KNAW

Publication

Effecten van oogst van takhout op de voedingstoestand en... (2011)

.
Pagina-navigatie:
Title Effecten van oogst van takhout op de voedingstoestand en bijgroei van bos : een literatuurstudie
Author Jong, de J.J.
Date 2011
Reference(s) biomassa, bossen, brandhout, takhout, dunnen, bodemvruchtbaarheid, groei, nederland, biobased economy, Bosecologie, biomass, forests, fuelwood, branchwood, thinning, soil fertility, growth, netherlands, biobased economy, Forest Ecology
Language Dutch
Type Report
Publisher Alterra
Abstract De Nederlandse overheid heeft als doel gesteld om meer energie uit biomassa te winnen. Eén van de mogelijkheden daarvoor is het winnen van energie uit takhout dat normaal gesproken als oogstresten in het bos achter blijft. Oogst van takhout leidt echter tot een verhoging van de afvoer van voedingsstoffen uit het bos. Uit de literatuurstudie die in dit rapport is weergegeven, blijkt dat er in het buitenland veel onderzoek naar dit thema is gedaan. Over de effecten daarvan op de bodemvruchtbaarheid en groei van bos geeft de aanwezige literatuur geen eenduidig beeld. In het algemeen blijven vooral zorgen bestaan om uitputting van calcium en andere kationen op de armere bodems. Stikstoftekort zal naar verwachting in Nederland niet optreden. Effecten op de groei van bomen worden soms wel en soms niet geconstateerd, wat verklaard wordt door het complex aan factoren die bepalen hoe snel voedingsstoffen vrijkomen. Buitenlandse richtlijnen over houtoogst en oogst van takhout delen veelal bodems in risicoklassen en schrijven mitigerende maatregelen voor op de risicovolle arme bodems.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/410066
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-410066
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation