KNAW

Publication

Multifunctioneel landgebruik voor klimaatadaptatie in Het Groene Woud (2010)

.
Pagina-navigatie:
Title Multifunctioneel landgebruik voor klimaatadaptatie in Het Groene Woud
Author Blom, M.; Goosen, H.; Korevaar, H.; Steingröver, E.G.; Rooij, van S.A.M.; Grashof-Bokdam, C.J.; Opdam, P.F.M.
Date 2010
Reference(s) zandgronden, landgebruik, verdroging, regionale planning, klimaatverandering, nederland, ecologische hoofdstructuur, nationale landschappen, noord-brabant, Landgebruiksplanning, Natuurbeheer (algemeen), sandy soils, land use, desiccation, regional planning, climatic change, netherlands, ecological network, national landscapes, noord-brabant, Land Use Planning, Nature Management (General)
Language Dutch
Type Report
Publisher Plant Research International
Abstract Het gebied Het Groene Woud bestaat voornamelijk uit zandgronden en zal daardoor vooral met toenemende droogte te maken krijgen. In natuurgebieden zal door de verwachte temperatuurstoename ook het verdwijnen van koudeminnende soorten een toenemend probleem vormen. Om het gebied klimaatbestendiger te maken, kunnen maatregelen worden genomen die zich richten op het direct tegengaan van de klimaateffecten. Het Groene Woud is echter ook een heel geschikt gebied om de weerbaarheid van landbouw en natuur tegen klimaatverandering te vergroten door introductie van multifunctioneel landgebruik rondom bestaande EHS en vergroting van de ruimtelijke samenhang
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/392985
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-392985
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation