KNAW

Publication

Kansen voor een toolbox voor het veenweidegebied : voorstudie (2011)

.
Pagina-navigatie:
Title Kansen voor een toolbox voor het veenweidegebied : voorstudie
Author Pol, van den A.; Akker, van den J.J.H.; Bannink, A.; Beek, C.L.; Dooren, van H.J.C.; Haan, de M.H.A.; Hoving, I.E.; Kuikman, P.J.; Lenssinck, F.A.J.; Verdoes, N.
Date 2011
Reference(s) melkveehouderij, veenweiden, peilbeheer, broeikasgassen, agrarische bedrijfsvoering, methodologie, Huisvesting, management en verzorging van dieren, Rundvee, Waterbeheer (algemeen), dairy farming, peat grasslands, water level management, greenhouse gases, farm management, methodology, Animal Housing, Management and Care, Cattle, Water Management (General)
Language Dutch
Type Report
Publisher Wageningen UR Livestock Research
Abstract Het doel van deze studie is het verkennen van de mogelijkheden van een toolbox voor de melkveehouderij in het veenweidegebied. De melkveehouderij is een belangrijke speler in het veenweidegebied. Een toolbox zou de effecten van peilbeheer en van bedrijfsvoering van melkveehouders op de diverse belangen in beeld moeten brengen. Bij de afweging worden niet alleen de belangen van melkveehouders, maar ook de belangen van andere stakeholders in het veenweidegebied meegewogen. Dit rapport is een voorstudie en rapporteert of een dergelijke toolbox zin heeft en zo ja, hoe deze valt in te richten. In de toelichting wordt het effect van maatregelen op de emissie van broeikasgassen uitgelicht.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/412030
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-412030
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation