KNAW

Research

The Role of Ideals in the Dynamics of Law, Ethics and Politics

Pagina-navigatie:


Update content


Title The Role of Ideals in the Dynamics of Law, Ethics and Politics
Period 01 / 2000 - 12 / 2004
Status Completed
Research number OND1266521

Abstract

The first project section, which lays the theoretical basis for the others, is directed to clarifying the role ideals actually play in law, ethics and politics, both in theory and in practice. A preliminary question here is how ideals can best be conceptualized and what their epistemological and ontological status is. The objective of this project section is twofold: firstly, the development of a coherent concept of ideals, which can be used to construct more ideal-focused theories and practices of law, ethics and politics. To this end, for the legal theory we take the lead from among others the views of Gustav Radbruch and Philip Selznick. For ethics, the inspiration is firstly the visions of moral language and knowledge of the later Wittgenstein and Kovesi, and on the other hand the models of reflective balance of Rawls. Secondly, the aim is to answer the question of the degree to which, and the conditions under which, such theories or practices are adequate in the sense of yielding a more suitable description, or leading to higher quality and legitimacy. In what way exactly are ideals a factor in legal development, for example? What role do idealizations and 'ideal theory' play in political and moral debates? When are ideals common points of departure for achieving integration and harmony, and when are they responsible for worsening conflicts? These questions are investigated by looking at concrete examples. For example, can the development of moral thought and the law on privacy be understood as the crystallization of certain underlying ideals? What is the relationship between human rights and ideals, and are the dynamics of human rights protection to be seen partly as a continuing elaboration and implementation of underlying ideals? What are the underlying ideals in the development of fundamental rights in the context of a unifying Europe?

Abstract (NL)

Een eerste deelproject dat de theoretische basis legt voor de overige deelprojecten richt zich op de verheldering van de rol die idealen feitelijk spelen in (zowel theorie als praktijk van) recht, moraal en politiek. Een voorvraag daarbij is hoe idealen het beste geconceptualiseerd kunnen worden en wat hun epistemologische en ontologische status is. Doel van dit deelproject is tweeledig. Ten eerste de ontwikkeling van een coherent begrip van idealen, dat kan worden gebruikt om meer ideaalgerichte theorieën en praktijken van recht, moraal en politiek te construeren. Daartoe wordt voor de rechtstheorie onder meer aangesloten bij de opvattingen van Gustav Radbruch en Philip Selznick. Voor de ethiek wordt aansluiting gezocht bij enerzijds (laat-)Wittgensteiniaanse en Kovesiaanse visies op morele taal en kennis en anderzijds Rawlsiaanse modellen van reflectief evenwicht. Ten tweede de beantwoording van de vraag in welke mate en onder welke voorwaarden dergelijke theorieën, resp. praktijken adequaat zijn in de zin dat ze een beter passende beschrijving leveren, resp. tot een hogere kwaliteit en legitimiteit leiden. Op welke wijze precies zijn idealen bijvoorbeeld een factor in de rechtsontwikkeling? Welke rol spelen idealiseringen en ¿ideal theory' in politieke en morele debatten? Wanneer zijn idealen gemeenschappelijke uitgangspunten voor het bereiken van integratie en harmonie en wanneer zijn ze juist verantwoordelijk voor een (verdere) aanscherping van conflicten? Deze vragen worden mede uitgewerkt aan de hand van concrete onderwerpen. Kan bijvoorbeeld de ontwikkeling van het moreel denken en het recht inzake privacy worden begrepen als het uitkristalliseren van bepaalde achterliggende idealen? Wat is de relaties tussen mensenrechten en idealen, en is de dynamiek van mensenrechtenbescherming mede te zien als een voortgaande uitwerking en implementatie van achterliggende idealen? Wat zijn de achterliggende idealen bij de ontwikkeling van de grondrechten in de context van de Europese eenwording? In dit project wordt verder nauw samengewerkt met onderzoekers uit het VF-programma ¿Herijking van het primaat van de wetgever'

Related organisations

Related people

Related research (upper level)

Classification

D32000 Philosophy
D41000 Science of law

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation