KNAW

Publication

Monitoring van nutriënten in het oppervlaktewater van... (2011)

.
Pagina-navigatie:
Title Monitoring van nutriënten in het oppervlaktewater van stroomgebieden : analyse van metingen in de gebieden Drentse Aa, Schuitenbeek, Krimpenerwaard en Quarles van Ufford
Author Tol-Leenders, van T.P.; Grift, van der B.; Walvoort, D.J.J.; Janssen, G.M.C.M.; Rozemeijer, J.; Marsman, A.; Mulder, H.M.; Bolt, van der F.J.E.; Schoumans, O.F.
Date 2011
Reference(s) monitoring, oppervlaktewater, waterlopen, kaderrichtlijn water, mest, stikstof, fosfor, waterkwaliteit, stroomgebieden, drenthe, zuid-holland, gelderland, monitoring, surface water, streams, water framework directive, manures, nitrogen, phosphorus, water quality, watersheds, drenthe, zuid-holland, gelderland
Language Dutch
Type Report
Publisher Alterra
Abstract Om de invloed van het mestbeleid op de oppervlaktewaterkwaliteit te kwantificeren is inzicht in de bijdrage van (diffuse) bronnen en de transportroutes naar het oppervlaktewater noodzakelijk. Om zicht te krijgen op de nutriëntenhuishouding in vier stroomgebieden is er vanaf 2004 aanvullend in het oppervlaktewater gemeten. Voor de interpretatie van deze meetgegevens en het leggen van relaties tussen bronnen en routes waren modellen en aanvullende metingen noodzakelijk. In dit rapport worden de oppervlaktewatermetingen in ruimte en tijd voor de vier gebieden beschreven. Vervolgens wordt ingegaan op monitoring van beleid. Daarnaast zijn uit alle kennis die binnen Monitoring Stroomgebieden is opgedaan, de vijfentwintig belangrijkste tips gehaald voor het waterbeheer om zicht te krijgen op de nutriënten in het oppervlaktewater van stroomgebieden zodat de kwaliteit efficiënt kan worden gestuurd.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/414351
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-414351
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation