KNAW

Onderzoek

Self-Regulation/Delegation

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Self-Regulation/Delegation
Looptijd 01 / 2000 - 12 / 2004
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1276648
Leverancier gegevens METIS Universiteit van Tilburg

Samenvatting

Zelfregulering in de Europese context manifesteert zich op twee verschillende niveaus. Enerzijds wordt zelfregulering op EG-niveau als alternatief voor Europese wetgeving gepropageerd, anderzijds wordt in bepaalde gevallen de mogelijkheid geschapen van zelfregulering op nationaal niveau ter implementatie van EG- richtlijnen. Verschillende vormen van (geconditioneerde) zelfregulering hebben hun intrede gedaan op het communautaire niveau. Zo is in het Sociaal Protocol een procedure geschapen voor ¿wetgeving door sociale partners', dat na de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam in het EG-Verdrag zal worden geïntegreerd. Inmiddels zijn op basis van deze procedure verschillende overeenkomsten tot stand gekomen (ouderschapsverlof, deeltijdwerk). Voorts wordt er op milieuterrein ¿geëxperimenteerd' met het opstellen van Europese convenanten (onder andere terzake van CO2 uitstoot door de auto- industrie). Vanuit het oogpunt van legitimiteit is meer inzicht nodig in de procedures op basis waarvan dergelijke sociale overeenkomsten en convenanten worden gesloten, onder andere met betrekking tot de representativiteit van de betrokken partijen en de betrokkenheid van de EG-instellingen daarbij. Vanuit het oogpunt van effectiviteit is het van belang te weten op welke wijze deze overeenkomsten dienen te worden geïmplementeerd en hoe de controle op naleving daarvan wordt gegarandeerd. In dit verband rijst de vraag wat hun status is bij de communautaire en nationale rechter. Twee andere vormen bevinden zich wellicht meer op het snijvlak van zelfregulering en delegatie. Dit betreft allereerst het vaststellen van communautaire normen middels normalisatie en certificering, ter uitwerking van essentiële eisen die zijn vastgelegd in EG-richtlijnen. Het (rechts)karakter en de representativiteit van de instituten die deze normen vaststellen en de status van de normen die ze aannemen, roepen soortgelijke vragen op als hierboven gesteld. Voorts laten de ontwikkelingen van de afgelopen jaren de oprichting zien van verschillende communautaire autoriteiten, zoals de European Medecin Agency en de European Environmental Agency. De verwachting is dat deze autoriteiten, die passen in een geliberaliseerde markt, in de toekomst eveneens een nieuw model van regulering zullen vormen. De vraag is hoe hun functioneren in overeenstemming met het Gemeenschapsrecht wordt gewaarborgd en op welke manier ze worden gecontroleerd. Bovenstaande zelfreguleringsontwikkelingen roepen een aantal meer fundamentele vragen op. Daartoe behoort, onder meer, in hoeverre ze een verandering in het Gemeenschapsrecht zelf teweegbrengen, en wat hun implicaties zijn voor de traditionele beginselen die de verhouding tussen het Gemeenschapsrecht en het nationale recht beheersen, inclusief de aansprakelijkheid/verantwoordelijkheid van de lidstaten voor alle inbreuken op het Gemeenschapsrecht. Impliceren deze ontwikkelingen ook een verschuiving in de rechtsbescherming van particulieren en de effectiviteit van juridische controle? En welke beperkingen stelt het Gemeenschapsrecht zelf, bijvoorbeeld via de mededingingsregels of het beginsel van uniforme toepassing van het Gemeenschapsrecht, aan de genoemde vormen van zelfregulering?

Samenvatting (EN)

Self-regulation in the European context is found on two different levels. On the one hand, self-regulation at EC level is promoted as an alternative to European legislation, and on the other hand the possibility of self-regulation at national level is created in certain cases in order to implement EC directives. Various forms of self-regulation, often under specific conditions, have been introduced at Community level. For example, a procedure has been created in the Treaty for legislation by employers' associations and trades unions. In the meantime, a few directives have been made on the basis of this procedure (parental leave, part- time working). In the environmental field, some experimenting is going on with drawing up European covenants (relating among other things to CO2 emissions by the car industry). Regarding legitimacy, further insight is needed into the procedures on the basis of which such social agreements and covenants are made, including reference to how representative the parties involved are, and how involved the EC institutions are in this. As regards its effectiveness, it is important to know how these agreements are to be implemented, and how to ensure compliance with them is monitored. The question then arises of their status for the Community and national judiciary. Two other forms of self-regulation are probably located more on the interface of self-regulation and delegation. These concern firstly the laying down of Community standards through standardization and certification, in order to implement essential requirements laid down in EC directives. The legal character and representativeness of the institutions laying down the standards and the status of the standards they accept raise questions similar to those described above. Developments of the last few years also include the setting up of various Community authorities such as the European Medicine Agency, and the European Environmental Agency. It is expected that these authorities, which fit into a liberalized market, will also form a new model of regulation in the future. The question is how to guarantee their functioning in accordance with Community law, and how they are to be monitored. The above developments in the field of self-regulation give rise to a number of more fundamental questions. These include the extent to which these developments are bringing about a change in Community law itself, and what their implications are for the traditional principles controlling the relationship between Community law and national law, including the liability of member states for all violations of Community law. Do these developments also imply a shift in legal protection of individuals, and the effectiveness of legal control? And what limitations does Community law itself impose on these forms of self-regulation, for example via the competition rules or the principle of the uniform application of Community law?

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D41000 Rechtswetenschappen

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie