KNAW

Publication

Aanvullend onderzoek mineralenconcentraten 2009-2010 op... (2011)

.
Pagina-navigatie:
Title Aanvullend onderzoek mineralenconcentraten 2009-2010 op bouwland en grasland : samenvatting van de resultaten uit de veldproeven en bepaling van de stikstofwerking
Author Geel, van W.C.A.; Berg, van den W.; Dijk, van W.; Wustman, R.
Date 2011
Reference(s) bemesting, bouwland, graslanden, concentraten, kunstmeststoffen, veldproeven, mesttechnologie, nutriëntengebruiksefficiëntie, stikstof, Kunstmeststoffen, bemesting, fertilizer application, arable land, grasslands, concentrates, fertilizers, field tests, fertilizer technology, nutrient use efficiency, nitrogen, Fertilizers, Fertilizer Application
Language Dutch
Type Report
Publisher Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
Abstract Bij mestscheiding volgens het proces van ultrafiltratie en omgekeerde osmose ontstaat een mineralenconcentraat (MC), dat voornamelijk stikstof en kali bevat en wordt beoogd als kunstmestvervanger. Voor (wettelijke) erkenning als kunstmestvervanger is het belangrijk dat de stikstofwerking van het MC hoog is. In 2009 is de Rijksoverheid (de ministeries van LNV thans EL&I en VROM thans I&M) samen met het landbouwbedrijfsleven (LTO en NAV) een pilot gestart waarbinnen onder andere onderzoek plaatsvindt naar de landbouwkundige en milieukundige effecten van het gebruik van mineralenconcentraten. Daartoe zijn ondermeer verdiepende veldproeven uitgevoerd in 2009 en 2010 met aardappelen en grasland. Als aanvulling op deze pilot wordt van 2009 t/m 2011 een project uitgevoerd waarin een goede toedieningstechniek met praktijkmachines centraal staat. Dit project omvat veldproeven en demonstraties in diverse akkerbouwgewassen, in snijmaïs en op grasland. Dit verslag vat de resultaten van deze aanvullende veldproeven in 2009 en 2010 samen en gaat ook in op de stikstofwerking van het MC in de diverse proeven bij verschillende toedieningstechnieken. De proeven zijn in 2009 en 2010 uitgevoerd met zetmeelaardappelen op dalgrond, wintertarwe op zware zeeklei (Oldambt) en zomergerst op dalgrond (2009) en NO zandgrond (2010). Verder zijn in 2010 proeven uitgevoerd op ZO zandgrond met consumptieaardappelen, snijmaïs en op grasland en op ZW zeeklei met consumptieaardappelen.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/404389
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-404389
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation