KNAW

Research

Regulation of a sustainable use of groundwater

Pagina-navigatie:


Update content


Title Regulation of a sustainable use of groundwater
Period 01 / 2005 - unknown
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1258956
Data Supplier Website Universiteit van Tilburg

Abstract (NL)

Schoon grondwater dreigt een schaars goed te worden. De drinkwaterbedrijven, de industrie, de boeren en de natuur hebben allen in meer of mindere mate behoefte aan (schoon) grondwater. Naast een achteruitgang van de kwaliteit van het grondwater is er sprake van een kwantiteitsprobleem. Als gevolg van drainage-activiteiten bij landbouwgronden kampen veel nabijgelegen natuurgebieden met verdrogingsverschijnselen. Door de vele functies van het grondwater en de samenhang van grondwater met oppervlaktewater en de bodem, is de regelgeving ter bescherming van de kwaliteit en de kwantiteit van het grondwater nogal verbrokkeld. Wil men komen tot een duurzaam beheer van grondwater, waarbij ook recht gedaan wordt aan de belangen van de toekomstige generaties, dan is een verdere integratie van wet- en regelgeving op het gebied van grondwater noodzakelijk. Het onderzoek richt zich op de vraag welke juridische instrumenten nodig zijn om een duurzaam beheer van grondwater te bewerkstelligen. Met behulp van algemeen beginselen, afkomstig uit (internat onale) verslagen, wetgeving en beleid, is een toetsingskader ontwikkeld waaraan een duurzaam beheer van grondwater dient te voldoen. Vervolgens is de wet- en regelgeving in Nederland getoetst, waarbij als case study het grondwaterbeheer in Noord-Brabant behandeld is. In het onderzoek is een Canadees regelgevingssysteem betrokken, dat als alternatief gezien kan worden voor het provinciaal beleid in Noord-Brabant.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.mr. J.M. Verschuuren
Researcher Drs. M. Pols
Doctoral/PhD student Drs. G. Terpstra

Related research (upper level)

Classification

D18120 Surfacewater and groundwater
D41400 Constitutional and administrative law

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation