KNAW

Publication

Nemadecide Lelie x Pratylenchus penetrans : Pilot t.v.b. de... (2012)

.
Pagina-navigatie:
Title Nemadecide Lelie x Pratylenchus penetrans : Pilot t.v.b. de bollenteelt "Proof of Principle"
Author Schomaker, C.H.; Molendijk, L.P.G.; Been, T.H.; Elberse, I.A.M.; Regeer, H.
Date 2012
Reference(s) pratylenchus penetrans, plantenparasitaire nematoden, bloembollen, lilium, beslissingsondersteunende systemen, proefprojecten, nederland, Nematiciden, Bloembollen en -knollen, pratylenchus penetrans, plant parasitic nematodes, ornamental bulbs, lilium, decision support systems, pilot projects, netherlands, Nematicides, Bulb and Tuber Flowers
Language Dutch
Type Report
Publisher PPO - AGV
Abstract Plantparasitaire aaltjes veroorzaken zowel opbrengstschade als kwaliteitsschade in de teelt van bolbloemen en bloembollen. De totale schade veroorzaakt door bodemziekten wordt in de bollensector geschat op 25 miljoen per jaar waarvan een groot deel aan aaltjes kan worden toegeschreven. Bovendien vermeerderen verschillende bolgewassen deze aaltjessoorten sterk, waardoor ook in volggewassen problemen kunnen ontstaan. Een extra complicatie vormt huurland waarvan inzicht in de gezondheidssituatie vaak ontbreekt. Voor de beheersing en bestrijding van aaltjes worden veelal gewasbeschermingsmiddelen ingezet, zoals granulaten en grondontsmetting. De sector ligt onder vuur vanwege de blijvende afhankelijkheid van natte grondontsmetting. Bovendien is de toelating van deze middelen zeer onzeker. Een alternatieve aanpak voor continuïteit is noodzakelijk. Hiervoor is kennis nodig, kennis die er soms wel, soms niet is, maar die in ieder geval vaak niet eenvoudig toegankelijk is. Door alle bestaande kennis te integreren en te ontsluiten via een beslissingsondersteunend systeem (BOS) wordt deze kennis toegankelijk gemaakt voor telers en hun adviseurs en wordt eenduidige advisering mogelijk. In dit project is aangetoond dat het mogelijk is een BOS voor de bollenteelt te bouwen.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/422976
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-422976
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation