KNAW

Publication

Agromere : Stadslandbouw in Almere, van toekomstbeelden naar het ontwerp (2010)

.
Pagina-navigatie:
Title Agromere : Stadslandbouw in Almere, van toekomstbeelden naar het ontwerp
Author Jansma, J.E.; Dekking, A.J.G.; Migchels, G.; Buck, de A.J.; Ruijs, M.N.A.; Galama, P.J.; Visser, A.J.
Date 2010
Reference(s) stadslandbouw, stadsontwikkeling, stedelijke planning, landbouwontwikkeling, duurzaamheid (sustainability), projecten, ontwerp, relaties tussen stad en platteland, regionale ontwikkeling, scenario planning, regionale voedselketens, zuidelijk flevoland, Stedelijke plannen, urban agriculture, urban development, urban planning, agricultural development, sustainability, projects, design, rural urban relations, regional development, scenario planning, regional food chains, zuidelijk flevoland, Urban Plans
Language Dutch
Type Report
Publisher PPO - AGV
Abstract Het project Agromere verkende of (stads)landbouw een natuurlijk onderdeel zou kunnen worden van moderne stedelijke ontwikkeling. Om de kansen en belemmeringen van landbouw in de stad concreet te maken is Almere als case gekozen. Samen met een groep stakeholders is een denkbeeldige wijk Agromere ontworpen. In deze wijk met ca. 5.000 inwoners gaan landbouw en wonen samen op 250 ha. Uitgangspunt bij het ontwerp waren de volgende principes: zoveel mogelijk zelfvoorzienend qua voedselproductie, landbouw volgt de biologische productiewijze, landbouw is een integraal onderdeel van de wijk, ondernemerschap is leidend, zoveel mogelijk lokale energieproductie en verbinding van de (minerale) kringlopen van de wijk met die van de landbouw. Dit rapport verantwoordt het proces vanaf het prille begin (2002), via het vormen van een stakeholdersnetwerk (2005) tot en met het ontwerp (eind 2008) van Agromere. Het beschrijft zowel het proces dat geleid heeft tot het ontwerp van de virtuele wijk Agromere als het ontwerp zelf
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/390301
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-390301
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation