KNAW

Publicatie

Ex-ante evaluatie landbouw en KRW : bijdrage van het... (2011)

.
Pagina-navigatie:
Titel Ex-ante evaluatie landbouw en KRW : bijdrage van het voorgenomen beleid en aanvullende (landbouwkundige) maatregelen op de realisatie van de KRW-nutriëntendoelstelling
Auteur Boekel, van E.M.P.M.; Gerven, van L.P.A.; Hattum, van T.; Linderhof, V.G.M.; Massop, H.T.L.; Mulder, H.M.; Polman, N.B.P.; Renaud, L.V.; Walvoort, D.J.J.
Datum 2011
Trefwoord(en) oppervlaktewaterkwaliteit, landbouw, mestbeleid, kostenanalyse, kaderrichtlijn water, mest, voedingsstoffenconcentratie, cost effective analysis, Waterkwaliteit, Agrarische bedrijfsvoering, surface water quality, agriculture, manure policy, cost analysis, water framework directive, manures, nutrient density, cost effectiveness analysis, Water Quality, Farm Management
Taal Nederlands
Type Rapport
Uitgever Alterra
Samenvatting In dit onderzoek wordt de bijdrage van het mestbeleid en het regionale KRW-maatregelenpakket aan de realisatie van de beoogde nutriëntenconcentraties in het oppervlaktewater in beeld gebracht. Daarnaast wordt de (kosten)effectiviteit van aanvullende landbouwkundige maatregelen verkend. Daarmee wordt een stap gezet in het kwantificeren van nutriëntenstromen om kosten¬effectieve maatregelen te identificeren en te selecteren voor stroomgebiedbeheerplannen. In het kader van dit onderzoek is een instrument ontwikkeld dat jaarlijks wordt verbeterd en verfijnd. De betrouwbaarheid van de resultaten wordt getoetst door gebruik te maken van regionale data van de waterbeheerders. In dit tussenrapport worden de aanpassingen in het modelinstrumentarium beschreven. Vervolgens is met het aangepaste instrumentarium een update van de ‘Ex-ante evaluatie landbouw en KRW’ uitgevoerd.
Publicatie http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/404858
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-404858
Metadata XML
Repository Wageningen Universiteit & Researchcentrum

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie