KNAW

Publicatie

Klimaatgedreven verzilting: betekenis voor natuur en... (2011)

.
Pagina-navigatie:
Titel Klimaatgedreven verzilting: betekenis voor natuur en mogelijkheden voor klimaatbuffers : handreiking voor terreinclusters van Natuurmonumenten
Auteur Paulissen, M.P.C.P.; Rooij, van S.A.M.; Gaast, van der J.W.J.; Massop, H.T.L.; Slim, P.A.
Datum 2011
Trefwoord(en) natuurgebieden, kwel, verzilting, zoet water, klimaatverandering, waterbeheer, herstelbeheer, Waterbeheer (algemeen), natural areas, seepage, salinization, fresh water, climatic change, water management, restoration management, Water Management (General)
Taal Nederlands
Type Rapport
Uitgever Alterra
Samenvatting Natuurmonumenten heeft Alterra gevraagd ruimtelijk in beeld te brengen in hoeverre haar natuurgebieden in laag Nederland nu en in de toekomst risico lopen door klimaatgedreven verzilting. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is een generiek stroomschema ontwikkeld, waarmee kansen op, gevoeligheden voor en (daaruit voortvloeiend) risico’s van interne en externe verzilting op een eenduidige manier konden worden vastgesteld voor natuurgebieden in laag Nederland. Na ruimtelijke vaststelling van de risico’s van verzilting is per beschouwd natuurgebied nagegaan wat het versterkend of dempend effect van twee mogelijke toekomstige zoetwatervoorzieningsstrategieën (‘technische aanpassingen aan het hoofdwatersysteem’ en ‘regionale zelfvoorziening zoetwatervraag’) op deze risico’s zou kunnen zijn. Tenslotte is nagegaan via welke adaptatiestrategieën op gebiedsniveau op deze risico’s kan worden ingespeeld. In het bijzonder is hierbij gedacht aan mogelijkheden voor de ontwikkeling van zogenaamde zilte klimaatbuffers.
Publicatie http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/408491
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-408491
Metadata XML
Bron Wageningen Universiteit & Researchcentrum

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie