KNAW

Research

Reorientation on principles of environment: investigation into the...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Reorientation on principles of environment: investigation into the consequences of the increased attention - also from the international and European evironment law - for princples where environment law is based on
Period 01 / 2000 - 01 / 2004
Status Completed
Research number OND1278788

Abstract (NL)

Welke juridische functies zijn verbonden met wetgeving? Aan welke eisen moet wetgeving - gelet op die functies - voldoen? Kan worden vertrouwd op het aloude concept van de zogenoemde bevelswetgeving of behoeft die aanvulling met meer communicatieve arrangementen? Welk(e) wetgevingsbegrip(pen) kennen we in Europa (de Lidstaten en de EU)? De betekenis van wetgeving in een gesegmenteerde en geïndividualiseerde samenleving staat ter discussie; niet alleen bij ons, het gaat om een internationale tendens. In dit verband wordt wel bepleit om op veel terreinen te volstaan met overwegend procedurele regels. Is het inderdaad juist dat het nog vooral procedurele beginselen zijn die het vertrekpunt vormen voor de wetgeving en het wetgevingsbeleid of kunnen we wel degelijk ook inhoudelijke beginselen onderkennen en welke zijn dat dan? Daarenboven is de vraag of deze beginselen in de wet-geving verankerd dienen te worden en op welke wijze dat - bijvoorbeeld op milieuterrein - zou kunnen. In Europees verband zou meer fundamenteel gedacht kunnen worden over de aard van de re-gelgeving. De vraag is of op termijn het werken met verordeningen en richtlijnen die hun uitwerking en handhaving krijgen binnen de Lidstaten, volstaat. De tijd lijkt aangebroken om na te denken over de contouren van een nieuw stelsel van communautaire regelgeving, dat goed aansluit bij de regelgeving in de Lidstaten.

Related organisations

Related people

Project leader Prof.mr. J.M. Verschuuren

Classification

D41000 Science of law

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation