KNAW

Publication

Landschappelijke verkenning Emst-Zuid (2011)

.
Pagina-navigatie:
Title Landschappelijke verkenning Emst-Zuid
Author Stortelder, A.H.F.; Vries, de C.; Huiskes, H.P.J.; Kruit, J.; Jansen, A.J.M.; Vrielink, J.G.; Bruinsma, J.L.M.
Date 2011
Reference(s) landgebruiksplanning, recreatie, landbouw, natuurontwikkeling, landinrichting, veluwe, Natuurbeheer (algemeen), land use planning, recreation, agriculture, nature development, land development, veluwe, Nature Management (General)
Language Dutch
Type Report
Publisher Alterra
Abstract In het gebied Emst-zuid, gelegen op de oostelijke Veluwerand, zijn allerlei ruimtelijke ontwikkelingen gaande op het gebied van natuur- en landschapsontwikkeling (realisatie EHS-Wisselse Poort), uitbreiding recreatieve voorzieningen, landbouw en kavelruil, beheer historische beken, ontwikkelen aantrekkelijk woongebied voor bewoners, herinrichting van het watersysteem e.a. Voor Gelders Landschap zijn hier in het verleden veel voormalige landbouwgronden verworven voor natuurontwikkeling. Geldersch Landschap heeft hier ook de regierol voor de gebiedsontwikkeling. Om lopende en nieuwe initiatieven en ontwikkelingen in het gebied te kunnen integreren is een landschappelijke verkenning uitgevoerd, uitgaande van het vigerende overheidsbeleid, lokale en regionale plannen. Hierbij zijn de wensen van de bevolking en ook de wensen en opvattingen van particuliere ondernemers in beeld gebracht. De verkenning mondt uit in concrete voorstellen voor inrichting en beheer van een tiental deelgebieden. Eén van de ideeën betreft de realisatie van een extensief natuurgericht veebedrijf.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/409030
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-409030
Metadata XML
Repository Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation