KNAW

Publication

Quick scan organische stof: kwaliteit, afbraak en trends (2011)

.
Pagina-navigatie:
Title Quick scan organische stof: kwaliteit, afbraak en trends
Author Hendriks, C.M.A.
Date 2011
Reference(s) organisch bodemmateriaal, milieufactoren, landgebruik, nederland, koolstofcyclus, Bodemchemie, soil organic matter, environmental factors, land use, netherlands, carbon cycle, Soil Chemistry
Language Dutch
Type Report
Publisher Alterra
Abstract Organische stof is van grote invloed op de bodemstructuur, bodemvruchtbaarheid en gewasopbrengst. Landbouwkundig gebruik en fysieke aanpassingen van het milieu beïnvloeden het organische stofgehalte in de bodem. Om de voorraad organische stof duurzaam te beheren is het van belang om inzicht te hebben in factoren die van invloed zijn op de opbouw en afbraak van organische stof. Met literatuuronderzoek is kennis bijeen gebracht over opbouw, afbraak en trends in het organische stofgehalte. De trendanalyses laten een wisselend beeld zien maar tonen geen eenduidige afname. (Voormalig) bodemgebruik, veranderingen in het fysieke milieu en management zijn belangrijke factoren die het organische stofgehalte bepalen. Gezien de onzekerheden in analyses, experimenten en modelresultaten is het moeilijk om te zeggen of een verandering in het organische stofgehalte zich werkelijk voordoet bij minerale gronden in Nederland. Bij een gebalanceerd beheer zijn er mogelijkheden om het organische stofgehalte in stand te houden of zelfs te verhogen. Aanbevolen wordt om effecten van veranderend landgebruik en landbouwkundig beheer nader te onderzoeken.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/404892
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-404892
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation