KNAW

Publication

Natuurcompensatie : kansen, knelpunten en rekenregels (2011)

.
Pagina-navigatie:
Title Natuurcompensatie : kansen, knelpunten en rekenregels
Author Broekmeyer, M.E.A.; Bugter, R.J.F.; Teeffelen, van A.J.A.
Date 2011
Reference(s) natuurcompensatie, natura 2000, inventarisaties, natuurwaarde, Natuurbeheer (algemeen), nature compensation, natura 2000, inventories, natural value, Nature Management (General)
Language Dutch
Type Report
Publisher Alterra
Abstract Natuurcompensatie is verplicht vanuit beleid en wetgeving. In de praktijk loopt men aan tegen knelpunten in regelgeving en uitvoering. Een interdepartementale Stuurgroep Natuurcompensatie werkt aan een verbeterde werking van het compensatie-beginsel. Daarvoor is twee maal onderzoek uitgezet bij Alterra. De eerste opdracht was het in beeld brengen van knelpunten en kansen natuurcompensatie op basis van een (inter)nationale literatuurstudie. De tweede opdracht was gericht op het achterhalen van rekenregels voor natuurcompensatie, omdat men de regelgeving wil vereenvoudigen door mogelijk twee compensatie-beginselen los te laten. Opdracht was om te onderzoeken of er methodieken zijn die ‘geen netto verlies aan natuurwaarden’ kunnen vaststellen. Dit rapport bevat de resultaten van beide onderzoeken
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/414419
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-414419
Metadata XML
Repository Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation