erfgoed en ruimtelijke planning in een historisch, wetenschappelijk en praktijkgericht perspectief. Publieke emoties lijken vaak belangrijker dan beredeneerde afwegingen bij het behoud van cultureel erfgoed in ons land. Het zijn zelden rationele beslissingen die leiden tot het behoud of juist verloren gaan ervan. Planologen verschuilen zich nog maar al te vaak achter procedures, projectontwikkelaars achter geld en overheden achter wetten en regelgeving. "Erfgoed is echter een maatschappelijk zaak en de professionals in de wereld van de ruimtelijke ordening zullen zich daarvan veel meer rekenschap moeten geven," zo blijkt uit het boek 'Erfgoed en Ruimtelijke Planning'.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/385155
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-385155
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation