KNAW

Publication

Effect van mestbeleid op bodemvruchtbaarheid en gewasopbrengst... (2012)

.
Pagina-navigatie:
Title Effect van mestbeleid op bodemvruchtbaarheid en gewasopbrengst : Evaluatie Meststoffenwet 2012: deelrapport ex post
Author Schils, R.L.M.; Dijk, van W.; Middelkoop, van J.C.; Oenema, J.; Verloop, J.; Huijsmans, J.F.M.; Ehlert, P.A.I.; Salm, van der C.; Reuler, van H.; Vreeburg, P.J.M.; Dekking, A.J.G.; Geel, van W.C.A.; Schoot, van der J.R.
Date 2012
Reference(s) bodemvruchtbaarheid, dierlijke meststoffen, fosfaten, nadelige gevolgen, organische stof, bodemchemie, gewasopbrengst, beleidsevaluatie, soil fertility, animal manures, phosphates, adverse effects, organic matter, soil chemistry, crop yield, policy evaluation
Language Dutch
Type Report
Publisher Alterra Wageningen UR
Abstract Het mestbeleid beperkt de aanvoer van stikstof en fosfaat via meststoffen. In het kader van de Evaluatie Meststoffenwet 2012 is een studie uitgevoerd naar het effect van het mestbeleid op bodemvruchtbaarheid, in termen van bodem fosfaat en organische stof, en op de gewasopbrengsten. Uit de studie blijkt dat er geen aanwijzingen zijn dat de invoering van het gebruiksnormenstelsel in 2006 tot een slechtere bodemvruchtbaarheid heeft geleid. De fosfaattoestand van de bodem blijft stabiel of stijgt. De organische stofgehalten zijn bij de meeste combinaties van grondsoort en gewas stabiel gebleven of vertonen een stijgende lijn. Op maïsland en ander bouwland op zandgrond komen wel situaties met dalende organische stofgehalten voor, maar er is geen aantoonbaar verband met het mestbeleid. De gewasopbrengsten van de grote bouwlandteelten nemen na 2006 toe. Voor grasland is het niet mogelijk om een uitspraak te doen over de opbrengsten na 2006. De langjarige trend vanaf 1998 laten echter licht dalende opbrengsten zien.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/424862
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-424862
Metadata XML
Repository Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation