KNAW

Publicatie

Monitoring proefprojecten plaggen in naaldbos van de arme... (2011)

.
Pagina-navigatie:
Titel Monitoring proefprojecten plaggen in naaldbos van de arme zandgronden : eindrapportage 2011
Auteur Kemmers, R.H.; Delft, van S.P.J.; Boxman, A.W.; Veerkamp, M.T.
Datum 2011
Trefwoord(en) plaggen steken, herstelbeheer, zandgronden, bossen, naaldbossen, bodemchemie, humusvormen, bosecologie, natura 2000, Natuurbeheer (algemeen), sod cutting, restoration management, sandy soils, forests, coniferous forests, soil chemistry, humus forms, forest ecology, natura 2000, Nature Management (General)
Taal Nederlands
Type Rapport
Uitgever Directie Kennis en Innovatie, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Samenvatting In het kader van Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) heeft de Unie van Bosgroepen het proefproject “Plaggen in naaldbos op arme zandgronden” in uitvoering genomen. Omdat een dergelijke proefmaatregel monitoringplichtig is, werd in 2005 opdracht gegeven in een aantal bosopstanden het effect van de maatregelen te monitoren. Doel van het plaggen is de ruwe humus- en strooisellaag (L-, F- en H-horizont), met de grote hoeveelheden stikstof die zich daarin hebben geaccumuleerd, te verwijderen, waardoor de veel nutriëntarmere, open, minerale bodem aan het oppervlak komt. De vraag is of deze veranderingen in de abiotische omstandigheden leiden tot een herstel van de bosvitaliteit en de kenmerkende vegetatie met een grote soortenrijkdom van mossen, korstmossen en mycorrhiza-paddenstoelen
Publicatie http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/411986
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-411986
Metadata XML
Repository Wageningen Universiteit & Researchcentrum

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie