KNAW

Publication

Effecten van atmosferische stikstofdepositie op biodiversiteit... (2011)

.
Pagina-navigatie:
Title Effecten van atmosferische stikstofdepositie op biodiversiteit van grasland : specificatie naar N- en P-beperkte standplaatsen
Author Kemmers, R.H.; Mol, J.P.; Hendriks, C.M.A.; Wieggers, H.J.J.; Dobben, van H.F.; Wamelink, G.W.W.; Vries, de W.
Date 2011
Reference(s) luchtverontreiniging, stikstof, emissie, depositie, graslanden, biodiversiteit, critical loads, air pollution, nitrogen, emission, deposition, grasslands, biodiversity, critical loads
Language Dutch
Type Report
Publisher Alterra
Abstract Voor beleidsdoeleinden is een aansprekende indicator ontwikkeld waarmee het effect van stikstofdepositie op biodiversiteit zichtbaar kan worden gemaakt. De voedingstoestand van de bodem kan met de nieuwe methode niet alleen worden gespecificeerd naar stikstof (N) beperkte maar ook naar fosfaat (P) beperkte groeiomstandigheden. Voor de berekening van effecten van depositiescenario’s op de nieuwe biodiversiteitsmaat is gebruik gemaakt van het model SMART2-SUMO-NTM. Volgens deze nieuwe methode lijken voor graslanden soms minder strenge en soms strengere normen voor kritische depositieniveaus nodig te zijn dan tot nu werd verondersteld. Daarbij blijken P-beperkte standplaatsen minder tolerant te zijn voor overschrijding van kritische N-niveaus dan N-beperkte standplaatsen. Op N-beperkte standplaatsen worden op N-arme bodemtypen lagere en op N-rijke bodemtypen hogere toleranties gevonden dan in de huidige praktijk. Het is niet mogelijk gebleken ruimtelijk bodemkundige informatie te gebruiken als voorspeller van standplaatsen met N-beperkte of P-beperkte omstandigheden. De resultaten van de scenarioberekeningen impliceren dat volgens de nieuwe methode de kritische stikstofdepositieniveaus van graslanden naar beneden zouden moeten worden bijgesteld in geval van P-beperkte standplaatsen en N-beperkte standplaatsen met N-arme bodemtypen. Op N-beperkte standplaatsen met N-rijke bodemtypen zouden de stikstofdepositieniveaus naar boven kunnen worden bijgesteld. Gezien het grote politieke belang en de onzekerheid over de ruimtelijke verspreiding van N-beperkte en P-beperkte standplaatsen wordt nader onderzoek aanbevolen.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/406024
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-406024
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation