KNAW

Publication

Natuurlijke zuiveringssystemen voor zuivering van drain- en... (2011)

.
Pagina-navigatie:
Title Natuurlijke zuiveringssystemen voor zuivering van drain- en slootwater uit de landbouw. Inhoudelijk eindrapportage voor Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water
Author Haan, de J.J.; Sival, F.P.; Schoot, van der J.R.; Buck, de A.J.
Date 2011
Reference(s) moerassen, waterzuivering, dierlijke meststoffen, emissie, stikstof, fosfaatuitspoeling, helofytenfilters, kaderrichtlijn water, Waterverontreiniging, Waterkwaliteit, marshes, water treatment, animal manures, emission, nitrogen, phosphate leaching, artificial wetlands, water framework directive, Water Pollution, Water Quality
Language Dutch
Type Report
Publisher PPO-agv WUR
Abstract In de periode 2005-2010 is onderzoek uitgevoerd naar de technische mogelijkheden en de perspectieven van diverse systemen van zuiveringsmoerassen, als aanvullende mogelijkheid op het verminderen van stikstof- en fosfaatemissies uit de landbouw. Diverse experimenten op kleine schaal zijn gemonitored gedurende een aantal jaren. Naast de effectiviteit en kosten is ook gekeken naar de landbouwkundige inpasbaarheid, het ruimtebeslag en de combineerbaarheid met andere functies in het landelijke gebied van verschillende typen zuiveringsmoerassen, die nitraat en/of fosfaat verwijderen uit landbouwwater.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/409772
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-409772
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation