KNAW

Publication

Oppervlakkige afspoeling op landbouwgronden : bemestingstool:... (2012)

.
Pagina-navigatie:
Title Oppervlakkige afspoeling op landbouwgronden : bemestingstool: een instrument ter voorkoming van incidentele nutriëntenverliezen door opppervlakkige afvoer
Author Assinck, F.B.T.; Salm, van der C.
Date 2012
Reference(s) kunstmeststoffen, bemesting, oppervlakkige afvoer, hydrologie, oppervlaktewaterkwaliteit, oppervlaktewater, weersvoorspelling, weer, simulatiemodellen, landbouwgronden, Kunstmeststoffen, bemesting, fertilizers, fertilizer application, runoff, hydrology, surface water quality, surface water, weather forecasting, weather, simulation models, agricultural soils, Fertilizers, Fertilizer Application
Language Dutch
Type Report
Publisher Alterra
Abstract Oppervlakkige afvoer kan een belangrijke route zijn waarlangs nutriënten in het oppervlaktewater terecht komen. Het voorkomen van incidentele nutriëntenverliezen via oppervlakkige afvoer na een bemesting kan een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater op afspoelingsgevoelige gronden. Het is verstandig om de bemesting uit te stellen op momenten dat de risico’s op oppervlakkige afvoer groot zijn. De risico’s kunnen worden ingeschat aan de hand van de meerdaagse weersverwachting en de heersende hydrologische condities. In dit rapport wordt een instrument beschreven waarmee op basis van de gemeten weer- en neerslagverwachtingen adviezen gegeven worden ten aanzien van het wel of niet uitvoeren van een bemesting. Deze bemestingstool is vervolgens getest op een zware komklei-locatie.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/423636
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-423636
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation