KNAW

Publication

Validatie van het nutriënten-emissiemodel STONE met... (2011)

.
Pagina-navigatie:
Title Validatie van het nutriënten-emissiemodel STONE met meetgegevens uit het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) en de Landelijke Steekproef Kaarteenheden (LSK)
Author Salm, van der C.; Boumans, L.J.M.; Brus, D.J.; Kempen, B.; Leeuwen, van T.C.
Date 2011
Reference(s) bodemwater, grondwaterkwaliteit, bodemchemie, fosfaten, uitspoelen, nitraten, modellen, mestgiften, Bodemfysica, soil water, groundwater quality, soil chemistry, phosphates, leaching, nitrates, models, dressings, Soil Physics
Language Dutch
Type Report
Publisher Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
Abstract De uitkomsten van het model STONE zijn gevalideerd op gemeten concentraties in drains en grondwater uit LMM (Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid) en gemeten fosfaatophoping volgens LSK (Landelijke Steekproef Kaarteenheden). Voor de validatie is gebruik gemaakt van een in 2008 ontwikkeld protocol. Uit de validatie komt naar voren dat op nationale schaal de gemiddelde door STONE gesimuleerde nitraatconcentraties in grondwater en drainwater goed overeenkomen met de metingen. De gesimuleerde DOC-concentraties in grondwater en drainwater en de fosfaatconcentraties in het grondwater wijken sterker af van de metingen. Tevens bleek uit de validatie op LSK dat de verdeling van P over boven- en ondergrond afwijkt van de metingen. Voor deze stoffen is dus een verdere verbetering van het model en/of de parameterisatie gewenst.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/407615
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-407615
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation