KNAW

Publication

PLEASE: een instrument om de fosfaatlekkage van een perceel... (2011)

.
Pagina-navigatie:
Title PLEASE: een instrument om de fosfaatlekkage van een perceel naar het oppervlaktewater vast te stellen
Author Salm, van der C.; Schoumans, O.F.
Date 2011
Reference(s) bodemchemie, uitspoelen, bodemtypen, fosfor, emissie, modellen, waterkwaliteit, nederland, denemarken, soil chemistry, leaching, soil types, phosphorus, emission, models, water quality, netherlands, denmark
Language Dutch
Type Report
Publisher Alterra
Abstract PLEASE (Phosphorus LEAching from Soils to the Environment) berekent de fosfaatvracht van een perceel naar de perceelsloot op basis van het verloop van de fosfaatconcentratie in de bodem en de waterafvoer over het perceel en uit de verschillende bodemlagen van het perceel naar het oppervlaktewater. PLEASE is het afgelopen jaar getoetst op 14 Nederlandse en 17 Deense locaties (Dupas en van der Salm, 2010; van der Salm et al.,2011). Op deze 31 locaties waren metingen beschikbaar van de fosforfluxen naar het oppervlaktewater of van concentraties in het grondwater, de drains of het bodemvocht voor een periode van enkele jaren. De Deense locaties zijn goed vergelijkbaar met de Nederlandse percelen, maar hebben gemiddeld genomen een iets lagere fosfaattoestand in de ondergrond en zijn wat dieper gedraineerd
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/410344
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-410344
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation